Hotărârea nr. 100/2019

HCL 100 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii “Studiu Fezabilitate şi cantităţi – alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii”


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții

“Studiu Fezabilitate și cantități - alei pietonale, amenajări peisagistice

pentru zona de promenadă Lacul Morii”

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 180/15.01.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Ținând cont de:

 • - Protocolul de Colaborare nr. 20731/30.05.2017 încheiat în scopul realizării proiectului "Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

 • -  H.C.L. Sector 6 nr. 221/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a împuternici Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, în scopul realizării proiectului "Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

 • - H.C.G.M.B. nr. 483/2017 privind împuternicirea expresă a Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București să hotărască în vederea asocierii/cooperării cu Administrația Națională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Argeș - Vedea, în vederea realizării proiectului “Regenerare urbană zona Lacul Morii din Sectorul 6 al Municipiului București”;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Studiu Fezabilitate și cantități - alei pietonale, amenajări peisagistice pentru zona de promenadă Lacul Morii” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local Sector 6 sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor Art. 1 din prezenta hotărâre se va face de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6&primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6Beneficiar: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6) Contract nr: 43/13.04.2018

STUDIU DE FEZABILITATE SI CANTITATI - ALEI PIETONALE, AMENAJARI PEISAGISTICE PENTRU ZONA

DE PROMENADA LACUL MORII          ALl.Stt'W <2        <03.05


Piese scrise si piese desenate

CONTRACT NR.: 43/13.04.201 8

STUDIU DE FEZABILITA TEPRIMĂRIA

SECTORULUI 6


PROIECTANT

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.


Deschiși spre viitor

2018

LISTA ȘI SEMNATURILE PROIECTANTILOR

Nr. Crt.

Numele și prenumele, profesia

1

Sef Proiect

Ing. Poiana Nicusor

2

Proiectant                            <

Arh. Diana Tanase

3

Proiectant

Ing. Adrian Avram

4

Verificat

Ing. Daniel Mihailescu

BORDEROU PIESE SCRISE

Memoriu tehnic;

Deviz Generai;

Deviz pe obiecte;

Indicatori tehnico-economici;

Lista de cantitati generala.

BORDEROU PIESE DESENATE

Plan ansamblu, sc 1:5000;

Plan de situație , sc 1:1000;

Detalii, sc 1:20/1:50;

Profil transversal tip sc 1:50;

MEMORIU TEHNIC

CUPRINS

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții

„AMENAJARE ZONA DE PROMENADA LACUL MORII”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)

 • 1.4. Beneficiarul investiției

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind

situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri

instituționale si financiare

 • 2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor

 • 2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind

evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții

 • 2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

 • 3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice

pentru realizarea obiectivului de investiții2)

 • 3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului,

dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);....................................................................................14

 • b) relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau

construite;

 • d) surse de poluare existente in zona;

 • e) date climatice si particularitati de relief;

 • f) existenta unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi

identificate;

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si

siguranța naționala;

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat

conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismica;

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si

nivelul maxim al apelor freatice;

 • (iii) date geologice generale;

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

 • (v) incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu

reglementările tehnice in vigoare;

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic: 19

 • - caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

 • - varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a

costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice.

 • 3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după

caz:

 • - studiu topografic;

 • - studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru

creșterea performantei energetice;

 • - studiu de trafic si studiu de circulație;

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

 • - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si

peisajere;

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

 • - studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

 • 4. Analiza fiecarui/fiecarei scenariu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea

scenariului de referința

 • 4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de

schimbări climatice, ce pot afecta investiția

 • 4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

 • 4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții.28

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul

cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

 • 4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea

actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

 • 4.8. Analiza de senzitivitate

 • 4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

 • 5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a)

  • 5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar,

   al sustenabilitatii si riscurilor

   • 5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e)

   • 5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

   a)obtinerea si amenajarea terenului;

   bjasigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;


cjsolutia tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;......................................................................................................................................63

djprobe tehnologice si teste

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

ajindicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

cjindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

djdurata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii

preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal

  constituite

  6. Urbanism, acorduri si avize conforme

  • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire

  • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege

  • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare

  a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica


  • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

  • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

  • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții

si care pot condiționa soluțiile tehnice

 • 7. Implementarea investiției

  • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției

  • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții

(in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare

 • 8. Concluzii si recomandări

 • 1. Informații generale privind obiectivul de investiții.

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiții.

„AMENAJARE ZONA DE PROMENADA LACUL MORII”

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor.

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar).

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.4. Beneficiarul investiției.

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-

149, Sector 6, București

 • 1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate.

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

 • 2. Situația existenta si necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiții.

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza.

NU ESTE CAZUL

 • 2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare.

NU ESTE CAZUL

Zona de promenada ce face obiectul prezentei documentații este amplasata in municipiul București, in cadrul Sectorului 6, in vecinătatea Lacului Morii cu acces din arterele: Sos. Virtuții, Calea Crangasi, Str. Mehadia si Parcul Crangasi.

Sectorul 6 are o mare sansa de a fi dezvoltat in vecinătatea Lacului Morii, dezvoltare care a si inglobat digul lacului in sistemul urban actual.

Funcțiunea principala a digului este cea de protecție a zonei, de menținerea apelor in albia lacului si dirijarea lor către stavilar.

De-a lungul timpului, pe zona de coronament s-a dezvoltat un spațiu verde si pietonal cu caracter de recreere si promenada. In zona limitrofa au fost create : parc, zone de agrement, baza sportive, etc.

Lungimea aleii studiate in prezenta documentație este de aproximativ 2155 ml, latimea este variabila intre 6.00 m- 6.50 m. In urma examinării vizuale structura existenta este formata din dala de beton de ciment.

Starea de degradare

 • a) Defecțiuni ale structurii:

 • -  gropi - reprezentate prin dislocări parțiale in zonele cu cedări ale imbracamintii rutiere sau exfolieri in stare avansata, care prin reținerea apei acentueaza si grăbește procesul de degradare;

 • -   suprafața exfoliata - se prezintă ca o suprafața poroasa, cu asperitati si mici develari reuzltate din degradarea (cojirea) superficiala a unei parti din mortarul existent in zona supeiroara a dalei, urmata de smulgerea agregatelor si indepartarea acestora sub acțiunea traficului;

 • -  decolmatarea rosturilor - consta in desprinderea, sfaramarea si evacuarea traficului a materialelor de colmatare din rosturi, special pe timp friguros când masticul bituminos devine casant si nu urmărește contracția dalelor din beton de ciment

 • -  fisuri si crăpături’, acestea se prezintă longitudinal, tmasversal sau la colturile dalelor din beton de ciment

tasarea dalelor - aparute ca urmare a tasarii terenului de fundare alimentat cu apa prin defecțiunile existente la imbracamintea rutiera;

Anexa POZA:
2.4. Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții.

NU ESTE CAZUL

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice.

Deși întregul spațiu este dedicat relaxării, socializării si detașării in general, am vrea sa cuprindem cat mai multe activitati pe care oamenii le pot face in aer liber bucurandu-se de priveliște. De la lucrul la laptop in aer liber, poate mici întâlniri de afaceri, la meditație, alergat, socializat, cantat, desenat. Un loc in care oamenii se pot detașa, pot fi creativi, amuzanti, triști, veseli fara a simți bariere in exprimarea emoțiilor constructive si care ii ajuta in dezvoltarea personala si se pot integra si dezvolta intr-o societate moderna si deschisa.

Pentru a evita monotonia, dar in același timp sa nu debusolam spațial vizitatorii, am decis ca toata lungimea digului sa fie impartita in trei zone care se vor distinge din punct de vedere al tratării estetice si al conceptului.

Pe toata lungimea digului va exista o banda dedicata exclusiv celor care alearga, restul spațiului ramanad sa fie amenajat pentru socializare si o relaxare mai pasiva.

Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Accesul auto pe zona de promenada va fi permis exclusiv mașinilor de intervenție si intretinere(politie, salvare, pompieri, curățenie).

3. Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții2).

Pentru fiecare scenariu/optiune tehnico-economic(a) se vor prezenta:

3.1. Particularitati ale amplasamentului:

 • a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura proprietății sau titlul de proprietate, servituti, drept de preemptiune, zona de utilitate publica, informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz);

Zona de promenada ce face obiectul prezentei documentații este amplasata in municipiul

București, in cadrul Sectorului 6, in vecinătatea Lacului Morii cu acces din arterele: Sos. Virtuții,

Calea Crangasi, Str. Mehadia si Parcul Crangasi.

Prezenta documentație se refera la zona de promenada de pe coronamentul digului aferent

Lacului Morii din sectorul 6 al capitalei cu acces din arterele: Sos. Virtuții, Calea Crangasi, str.

Mehadia si Parcul Crangasi.

Funcțiunea principala a digului existent este cea de protecție a zonei, de menținere a apelor in albia lacului si dirijarea lor către stavilar.

De-a lungul timpului, pe zona de coronament s-a dezvoltat un spațiu verde si pietonal cu caracter de recreere si promenada.

In zona limitrofa au fost create: un parc, zone de agreement, baze sportive, acestea vizând diferite activitati recreative. In momentul de fata, digul are la partea superioara (pe coronamentul digului) un drum (alee pietonala) de cca 6,00 m lățime, pe partea stanga spre apa are o zona verde de 1,00 - 1,120 m si o rigola din beton de cca 30 - 50 cm lățime pe partea dreapta.

Structura drumului existent de pe coronamentul drumului este alcatuita din:

Dala din beton de ciment cu grosimi cuprinse intre 15 cm - 25 cm;

Pietriș cu nisip - grosimi intre 15 cm si 33 cm.

Pe partea dreapta prin rostul intre betonul de ciment si rigola a pătruns apa in fundație si in terasamentul digului, producând o impingere a bordurii cu cca 8 - 10 cm spre exterior (taluzul dinspre partea de est).

 • b) relații cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile;

Amplasamentul pe care se vor executa lucrările proiectate se afla in zona de vest a municipiul București, in cadrul sectorul 6, cu acces Sos. Virtuții, Calea Crangasi, str. Mehadia si Parcul Crangasi.

 • c) orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite;

Din punct de vedere stratigrafie, zona municipiului București se află situată în Platforma Valahă. Platforma Valahă, situată la nord de Dunăre, este separată de unitățile carpatice prin falia Pericarpatică în lungul căreia este subșariată spre nord.

Platforma Valahă și-a încheiat evoluția ca arie de sedimentare în Cuaternar când a fost colmatată. în consecință, ea prezintă o morfologie cu caracter de câmpie, corespunzând în mare parte cu ceea ce în geografia fizică se cunoaște sub numele de Câmpia Română. în ansamblu, Platfoma Valahă prezintă un relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu văi largi.

în structura Platformei Valahe se disting două etaje structurale, soclul format în principal din șisturi cristaline, și cuvertura alcătuită din depozite sedimentare.

Sectorul 6 este al doilea sector ca mărime din cadrul Municipiului București. Este străbătut de râul Dambovita, care odinioară se revărsă din matca, provocând mari inundații. Reamenajarea cursului Dambovitei, prin ample lucrări hidrotehnice, a dus la captarea apei intr-un lac de acumulare, denumit Lacul Morii, cu o suprafața de 241.5 hectare. Acest rezervor de apa asigura debitul curat al Dambovitei, previne inundațiile si totodată reprezintă potențialul de energie pentru centralele electrice. Situat in Vestul Capitalei, cu o suprafața de 37 kmp (din totalul de 228 km ai Capitalei), echivalent a 3.690 hectare si cu o populație de peste 360.000 de locuitori, Sectorul 6 se învecinează la nord cu Sectorul 1 (de la Podul Cotroceni si Calea Plevnei spre Giulesti), la sud cu Sectorul 5 (de la Palatul Cotroceni spre Drumul Sării si Bulevardul Ghencea), iar in extremitatea sa vestica, cu Județul Ilfov. Principalele cartiere ale sectorului sunt: Drumul Taberei, Militari, Giulesti si Crangasi. Legătură Sectorului 6 cu celelalte sectoare ale capitalei se face prin următoarele artere principale: Splaiul Independentei, Calea Crangasi, Bulevardul Timișoara si Bulevardul Ghencea. De asemenea, Bulevardul Uverturii face legătură cu comuna Roșu, iar Bulevardul luliu Maniu se prelungește cu autostrada Bucuresti-Pitesti (E70).

 • d) surse de poluare existente in zona;

In zona studiata in prezenta documentație, principala sursa de poluare o reprezintă traficul din zona (praf si zgomot).

 • e) date climatice si particularitati de relief;

Din punct de vedere climatic, zona se inscrie intr-un climat continental de pădure, cu etaj topoclimatic de câmpie, perimetrul studiat avand următoarele caracteristici:

Temperatura medie a lunii ianuarie este intre -5°C si -3°C. Temperatura medie a lunii iulie este intre 20 °C si 23 °C. Temperatura aerului (valori medii multianuale) este intre 10 °C si 11 °C. Din punct de vedere al frecventei medie a zilelor tropicale, zona studiata se situează in aria regiunilor celor mai calde (peste 30 zile). Frecventa medie a zilelor de iarna, in care temperatura maxima este de sub 0 °C, este de 30-40 zile.

Din punct de vedere al precipitațiilor atmosferice, zona studiata are valori medii multianuale de 600 mm. Numărul mediu al zilelor cu cerul acoperit dimineața (nebulozitatea medie anuala) este intre 5-6/10 (5-6 zile din 10), durata medie de strălucire a soarelui fiind de la 2000 pana la 2250 de ore intr-un an.

In conformitate cu CR 1-1-1-4/2012 “Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor”, valoarea de referința a presiunii dinamice a vântului este qb = 0.5 KPa (IMR = 50 ani).

Din punct de vedere al regimului vânturilor, vânturile dominante din județul Ilfov sunt cele din sectorul estic si nordic (E, NE, SE si N).

Conform reglementarii tehnice NP-082-04/2005 “Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiunii asupra construcțiilor. Acțiunea vântului”, vitezele maxime anuale ale vântului la 10 metri, mediate pe 1 minut, avand 50 ani de recurenta, sunt de 35 m/s.

Presiunea de referința a vântului pentru zona studiata, mediata pe 10 min, avand 50 ani interval mediu de recurenta, este de 0.5 kPa, in conformitate cu CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.

In conformitate cu CR 1-1-3/2012: “Cod de proiectare. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor”, valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol este sk = 2.0 KN/m2.

In conformitate cu STAS 6054-77: “Teren de fundare. Adâncimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului României”, zona studiata are adâncimi de inghet cuprinse intre 80 - 90 cm. Prima zi de inghet apare după 21 Octombrie, iar ultima zi de inghet se înregistrează inainte de 11 Aprilie. Numărul de zile fara inghet este cuprins intre 200 si 210 zile intr-un an. Numărul zilelor cu solul acoperit de zapada este de peste 30-50 de zile. Grosimea medie anuala a stratului de zapada pe sol este de peste 60 cm.

In conformitate cu STAS 1709/1-90: “Adâncimea de inghet in complexul rutier”, zona studiata are un tip climatic I cu indicele de umiditate Thornthwaite Im = -20°... 0°C x zile.

Indicele de inghet din cele mai aspre trei ierni dintr-o perioada de treizeci de ani este

Imed5/3O = 375°C x zile, pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic foarte greu si greu.

Indicele de inghet din cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioada de treizeci de ani este

Imed5/3O = 350 - 400°C x zile, pentru drumurile cu sisteme rutiere nerigide, pentru clasele de trafic mediu, ușor si foarte ușor.

Indicele maxim de inghet pentru o perioada de treizeci de ani este lmax30 = 550°C x zile, pentru drumurile cu sisteme rutiere rigide, indiferent de clasa de trafic.

 • f) existenta unor:

 • - rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate;

NU ESTE CAZUL

 • - posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate sau de protecție;

NU ESTE CAZUL

 • - terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala;

NU ESTE CAZUL

 • g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzând:

 • (i) date privind zonarea seismica;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismica - Partea 1 - Prevederi de proiectare pentru clădiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, cu probabilitate de depășire in 50 ani, are o valoare ag = 0.30g.

Perioada de control (colt) Tc a spectrului de răspuns reprezintă granița dintre zona de valori maxime in spectrul de accelerații absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative. Pentru zona studiata, perioada de colt are valoarea Tc=1.6sec.

 • (ii) date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenționala si nivelul maxim al apelor freatice;

Conform Normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetării geotehnice a terenului de fundare - Indicativ NP 074/2014, terenul investigat se incadreaza in categoria geotehnica 1 (risc geotehnic redus):

 • ■   condiții de teren - terenuri medii..............................................3 puncte;

 • ■  apa subterana -fara epuismente...............................................1 punct;

 • ■  clasificarea construcției după categoria de importanta - normala........3 punct;

 • ■   vecinătăți - fara riscuri...........................................................1 punct;

 • ■  zona seismica - (aq = 0.30q).....................................................3 puncte.

Total punctaj............................................................................11 puncte.

Cu un punctaj total de 11 puncte, se consideră că, ținând cont de complexitatea și dimensiunea lucrărilor ce se vor executa, acestea se încadrează în categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat. In conformitate cu NP120/2014, daca se vor executa excavatii cu adancimea > 3.0 m, atunci lucrările se vor incadra in categoria geotehnica nr. 3, risc geotehnic major. La proiectare se vor lua toate masurile necesare.

Adancimea maxima de inghet a zonei este de 80 cm - 90 cm, conform STAS 6054-85.

 • (iii) date geologice generale;

Din punct de vedere geologic, zona studiata se afla situata in Platforma Valaha, aceasta fiind situata la nord de Dunăre, separata de unitățile carpatice prin falia pericarpatica in lungul careia este subsariata spre nord.

Platforma Valaha si-a încheiat evoluția ca arie de sedimentare in cuaternar, când a fost colmatata. In consecința, ea prezintă o morfologie cu caracter de câmpie, corespunzând in mare parte cu ceea ce in geografia fizica se cunoaște sub numele de Campia Romana. In ansamblu, Platforma Valaha prezintă un relief plat, compartimentat de cursuri de ape cu vai largi.

Din punct de vedere geologic, subteranul perimetrului investigat se caracterizează prin dezvoltarea depozitelor cuaternare de varsta Holocen si Pleistocen, constituite la suprafața din aluviuni de lunca sau depozite argilo-prafoase, loessoide de terasa (cu grosimi de 10 - 25 m) si, in profunzime, dintr-o alternanta de strate permeabile (nisipuri, pietrișuri) si impermeabile (argile, argile prăfoase).

Formațiunile care se intalnesc in aceasta zona sunt de varsta Cuaternara (Holocene) si prezintă următoarele caracteristici:

 • •  Holocen inferior (qh1) - este reprezentat prin depozitele loessoide apartinind terasei inferioare a râului Dambovita, alcătuite in general din prafuri argiloase, slab nisipoase, cu grosimi de 10 - 20 m;

 • •  Zona Bucurestiului se inscrie in nivelul de câmpie, caracterizandu-se printr-o stratificatie normala, fara accidente majore (tip gropi umplute). Caracteristic acestui nivel de câmpie este existenta in suprafața pana la adâncimi de 2.50 - 3.50 m a argilelor contractile (categoria PUCM - pământuri cu umflări si contracții mari). După aceste adâncimi, urmeaza un pachet gros de pământuri sensibile la umezire, cu dezvoltare pana la adâncimi de 8 - 11 m.

