Hotărârea nr. 1/2019

HCL 1 – Hotarare privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secţiunii de dezvoltare


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16/04.01.2019 al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F. nr. 3809/18.12.2018 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 și ale H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea excedentului anului precedent, în sumă de 4.821.566,22 lei, pentru acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ

pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Demirg^Țiridon


Nr.: 1

Data: 08.01.2019