In zona studiata, solurile întâlnite pot fi de mai multe feluri, si anume:

 • -   CLFP: cernoziomuri levigate puternic, freatic umede, de faneata;

 • -   BR: soluri silvestre brune - roșcate.

 • (iv) date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări, harți de zonare geotehnica, arhive accesibile, după caz;

NU ESTE CAZUL

 • (v) încadrarea in zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) in conformitate cu reglementările tehnice in vigoare;

NU ESTE CAZUL

 • (vi) caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a documentarilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

NU ESTE CAZUL

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural si tehnologic:

- caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții;

In conformitate cu HG766/1997 si Ordinul MLPAT 31/N/30.10.1995 in funcție de punctajul calculat, a rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta C - construcții de importanta normala.

Proiectarea aleilor s-a făcut conform STAS 10144/1-90 si STAS 10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

- varianta constructiva de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Amenajarea aleii de promenada existenta (structura pietonala - accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin doua soluții:

Soluția I propune următoarea structura:

 • -  5 cm beton asfaltic BA16 (ED 16 RUL 50/70)

 • -  Geocompozit cu Rt 50x50 N/m;

 • -  3 cm beton asfaltic BA8, la care se adauga 2 cm pentru preluarea denivelărilor înainte de aplicarea structurii de mai sus, se vor prevedea următoarele lucrări:

Refacerea dalelor degradate (cele faramitate in bucăți mici);

Refacerea dalelor degradate la rosturi sau colturi prin decaparea dalei existente pe minim 1,00 m (pe cat tine degradarea) cu:

o 20 cm beton C25/30;

o 20 cm balast (după caz).

Decolmatarea si recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

Prevederea de rosturi de dilatatie la max 50 m unul de altul prin taierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm si prevederea in rost a unui lemn din esența moale sau polistiren, care la suprafața pe 3 cm va avea material de colmatare agrementat.

Structura ce se va prevedea pe zona verde de 1,00 m - 1,20 m de langa apa, cat si in locul rigolei de 25-50 cm lățime de pe partea dreapta a coronamentului digului va fi:

20 cm beton ciment C25/30;

 • -   20 cm fundație balast.

Soluția II propune următoarea structura:

 • -  5 cm beton asfaltic BA16 (EB 16 RUL 50/70);

 • -  7 cm binder de criblura BAD 22,4 (EB 22,4 RUL 50/70);

 • -   Geocompozit cu Rt 50x50N/m numai pe rosturi si pe fisuri si crăpături ale dalelor.

In cei 7 cm binder de criblura sunt cuprinși 2 cm pentru prelucrarea denivelărilor in suprafața betonului de ciment existenta.

Pe suprafața pe care se vor așeza băncile pentru odihna (acestea vor fi prezente in afara aleii pietonale) structura va fi:

 • -  6 cm pavaj autoblocant din beton;

 • -   4 cm nisip;

 • -  20 cm placa beton C25/30 armata;

Placa de beton armat va fi sprijinita pe stalpi(fundatii) din beton armat după cum urmeaza:

 • -   adiacent aleii pietonale placa va fi sprijinita pe 2 stalpi(fundatii) din beton armat cu dimensiunile 30x30x80 cm.

 • -   in partea din spate placa va fi sprijinita pe 2 stalpi(fundatii) din beton armat cu dimensiunile 30x30x130 cm. Stâlpii for fi așezați pe o talpa de fundare din beton armat cu dimensiunile 50x50x50 cm

Expertul recomanda Soluția I.

In profil transversal Soluția se va prezenta după cum urmeaza:

Soluția I:

Pe partea stanga - pista de alergări de 2,20 m lățime;

 • -  Zona pietonala de 4,80 m lățime;

Bordura pe dreapta teșita, cu teșituri spre exterior astfel incat apele de pe alee sa se scurgă pe taluzul existent inierbat sau sa fie colectate prin guri de scurgere care se vor descarcă la baza rambleului, sau direct de la bordura prin casiuri de descărcare a rigolei de acostament pentru rambleu la baza acestuia (elemente prefabricate tip);

Pe partea stanga spre apa se va prevedea o mana curenta ornamentala.

Soluția II:

Pe partea stanga - pista de alergări de 2,20 m lățime;

 • -  Zona pietonala de 4,80 m lățime;

Scurgerea apelor se va face pe partea stanga cu deversare in lacul Morii peste bordura existenta pe care se va amplasa mana curenta ornamentala;

Pe partea stanga spre apa se va prevedea o mana curenta ornamentala.

Se face precizarea ca in cazul in care se adopta Soluția I de scurgere a apelor ce cad pe suprafața inierbata a taluzului/digului dinspre Parcul Crangasi si dinspre blocuri (partea estica), drenajul apelor meteorice ce cad pe suprafața inierbata nu face obiectul prezentei expertize.

Alegerea soluției I sau II implica acordul beneficiarului.

Lucrări conexe ce trebuiesc executate:

Balustrada iluminata pe partea stanga a dig-ului (spre luciul apei)

Bancuta acoperita

 • -   Spațiu acoperit din lemn

 • -   Spațiu acoperit din metal

Bancuta cu ghiveci

 • -   Jardiniere din beton pentru arbuști ornamentali;

 • -  Cos de gunoi

Stâlp de iluminat

Sistem de supraveghere video cu counter de persoane

 • -   Sistem de irigații

 • -  Amenajare spatii verzi - gazon

Plantare arbori

Realizare scări de acces si rampe pentru accesul persoanelor cu dizabilitati.

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției:

 • - costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții;

Valoarea totala a investiției - 22.955.602,966 lei cu TVA inclus;

Valoare C+M (construcții - montaj) - 22.073.038,930 lei cu TVA inclus.

 • - costurile estimative de operare pe durata normata de viata/de amortizare a investiției publice.

NU ESTE CAZUL

3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz:

- studiu topografic;

Ridicarea topo necesara elaborării studiului de fezabilitate a fost realizata in coordonate Stereo

70.

- studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitatea terenului;

Investigațiile geotehnice au ca scop fundamentarea din punct de vedere geotehnic a condițiilor de proiectare.

Realizarea acestor investigații geotehnice au vizat acoperirea sectorului in studiu, pentru:

 • •   identificarea stratificatiei terenului;

 • •  determinarea naturii terenului din amplasament;

 • •  determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului din amplasament.

Informațiile pe care investigațiile geotehnice le-a furnizat, au constituit baza de lucru pentru personalul tehnic implicat in procesul de proiectare si dimensionare a structurilor.

 • - studiu hidrologic, hidrogeologic;

NU ESTE CAZUL

 • - studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

NU ESTE CAZUL

 • - studiu de trafic si studiu de circulație;

NU ESTE CAZUL

 • - raport de diagnostic arheologic preliminar in vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror amplasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica;

NU ESTE CAZUL

 • - studiu peisagistic in cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisajere;

NU ESTE CAZUL

 • - studiu privind valoarea resursei culturale;

NU ESTE CAZUL

 • - studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției.

NU ESTE CAZUL

 • 3.5. Grafice orientative de realizare a investiției

Durata totala de realizare a investiției este estimata la 12 luni.

Etapa a V-a - Execuția lucrărilor de construcții esalonata pe 7 luni, cuprinde următoarele etape:

Denumirea serviciului

DURATA 12 LUNI

AN 1

y—

CM

CO

<D

b-

00

O)

O

v

V

CM

1

Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de proiectare - Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

2

Elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

3

Organizarea procedurilor de achiziție pentru execuție lucrări

4

Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de dirigentie de șantier

5

Execuția lucrărilor de construcții

6

Recepția lucrărilor

4. Analiza fîecarui/fiecarei scenarîu/optiuni tehnico- economic(e) propus(e)

4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referința si prezentarea scenariului de referința

Necesitatea acestui proiect a aparut ca urmare a disfunctionalitatilor din zona de amplasament a proiectului, atat la nivel pietonal, precum si a tuturor efectelor negative produse de neintretinerea si neamenajarea zonei.

Implementarea proiectului va genera imbunatatiri evidente la nivel de spatii de relaxare si recreere, de joaca, de servicii, etc.

Accesul auto pe zona de promenada va fi permis exclusiv mașinilor de intervenție si intretinere.(politie, salvare, pompieri, curățenie).

Perioada de referința

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare.

Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada 2007 - 2013, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele:

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele de drumuri este de 25 de ani.

Sector

Orizont de timp (ani)

Energie

15-25

Apă și mediu

30

Căi ferate

30

Porturi și aeroporturi

25

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

NU ESTE CAZUL

4.3. Situația utilităților si analiza de consum:

 • - necesarul de utilitati si de relocare/protejare, după caz;

Nu sunt necesare devieri si/sau relocări de utilitati luând in considerare ca lucrările se vor realiza pe actuala ampriza a străzilor. Nu deținem nicio informație cu privire la eventuale subtraversari la mai puțin de 1.20 - 1.50 m adâncime, care ar face obiectul unui studiu de relocare. Insa, in cazul in care s-ar găsi in timpul execuției lucrărilor, Executantul este obligat sa ia legătură cu Proiectantul, Beneficiarul dar si cu deținătorul de utilitati, pentru a remedia problema. In cazul in care Executantul nu respecta aceste condiții, acesta este obligat sa suporte pe cont propriu toate costurile remedierii.

 • - soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

NU ESTE CAZUL

4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții:

a) impactul social si cultural, egalitatea de sanse;

NU ESTE CAZUL

b) estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției: in faza de realizare, in faza de operare;

In faza de execuție a lucrărilor, estimam angajarea de către constructor a circa 30 de persoane, intr-una sau mai multe din meseriile prevăzute in prezenta documentație: fierar betonist, finisor terasamente, instalator, electrician, izolator hidrofug, montator prefabricate beton, mozaicar, pavator, pietrar, zidar, săpător, muncitor deservire construcții - montaj, lacatus construcții metal, mașinist utilaje construcții, sudor electric, sudor gaze, montator construcții metalice, muncitor deservire mașini construcții, chesonier, sudor manual, peisagist, fasonator, corhanitor, stivuitor, muncitor auxiliar, vopsitor, muncitor incarcator-descarcator, materiale, muncitor necalificat.

In faza de operare nu se vor crea locuri de munca.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate, după caz;

Elaborarea prezentului plan urmărește stabilirea condițiilor minime privind protecția mediului si prevenirea dereglărilor ecologice posibile pe parcursul execuției lucrărilor sau datorate realizării noii investiții propuse, astfel incat sa se respecte Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului, Ordinul Ministrului apelor, pădurilor si protecției mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produși de surse staționare, Ordinul nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Ordinul nr. 135/ 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice si private precum si celelalte acte legislative in vigoare privind protecția mediului.

Prin modernizarea aleilor care fac obiectul prezentei documentații, vor aparea următoarele influente favorabile:

 • •  asupra mediului:

reducerea poluării; reducerea zgomotului.

 • •  din punct de vedere economic:

- facilitarea dezvoltării zonei.

 • •  din punct de vedere social:

creșterea accesibilității in zona.

In general, se poate afirma ca realizarea acestui obiectiv constituie un real si important folos pentru întreaga comunitate si a activitatii economico-sociale din zona.

Administratorul drumului, împreuna cu executantul, va monitoriza intrările, consumurile si ieșirile din procesul de executare al lucrării, astfel incat sa poata fi evidențiate si identificate pierderile. Administratorul drumului va stabili programe si responsabilități in caz de accidente si avarii, de asemenea, va asigura întreținerea cu personal bine pregătit.

Lucrările ce urmeaza a se realiza nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si mediului înconjurător. Prin executarea lucrărilor de întreținere vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu, cat si din punct de vedere economic si social.

Proiectul a fost întocmit astfel incat sa se încadreze in normativele referitoare la sanatatea oamenilor (Ordin nr. 536 al Ministerului Sanatatii din 23.07.1997), a masurilor ergonomice si ecologice.

Per ansamblu, se poate aprecia ca, din punct de vedere al mediului ambient, lucrările proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situația actuala, ci dimpotrivă, au un efect pozitiv.

 • d) impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic in care acesta se integrează, după caz.

•  asupra mediului:

reducerea poluării;

 • -   reducerea zgomotului.

 • •  din punct de vedere economic:

 • -   facilitarea dezvoltării zonei

 • •  din punct de vedere social:

creșterea accesibilității in zona.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii, care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

NU ESTE CAZUL

4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Proiectul ce face obiectul prezentei documentații are ca obiect modernizarea zonei de promenada , in vecinătatea Lacului Morii cu acces din arterele: Sos. Virtuții, Calea Crangasi, Str. Mehadia si Parcul Crangasi., cu o lungime totala de 2155 ml.

La nivelul suprafeței pietonale pot fi observate o serie de deteriorări de tipul fisurilor, denivelărilor, burdușirilor , care permit acumularea și staționarea apelor pluviale, precum și absența (sau deteriorarea) bordurilor de-a lungul aleilor. Suprafața totala a aleilor pe care se vor efectua lucrări este de aproximativ 15085 mp.

Analiza Financiară reflectă viabilitatea financiară a proiectului, capacitatea de generare a veniturilor și nevoia de asistență a granturilor.

Scopul analizei financiare este acela de a evalua costurile și beneficiile directe cuantificabile implicate de proiectul de investiții. Aceasta va furniza informații relevante pentru analiza impactului investiției asupra mediului economic și social.

Datele de intrare ale acestei analize constau în proiecții pentru fiecare intrare și ieșire de numerar a proiectului pe perioada de previziune, detaliate pe activități de investiție, exploatare, întreținere și reparații.

Investiția de capital pentru realizarea obiectivului este reprezentată de cheltuielile specificate în devizul general de lucrări. Investiția a fost evaluată pe baza metodologiei privind elaborarea Devizului general pentru investiții si lucrări de intervenție, inclusă în Hotărârea nr. 28 /09.01.2008 privind aprobarea Structurii devizului general.

Analiza cost - beneficiu este un cadru conceptual aplicat oricărei evaluări cantitative, sistematice a unui proiect investițional public / privat sau a unei politici guvernamentale din perspectiva publică sau socială.

De asemenea analiza cost - beneficiu este o metodologie de estimare a dezirabilității unui proiect investițional pe baza calculului raportului (economic - social - ecologic) dintre costurile și beneficiile viitoare.

Analiza cost - beneficiu este componenta esențială de fundamentare a fezabilității unui proiect investițional din punct de vedere al impactului asupra mediului economic, social sau al

mediului ambiental și reflectă valorile pe care societatea este dispusă să le plătească pentru un bun sau serviciu, respectiv costurile de oportunitate pentru societate.

Analiza cost,-.beneficiu și de senzitivitate (sensibilitate) permite, pe baza unor indicatori ecomomico - financiari (RIRE, RIR - rate interne de rentabilitate economice sau financiare, TR -termenul de recuperare al capitalurilor investite), determinarea eficienței (rentabilității) proiectelor investiționale.

Elementele de bază ale analizei cost - beneficiu sunt de definire a obiectivelor, identificarea și definirea proiectului, analiza opțiunilor, analizele economico - financiare, analizele multicriteriale (senzitivitate și risc).

Metodele de lucru cele mai cunoscute în analiza cost - beneficiu sunt:

 • •  metoda comparației costurilor cu beneficiile (metoda comparației fluxurilor de numerar cash - flow);

 • •  metoda valorilor de contingență;

 • •  metoda prețurilor hedonice;

 • •  metoda costurilor de transport;

 • •  metoda funcției de producție.

Fiind un proiect de reabilitare a unei infrastructuri rutiere metoda cea mai adecvată de lucru în analiza cost - beneficiu s-a considerat a fi o combinată a metodei comparației fluxurilor de numerar ale costurilor cu cele ale beneficiilor (cash - flow) pe de o parte, respectiv cu metoda costurilor de transport.

în general analiza cost - beneficiu prin metoda comparației costurilor cu beneficiile (cash-flow - flux de lichidități) conduce la rezultate cât mai fiabile atunci când perioada de analiză se situează între 15-20 ani.

Pentru implementarea proiectului s-au avut în vedere mai multe scenarii care au la baza evoluțiile factorilor ce pot influența direct sau indirect proiectul: factori politici, legislativi, financiari, economici (inflația, cursul valutar, rata de referință a dobânzii, prețurile bunurilor și serviciilor).

Ipotezele prezentate în continuare sunt construite atât pe baza informațiilor de natură socio - economică înregistrate până în prezent cât și pe baza previziunilor macroeconomice.

Factorul politic

Una din ipotezele de la care s-a plecat în conturarea scenariilor a fost aceea referitoare la mediul politic din România. Aceasta ipoteză presupune că următorii ani (2008 - 2013) România va fi caracterizată de un cadru politic favorabil implementării proiectelor de infrastructură, această stabilitate politică fiind datorată în mare măsură integrării în Uniunea Europeană. Disputele politice sunt relativ normale și în limitele democrației europene.

Factori legislativi

Ipoteza referitoare la influența factorilor legislativi asupra derulării acestui proiect de investiții presupune existența unui cadru legislativ solid care să încurajeze absorbția fondurilor structurale și de coeziune în următorii ani. Integrarea în Uniunea Europeană presupune alinierea legislației românești la legislația europeană (adoptarea legilor și normelor cu privire la: procedurile de achiziții, gestionarea și utilizarea fondurilor comunitare, etc.).

Factori economici

în cadrul acestui subcapitol vor fi enunțate ipotezele referitoare la variabilele ce pot avea un impact semnificativ asupra scenariilor proiectului.

Nivelul salariilor

în vederea estimării cheltuielilor salariale atât pentru perioada de implementare cât și pentru cea de exploatare a fost folosit ca nivel de referință salariul mediu brut exprimat în euro. Scenariul de bază pornește de la ipoteza că salariul mediu brut va înregistra următoarea evoluție în următorii ani:

Tabel 1.

Anul

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Salariul mediu brut [lei]

1516

1693

1836

2022

2117

2223

2298

2415

2681

3131

4162

*Sursa: Comisia Națională de Prognoză

în ceea ce privește nivelurile salariale estimate după anul 2018, se va pleca de la ipoteza că salariul mediu brut va crește cu un procent de 3% pe an. Influențele modificării salariilor asupra acestui proiect vor fi evidențiate în cadrul capitolelor de analiză a riscului și a senzitivității.

Factorul financiar de actualizare

Conform recomandărilor Ghidului Solicitantului, factorul de actualizare în termeni reali

recomandat pentru analiza financiară este de 4% pentru țările de coeziune.

Factorul economic de actualizare

Factorul economic de actualizare (rata economică de actualizare) reprezintă rata la care costurile și beneficiile economice viitoare sunt ajustate atunci când sunt comparate cu cele din prezent. Conform recomandărilor “Ghidului Solicitantului”, factorul de actualizare în termeni reali recomandat pentru analiza economică este de 5,5% pentru țările de coeziune.

Valoarea reziduală a investiției

Valoarea reziduală a investiției, la sfârșitul perioadei de analiză, a fost estimată la 15% din valoarea inițială a valorii lucrărilor de construcții.

Factori de mediu

Factorul de mediu poate avea un rol semnificativ în cadrul acestui proiect de investiții, fapt evidențiat în cadrul analizei riscului și senzitivității.

Orizontul de analiză

Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre vor acoperi o perioadă de 20 ani.

Costuri de operare și întreținere

Costurile de operare sunt costurile întreținerii anuale (de rutină) după terminarea construcției proiectului. Aceste lucrări trebuie realizate în fiecare an începând din primul an de la darea în exploatare a drumului. Aceste lucrări constau din reparații locale ale suprafeței de rulare si din curățarea si menținerea în bune condiții a șanțurilor de evacuare a apelor pluviale. în continuare sunt prezentate aceste lucrări, precum si valoarea lor anuală, pentru cele două scenarii menționate mai sus.

în conformitate cu legislația în vigoare, administratorul stazilor îndeplinește în mod curent următoarele sarcini:

 • •  Curățirea vegetației;

 • •  Decolmatarea gurilor de scurgere;

 • •   Lucrări de întreținerere a drenurilor;

 • •   Repararea găurilor din asfalt;

 • •  Reprofilarea acostamenterlor;

 • •   întreținerea imbrăcăminții;

 • •   întreținerea semnalizării aleilor;

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

Alei carosabile si pietonale

Costurile pentru fiecare operație principală de întreținere sunt rezumate în Tabelul 2 de mai jos:

Tabel 2. Costurile pentru operațiile principale de întreținere ( prețuri din anul 2018)

Tipul activitatii

Unitatea de măsură

Preț (euro)

Reparații locale, plombări, colmatari fisuri si crăpături

m2

1.5

Refaceri de dale din beton de ciment

m2

16

Completarea acostamentelor cu nisip si balast

m2

10

Reprofilare șanțuri si decolmatari

m

5

întreținere semnalizări verticale

buc

155

întreținere marcajelor orizontale

m

1.2

Reparații drumuri laterale

m2

6

Tratamente bituminoase simple

m2

2.5

Tratamente bituminoase duble

m2

4

Covoare bituminoase

m2

10

Reciclări in situ a imbracamintilor bituminoase

m2

10

Ranforsari ale sistemelelor rutiere

m2

22

Scenariul “Fără proiect”

Vom avea doua categorii de costuri de operare aferente suprafeței ocupate de alei de circulație in suprafața de 15085 m2.

Lucrările de intretinere curente (anuale) propuse vor reduce pericolul distrugerii suprafeței drumului in timpul anului. Ele include lucrări de: inlaturare denivelări, fagase, plombări, reparații revopsire marcaje, curatire/decolmatare guri de scurgere si altele.

Au fost luate in considerare diferite tarife unitare (pe m2) ce au fost stabilite conform normelor tehnice aprobate de instituțiile abilitate din Romania.

Deoarece analiza noastra este construita intr-o ipoteza pesimista, am presupus ca starea in care se afla obiectivul este mai buna decât in realitate. Prin urmare, economiile potențiale de costuri de intretinere curenta generate de implementarea proiectului vor fi mai mici si acoperitoare.

Costurile cu întreținerea curenta cresc gradual pana in momentul efectuării unei reparații periodice. După fiecare reparație periodica, costurile anuale de intretinere curenta sunt mai mari decât costurile corespunzătoare înregistrate înainte de precedenta reparație periodica.

Având in vedere valorile lucrărilor de intretinere si reparații transmise de beneficiarul lucrării, pentru anul 1 am considerat costurile de intretinere curenta corespunzătoare unor străzi de calitate medie, adica 8,8 lei/m2 si cresc in medie cu 0,69 lei/m2/an. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta este foarte mare, corespunzător unui drum in stare avansata de deteriorare, respective 11.64 lei/m2. Pe întreg orizontul de previziune vom avea un număr de 16 reparații curente.

■  Costuri de intretinere periodica

Obiectivele de infrastructura de acest gen impun reparații periodice. Costurile de intretinere periodica se refera la tratamente bituminoase, completarea lucrărilor de siguranța rutiera s.a., principalul atribut al acestor intervenții complexe fiind costul lor foarte ridicat. Reparațiile periodice vor fi efectuate o data la fiecare 4 ani. In anii in care se realizează întrețineri periodice nu vom avea reparații de intretinere curenta. Pe întreg orizontul de previziune vom avea un număr de 5 lucrări de intretinere periodica (in anii A, 4, 9, 13 si 17).

Costul unitar de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparație la alta, pana in momentul efectuării unei reparații capitale. Obținem astfel o variație a costurilor de intretinere/reparatii periodice de la 29,6 lei/mp si 38,4 lei/mp .

■  Costuri de raparatii capitale

Având in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reaparatii capitale pe perioada de analiza.

Scenariul “Cu proiect”

In cazul acestui scenariu vom avea aceleași categorii de costuri de intretinere ca si in scenariul precedent.

Costuri de intretinere curenta

Principiile analizei sunt aceleași cu cele prevăzute in scenariul “fara proiect”. Costurile de intretinere curenta sunt calculate pentru rețeaua de străzi crescând gradual pana la momentul efectuării unei reparații periodice. Pentru anul 1, costurile de intretinere curenta corespunzătoare rețelei de drum existent sunt de 1 Ieu/m2 cresc in medie cu 0,68 lei /m2/an. Analiza noastra presupune ca in ultimul an de previziune (anul 20), costul de intretinere curenta pentru rețeaua de alei existente este de 4,19 Iei/m2, corespunzător unui drum de calitate normala.

Valorile costurilor de intretinere aferenta rețelei de drum existenta le-am considerat mai mici decât in varianta "fara proiect”, deoarece calitatea drumului după implementarea proiectului va fi una superioara.

■  Costuri de intretinere periodica

Periodicitatea cu care se vor efectua întreținerile peridice va fi aceeași ca in cazul scenariului “fara proiect”, adica la fiecare 4 ani. In anii in care vor fi efectuate reparații periodice (anii 4, 9,13 si 17) nu vor fi reparații curente.

Costul unitare de intretinere periodica va creste progresiv de la o reparație periodica la alta, pana in momentul efectuării unei reparații capitale. Obținem astfel, in cazul rețelei de alei pietonale si carosabile, o variație a costurilor de intretinere/reparatii periodice intre 17,4 lei/m2 si 30,1 lei/m2.

■  Costuri de reparații capitale

Având in vedere ca durata de viata a imbracamintii rutiere este de 20 ani, nu vom lua in considerare efectuarea de reaparatii capitale pe perioada de analiza.

Sistem de supraveghere video

Camere video- 20 buc

Costurile de intretinere sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale a echipamentelor. Ele se compun din:

 • 1. Verificarea integrității carcasei, a dispersorului si daca este complet echipamentul;

 • 2. Verificarea vizuala a stării componentelor (sa nu prezinte degradări ale carcasei)

 • 3. Verificarea etanseitatii (sa nu fie praf sau apa in compartimentul optic);

 • 4. Ștergerea de praf a sticlei exterioare;

 • 5. Verificarea legaturilor electrice in clema corpului, verificarea izolației cablului de alimentare (izolarea cu banda când este cazul) si verificarea strângerii șuruburilor. O atentie speciala se va acorda legăturii de impamantare a camerei, care trebuie sa asigure protecția împotriva accidentelor de natura electrica;

 • 6. Verificarea poziției camerei si rectificarea poziției când este cazul:

 • 7. Camerele care nu prezintă siguranța in funcționare sau care pot provoca accidente se înlocuiesc

Valoare: 40 Euro/an/camera

Stâlpi - 20 buc

 • i. Verificarea stâlpilor din punctul de vedere al stării lor generale, verticalității, tendințele de deplasare a lor intr-o direcție sau alta si modului de realizare a fundațiilor;

 • ii. Verificarea pavajului din zona stâlpului;

 • iii. In cazul stâlpilor cu flansa:

 • a. se verifica strângerea piulițelor;

 • b. se efectuează tratarea anticoroziva a prezoanelor de fixare ale stâlpilor (pe fiecare prezon se vor aplica cateva picaturi de ulei sau valvolina);

 • c. In cazul in care prezoanele sunt acoperite de pamant sau alte materiale, se curata cu peria si se trateaza. Daca prezoanele sunt acoperite de beton, prezoanele raman netratate

 • iv. In cazul stâlpilor cu fereastra de vizitare:

 • a. se verifica starea capacului sau a ușii, balamalele si starea dispozitivului de închidere; se remediază defecțiunile găsite.

 • b. se greseaza cu ulei sau valvolina balamalele si dispozitivul de închidere.

 • c. daca capacul sau usa lipsesc sau sunt necorespunzatoare fara a fi posibila remedierea si înlocuiește stâlpul

 • v. Verificarea stării fundației; daca se constata crăpături si distrugeri locale la fundațiile stâlpilor de beton armat, metalici sau din alte materiale se vor lua masuri de înlocuire a fundatiilor/stalpilor respective

 • vi. Verificarea legăturii la priza de pamant a stâlpului; daca legătură este oxidata, aceasta se desface, se inlatura oxizii de pe clema si borna după care se montează la loc;

 • vii. Stâlpii care trebuie sa aiba obligatoriu priza de pamant sunt:

 • viii. Stâlpii metalici;

 • ix. Stâlpii de la capetele rețelelor;

 • x. Stâlpii pe care s-a realizat derivația rețelei de alimentare.

 • xi. Se va verifica legarea la nulul de protecție a ancorelor stâlpilor; daca legătură este oxidata, aceasta se desface, se inlatura oxizii după care se montează la loc;

 • xii. Anual se masoara priza de pamant conform reglementarilor in vigoare.

Valoare: 40 Euro/an/stalp (mentenanta)+35Euro/an/stalp (măsurare priza de pamant) = 75 Euro/an/stalp

In prezent costurile de exploatare (intretinere si mentenanta), in varianta "fara proiect” sunt zero, deoarece nu exista un sistem de supraveghere video.

Tabel 1.4- Cheltuieli de intretinere curenta cu sistemul de supraveghere video

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar intretine re (fara

TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interva I de interve ntie (ani)

Cost final (cu TVA)

Sistem de supraveghere video

Camere video

buc

20

186

3,714

1

4,420

Stâlp susținere

buc

20

348

6,965

1

8,288

Costuri cu reparațiile periodice (revizia capitala)

Costurile cu reparațiile echipamentelor montate sunt acele costuri generate de înlocuirea unor componente funcționale datorita expirării timpului optim de funcționare precum si operațiunile de mentenanta cu caracter complex. Ele se compun din:

- Camere video:

La fiecare 3 ani se realizează o curatare si verificare a tuturor componentelor cu precădere a filtrelor de aer, garniturilor si componentelor in mișcare

Valoare: 145 Euro/camera/3 ani

- Stâlpi

La fiecare 3 ani pentru toti stâlpii metalici se efectuează tratarea anticoroziva a stâlpilor prin aplicarea unei pelicule de ulei sau valvolina la 20cm de la sol pe tot perimetrul stâlpului. Valoare:25 Euro/camera/3 ani

Tabel 1.5- Cheltuieli de intretinere perioadica cu sistemul de supraveghere video

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar intretinere (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu TVA)

Sistem de supraveghere video

Camere video

buc

20

673

13,465

3

16,023

Stâlp susținere

buc

20

116

2,322

3

2,763

Costuri de inlocuire

Costurile de inlocuire a echipamentelor montate sunt acele costuri care apar ca urmare a uzurii normale si imbatranirii in timp a echipamentelor precum si datorita furturilor.

Consideram ca durata de viata a stâlpilor si rețelei electrice este de 40 de ani dar camera de luat vederi are o durata de medie de viata de 10 ani mai ales datorita evoluției tehnologice si uzurii morale. Costul de inlocuire la 10 ani este conform deviz. Datorita amplasării la inaltime si caracteristicilor intrinseci ale sistemului de supraveghere video se considera furtul de camere video egal cu zero. Consideram ca ele se vor inlocui cate 25% la un interval de maxim 5 ani in aceasta perioada.

Tabel 1.6- Cheltuieli de inlocuire cu sistemul de supraveghere video

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar inlocuire (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu

TVA)

Sistem de supraveghere video

înlocuire camere video fixe

buc

20

1080

21,600

10

25,704

înlocuire camere video mobile

buc

0

18000

0

10

0

Sistemul de irigații

Costuri de inlocuire

Sistemul de irigații necesita o inlocuire a elementelor exterioare odata la 5 ani. Aceste inlocuiri privesc aspersoarele, electrovanele. Valoarea de inlocuire a acestor elemente este conform tabelului de mai jos:

Tabel 1.7- Cheltuieli de inlocuire cu sistemul de irigații

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar inlocuire (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu

TVA)

Sistemul de irigații

Aspersoare

buc

3500

60.09

210,315

5

250,275

Electrovane

buc

162

303.45

49,159

5

58,499

In prezent costurile de exploatare (intretinere si mentenanta), in varianta "fara proiect” sunt zero, deoarece nu exista un sistem de irigații.

Sistemul de iluminat

Costuri de inlocuire

Sistemul de iluminat prevede amplasarea a 427 stâlpi de iluminat. Consideram ca durata de viata a stâlpilor este de 20 de ani, dar corpul de iluminat are o durata de medie de viata de 15 ani mai ales datorita evoluției tehnologice. De asemenea la 3 ani se schimba elementele din interiorul corpurilor de iluminat la un cost de 40 lei/buc.

Tabel 1.8- Cheltuieli de inlocuire cu sistemul de iluminat

Obiect

Articole

UM

Cantitate

Cost unitar inlocuire (fara TVA)

Cost intervenție (fara TVA)

Interval de intervenție (ani)

Cost final (cu

TVA)

Sistem de iluminat

Corp de iluminat, dotat cu lămpi de tip LED

buc

427

1681

717,787

15

854,166

Elemente din interiorul corpului de iluminat

buc

427

40

17,080

3

20,326

In prezent costurile de exploatare (intretinere si mentenanta), in varianta “fara proiect” sunt zero,

deoarece nu exista un sistem de iluminat.

TABEL RECAPITULATIV AL COSTURILOR DE OPERARE

Pentru a avea o imagine a tuturor costurilor de operare și întreținere, prezentăm tabelele următoare:

Tabelul 1.9. Costuri totale din exploatarea si Întreținerea zonei de promenada in cazul realizării proiectului

An

An CI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Alei

15,836

20,003

24,171

229,205

32,505

36,673

40,840

45,007

71

53,342

57,510

61,677

458,410

70,012

74,179

78,346

458,410

86,681

90,848

95,016

Sistem de supraveghere video

13,791

13,791

13,791

19,868

13,791

13,791

19,868

13,791

13,791

26,787

13,791

13,791

19,868

13,791

13,791

19,868

13,791

13,791

13,791

26,787

Sistemul de irigații

4,060

4,060

4,060

4.060

312,834

4,060

4,060

4,060

4,060

312,834

4,060

4,060

4,060

4,060

312,834

4,060

4,060

4,060

4,060

312,834

Sistem de iluminat

42,858

42,858

60,185

42,858

42.858

17,326

42,858

42,858

60,185

42.858

42.858

60,185

42,858

42,858

771,000

42,858

42,858

60,185

42,858

42,858

Spatii verzi

46,910

46.910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

46,910

TOTAL (cu TVA)

123,455

127,622

149,116

342,901

448,898

118,760

154,537

152,626

125,016

482,731

165,129

186,622

572,106

177,631

1,218,714

192,043

566,029

211,626

198,467

524,405

TOTAL (fara TVA)

103,744

107,246

125,308

288,152

377,225

99,798

129.863

128,258

105,055

405,657

138,763

156,825

480,762

149,269

1,024,129

161,381

475,654

177,837

166,779

440,676

Veniturile generate de proiect pe întreaga perioadă economică de viață

Proiectele de infrastructură publica nu produc venituri financiare la beneficiar deoarece nu se aplică taxe pentru intrare in parc sau de circulație pe aleile pietonale.

Analiza cost - beneficiu reprezintă principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor de investiții.

Evaluarea proiectelor de investiții în infrastructură nu poate să dea rezultate satisfăcătoare fără o analiză atât a profitabilității financiare cât și a efectelor secundare, ale căror beneficiari sunt alte entități economice (persoane fizice sau juridice).

Analiza financiară utilizează o metodologie specifică determinată de faptul că realizarea drumului nu generează intrări financiare directe, ci ieșiri (reprezentate de întreținerea curentă și periodică).

în consecință, analiza financiară se concentrează asupra demonstrării faptului că implementarea proiectului generează beneficii directe pentru entitățile implicate, exprimate prin costuri de întreținere.

Rezultatele analizei financiare sunt semnificative doar în măsura în care sunt completate de cele economice.

Scopul analizei financiare este acela de a identifica și cuantifica cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului, dar și a cheltuielilor generate de proiect în faza operațională.

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Metodologia folosită în analiza financiară este cea recomandată de Comisia Europeană în "Ghidul analizei cost - beneficiu a proiectelor de investiții’ pregătit de Direcția Generală pentru Politici Regionale.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru “a aduce” o valoare viitoare în prezent.

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula următorii indicatori de evaluare a performanței financiare a proiectului.

Valoarea actuală netă (VAN)

După cum o va demonstra matematic formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală - la momentul zero - a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli în baza factorului (ratei) de actualizare selectat (k).

VAN =


y CF, ,

£* (1 + k)1   (1 + k)1 unde: CFt = cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferență dintre veniturile și cheltuielile efective

VRn = valoarea reziduală a investiției în ultimul an de analiză

Io = investiția necesară pentru implementarea proiectului

Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arată că veniturile viitoare vor excede cheltuielile, și toate aceste diferențe anuale “aduse” în prezent - cu ajutorul ratei de actualizare k - și însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Rata internă de rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Adică, aceasta este rata intenă de renatbilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului ca acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, de alimentare cu apa, etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă - același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio - economice.

Raportul Cost/Beneficiu (RCB)

RCB este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției:

VNA + /0 VNA ,

RCB = ------ = — + 1

Singurul neajuns al acestui indicator este acela că, atunci când se compară două proiecte, este preferat cel care presupune o investiție inițială mai mică, chiar dacă celălalt proiect are VAN mai mare.

Indicatorii financiari ai proiectului, (VAN; RIR).

Principalii indicatori ai analizei financiare se referă la calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiară (RIR), Valoarea Actuală Netă Financiară (VAN) și Raportul Cost - Beneficiu al investiției.

Rezultatele sunt prezentate în tabelul 6.

Tabel 6. Calculul indicatorilor financiari ai investiției

Rata de actualizare pentru VAN financiar =    5,00%

Specificație

An CI

Ani

An2

An3

An4

An 5

An 6

An7

An 8

An9

An 10

Anii

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Tc

9

Valoarea investiiei

22,955,603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22,95

>,603

Cheltuieli de întreținere

0

123,455

127,622

149,116

342,901

448,898

118,760

154,537

152,626

125,016

482,731

165,129

186,622

572,106

177,631

1,218,714

192,043

566,029

211,626

198,467

524,405

6,238

,435

Total intrări de numerar

0

123,455

127,622

149,116

342,901

448,898

118,760

154,537

152,626

125,016

482,731

165,129

186,622

572,106

177,631

1,218,714

192,043

566,029

211,626

198,467

524,405

6,238

,435

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851,181

851,

181

Factor de actualizare

1

0.952

0.907

0.864

0.823

0.784

0.746

0.711

0.677

0.645

0.614

0.585

0.557

0.530

0.505

0.481

0.458

0.436

0.416

0.396

0.377

Costuri actualizate

22,955,603

117,576

115,757

128.812

282,106

351,724

88,620

109,826

103,304

80,586

296,355

96,547

103,918

303,400

89,716

586,222

87,977

246.956

87,935

78,540

197,643

26,50

1,125

Venituri actualizate

0

117,576

115,757

128.812

282,106

351,724

88,620

109,826

103,304

80,586

296,355

96,547

103,918

303,400

89,716

586,222

87,977

246,956

87,935

78,540

518,444

3,872

,323

Flux de numerar actualizat

-22,955,603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320,801

-22,63

1,802

Venitul net actualizat(VNAF)

-22,634,802

R1RF

-19.23%

Raportul beneficiu/cost

0.15

Valoare actuală netă (VAN)

-22,634,802

RIR

-19.23%

Raportul cost/beneficiu

0.15

Din tabelul de sustenabilitatea financiara rezulta un flux de numerar cumulat mai mare ca zero. Acest lucru inseamna ca din punct de vedere al sustenabilitati financiare, proiectul are capacitatea genereze o auto-finanțare suficientă pentru a continua activitățile după finalizarea investiției.

Rata Internă de Rentabilitate financiară a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ale investiției ca o ieșire (împreună cu costurile de exploatare), iar veniturile ca o intrare. Ea măsoară capacitatea veniturilor din exploatare de a susține costurile investiției. Așa cum se observă din tabelul de mai sus (tabelul 6.) rezultă următoarele:

Rata Internă de Rentabilitate Financiară este negativă (-19,23%) deci, mai mică ca 4%, rată de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare.

Datorită faptului că investiția în drumuri nu este generatoare de profit, VAN financiară are o valoare negativă -22 634 802lei ). Aceasta se datorează fluxului de numerar negativ în timpul primului an, care pentru procedura de actualizare, cântărește mai mult decât restul anilor pozitivi.

Raportul cost/beneficii este de 0.15 și este mai mic decât 1.

Fluxul de numerar cumulat este pozitiv.

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu sau, după caz, analiza cost-eficacitate

Analiza economica evalueaza proiectul din punct de vedere al societății, urmărind estimarea contribuției proiectului la bunăstarea economica a localității sau a regiunii. în cazul analizei economice vom completa veniturile rezultate în cadrul analizei financiare cu alte efecte neutre pentru proiect în sine, dar importante pentru societate

înainte de elaborarea analizei economice, anumite ipoteze de cuantificare a costurilor si beneficiilor socio-economice trebuie analizate. Aceste elemente pot sa fie monetare sau nemonetare.

Beneficiile socio-economice luate in considerare pentru realizarea analizei cost-beneficiu sunt beneficiile realizate prin implementarea proiectului:

o Beneficii din creșterea valorii proprietăților imobiliare din cartierele adiacente parcului;

o Beneficii din mediu;

o Beneficii sociale din reducerea numărului de șomeri pe timpul execuției proiectului;

o Beneficii din creșterea nivelului de siguranța al cetățenilor.

Cel mai relevant beneficiu economic estimat in urma implementării proiectului este creșterea valorii proprietăților imobiliare situate in vecinătatea parcului. Cunatificarea beneficiului se face cu ajutorul metodei preturilor hedonice care se bazeaza pe preturile de piața a proprietăților imobiliare. Metoda identifica contribuția neta a proiectului in modificarea prețului proprietăților imobiliare in vederea estimării disponibilității de plata marginale. Implementarea proiectului se realizează intr-o zona adiacenta de blocuri si case.

Din analiza pieței imobiliare reiese faptul ca imobilele amplasate langa lacuri si parcuri sunt mai scumpe cu cel puțin 25%/mp fata de altele construite in zone mai puțin verzi.

In zona exista mai mult de 15154 de apartamente si 158 de case a căror preț va creste datorita imbunatarii zonei cu circa 105 euro pentru un apartament si 225 euro pentru o casa impartite pe o perioada de 20 ani. Estimarea este pesimista avand in vedere condițiile pieței actuale când consideram o creștere anuala de 225 eur/imobil. Deși impactul va fi imediat după implementarea proiectului pentru o modelare mai corecta a situației actuale (ținând cont si de criza economica) aceste beneficii au fost impartite in mod egal pe intervalul de 20 de ani..

Beneficii de mediu

Un impact pozitiv ce este înregistrat de plantările de arbori si arbuști. Se știe ca acești arbori si arbuști absorb dioxidul de carbon din atmosfera si asftel conduc la reducerea poluării. Avand in vedere ca in prezent in zona adiacenta parcului locuiesc aproximativ 10418 de locuitori, conform studiilor de specialitate, care arata faptul ca o parte din populație va merge in timpul liber in noul obiectiv amenajat reducând astfel consumurile cu energia electrica si gazele, se realizează un beneficiu de reducere a consumul de energie electrica si reducerea poluării de aproximativ 0,5 EUR/luna/locuitor..

Beneficii nonmonetare

După finalizarea investiției va creste calitatea vieții prin creșterea nivelului de siguranța al cetățenilor fie ca sunt pietoni fie sub forma de siguranța in trafic in calitate de șoferi. Lipsa datelor statistice in ceea ce privește valoarea economica medie atat a unei infracțiuni de talharie sau a unui accident mediu conduc la imposibilitatea evaluării monetare a acestor aspecte. Creșterea investițiilor atrase in zona care conduc in mod direct la crearea de noi locuri de munca si implicit la creșterea nivelui de trai.

Beneficiile socio-economice (Locuri de munca nou create)

Prin realizarea proiectului de amenajare a zonei de promenada se vor crea un număr de locuri de munca pentru personalul ce se va ocupa cu intretinerea in bune condiții a stării parcului. Acest personal va fi recrutat dintre șomerii înregistrați in zona. Valoarea ajutorului de șomaj este de 75% din salariul de baza minim brut pe tara.

Salariile luate in calcul pentru stabilirea beneficiilor sociale sunt:

Poziția

Salariu brut (lei pe lună)

Salariu net (lei pe lună)

Munca Manuala

2405

1503

Șoferi semi-calificați (vehicule)

2176

1360

Operatori Utilaje

2519

1574

Șofer/Operator (echipamente grele)

2748

1718

Artizani Calificați

2290

1431

Tehnician

2977

1861

Conducere medie (diploma)

3206

2004

Contabil Calificat (CPA)

3435

2147

Inginer (diploma)

4122

2576

Pentru determinarea beneficiilor produse de implementarea proiectului, s-au luat in calcul aceleași scenarii.

In scenariul „cu proiect” se considera ca sunt necesare un număr de 30 de locuri de munca pe perioada de construcție (anul 1). După realizarea investiției vor fi necesare un număr de minim 3 persoane pentru asigurarea lucrărilor de mentenanta la zona de promenada.

Rezultatele acestor calcule sunt date in tabelul de mai jos.

Tab. 2.1. Beneficiile sociale din implementarea proiectului

No             |            Element

An CI

An1

An2

An 3

An4

An5

An6

An7

An8

An9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Salariu mediu brut pe economie

1676

1,681

1,686

1,691

1,696

1,701

1,706

1,712

1,717

1,722

1,727

1,732

1,737

1,743

1,748

1,753

1,758

1,764

1,769

1,774

1,779

Situata ’fara praect'

Ajutor șomaj 30 persanul 1 si 3 pers in restul anilor

452,520

45,388

45,524

45,660

45797

45,935

46,073

46,211

46.350

46,489

46,628

46,768

46,908

47.049

47,190

47,332

47,474

47,616

47.759

47.902

48.046

S-tuata ’cuprotecf

Forța de munca: 30 pers pentru anul 1

2,873.957

287,077

287,077

287,077

287,077

287.077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287,077

287.077

3 pers, pentru restul

anilor

Beneficii sociale

2,421,437

241,689

241,553

241,416

241,279

241,142

241,004

240,866

240,727

240,588

240,449

240,309

240,168

240,028

239,887

239,745

239,603

239,461

239,318

239,174

239,031

Rezultatul analizei sociale

Rezultatele beneficiilor sociale produse de realizarea acestui proiect de reabilitare si modernizare a zonei de promenada sunt prezentate in următorul tabel.

Impactul asupra locurilor de munca create:

 • •    Locuri de munca permanente pe perioada de funcționare a obiectului de investiții: 3

 • •   Locuri de munca temporare pe durata de construcție: 30

Rezultatele analizei economice sunt prezentate in tabelul următor (valori calculate numai pentru total investiție investiție RIRE si VNAE).

Tabelul 1.9 prezintă toate calculele acestei analize socio-economice complete.

Este necesar sa elaboram aceasta analiza prin conversia de la preturile pietii la preturi contabile, folosind factorii standard de conversie.

Corecții: externalitati, fiscale, preturi contabile

Pentru determinarea performantelor economice, sociale si de mediu ale proiectului este necesar sa fie făcute o serie de corecții, atat pentru costuri, cat si pentru venituri.

Aceasta faza duce la determinarea a doua noi elemente pentru analiza economica: valoarea rândului „corecție fiscala” si valoarea factorului de conversie pentru preturile pieței. Preturile pieței includ impozite si subvenții si unele plăti de transfer, care pot afecta preturile fara impozite. Exista cateva reguli generale care pot fi aplicate pentru a corecta astfel de distorsiuni:

 • - preturile intrărilor si ieșirilor luate in considerare pentru analiza cost-beneficiu trebuie sa fie fara TVA, sau alte impozite indirecte;

 • - preturile intrărilor considerate, in analiza cost beneficiu trebuie sa fie brute (sa conțină impozite directe);

 • - transferul pur de plăti, către indivizi, cum ar fi plăti a asigurărilor sociale, trebuie omise;

Corecția Fiscala:

Aceasta presupune deducerea din fluxurile analizei financiare a plăților care nu au resurse reale in contrapartida, ca subvențiile si impozitele indirecte la intrări sau ieșiri.

Referitor la transferurile publice directe, acestea nu sunt incluse, din start, in tabelul inițial al analizei financiare care considera costurile de investiții si nu resursele financiare.

Corecțiile externalitatilor:

Obiectivul acestei faze este sa determine beneficiile sau costurile externe proiectului. Exemple in acest sens sunt costurile si beneficiile provenind din impactul cu mediul, timpul economisit prin implementarea acestui proiect in sectorul infrastructurii, creșterea nivelului de trai si diminuarea șomajului.

Conversia preturilor pieței in preturi contabile:

Obiectivul acestei faze este de a determina coloana factorilor de conversie pentru transformarea preturilor pieței in preturi contabile.

Preturile curente aferente fluxurilor de intrare si de ieșire nu reflecta cu acuratețe valoarea lor sociala, datorita distorsiunilor pieței, cum ar fi regimul de monopol, ingradirea schimburilor, inegalitatea dintre cerere si oferta etc.

Distorsiunile preturilor sunt corectate cu ajutorul factorilor de conversie.

Factorii de conversie utilizați sunt prezentați mai jos

Costuri de intretinere(mentenanta)

Structura

Factor de conversie

Rata preț umbra

Manopera

30%

0.64

0.192

Materiale

60%

0.8

0.48

Profit

10%

0

0

Factor de conversie costuri de intretinere

700%

-

0.67

Pentru investiție

Manopera

25%

0.64

0.16

Materiale

68%

0.8

0.48

Profit

7%

0

0

Taxe

5%

0

0

Factor de conversie costuri de investiție

100%

-

0.70

Factor de conversie costuri energetice

100%

-

0.96

Tabel 12. Calculul indicatorilor economici ai investiției - în RON

Corecții Financiare

An CI

1

An 2

An 3

An 4

An 5

An6

An 7

An 8

An 9

An 10

An 11

An 12

An 13

An 14

An 15

An 16

An 17

An 18

An 19

An 20

Total

Beneficii sociale din reducerea nr de șomeri din zona

2,421,437

241,689

241,553

241,416

241,279

241,142

241,004

240,866

240,727

240,588

240.449

240,309

240,168

240,028

239,887

239,745

239,603

239,461

239,318

239,174

239,031

7,228,873

Benefici din creșterea proprietăților imobiliare in zona

1

0

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1,626,720

1.626.720

1.626.720

1,626,720

1,626,720

1,626.720

1,626,720

1,626,720

1,626.720

1,626,720

1.626.720

32.534.400

Benefici din mediu

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,00’

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

107,007

Valoarea reziduala

0.7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686,436

686,436

Total venitun corectate

2,421,437

1,975,416

1,975,280

1,975,143

1,975,006

1,974.869

1,974,731

1,974,593

1,974,454

1,974,315

1,974,176

1,974,036

1,973,896

1,973,755

1,973,614

1,973,472

1.973,330

1,973,188

1,973,045

1,972,902

2,453,263

42,383,923

Costuri cu investiția de baza

0.7

18,548,772

18,548,772

Costuri de operare

0.67

103,744

107,246

125,308

288,152

377,225

99,798

129,863

128,258

105,055

405,657

138,763

156,825

480,762

149,269

1,024,129

161,381

475,654

177,837

166,779

440,676

5,242,383

Total cheltuieli corectate

12,984,141

69,508

71,855

83,956

193,062

252,741

66,865

87,008

85,933

70,387

271,790

92,972

105,073

322,110

100,011

686,167

108.125

318,688

119,151

111,742

295,253

23,791,155

Factorul de actualizare

1

0.948

0.898

0.852

0,807

0.765

0 725

0.687

0.652

0.618

0.585

0.555

0.526

0.499

0.473

0.448

0.425

0,402

0.381

0.362

0.343

Total venituri actualizate

2,421,437

1,872,432

1,774,695

1,682.059

1,594,258

1,511,040

1,432,166

1,357,408

1.286.552

1.219,395

1,155,743

1,095,4-3

1,038,233

984,037

932,669

883,983

837,839

794,103

752,649

713,360

840,804

26,180,276

Total cheltuieli actualizate

12,984,141

65,885

64,558

71,498

155,843

193,381

48,493

59,813

55,994

43,473

159,114

51,591

55,266

160.591

47,262

307,357

45,908

128,255

45,452

40,404

101.192

14,885,470

Fluxul net de numerar actualizat

■10,562,704

1,806.548

1,710,137

1,610,561

1,438,415

1,317,659

1,383,672

1297,595

1.230.559

1,175,922

996,629

1,043,822

982,966

823,445

885,408

576,627

791,931

665,848

707,197

672.956

739,613

11,294,806

Rata     interna     dc

rentabilitate economica a investiției (RIRE)

10.59%

Valoarea          neta

actualizata economica a investieici (VNAE)

11,294,806

Raport Bcneficiu/Cost

1.76

Rata interna de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

10.59%

Valoarea actuală netă economică a investieției (VANE)

11,294,806

Raport Cost/Beneficiu

1.76

Beneficiile socio - economice luate în considerare pentru realizarea analizei cost -beneficiu sunt cele realizate prin implementarea proiectului.

Costurile economice sunt reprezentate de costurile de investiție, costurile de întreținere și reabilitarea curentă.

Analiza cost - beneficiu a proiectului presupune determinarea următorilor indicatori:

 • •  Valoarea Actuală Netă Economică (VANE)

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Economică (RIRE)

 • •  Raportul Beneficiu/Cost

 • •  Rata de actualizare utilizată în analiză are valoarea 5.5%.

Din analiza valorilor furnizare în tabelul 12. rezultă următoarele:

 • •  Valoarea Actuală Netă Economică este pozitivă: 11 294 806 lei

 • •  Rata Internă de Rentabilitate Economică este de 10,59%, mai mare ca rata socială de actualizare 5.5%.

 • •   Raportul beneficut/cost este 1,76> 1.

4.8. Analiza de senzitivitate

Scopul analizei de senzitivitate este de a selecta variabile critice si parametri ale căror variații, pozitive sau negative comparate cu valoarea de baza are efectul cel mai mare asupra valorii IRI si VNA care pot cauza schimbări semnificative a acestor parametri. Se recomanda considerarea acelor parametri pentru care variația pozitiva sau negativa cu 1% produce o variație corespunzătoare de 1% in RIR sau 5.5% in valoarea de baza a VNA.

Analiza de senzitivitate financiara

impact asupra:                              Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

parametru critic: COSTURI DE INVESTIȚIE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

impact asupra:                             Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

parametru critic: COSTURI DE INVESTIȚIE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-19,682,436

-20,577,092

-21,556,954

-22,634,802

-23,766,542

-24,898,282

-26,030,022

impact asupra:                              Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

parametru critic: COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

-19.23%

impact asupra:                             Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

parametru critic: COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-22,634,802

-22,634,802

-22,634,802

-22,634,802

-22,634,802

-22,634,802

-22,634,802

impact asupra:                              Rata internă de rentabilitate financiară a investiției (RIRF)

parametru critic:RATA DE ACTUALIZARE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-18.06%

-18.45%

-18.84%

-19.23%

-19.61%

-19.99%

-20.36%

impact asupra:                             Valoarea actuală netă financiară a investiției (VANF)

parametru critic:RATA DE ACTUALIZARE

-15%

-10%

-5%

Valoare de bază

5%

10%

15%

-22,527,828

-22,567,135

-22,602,667

-22,634,802

-22,663,879

-22,690,201

-22,714,040

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabilească faptul ca pentru o variație maxima a costurilor de investiție de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAF scade atunci când:

 • ■  Costurile de întreținere cresc

 • ■  Rata de actualizare creste.

 • ■  Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5% VNAF este 0.

Nici unul din parametri analizați nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul oferă robustețe si ramane eligibil din punct de vedere al indicator financiari in urma analizei de senzitivitate.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTULIAZARE ASUPRA SENZ1TIV1TATII PROIECTULUI

—Investiție întreținere Rata actualiz


s_______________________________________________________________________/

Analiza de senzitivitate economica

6%


impact asupra: parametru critic:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE) COSTURI DE INVESTIȚIE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

11.97%

11.51%

11.05%

10.59%

10.15%

9.72%

9.31%

impact asupra: parametru critic:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

COSTURI DE INVESTIȚIE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

12,029,757

11,794,196

11,549,397

11,294,806

11,035,123

10,775,440

10,515,758

impact asupra: parametru critic:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE)

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

10.67%

10.65%

10.62%

10.59%

10.57%

10.54%

10.51%

impact asupra:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE)

parametru critic:

COSTURI DE ÎNTREȚINERE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

impact asupra: parametru critic:

Rata internă de rentabilitate economică a investiției (RIRE) RATA DE ACTUALIZARE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

2%

4%

6%

12.19%

11.65%

11.12%

10.59%

10.07%

9.56%

9.04%

impact asupra: parametru critic:

Valoarea actuală netă economică a investiției (VANE) RATA DE ACTUALIZARE

-6%

-4%

-2%

Valoare de bază

5%

10%

15%

14,266,039

13,210,821

12,222,090

11,294,806

10,424,360

9,606,531

8,837,453

Analiza de senzitivitate a permis sa se stabilească faptul ca pentru o variație maxima a costurilor de investiție de +/-6% proiectul propus este capabil sa genereze venitul financiar net actualizat pozitiv si o rata de rentabilitate financiara mai mare ca valoarea ratei de actualizare de 5,5%.

Asa cum se poate observa din valorile prezentate mai sus, VNAE scade atunci când:

 • ■  Costurile de intretinere cresc

 • ■  Rata de actualizare creste.

 • ■  Pentru o valoare a ratei de actualizare de 5.5% VNAE este 0.

In graficul de mai jos sunt prezentate rezultatele analizei de senzitivitate:

INFLUENTA COSTURILOR SI RATEI DE ACTULIAZARE ASUPRA SENZITIVITATII PROIECTULUI

Investiție întreținere Rata actualiz

Nici unul din parametri analizați nu are o influenta critica asupra RIR si VNA. Proiectul oferă robustețe si ramane eligibil din punct de vedere al indicatorilor economici in urma analizei de senzitivitate.

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proiectul de investiții are o “lume” proprie reprezentată de elementele concrete care concură la realizarea lui, adică participanți (consultanți, ingineri, constructori, tehnologi, finanțatori, beneficiari ai rezultatelor, etc.) și cadrul economic, juridic, politic, social de dezvoltare.

In același timp, fiecare proiect se derulează in “lumea organizației” care construiește sau achiziționează activul (denumit generic “investiție”), iar aceasta iși desfășoară activitatea intr-o economie și a unui mediu ambiant marcat de neprevăzut.

In mediul economic și de afaceri actual, orice decizie de investiții este puternic marcată de modificările imprevizibile - uneori in sens pozitiv, dar de cele mai multe ori in sens negativ -ale factorilor de mediu. Aceste evoluții imprevizibile au stat in atenția specialiștilor in domeniu mai mult sub aspectul impactului lor negativ asupra rentabilității proiectului și au primit denumirea de risc al proiectului.

Principalele riscuri care pot afecta proiectul pot fi de natura interna si externa:

 • •   Interna - pot fi elemente tehnice legate de îndeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

 • •  Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

In perioada de execuție a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicile tehnice ale proiectului, experiența și modul de lucru al echipei de execuție, parametrii exogeni (in principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării in această etapă. Principalele riscuri de natura interna ce apar sunt:

 • • riscul tehnologic care apare in cazul unor investiții cu grad ridicat de noutate tehnologică. In general, investitorii se simt mai in siguranță dacă tehnologia a fost probată in alte proiecte, folosirea unei tehnologii probate fiind o condiție de a se acorda un împrumut.

 • • riscul de depășire a costurilor ce apare in situația in care nu s-au specificat in contractul de execuție sau in bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute.

 • • riscul de intarziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării in exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți.

 • • riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți pe care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența intre clauzele diferitelor contracte de execuție.

 • • riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări in subantrepriză.

 • • riscul de indexare a costurilor proiectului apare in situația in care nu se prevăd in contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Intre metodele ce pot fi utilizate pentru prevenirea sau diminuarea efectelor unor astfel de riscuri, se enumeră:

 • □ transferul riscului, către o terță parte ce poate prelua gestiunea acestuia precum companiile de asigurări și firmele specializate in realizarea unor părți din proiect (outsourcing);

 • □  diminuarea riscului prin programarea corespunzătoare a activităților, instruirea personalului sau prin reducerea efectelor in cazul apariției acestuia formarea de rezerve de costuri sau de timp;

 • □ selectarea științifică a subcontractorilor (folosind informații din derularea unor contracte anterioare) și negocierea atentă a contractelor.

De asemenea pentru minimizares riscurilor se poate apela la sistemele cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

 • •   a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •   autorizarea masurilor propuse

 • •   implementarea schimbărilor propuse

 • •   adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • • masurarea evoluției fizice

 • • masurarea evoluției financiare

 • • controlul calitatii

•             alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

 • •       stabilirea unei planificări financiare

 • •       confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •       compararea abaterilor dintre plan si realitate

împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementul financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

 • 1. planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

 • 2. prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

 • 3. decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

 • • Planificarea, controlul si înregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea încasărilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

 • • Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

•Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de înregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala înțelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

Riscurile externe (care nu depind de beneficiar)

SECTOR

RISCURI

EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI

POLITIC

reorientarea politicii interne a României spre un model economic de tip închis reoritentarea politicii spre un sistem administrativ centralizat

imbunatatirea mediului legal si instituțional in Romania extinderea descentralizării in toate sectoarele de activitate stabilitate politica interna

PATRIMONIAL

- Daune directe produse bunurilor din diverse cauze: incendiu, explozie, cutremur, inundație, intemperii atmosferice, furt, vandalism etc;

-Pierderi financiare indirecte

-asigurarea bunurilor (utilaje, instalații, materiale, materii prime) pentru incendiu, cutremur, furt);

-gasirea unor soluții rapide de înlocuire a bunurilor care au suferit avarii astfel incat lucrările

SECTOR

RISCURI

EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI

din întreruperea activitatii (întrerupere cauzata de producerea riscurilor asigurate);

-Avarii accidentale la echipamente si utilaje, precum si pierderi financiare indirecte, aferente întreruperii activitatii din astfel de cauze;

-Avarii la lucrările de construcție, instalare si punere in funcțiune;

sa poata continua

FINANCIAR/ ECONOMIC

-Riscuri legate de piața financiara- fluctuațiile de curs valutar

- inasprirea procedurilor vamale

retragerea sprijinului financiar din partea unor organisme financiare internaționale

dezvoltarea

economiei subterane

scăderea ritmului de privatizare

acordarea unor facilitați altor centre din regiune si Euroregiune

-in cazul creșterii cursului valutar la Euro iar finanțarea primita sa fie in lei, acest lucru poate duce la imposibilitatea continuării lucrării. Se poate evita prin încheierea contractelor in lei cu anteprenorii.

Pentru a face fata fluctuațiilor de pe piața valutara se pot incheia contracte pe piața financiara a derivatelor.

RELAȚII REGIONALE, EUROREGIONALE, INTERNATIONALE

instabilitate politica internaționala

accentuarea unor conflicte in zona noastra geografica

apariția unor conflicte in interiorul comunității;

conflicte de interese intre diferite centre economice din regiune

- conflicte de interese intre diferite nivele decizionale (local, județean, național)

-imbunatatirea mediului legal si instituțional in Romania

- obținerea tuturor aprobărilor pentru derularea investittiei înainte de începerea lucrărilor.

RĂSPUNDEREA CIVILA

-Răspunderea civila generala fata de terti

-Răspunderea manageriala;

SECTOR

RISCURI

EVITARE/ PREVENIRE/ REDUCERE RISCURI

RISCURI DE MEDIU SI DE CLIMA

-cele climaterice sunt legate de existenta unor precipitații abundente care ar putea întrerupe lucrările , cat si existenta unor temperaturi scăzute care ar duce la inghet si ar inreuna executarea lucrărilor.

-In zonele cu riscuri naturale se vor autoriza numai construcțiile care au drept scop limitarea acestor riscuri; alte categorii de construcții pot fi autorizate doar după eliminarea factorilor naturali de risc si cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

-Urmărirea comportării si întreținerea lucrărilor de regularizare si desecare, precum si a celor de aparare împotriva inundațiilor;

-Imbunatatirea planurilor de acțiune si intervenție in caz de calamitati naturale.

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a).

5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor.

Amenajarea aleii de promenada existenta (structura pietonala - accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin doua soluții:

Soluția I propune următoarea structura:

5 cm beton asfaltic BA16 (ED 16 RUL 50/70)

Geocompozit cu Rt 50x50 N/m;

3 cm beton asfaltic BA8, la care se adauga 2 cm pentru preluarea denivelărilor înainte de aplicarea structurii de mai sus, se vor prevedea următoarele lucrări:

Refacerea dalelor degradate (cele faramitate in bucăți mici);

Refacerea dalelor degradate la rosturi sau colturi prin decaparea dalei existente pe minim 1,00 m (pe cat tine degradarea) cu:

o 20 cm beton C25/30;

o 20 cm balast (după caz).

Decolmatarea si recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

Prevederea de rosturi de dilatatie la max 50 m unul de altul prin taierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm si prevederea in rost a unui lemn din esența moale sau polistiren, care la suprafața pe 3 cm va avea material de colmatare agrementat.

Structura ce se va prevedea pe zona verde de 1,00 m - 1,20 m de langa apa, cat si in locul rigolei de 25-50 cm lățime de pe partea dreapta a coronamentului digului va fi:

 • -  20 cm beton ciment C25/30;

20 cm fundație balast.

Soluția II propune următoarea structura:

 • -  5 cm beton asfaltic BA16 (EB 16 RUL 50/70);

 • -  7 cm binder de criblura BAD 22,4 (EB 22,4 RUL 50/70);

 • -   Geocompozit cu Rt 50x50N/m numai pe rosturi si pe fisuri si crăpături ale dalelor.

In cei 7 cm binder de criblura sunt cuprinși 2 cm pentru prelucrarea denivelărilor in suprafața betonului de ciment existenta.

Pe suprafața pe care se vor așeza băncile pentru odihna (acestea vor fi prezente in afara aleii pietonale) structura va fi:

 • -  6 cm pavaj autoblocant din beton;

4 cm nisip;

 • -  20 cm placa beton C25/30 armata;

Placa de beton armat va fi sprijinita pe stalpi(fundatii) din beton armat după cum urmeaza:

 • -   adiacent aleii pietonale placa va fi sprijinita pe 2 stalpi(fundatii) din beton armat cu dimensiunile 30x30x80 cm.

in partea din spate placa va fi sprijinita pe 2 stalpi(fundatii) din beton armat cu dimensiunile 30x30x130 cm. Stâlpii for fi așezați pe o talpa de fundare din beton armat cu dimensiunile 50x50x50 cm

Expertul recomanda Soluția I.

In profil transversal Soluția se va prezenta după cum urmeaza:

Soluția I:

Pe partea stanga - pista de alergări de 2,20 m lățime;

 • -  Alee pietonala de 4,80 m lățime;

Bordura pe dreapta teșita, cu teșituri spre exterior astfel incat apele de pe aleea pietonala sa se scurgă pe taluzul existent inierbat sau sa fie colectate prin guri de scurgere care se vor descarcă la baza rambleului, sau direct de la bordura prin casiuri de descărcare a rigolei de acostament pentru rambleu la baza acestuia (elemente prefabricate tip);

Pe partea stanga spre apa se va prevedea o mana curenta ornamentala.

Soluția II:

 • -   Pe partea stanga - pista de alergări de 2,20 m lățime;

 • -   Alee pietonala de 4,80 m lățime;

Scurgerea apelor se va face pe partea stanga cu deversare in lacul Morii peste bordura existenta pe care se va amplasa mana curenta ornamentala;

Pe partea stanga spre apa se va prevedea o mana curenta ornamentala.

Se face precizarea ca in cazul in care se adopta Soluția I de scurgere a apelor ce cad pe suprafața inierbata a taluzului/digului dinspre Parcul Crangasi si dinspre blocuri (partea estica), drenajul apelor meteorice ce cad pe suprafața inierbata nu face obiectul prezentei expertize.

Alegerea soluției I sau II implica acordul beneficiarului.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e).

SOLUȚIA NR.1 - presupune costuri de realizare mai mici, o durata de realizare mai mica, intervenția in amplasamentul lucrărilor in caz de avarii la rețelele de utilitati si executarea lucrărilor de mentenanta sunt mai ușor de realizat si presupun costuri mai mici, lucrările se pot realiza fara inchiderea circulației pe perioade lungi.

SOLUȚIA NR.2 - presupune costuri mai ridicate ale lucrărilor, o durata de realizare mai mare, suspendarea circulației pe o perioada mai mare de timp, intervenția in amplasamentul lucrărilor in caz de avarii la rețelele de utilitati si executarea lucrărilor de mentenanta sunt mai greu de realizat si presupun costuri mai ridicate.

Evaluarea estimativa a investiției avand ca baza SOLUȚIA NR.1 - RECOMANDATA atat de proiectant, cat si de expertul tehnic.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:

ajobtinerea si amenajarea terenului;

Suprafețele de teren pe care se vor executa lucrările proiectate se afla pe amplasamentul actual al aleilor, care aparține domeniului public al Sectorului 6 al municipiului București.

b)asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului;

NU ESTE CAZUL

cjsolutia tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic, a principalelor

lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși;

AMENAJARE STRUCTURA:

Amenajarea aleii de promenada existenta (structura pietonala - accidental poate sa fie intrebuintata si de către mașinile de intervenție) prin:

 • -  5 cm beton asfaltic BA16 (ED 16 RUL 50/70)

 • -  Geocompozit cu Rt 50x50 N/m;

 • -  3 cm beton asfaltic BA8, la care se adauga 2 cm pentru preluarea denivelărilor înainte de aplicarea structurii de mai sus, se vor prevedea următoarele lucrări:

Refacerea dalelor degradate (cele faramitate in bucăți mici);

Refacerea dalelor degradate la rosturi sau colturi prin decaparea dalei existente pe minim 1,00 m (pe cat tine degradarea) cu:

o 20 cm beton C25/30;

o 20 cm ballast (după caz).

Decolmatarea si recolmatarea rosturilor dintre dale cu material agrementat;

Prevederea de rosturi de dilatatie la max 50 m unul de altul prin taierea cu discuri diamantate pe 2,5 cm si prevederea in rost a unui lemn din esența moale sau polistiren, care la suprafața pe 3 cm va avea material de colmatare agrementat.

Structura ce se va prevedea pe zona verde de 1,00 m - 1,20 m de langa apa, cat si in locul rigolei de 25-50 cm lățime de pe partea dreapta a coronamentului digului va fi:

 • -  20 cm beton ciment C25/30;

20 cm fundație balast.

In profil transversal Soluția se va prezenta după cum urmeaza:

Pe partea stanga - pista de alergări de 2,20 m lățime;

 • -  Alee pietonala de 4,80 m lățime;

Bordura pe dreapta teșita, cu teșituri spre exterior astfel incat apele de pe alee sa se scurgă pe taluzul existent inierbat sau sa fie colectate prin guri de scurgere care se vor descarcă la baza rambleului, sau direct de la bordura prin casiuri de descărcare a rigolei de acostament pentru rambleu la baza acestuia (elemente prefabricate tip);

Pe partea stanga spre apa se va prevedea o mana curenta ornamentala.

ARHITECTURA

Concept

Deși întregul spațiu este dedicat relaxării, socializării si detașării in general, am vrea sa cuprindem cat mai multe activitati pe care oamenii le pot face in aer liber bucurandu-se de priveliște. De la lucrul la laptop in aer liber, poate mici întâlniri de afaceri, la meditație, alergat, socializat, cantat, desenat. Un loc in care oamenii se pot detașa, pot fi creativi, amuzanti, triști, veseli fara a simți bariere in exprimarea emoțiilor constructive si care ii ajuta in dezvoltarea personala si se pot integra si dezvolta intr-o societate moderna si deschisa.

Pentru a evita monotonia, dar in același timp sa nu debusolam spațial vizitatorii, am decis ca toata lungimea digului sa fie impartita in trei zone care se vor distinge din punct de vedere al tratării estetice si al conceptului.

Pe toata lungimea digului va exista o banda dedicata exclusiv celor care alearga, restul spațiului ramanad sa fie amenajat pentru socializare si o relaxare mai pasiva.

Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

„Lasa-ti sufletul liber”

Aceasta zona se adreseaza in primul rând persoanelor care vor sa se relaxeze in liniște, poate sa mediteze, sa citească, sa se odihnească, sa privească peisajul.

Am ales ca aceasta zona sa fie de la insula spre centru ( 557 m), astfel cadrul natural este mai preganant iar zumzetul urban este mascat. Se vor folosi elemente naturale in ceea ce privește mobilierul urban.

Precum lemnul care se integrează perfect in natura, iar zonele de relaxare vor crea senzația de intimitate.

„Sunt modern”

In aceasta zona (939 m) am optat pentru un cadru ușor industrial pentru a crea un aspect urban, unde mobilierul din metal si structurile din metal vor fi prezente. Toate aceste elemente fac parte din viata noastra si trebuie sa acceptam aceasta perioada si sa o consideram o forma de arta si design. Ea are amploare in orașe precum Berlin, Amsterdam, Londra, Paris unde oamenii se bucura de astfel de instalații tot mai inspirate. Contrastul in aceste cazuri se realizaeaza prin culoare, verdeața si priveliștea in sine care va îndulci atmosfera. Noi am propus ca in aceasta zona asfaltul sa fie colorat fie apeland la forme geometrice, fie mai multe imagini care transmit o emoție, (se poate apela la oameni care se ocupa cu asa ceva si sunt adevarati artiști in ceea ce privește arta urbana).

„Joaca-te toata ziua”

Aceasta zona nu este dedicata exclusiv copiilor, ci este o arie in care mobilierul urban si compoziția va fi foarte colorata si jucausa. Vor fi jocuri pe inaltimi, jocuri de forme si zone perfecte pentru socializare si joaca. Aici zgomotul urban se simte ușor mai tare, aceasta zona fiind practic in ultima parte a digului (659 m) unde avem in vecinătatea traficul. Motiv pentru care am optat ca „Joaca-te toata ziua” sa permită prin design si culoare mai multa gălăgie, râsete si joaca.

Trecerile dintre zone vor fi graduale, introducandu-se elemente comune, de exemplu zona verde (arcadele cu plante agatatoare ce au rol de umbrar) din „Lasa-ti sufletul liber” se va extinde pana in „Sunt modern”, elemente colorate comune se vor regăsi la trecerea dintre „Sunt modern” in „Joaca-te toata ziua”.

Pentru ca digul sa fie folosit pe toata perioada zilei vom avea nevoie de zone de umbra, ce vor include si spațiul de alergat, acestea vor fi reprezentate de structuri din lemn, metal sau alte compozitii/instalatii suspendate care se vor regăsi la anumite distante plus banei acoperite. In primul rând pe timp de vara va fi nevoie de umbra, iar in al doilea rând in cazul ploilor de vara, scurte, care mai răcoresc ziua, dar totuși te protejeaja incat sa nu fii nevoit sa pleci acasa. După ce se lașa intunericul e important sa gândim sisteme de iluminat nu doar cel necesar tehnic, ci si de ambient, incat lumea sa se poata relaxa atat pe banei cat si in zona verde.

Propunem ca zona de gazon in mare parte sa poata fi folosita pentru picnic si relaxare (sa poata fi accesata si folosita), alocuri putem crea delimitări prin diverse compoziții create din flori, plante si arbuști, mai ales in zona „Lasa-ti sufletul liber”, unde păstrăm parte din copăcei.

Detalii tehnice despre mobilierul urban folosit

Balustrada model 1 (metal)

Balustrada metalica formata din module a cate 290 cm cu inaltimi variabile de la 80 cm pe capte si 100 cm pe mijloc. Modulul este alcătuit din 12 piese metalice sudate de un element orizontal inferior (talpa). Elementele verticale cu inaltimi variabile sunt făcute din tabla de 5mm indoite la abkant. Elementul metalic inferior (talpa) este făcut din tabla otel de 10mm. întregul modul este vopsit in câmp electrostatic RAL 7016.

Balustrada model 2 (metal+sticla)

Balustrada alcatuita dintr-un cadru metalic pe care se prind cate doua panouri din tabla expandata decorativa 62/22/6mm si doua panouri de sticla securizata de 8mm fumurie, întregul modul are aplicat la partea superioara o mana curenta dintr-un cornier metalic de 60/60/4mm. Acesta are inclus in intrados banda LED pe toata lungimea. Prinderile panurilor de tabla expandata si sticla sunt mecanice cu șurub metric - cap rotund, garnitura de cauciuc si piulița cu cap decorativ. Structura modulului este alcatuita din cornier dublu (spate in spate sudat) 50/50/5mm. Modulul are o lungime totala de 264,5cm. Structura acestuia va fi prevăzută cu găuri la baza pentru prinderea din lateral in bordura de beton (buza verticala a malului din beton dinspre lac).

Bancuta acoperita

Ansamblul alcătuit din băncuțe si structura spațiului acoperit.

Bancuta are forma in plan a unui jumătate de hexagon si este alcatuita din trei zone de ședere si patru ghivece dintre care doua intermediare si doua de capat. Baza șezutului total rezultat este făcută din beton armat șlefuit aparent sau beton armat brut si placat cu terrazzo. Șezutul este din sipci de lemn masiv de 40x20mm, distanta dintre sipci este de 20mm. Acestea sunt prinse mecanic de niște transverse metalice din țeava rectangulara 20x20 mm vopsite in câmp electrostatic RAL 7016. Transversele metalice la rândul lor sunt prinse de baza de beton cu diblu si șurub 6x50mm.

Perimetrul exterior al băncuței semi-hexagon are o lungime aproximativa de 720cm. Structura spațiului acoperit de deasupra băncuței este din lemn masiv rasinos tratat pentru exterior si elemente metalice vopsite in câmp electrostatic RAL 7016. Riflajele din lemn masiv care alcătuiesc spațiul acoperit sunt de 100x40mm, iar acestea vor fi finisate si cu un bizot pe muchii pentru a evita eventuale posibile accidentări. Elementele metalice din cadrul structurii sunt:

 • 1.     Plăcute de legătură pentru unghi de 90 de grade in forma de L din tabla de otel de 5mm debitate pe laser si vopsite in câmp electrostatic RAL 7016 cu dimensiunea de 200x200x1 OOmm. Prinderea de elementele de lemn se va face mecanic prin șurub metric cu imbus 6x60mm cu șaiba si piulița vopsita RAL 7016.

 • 2.     Talpa metalica din tabla de otel de 10mm cu rol de ancorare a grinzilor de lemn pe plan orizontal cu o inaltime de 150 mm, lățime de 100 mm si lungimea corespunzătoare fiecărei laturi. Prinderea de elemntele de lemn este mecanica cu șurub metric cu imbus 8/60mm cu șaiba si piulița vopsit in câmp electrostatic 7016

 • 3. Brâu metalic cu inaltime de 200 mm si grosime de 5mm vopsit in câmp electrostatic 7016. Prindere mecanica cu holzsuruburi de traversele din lemn.

Spațiu acoperit din lemn

Spațiu acoperita este format dintr-o structura din grinzi de lemn masiv rasinos 100x40mm tratat pentru exterior. Acest spațiu va acoperi niște băncuțe cu șezut din grinzi de lemn masiv rasinos 100x40mm cu distanta dintre ele de 20mm. Aceste grinzi vor fi prinse mecanic de niște transversale metalice cu holzsuruburi de 6x30mm. Transversalele metalice din țeava rectangulara 20x20mm vopsita in câmp electrostatic RAL 7016 si acestea prinse la rândul lor de baza din beton a băncuței cu diblu si șurub 6/50mm. Bazele din beton vor fi din beton armat șlefuit estetic sau beton armat brut placat cu terrazzo. De aceste băncuțe se va ancora o laterala a structurii cu ajutorul unor tije filetate M8 cu șaiba si piluita cu cap rotund. Laterala opusa a structurii din lemn masiv va fi ancorata in aleea de beton si respectiv buza malului din beton.

Spatu acoperit din metal

Spațiu acoperit metalic format din arce de cerc de țeava rectangulara roluita 100x50mm legate intre ele prin sudarea unor țevi metalice de 20x40mm dispuse transversal. întreg ansamblu metalic se va ancora de doi parapeti de beton armat cu fundație care vor fi dispusi liniar pe alee pe toata lungimea structurii. Pe partea opusa lacului atașat de parapetul din beton armat se va prinde un ghiveci metalic pentru plantele agatatoare care vor acoperi tunelul format din arcade. Ghiveciul este făcut din table de 3mm de otel vopsit in câmp electrostatic RAL 7016.

Bancuta cu ghiveci

Bancuta alcatuita dintr-o baza din B.A. Șlefuit estetic sau B.A. brut placat cu terrazzzo. Latimea bazei va fi impartita in doua, partea din spate va reprezenta un gol cu rol de ghiveci si partea din fata (dinspre alee) va avea incadrat un șezut din grinzi de lemn masiv rasinos tratat pentru exterior 120x40mm. Gabaritul băncuței va fi de 262x90x40cm.

Jardiniere din beton

Jardinierele vor fi din beton. Dimensiunile exterioare vor fi 50x50x150 cm, iar cele interioare care reprezenta un gol cu rol de ghiveci vor fi de 40x40x140cm.

Cos de gunoi

Cos de gunoi executat din tabla de otel de 3mm este prevăzut cu o decupare pentru mâner vopsit in câmp electrostatic RAL 3022, RAL 1033, RAL 6004. Obiectul va fi prevăzut in partea din spate cu o ureche de agatare de un stâlp metalic. Stâlp metalic cu rol in susținerea coșului de gunoi făcut din tabla de otel de 10mm vopsit in câmp electrostatic RAL 7016. Acest stâlp de susținerea va avea patru puncte de prindere de alea de beton cu diblu si șurub 10x200mm sau alternativa cu tija filetata îngropata 200mm in beton cu ancora chimica si piulița cu șaiba. Se vor face grupuri de cate trei coșuri de gunoi - unul din fiecare culoare specificata mai sus.

INSTALAȚII ELECTRICE

Dimensionarea iluminatului s-a făcut ținând cont de următoarele aspecte:

 • 1. iluminat care sa asigure un sistem economic - corpurile de iluminat sunt cu lampa tip stradal la 2x65W ( 160W putere absorbita) funcție de distanta dintre stâlpii pentru iluminat.

 • 2. iluminatul se va alimenta din SEN (sistemul energetic național) astfel:

- iluminatul se va realiza printr-un branșament de joasa tensiune din tabloul postului de transformare local.

 • 3.  iluminatul va fi alimentat, gestionat, comandat printr-un tablou local prevăzut cu automat programabil ce va gestiona fiecare zona iluminata, comanda iluminatului facandu-se cu senzori crepusculari pentru optimizarea intervalului orar, senzori de trafic pentru optimizarea eficiento-energetica a sistemului.

Fiecare tabloul de distribuție local va cuprinde si cate un modul de transmitere a datelor către Dispecerat.

Tabloul de distribuție va fi de tipul IP55 prevăzut cu rezistenta interioara pentru temparaturile mai scăzute de -5° C (aparatele electronice avand o plaja de funcționare de la -10° la +40°C).

Iluminatul public ornamental pe zona de promenada a digului se va realiza cu stâlpi H=3,50m si 2 corpuri de iluminat de tip LED complet echipate.

Iluminatul public ornamental la baza taluzului se va realiza cu stâlpi H=3,50m si 1 corp de iluminat de tip LED complet echipat.

Alimentarea iluminatului se realizează prin puncte de aprindere (protecția si comanda iluminatului) in cutii etanșe IP55 montate la baza stâlpului.

Alimentarea se face (din SEN - sistemul energetic național) din rețelele electrice ale localităților riverane.

Cablurile de alimentare sunt de tipul de aluminiu/cupru astfel:

 • - cu secțiunea de 50mmp - branșamentul j.t, de la postul trafo local la tabloul de distribuție;

 • - cu secțiunea de 35mmp - distribuția pe circuite de la pct. de aprindere la stâlpi;

 • - cablu de cupru tip CYY3x2,5mmp distribuția pe stâlp pana la corpul de iluminat.

Se vor realiza 2 rețele de iluminat, una pe zona de promenada a digului si cealalta la baza taluzului care va scoate in evidenta amenajările peisagistice de pe taluz.

Se va monta banda de leduri pe mana curenta, pe întreaga lungime.

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Se va monta un sistem de supraveghere video care va stoca datele intr-un server. Sistemul de supraveghere va fi dotate si cu dispozitiv de contorizare al persoanelor care circula pe dig.

SPATIILE VERZI

Sistem de irigații

Sistemul automat de irigație prin aspersie se va realiza pe 9250 mp.

Componentele principale ale sistemului sunt:

 • 1.  Programatorul;

 • 2.  Electrovane;

 • 3.  Cămine de vizitate;

 • 4.  Hidranti;

 • 5. Aspersoare;

 • 6.  Tubulatura si fitinguri de compresiune;

 • 1. POZIȚIONAREA ASPERSOARELOR

După analiza fizică a suprafețelor ce urmează a fi irigate, și executarea releveelor, se împarte terenul în suprafețe regulate și se procedează la alegerea aspersoarelor potrivite în funcție de specificațiile tehnice ale acestora, de vegetația și mobilierul existent. Pe zona de irigare stabilită, racordată la o electrovană, se pot folosi numai aspersoare de același tip, statice sau dinamice, niciodată o combinație între acestea. în funcție de analiza sitului, a înălțimii vegetației se stabilește traiectoria jetului de apă, oscilând între “standard” (înalt, peste tufișuri) și low (la baza copacilor).

 • 2. ÎMPĂRȚIREA PE ZONE DE UDARE

Fiecare zonă este compusă dintr-un număr de aspersoare deservite de o singură electrovană. Având în vedere volumul de apă disponibil, debitul asigurat de grupul de pompe se calculează volumul debitului pentru fiecare electrovană, cât mai apropiat, dar mai mic decât debitul dat pentru sursa de apă, la presiunea necesară. Programatorul va porni zonele pe rând, calculându-se în intervalul permis timpii de udare pentru fiecare zonă în parte. Aferent electrovanei se vor folosi numai aspersoarele de același tip.

 • 3. DIMENSIONARE ELECTROVANE

Electrovanele au rolul de a deschide și a închide zonele pe care le deservesc, fiind plasate de regulă în „centrul de greutate” al zonei stabilite, la jumătatea inelului pentru a nu risca pierderea presiunii necesare.

 • 4. TRASEUL Șl DEIMENSIONAREA TUBULATURII

Țeava sistemului de stropit este desfășurată între locul de racodare la sursa de apă și până la aspersoare, dispusă pe cât posibil în linie dreaptă, pentru a evita pierderile de presiune la curbele create. Având în vedere calculele de presiune se va folosi numai țeava HDPE cu PN 10.

 • 5. ALEGEREA PROGRAMATORULUI

Controlerul funcționează în cele mai multe cazuri cu o baterie alkalină. Dat fiind faptul că va trebui să aducem cabluri electrice de la panoul de comandă la fiecare electrovană, locul s-a ales în așa fel încât să se evite, pe cât posibil, lucrările de spargere sau străpungere. Programatoarele vor fi amplasate în căminele de vizitare ale electrovanelor, câte unul pentru fiecare sector, alături de care vor fi montați solenoizi bistabili. Se recomanda totuși folosirea programatoarelor 9V pentru a evita pe distante lungi probleme ulterioare la cablurile electrice.

I. FAZELE DE LUCRU PENTRU: INSTALAREA SISTEMULUI AUTOMAT DE STROPIT

Sistemul va fi realizat în 5 faze de execuție. în paralel se va lucra cu o echipă distinctă de instalatori la executarea grupului de pompare și a camerei de filtrare.

1. FAZA 1 - PICHETARE

în prima fază se începe cu pichetarea poziției aspersoarelor, conform proiectului, măsurându-se distanțele și marcându-se cu stegulețe locul pentru fiecare aspersor.

2. FAZA 2 - SĂPAREA ȘANȚURILOR PENTRU ȚEAVA

Săparea șanțurilor se face manual sau mecanizat cu excavatorul pentru o țeavă cu diametrul mare, la o adâncime de 40-50cm și o lățime de 30cm. Celelalte șanțuri se sapă cu utilaj special la o adâncime de 40cm și o lățime de 15cm;

 • -   încărcarea pământului și molozului rezultat în roabe și transportat la marginea zonei de lucru pentru a degaja suprafețele;

 • -  încărcarea manual sau mecanizat cu încărcător frontal a pământului rezultat și a molozului în mijlocul de transport;

 • -  transportul cu autobasculanta.

3. FAZA 3 -ANSAMBLAREA ELEMENTELOR

așezarea țevii și a cablurilor electrice în șanțurile electrice în șanțurile realizate;

montarea aspersoarelor, electrovanelor, căminelor acestora, hidranții de grădină etc.;

montarea programatorului automat.

4. FAZA 4 - UMPLEREA ȘANȚURILOR, NIVELAREA Șl FINISAREA

 • -  împrăștierea pământului pentru umplerea șanțurilor

 • -  compactarea

nivelarea și finisarea platformelor

5. FAZA 5 - REGLAREA PROGRAMATORULUI Șl PROBA SISTEMULUI

Sistemul de irigare prin picurare va avea 5450 ml. Tehnologia de montare a liniilor de picurare (tub sau bandă) se rezumă la udarea cu cantități controlate de apă corelate cu capacitatea de absorție a solului și suplimentar cu evapotranspirația. Liniile de picurare se poziționează în apropierea plantelor astfel încât distribuția cu apă să se realizeze la partea inferioară aproape de tulpinele acestora, pentru a asigura un grad de confort sporit în dezvoltarea acestora. Prin metoda de irigare cu linii de picurare economiile cu consumurile de apă cresc datorită acestui calcul controlat cu privire la poziționare și distribuție.

Furtunul de picurare are încorporat în structura sa duze cu compensatoare de presiune si debit care asigură controlul curgerii prin orificii. Presiunile de funcționare pentru instalațiile de picurare se încadrează între 1,0-3,5 [bar]. Debitul vehiculat prin orificiul duzelor este de 2,3 l/h. Orificiile de picurare cu compensarea debitului sunt amplasaate la 33 cm. Dispunerea liniilor de picurare se efectuează conform aliniamentelor de plante ce necesită udare.

Gazon

Gazonul rulou se va realiza pe o suprafața de 12025 mp si este o abordare moderna care imbina atat rapiditatea, cat si calitatea lucrării. Exista o mare varietate de ierburi de gazon. Fiecare tip de iarba are nevoie de un anumit tip de îngrijire. Tipurile de iarba sunt clasificate in funcție de rezistenta la frig, toleranta la seceta, modul in care se comporta la umbra si rezistenta la trafic.

Gazonul si clima

In Romania clima este continentala, cu ierni aspre si veri foarte călduroase, uneori lipsite de precipitații. In aceste condiții, speciile si soiurile ce compun gazonul trebuie sa fie atent alese cu o capacitate ridicata de adaptare la condițiile eco-pedologice.

Gazonul si solul

Gazonul prefera soluri ușoare, bine drenate. In Romania avem o gama larga de soluri de la nisipuri, nisipolutoase, lutoase, cernoziomuri, soluri argiloase si soluri turboase.

Toate tipurile de gazon au nevoie de un sol bine drenat, cu un PH de 5.5 - 6.5. Așadar, cele mai bune soluri pentru gazon sunt cele din gama nisipoase si cernoziomuri. Solurile argiloase necesita drenaje speciale pentru a crea condiții prielnice de creștere a rădăcinilor in sol. De asemenea, gazonul nu suporta stagnările de apa in sol.

Gazonul rulou

Gazonul rulou este o abordare moderna care imbina atat rapiditatea, cat si calitatea lucrării.

Exista o mare varietate de ierburi de gazon. Fiecare tip de iarba are nevoie de un anumit tip de îngrijire. Tipurile de iarba sunt clasificate in funcție de rezistenta la frig, toleranta la seceta, modul in care se comporta la umbra si rezistenta la trafic.

Exista amestecuri de semințe create sa îndeplinească mai multe condiții. Unele specii au o viteza mai mare de creștere, altele rezista mai bine la seceta. In principiu, acestea conțin specii de graminee folosite in diverse proporții (pentru a îndeplini anumite condiții). Enumerăm aici: Lolium perenne (raigras), Poa pratensis (firuta), Festuca rubra (paiusul roșu), Agrostis (iarba câmpului), Festuca arundinacea (paius înalt).

Pentru instalarea rulourilor terenul trebuie pregătit in același mod, dar vom adauga in prealabil o cantitate de nisip care trebuie amestecata cu pamantul deja existent in gradina. Instalarea se va face cu atentie, pentru a nu se rupe, fiecare fasie de rulou trebuie sa fie perfect lipita de cea de langa ea. Vom avea grija sa faca un bun contact cu solul, apasand ferm fiecare bucata instalata.

Avantajele rulourilor:

Instalare rapida tot timpul anului

o Putem sa il utilizam la 1 -2 saptamani după instalare

o Rădăcinile plantelor sunt deja dezvoltate

o Este deja tratat contra buruienilor si dăunătorilor

o Este o varietate mai comoda si mai rapida.

Arbori si arbuști

Se vor planta:

 • >  Arbuști târâtori stabilizare pante inclusiv plante 4 buc/mp - 21400 buc;

 • > Wisteria sinensis H 1,5-2 m - 396 buc;

 • > Acer palmatum H 1-1,2m jardiniere pav lemn - 86 buc;

 • > Arbuști - jardiniere pergole lemn Ierburi ornamentale/yucca - 86 buc;

 • > Arbuști - jardiniere pergole lemn completare supr jardinera - 1032 buc;

 • > Thuja occ globosa/Buxus sp /Taxus forme -jardiniere pergole metal diam 40 cm -108 buc;

 • >  Plante jardiniere limitare acces pante - ierburi ornamentale - 480 jardiniere 150x40x40 cm - 2400 buc;

 • >  Plantare arbori - 364 buc;

ARBORI ORNAMENTALI

ACER PACIFIC SUNSETAcer x 'Pacific Sunset’ face parte din familia Aceracae. Este un arbore foios care atinge inaltimi de pana la 10 m. Frunzișul in perioada vegetației este verde, iar spre toamna isi modifica culoarea in galben-rosiatic.

Este foarte decorativ prin port, avand o coroana foarte frumos definita;

Rezistent la boli si dăunători si mai ales la temperaturi scăzute;

Nu este pretențios fata de sol;

Se utilizează atat ca planta solitara, aliniamente stradale, dar si in grupuri alaturi de alte plante.

Toamna este foarte decorativ datorita coloritului frunzelor, galben-rosiatic.

Planta urcătoare, Wisteria sinensis (glicina), este o planta deosebit de decorativa datorita florilor sale asemanatoare florilor de salcam, grupate in ciorchini si frumos mirositoare. Frunzele sunt verzi, de forma ovala-ascutita, iar florile glicinei pot avea diverse culori: pot fi albe, roz, mov deschis, mov-albastrui, mov-inchis. înflorește in luna mai, isi desface toate florile deodată, oferind un adevarat spectacol exploziv, dar de scurta durata.

Glicina este o planta cu creștere rapida, ușor de intretinut.

Se planteaza in soluri bogate din punct de vedere nutritiv, ușor acide si bine drenate, in locurile însorite din gradina.

Wisteria necesita udare in mod special, doar in timpul perioadelor foarte secetoase, in rest nu trebuie udata in exces. Trebuie avut grija la suportii de susținere pe care se catara glicina, aceștia trebuie sa fie rezistenti, deoarece in timp, planta se dezvolta foarte mult si aceștia pot ceda sub greutatea ei.

ARBUȘTI ORNAMENTALI

ACER PALMATUM

Acer palmatum 'Atropurpureum'. Copac exotic care crește încet. Plantat in semiumbră și într-un loc cu umiditatea aerului mai mare frunzele au culoarea roșie de la răsărire pînă la cădere.

Talia la maturitate 4 m

Nu necesită tăiere.

Buxus sempervirens este arbust decorativ verde tot timpul anului, de inaltime la maturitate 4-6 m, cu frunze tari, verde inchis lucios, avand textura de piele.

Flori mici, de culoare galbena, cu parfum plăcut, înfloresc in aprilie-mai.

Amplasare In orice tip de sol, plantat in semiumbră sau umbra. Datorita rezistentei sale la tuns este cel mai indicat arbust pentru formarea gardurilor vii sau forme.

Nu necesita îngrijiri speciale (udare moderata,iar primavara si toamna,pamantul se sapa in jurul copacului; primavara se administrează ingrasamant chimic sau natural).

Creștere Lenta

Taxus baccata (tisa) este un arbore cu statut de specie ocrotită, declarat monument al naturii. Numărul speciei este foarte scăzut, din cauza tăierii, fiind un lemn foarte valoros. Lemnul de tisa este foarte greu și dur, compact, are culorea roșcată și este foarte căutat pentru confecționarea de piese artistice, sculpturi, mobilier de birou și obiecte uzuale.

Taxus baccata face parte din familia Taxaceae, iar denumirea populară este de tisa. Taxus baccata este un arbore care are o înălțime la maturitate de 6-15 metri și un diametru de 1,5-6 metri.

în țara noastră această specie de arbore crește prin păduri de fag, pe un suport calcaros. Taxusul este asemănător cu bradul, dar se deosebește de acesta prin frunzele de o culoare verde mai intens, iar pe partea inferioară verzi-palide și sunt dispuse pectinat pe ramurile laterale.

Este un arbust cu ramuri căzătoare și lungi, de doi-trei centimetri. Se pretează foarte bine la garduri vii si forme tunse

Thuja occidentalis Globosa este un conifer veșnic verde care face parte din familia Cupresaceae. Creste dens, bogat si compact cu o forma naturala, globulara cu ramurile scurte. Frunzișul sau se prezintă sub forma aciculara-aplatizata cu aspect solzuros in nuanțe de verde crud-inchis iar in anotimpul rece frunzișul devine verde-maroniu.

Tuia Globulara se clasifica in categoria coniferelor de talie mica ce la maturitate se dezvolta la o inaltime care este cuprinsa intre 50 si 100 de centimetri.

Creșterea este lenta.

Se dezvolta foarte bine in zonele cu multa lumina, dar si in cele cu semi-umbra. Este un soi rezistent la temperaturi scăzute si la ger.

Tolerează foarte bine si poluarea atmosferica.

PROPUNERE AMENAJARE TALUZURI MIX ARBUȘTI

ARBUȘTI ORNAMENTALI

Lonicera pileata este un arbust apreciat pentru portul prostat si frumusețea frunzișului. Creste inalt pana la 0,8 m cu ramuri arcuite si lastari subțiri imbracati in frunze mici (12-25mm), lanceolate, așezate distic, cu marginea bordata cu galben deschis.

Caracteristici si cerințe: creste repede, lastareste bine si suporta tunderea. Cresc bine la soare pentru o colorare intensa. Sunt destul de rezistente la poluare.

Utilizare peisagistica: exemplare solitare, ca inlocuitor de gazon, masive, borduri, garduri vii tunse sau libere.

Cotoneaster salicifolius Repens este o specie des utilizată în scopuri ornamentale folosit cu precădere pe taluzuri. Este un arbust pitic, cu înălțimea de 40 - 60 cm, decorativă prin toate elementele sale: frunze, flori, fructe, port. Frunzele sunt mici, eliptice, de cel mult 3 cm, verzi închis, rugoase, dispuse alternativ, persistente.

Florile apar în luna mai, mici albe sau rozulii, dispuse câte două.

Fructele sunt niște bace mici, roșii strălucitoaree, care apar în luna august și rămân pe plantă mult timp. Atenție, fructele sunt toxice.

Hypericum calycinum este o planta perena de 25-30 cm inaltime, cu frunziș verde, originara din Europa si Asia. Dezvolta lujeri subțiri, ascendenți, muchiati care indesindu-se formează covoare compacte, covoare care pe suprafețe mici pot înlocui cu succes gazonul.

Frunzele lucitoare sunt persistente, verzi închis pe fata si verzi - albăstrui pe dos. Sunt pieloase, ovat oblong pana la oblong, de 5-10 cm lungime. Vârful este obtuz.

Florile izolate sunt mari de 6-8 cm diametru, galbene. Apar in lunile iunie - septembrie. Prezintă cinci petale si cinci sepale. Fructul este o capsula septicida.

Hypericum calycinum prefera locurile însorite sau semiumbrite unde înflorește abundent. Vegetează si la umbra, dar înflorește mai slab.

Nu este pretențioasa fata de sol, dar dezvoltarea este mai viguroasa pe soluri nisipoase, bine drenate. In perioadele secetoase de vara necesita udări suplimentare.

In iernile foarte geroase sunatoarea isi poate pierde frunzele, dar se reface complet primavra următoare.

SPIRAEA BUMALDA


Spiraea bumalda este un arbust scund de 0,5-0,8 metri inaltime care formează tufe bogate cu ramuri striate, glabre. Frunzele sunt ovat lanceolate acute, la baza cuneate, dublu serate.

Florile roze închis sau albe sunt dispuse in corimbe compuse. înflorește abundent in perioada mai - iulie. Spiraea bumalda este puțin pretențioasa fata de sol si rezistenta la noxe. Se planteaza in plina lumina sau la semiumbra, izolat, in grupuri si garduri vii libere sau tunse.


IERBURI ORNAMENTALE

Miscanthus sinensis este o planta perena cunoscuta sub denumirea populara de Stuf Chinezesc. Aceasta planta face parte din familia Poaceae.

Este o planta care formează smocuri dese. Tulpinele sunt erecte. Frunzele au o forma liniara îngusta. Frunzele sunt foarte atragatoare prin modelul lor pestrit in nuanțe de verde cu crem. Perioada de înflorire a stufului chinezesc este in lunile septembrie si octombrie. La maturitate Stuful Chinezesc poate sa se dezvolte la o inaltime cuprinsa intre 100-150 de centimetri. Planta are o creștere medie.

Locurile perfecte pentru plantarea Stufului Chinezesc sunt locurile cu multa lumina si soare, planta tolerează si locurile cu semiumbra. Solurile preferate sunt cele normale, argiloase, nisipoase, acide sau cu umiditate medie.

Stuful Chinezesc este o planta decorativa folosita pentru diverse aranjamente peisagistice. Poate fi plantata pe marginea iazurilor in ronduri, in gradina si pe langa borduri.

MISCHANTHUS SINENSIS PURPURANCENS

Miscanthus sinensis Purpurascens este un stuf decorativ care creste sub forma de smocuri dense, mari si bogate. Stuful face parte din familia Poaceae. Frunzele acestuia sunt lungi si cresc sub forma liniara. Frunzele la inceputul anului au o nuanța de verde inchis, iar in toamna acestea primesc o nuanța portocalie-rosiatica. Inflorescența creste pe vârful tulpinii cu aspect penat in nuanțe alburii.

Stuful Chinezesc Miscanthus Purpurascens înflorește din luna august pana in luna noiembrie. Este o iarba decorativa de talie mare care se dezvolta la o inaltime cuprinsa intre 150-200 de centimetri. Are o creștere si o răspândire ușoara iar zonele perfecte pentru plantare trebuie făcute in locuri cu semi-umbra sau in cele insorite. Prefera solurile umede, argiloase si bine drenate.

Miscanthus sinensis Purpurascens este o planta decorativa prin port, aspect, forma, frunziș, flori si culoare. Se planteaza in grădini in diferite decoruri, pe langa lacuri, iazuri, in borduri sau in combinații cu flori si alte plante decorative.

Pennisetum alopecuroides este o iarba perena ornamentala cunoscuta sub denumirea de Trestia Ornamentala. Este o planta anuala perena veșnic verde. Formează tufe cu frunze ce au o forma liniara ingusta intr-o culoare de verde crud. Florile sunt înguste cu peri care apar in vârful frunzelor. Florile tinere au o nuanța de roz-argintiu, iar florile mature au o nuanța maronie.

La maturitate Trestia Ornamentala poate sa se dezvolte la o inaltime cuprinsa intre 50-100 centimetri. Perioada de înflorire a trestiei ornamentale începe din luna august si tine pana in luna octombrie.

Locurile preferate de trestia ornamentala sunt locurile cu mult soare dar se dezvolta foarte bine si in locurile cu semiumbra. Planta prefera solurile fertile, umede si bine drenate.

Trestia Ornamentala este o planta de decor care se poate planta pe langa iazuri, lacuri. Arata deosebit de interesant, daca este plantata pe langa borduri sau ziduri in gradina.

UNCINIA UNCINATA RUBRA


Uncinia uncinata Rubra este o iarba perena ornamentala de culoare roșie ce trebuie amplasata la Soare sau Semiumbra si poate creste pana la : 20 - 30 cm


Hakonechloa macra Aureola este o iarba ornamentala care face parte din familia Poaceaea. Creste sub forma de smocuri, tufișuri, dense si bogate. Frunzele cresc sub forma liniara cu aspect dungat in nuanțe de verde deschis cu verde inchis. Florile au o nuanța de galben-vernil, ele nu au o importanta majora ornamentala.

Iarba Aureola înflorește in lunile august si septembrie. Este o iarba de talie mijlocie care poate sa se dezvolte la maturitate la o inaltime cuprinsa intre 30-50 de centimetri insa atrage atentia prin dezvoltarea pe orizontala. Plantarea se va face in locuri cu semi-umbra sau in locuri insorite. Prefera solurile fertile, bogate, umede si bine drenate, este o specie rezistenta la temperaturi scăzute si la ger.

Hakonechloa macra Aureola este o planta decorativa pentru grădini si parcuri sau alte aranjmente peisagistice. Este decorativa prin port, aspect, frunziș si culoare. Se planteaza in ronduri, pe langa arbori, pe langa alei, borduri, iazuri si lacuri. Se pot realiza si diverse combinații cu alte plante.

Carex morrowii ’lce Dance' este o iarba decorativa care face parte din familia Cyperaceae. Formează Stufărișuri mici, dense si întinse. Frunzele sunt subțiri si lungi de 12-13 centimetri si cresc sub forma liniara. Ele au un aspect dungat in nuanțe de verde inchis cu alb. Carex morrowii Ice Dance este o iarba de talie mica. La maturitate se dezvolta la o inaltime de 30-50 de centimetri. Creste si se raspandeste ușor si nu are nevoie de întreținere. Perioada de inflorire începe in anotimpul de primavara in lunile martie, aprilie si mai iar zonele potrivite de plantare sunt in locuri cu semi-umbra sau insorite. Tolerează foarte bine mai multe tipuri de soluri dar le prefera in general pe cele umede dar bine drenate.

Iarba Bicolora Ice Dance este extrem de decorativa prin port, aspect, frunziș si culoare. Se poate folosi si planta in orice decor exterior de gradina. In combinați mixte cu alte plante si flori, pe langa copaci si arbori, pe langa iazuri si râuri arata uimitor. In borduri, ronduri, pe langa ziduri, scări, trotuare si alei oferă un decor frumos. Oferă imagini interesante in combinație cu piatra si pietriș. Iarba Bicolora poate fi plantata si in ghivece mari pentru a decora terasele.

FESTUCA GLAUCA

Festuca glauca este o planta perena ornamentala care face parte din familia Poaceae. Este o planta veșnic verde. Planta se prezintă sub forma de frunze care formează tufișuri dese. Frunzele sunt in nuanțe de verde-albastrui. Florile apar pe vârful tulpinelor. Perioada de inflorire a plantei Festuca glauca este in lunile iunie si iulie. Florile nu au un rol deosebit de mare ca si decor.

Aceasta iarba decorativa prefera locurile cu multa lumina si soare. Solurile in care se dezvolta cel mai bine sunt solurile bine drenate. Este o planta rezistenta care tolerează foarte bine si seceta.

Iarba ornamentala Festuca glauca este o planta care se folosește pentru decorarea grădinilor si in aranjamentele de stancarie. Planta poate fii plantata si pe langa bordurile din gradina.

d)probe tehnologice si teste.

NU ESTE CAZUL

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul general;

 • •   valoarea totala a obiectului de investiții

 • ■  22.955.602,966 lei TVA inclus

 • ■  19.323.562,614 lei fara TVA

 • •  constructii-montaj (C+M)

 • ■  22.073.038,930 lei TVA inclus

 • ■  18.548.772,211 lei fara TVA

bjindicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții - si, după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare;

Capacitati fizice

Lungime

2155.00

m

Suprafața zona de promenada

4741.00

mp

Suprafața pista de alergare

10344.00

mp

Borduri prefabricate 20x25 cm

2155

m

Coșuri de gunoi

55

buc

Băncuțe cu ghiveci

144

buc

Jardiniere din beton pentru arbuști ornamentali

480

buc

Băncuțe acoperite

43

buc

Pergola metal

18

buc

Pergola lemn

18

buc

Scări mari cu acces persoane cu dizabilitati

2

buc

Scări mici acces

4

buc

Balustrada model 1

336

buc

Balustrada model 2

388

buc

Stâlpi de iluminat rețea promenada

182

buc

Stâlpi de iluminat rețea taluz

63

buc

Sistem supraveghere video

20

buc

Sistem People Counter

5

buc

Sistem de irigații prin aspersie

9250

mp

Sistem de irigații prin picurare

5450

ml

Gazon rulou

12025

mp

Plantare

25872

buc

Structura proiectata - oe porțiunile cu dala existenta buna

Strat de uzura BA16rul50/70

5,00

cm

Geocompozit antifisura

Strat de preluare denivelări BA8rul50/70 (3+2)

5,00

cm

Structura existenta

Structura proiectata - pe porțiunile cu dala existenta degradata

Strat de uzura BA16rul50/70

5,00

cm

Geocompozit antifisura

Strat de preluare denivelări BA8rul50/70 (3+2)

5,00

cm

Beton de ciment C25/30

20,00

cm

Fundație din balast

20,00

cm

Capacitati valorice

Investiția de baza - cost unitar (lei) Suprafața zona de promenada Suprafața pista de alergare Borduri prefabricate 20x25

LEI (tara TVA)

143.35 lei/mp

143.35 lei/mp

32.73 lei/m


cjindicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții;

NU ESTE CAZUL

d) durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni.

Se estimează ca durata lucrărilor de execuție va dura 7 luni.

 • 5.5. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.

Soluțiile tehnice adoptate se conformează STAS10144/1-90 si STAS10144/2-91 - Străzi, Trotuare, Alei de pietoni si Piste de biciclisti - prescripții de proiectare.

 • 5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocații de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

Lucrările se vor realiza din fonduri proprii ale Beneficiarului.

6. Urbanism, acorduri si avize conforme

 • 6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obținerii autorizației de construire.

In prima etapa se va obține Certificatul de Urbanism. Pe baza Certificatului de Urbanism se

vor intocmi si depune documentații pentru obtinera tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

 • 6.2. Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor speciale, expres prevăzute de lege.

NU ESTE CAZUL

 • 6.3. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu in documentația tehnico-economica

NU ESTE CAZUL

 • 6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităților

Pe baza Certificatului de Urbanism se vor intocmi si depune documentații pentru obtinera tuturor avizelor si acordurilor specificate in acesta.

 • 6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Studiile topografice care au stat la baza intocmirii Proiectului au fost efectuate in proiecție STEREOGRAFICA 1970 si plan de referința MAREA NEAGRA 1975, conform cerințelor Oficiilor de cadastru.

Toate lucrările topografice s-au executat pe baza unei rețele de sprijin care sa răspundă necesităților de întocmire a documentației si trasării soluțiilor proiectate. Punctele rețelei de sprijin (stafiile de drumuire) sunt marcate cu borne cu vizibilitate intre ele (intre 2 borne succesive).

Pentru identificarea ulterioara a bornelor, s-a întocmit o schița de reperaj cu definirea a trei distante fata de reperii stabiliți in teren (stâlpi, pomi izolați, colturi de gard, colturi de clădiri etc.).

 • 6.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice NU ESTE CAZUL

7. Implementarea investiției.

 • 7.1. Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiției. Beneficiarul investiției este Sectorul 6 al Municipiului București (PRIMĂRIA SECTOR 6), Calea Plevnei, nr.147-149, Sector 6, București.

 • 7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare.

 • •  durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice)

- 12 luni;

 • •  durata de execuție - 7 luni;

 • •  graficul de implementare a investiției:

  Denumirea serviciului

  DURATA12 LUNI

  AN 1

  -

  cxi

  o

  ID

  <0

  00

  CD

  O

  T“

  -

  CM

  1

  Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de proiectare - Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

  -

  2

  Elaborare Proiect Tehnic si Detalii de Execuție, Caiete de Sarcini

Organizarea procedurilor de achiziție pentru execuție lucrări

Organizarea procedurilor de achiziție pentru servicii de dirigentie de șantier Execuția lucrărilor de construcții

Recepția lucrărilor

 • •  eșalonarea investiției pe ani - investiția se va derula in maxim 12 luni;

 • •  resurse necesare - se estimează ca Antreprenorul va aloca pentru realizarea lucrărilor un număr de 30 de persoane calificate, echipele de lucru fiind dotate cu echipamentele specifice executării lucrărilor proiectate.

8. Concluzii si recomandări

Sectorul 6 are o mare sansa de a fi dezvoltat in vecinătatea Lacului Morii, dezvoltare care a si inglobat digul lacului in sistemul urban actual.

Funcțiunea principala a digului este cea de protecție a zonei, de menținerea apelor in albia lacului si dirijarea lor către stavilar.

De-a lungul timpului, pe zona de coronament s-a dezvoltat un spațiu verde si pietonal cu caracter de recreere si promenada. In zona limitrofa au fost create : parc, zone de agrement, baza sportive, etc.

Deși întregul spațiu este dedicat relaxării, socializării si detașării in general, am vrea sa cuprindem cat mai multe activitati pe care oamenii le pot face in aer liber bucurandu-se de priveliște. De la lucrul la laptop in aer liber, poate mici întâlniri de afaceri, la meditație, alergat, socializat, cantat, desenat. Un loc in care oamenii se pot detașa, pot fi creativi, amuzanti, triști, veseli fara a simți bariere in exprimarea emoțiilor constructive si care ii ajuta in dezvoltarea personala si se pot integra si dezvolta intr-o societate moderna si deschisa.

Pentru a evita monotonia, dar in același timp sa nu debusolam spațial vizitatorii, am decis ca toata lungimea digului sa fie impartita in trei zone care se vor distinge din punct de vedere al tratării estetice si al conceptului.

Pe toata lungimea digului va exista o banda dedicata exclusiv celor care alearga, restul spațiului ramanad sa fie amenajat pentru socializare si o relaxare mai pasiva.

Toate zonele sunt dedicate tuturor categoriilor sociale de oameni care vor sa se bucure de un cadru natural amenajat cu gândul către nevoile lor de detașare si relaxare.

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții

AMENAJARI PEISAGISTICE PENTRU ZONA DE PROMENADA LACUL MORII

Nr. Crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0.000

0.000

0.000

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților

6,500.000

1,235.000

7,735.000

Total capitol 1

6,500.000

1,235.000

7,735.000

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

o.ooo|

o.ooo|

o.ooo|

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

15,997.000

3,039.430

19,036.430

3.1.1 Studii de teren

15,997.000

3,039.430

19,036.430

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului

0.000

0.000

0.000

3.1.3 Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

7,497.000

1,424.430

8,921.430

3.3

Expertiza tehnica

1,500.000

285.000

1,785.000

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul enerqetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5

Proiectare

512,943.442

97,459.254

610,402.696

3.5.1 Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2 Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

140,943.000

26,779.170

167,722.170

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

1,500.000

285.000

1,785.000

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

1,500.000

285.000

1,785.000

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuție

369,000.442

70,110.084

439,110.526

3.6

Organizarea procedurilor de achiziții

1,800.000

342.000

2,142.000

3.7

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2 Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8

Asistenta tehnica

27,492.200

5,223.518

32,715.718

3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului

9,746.100

1,851.759

11,597.859

3.8.1.1 Pe perioada de execuție a lucrărilor

7,497.000

1,424.430

8,921.430

3.8.1.2 Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

2,249.100

427.329

2,676.429

3.8.2 Dirigentie de șantier

8,000.000

1,520.000

9,520.000

Total capitol 3

567,229.642

107,773.632

675,003.274

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

18,450,022.100

3,505,504.199

21,955,526.299

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

Total capitol 4

18,450,022.100

3,505,504.199

21,955,526.299

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

92,250.111

17,527.521

109,777.631

5.1.1 Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

92,250.111

17,527.521

109,777.631

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.000

0.000

0.000

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

207,560.761

0.000

207,560.761

5.2.1 Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare (0% *1 + 2 + 3 + 4 + 5.1)

0.000

0.000

0.000

5.2.2 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții (0,5% * C+M)

92,743.861

0.000

92,743.861

5.2.3 Cota aferenta I.S.C. pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1% * C+M)

22,073.039

0.000

22,073.039

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a

Constructorilor - C.S.C (0,5% * C+M)

92,743.861

0.000

92,743.861

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize si autorizația de construire/ desființare

0.000

0.000

0.000

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute (0% * 1.2 +

1.3 + 1.4 + 2 + 3 + 4)

0.000

0.000

0.000

5.4

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

Total capitol 5

299,810.872

17,527.521

317,338.393

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice și teste

0.000

0.000

0.000

Total capitol 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

19,323,562.614

3,632,040.352|   22,955,602.966

din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

18,548,772.211

3,524,266.720

22,073,038.930

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

AMENAJARI PEISAGISTICE PENTRU ZONA DE PROMENADA LACUL MORII

DEVIZUL obiectului "SISTEM RUTIER"

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fără TVA)

TVA

Valoare cu TVA

Lei

Lei

Lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

0.000

0.000

0.000

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

2,605,536.990

495,052.028

3,100,589.018

4.1.2

Amenajări peisagistice

3,606,726.550

685,278.045

4,292,004.595

4.1.3

Arhitectura

8,930,056.210

1,696,710.680

10,626,766.890

4.1.4

Instalații electrice

3,307,702.350

628,463.447

3,936,165.797

TOTAL I - subcap. 4.1

18,450,022.100

3,505,504.199

21,955,526.299

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

TOTAL I

- subcap. 4.2

0.000

0.000

0.000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj și echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6

0.000

0.000

0.000

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)

18,450,022.100   3,505,504.199   21,955,526.299

Proiectant,

S.C. PROSPECT DRILL S.R.L.

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI al obiectivului de investiții

AMENAJARI PEISAGISTICE PENTRU ZONA DE PROMENADA LACUL MORII

I. Indicatori economici:

TOTAL:

din care

C+M:


19,323,562.61 lei fara TVA

18,548,772.21 lei fara TVA


II. Indicatori tehnici

- Lungime

2.155 km

- Suprafața pista de alergare

4741.00 mp

- Suprafața zona de promenada

10344.00 mp

Durata de realizare a investiției este de:     12 luni

Proiectant,

Lista de cantitati generala

 • 1.  Pista de alergare si zona de promenada - 15085.00 mp;

 • 2.  Reparații dale si extindere dale - 4000.00 mp;

 • 3.  Rosturi - 6300.00 ml;

 • 4.  Borduri - 2155.00 ml;

 • 5.  Coșuri de gunoi 55 buc;

 • 6.  Băncuțe cu ghiveci - 144 buc;

 • 7.  Jardiniere din beton pentru arbuști ornamentali - 480 buc;

 • 8.  Băncuțe acoperite 43 buc;

 • 9.  Spațiu acoperit cu metal (pergola metal) - 18 buc;

 • 10. Spațiu acoperit cu lemn (pergola lemn) - 18 buc;

 • 11. Scări mari cu acces persoane dizabilitati - 2 buc;

 • 12. Scări mici acces - 3buc;

 • 13. Balustrada model 1 (metal) - aprox. 336 buc;

 • 14. Balustrada model 2 (metal + sticla) - aprox 388 buc;

 • 15. Stâlpi Iluminat rețea promenada h 3.50 - 182 buc;

 • 16. Corp iluminat public rețea promenada 50W tip LED - 364 buc;

 • 17. Furtun iluminat - 2185.00 ml;

 • 18. Stâlpi Iluminat rețea taluz h 3.50 - 63 buc;

 • 19. Corp iluminat public rețea taluz 50W tip LED - 63 buc;

 • 20. Sistem supraveghere video - 20 camere (inclusive echipamente);

 • 21. Soluție pentru "People Counter" - 5 accese către dig;

 • 22. Sistem de irigații prin aspersie - 9250 mp ;

 • 23. Sistem de irigații prin picurare - 5450 ml;

 • 24. Gazon rulou - 12025 mp;

 • 25. Plantare 25872 buc :

 • •   Arbuști târâtori stabilizare pante inclusiv plante 4 buc/mp - 21400 buc;

 • •   Wisteria sinensis H 1,5-2 m - 396 buc;

 • •  Acer palmatum H 1-1,2m jardiniere pav lemn - 86 buc;

 • •  Arbuști - jardiniere pergole lemn Ierburi ornamentale/yucca - 86 buc;

 • •  Arbuști - jardiniere pergole lemn completare supr jardinera - 1032 buc;

 • •  Thuja occ globosa/Buxus sp /Taxus forme -jardiniere pergole metal diam 40 cm - 108 buc;

 • •   Plante jardiniere limitare acces pante - ierburi ornamentale - 480 jardiniere 150x40x40 cm -2400 buc;

 • •   Plantare arbori - 364 buc;


| LEGENDA + cantități"]

stâlpi iluminai 114 buc

X

set tns mjmmi de gunoi    55 sehm

spalHj acoperit lemn 1Ș

/

bancuto cu ghiveci 144

băncuțe acoperite 43buc

LUOL

apetiu acopent metal iBbuc

balustrada sticla ■•■■■■ <«

balustrada metal i ■ ■

copăcei + plante ---
PROIECTANT GENERAL ;

SC PROSPECT DR1LL S RL

JW44W2O)B C.U.I. RO2 3469 576 BUCUREȘTI tHrwll: prospec«trlltj8Țyaliw.cflffl

aj® mc CR.hiir f»

Beneficiar

Sectorul 6 al Municipiului Sucuresli

Adresa: Cafea Pleynd nr i 4 7-149. sedor6, eȘșuTMti

Proiect nr:

53/2018

SCARA:

1/5000

Tifla proiect

SF Amenajare zona de promenada

Lacul Morii

FAZA:

S.F.

DATA

AUGUST

2018

TiUu planșa:

Plan Ansamblu

PLANȘA NR.

I

7"

insula&

r        ;         1

t

"7

—h~

r

f

7 -

"——*•


WWW'.

.. .■ /,      z.


ESI

•     o X) ■

rj ki f

-Z —< V

'S-r.,,-PROIECTANT GENERAL :                     1

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com

EÎ5I PWMira* ■■ sectorului fi

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

Titlu proiect:

SF Amenajare zona de promenada

Lacul Morii

1/1000

DATA:

AUGUST

2018

Titlu planșa:

Plan Zona 2


Proiect nr: 53/2018

FAZA:

S.F.

PLANȘA NR.


PROIECTANT GENERAL :                     1

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

BBi

Ry sktcwlui 5

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

53/2018

SPECIFICAȚIE     NUME       SEMNĂTURĂ

SCARA:

Titlu proiect:

SF Amenajare zona de promenada

Lacul Morii

FAZA:

S.F.

1/1000

DATA:

.AUGUST

2018

Titlu planșa:

Plan Zona 2

PtANSA NR.

4ț^__Z_______

1--------------

>         —7====:

ZONA 3PROIECTANT GENERAL :

E— prjmAria

M» SECTORULUI 6

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

53/2018

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:

Titlu proiect:

SF Amenajare zona de promenada

Lacul Morii

FAZA:

S.F.

1/1000

DATA:

AUGUST

2018

Titlu planșa:

Plan Zona 3

PLANȘA NR.

5
driKluB mttfu - hm vtnte

s pa du acoperit metai
parapnt bUcin armat cu fundație
Stâlp SuSDMrh COS dtt țj'mpi ■tabla de tMnids lltanm -vopsire in «diiip rieitrtwarii cutare RAL 70JO


Cos de gunoi ■rabin de otel de Kiwi ■deciipane mane? pe tusei -vopsie m «mp etedirelîUK ■( uluire RAI 107? -autoare RAL I03J -LUhAte RAL HMW ■ ■patru puncte de prindere de alee -jir iuit-iițcn dilitu de beton 10*2UQmm si Șurub sau alternativa de tlj-> rfetâla inqFOpiBB jX1 dt' turn In leton țu menta triifir.j ui piulița cu salsa

■se vpt face grup de cate J rrc-.br: ■::-- gunoi (umil dm flecare cutoace m grupași


cos gunoi


U.HUIP

L


-v-

u.'i'A'm
staip iluminat metanc n Jimcm


Ubla de otel desinm

■decupare pe laser

-vdpsirt: m tâmp detlrosidlft

-culoare RAL 901D

-tnnmrmip Lff) -lOtwik iter,

mrw iluminat lubld: din rAsetu supenftira s< internare

■patru puncie de ptind-je de atee

prindere cnrtWu de beton Ul'.’C'imm y șurub sau akwrwtiva un lihi futnaia îngropata 20U de mm in beton eu ancora . înmiea CU p.llHtii LI, WHSJ

•c- ii ' laterale ■ u decupaj vor f ptruse iriltt ete cu sudura

■cusaiti sirencnra SI suptmean vor Ir pnnss mecanic cu șurub meCnc pentru a r<Hkta schlmbaiearmloLirirea surseSoi lie iluminai in casr de g mure Sau direcțiune


S.BOOr i


Băncuță vi


stâlpi iluminatLuru din lv.'tin armat si >':iu- estet», seu oaza din beton armut sl ptacat cu tortazzo gxM de gi’ivryi preyaur in spatele wzutidui -șezut din orlnziduOde Krnii UOMUmm


bancuta cu ghiveciPROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J4W4403/2008 C.U.L RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdnll@yahoo.com

IM mhmAria

gjjfl st< ■;'î<ui   *

Beneficiat:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnej nr. 147-149, sector 6. București

SPECIFICAȚIE     NUME       SEMNĂTURĂ

SCARA:

Titlu proiecl:

SF Amenajare zona de promenada

Lacul Morii

DATA:

AUGUST

2018

Titlu planșa: Detalii mobilier urban

Detalii mobilier urban


Proiect nr: 53/2018

FAZA:

S.F.

PLANȘA NR.


seair bancara dm lemn masiv 4d;?0mm

disunu niui! sqxi - ICmm

prindere (TMscanKa de Iransvetwta mstakB CU trataurubnri b/SOmiiț -trapsi,ersak' metalice din l®av* («iancjulara 20/ÎUffim

vopsite m chimii eiKUWtaik P.ai TO16 urmse tie btiia

din beton a«W cu ■». sl sutun 6/1 Omni


l isanibancuta acoperita
Brâu metalic îUMmmst de gtosime 5 mm

Vopsii m câmp efectrcrt&tic fi Al ?Clb Pcindere meamiiu oe ttawifwii dm ienwi

— -structura îpqlln acoperii (Un larut mastv l<M;'4Dmm - JSQnib'stnttduffl1 tratata pentre tsstenlii iii «ferim lauiT/lac nahu trasispaiBd iiiuchhl'j frebuie 5J iiba un rntbuct pentru LwttsrVto aCCkJentefcM

-- EEsniwtftriWtateedtiWs

-tabla de itel de 5mm

■debitare laser

-vopsire In tâmp elecftosiatn: RAL/oit -ZOMOflllMmni

-strângere mecanica- șurub ftietibc cu mbus ■î/Wrnm cu șaiba si piulița vopsite RAL. 7016

Element metal* din tabla de otel m- tOwni

Vtopat ni câmp efectrostatic RAL 'JOib

RtiI de ancorai® a gr irrilm de twbii» de pLn-nt oriAHibil HiSDffimsi [iQdmm

Stiiiujene niecbinic.i- surutj nu>rn,- cu inbuț (vTiUmni cu s-iUiasi piulița vopsite III RAL 7016


băncuță acoperita
bancuta acoperita


,V.

V3.120111


■ 2 . L Mini


bancuta acoperitaPROIECTANT GENERAL:

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI em a il: pros pectd r il I @yahoo.com
SCARA:


DATA:


AUGUST


2018


Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa Calea Plevnei nr. 147-149. sector 6, București

Proiect nr:

53/2018

Titlu proiect:

FAZA:

SF Amenajare zona de promenada Lacul Morii

S.F.

Titlu planșa: Detalii mobilier urban

PLANȘA NR.

Detalii mobilier urban

7prinderi mecanice a tablei tMpantJfltei/iUdei surul) metric iu ca|) rol.uix), tumiturm si i.-j ita ni cap decorativ

StKld MK.IUTMI1I — finim


Cfi-'tbler dublu 50/50/5

~------MtJOm-----


mana curenta dhi «jrnl&r 6tJ/6O/4nun — --_ banda led la intrados pe toata lungimeaprinderi mecanice* lablei ffirpandate/stclei tnmi'i merele cu noiund garnitura si pimua ru «p decorativ


Sticla securizata finim


Comis dubiu 50/50/5


T/tijia yxpriridnid decorativa - ■ fi2/22/6mmPROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL J4QM4Q3/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdnll@yahoo.com

prtmArta

inw

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:


Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

AdrâsșafGalea Plevnej nr. 147-149, sector 6. București

Titlu proiect:


SF Amenajare zona de promenada Lacul Morii


Proiect nr:

53/2018


FAZA:

S.F.


DATA:

AUGUST

2018


Titlu planșa: Detalii mobilier urban

Detalii mobilier urban


PLANȘA NR.Amenajare zona de promenada Lacul Moriispațiu acoperit lemn


Prmdere de baza din beton antet cu tija Titetdta mS cu șaiba sl piulița cap tcrttmd
PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRiLL SRL

J4C/44C3/20D8 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

email: prospectdrill@yahoo.com

■1 PliaiAltlA

StLI OPULUI 6-

EtW*9i vvw triUar

SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ

SCARA:


Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa;Calea Pievriei nr 147-149. sector 6. București Titlu proiect:

SF Amenajare zona de promenada


Lacul Morii


Proiect nr:

53/2018


FAZA:

S.F.


DATA:

AUGUST

2018


Titlu planșa:


Detalii mobilier urban


PLANȘA NR.

9


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. I

Sc. 1:50

Se aplica in cale curenta

Pista de alergare                 Zona de promenada

PROIECTANT GENERAL:

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI

Beneficiar:

Proiect nr:

43/2018

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

email: pr

ospectdrill@yahoo.com

SPECIFICAȚIE

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

S.F.

NUME

SEMNĂTURĂ

AMENAJARE ZONA DE PROMENADA

1.50

1:20

LACUL MORII

DATA:

Titlu planșa:

PLANȘA NR.

AUGUST

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 1

PTT01

2018

cale curenta

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR. II

Sc. 1:50

Se aplica pe zona alveolelor

Pista de alergare

I|

Zona de promenada

Alveola banca

l                                                                                                                           i

2.20

4.80

I                                                                                                       I

2.00

Extindere                          Dala existenta

Dala existenta

Alveola banca

1.00                                3.00

3.00

I----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

2.00

Mana curenta
5 cm uzura BA16rul50/70

geocompozit antifisura__________________ fundație 30x30x80

3 cm BA8 + 2 cm BA8 preluare denivelări structura rutiera existenta


PROIECTANT GENERAL :

SC PROSPECT DRILL SRL

J40/4403/2008 C.U.I. RO23469376 BUCUREȘTI email: prospectdrill@yahoo.com


SPECIFICAȚIE


NUME


SEMNĂTURĂ

Beneficiar:

Sectorul 6 al Municipiului București

Adresa:Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București

Proiect nr:

43/2018

SCARA:

Titlu proiect:

FAZA:

1:50

AMENAJARE ZONA DE PROMENADA

S.F.

1:20

LACUL MORII

DATA:

AUGUST

2018

Titlu planșa:

PROFIL TRANSVERSAL TIP NR 1 pe zona alveolelor

PLANȘA NR.

PTT02