Proces verbal din 27.03.2018

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 27.03.2018 

Lucrările ședinței încep la orele 17:00 în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

-    dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

-    dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului

București;

-    dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6 al Municipiului București;

-    dl Traian Pană, consilier local - președinte de ședință.

în deschiderea lucrărilor ședinței, dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6 face prezența consilierilor. La începutul ședinței au fost prezenți 21 de consilieri locali, iar la sfârșitul ședinței au fost prezenți 24 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție. Lipsesc d-na Butacu Simona Valentina, d-na Mitran Georgeta și d-na Vasiliauskaite Berta.

Convocarea membrilor Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 39 alin. (1) și ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția Primarului Sectorului 6 al Municipiului București, înregistrată cu nr. 481/21.03.2018, a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună seara, doamnelor și domnilor consilieri! Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Este vreun reprezentant al presei în sală? Deci, nu este. Dacă aveți discuții sau amendamente pe ordinea de zi? Deci, nu sunt propuneri și nici amendamente.

Supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Aș vrea să vă propun aceeași modalitate ca la ședințele trecute, în sensul că, dacă nu sunt discuții generale, să trecem la votarea proiectelor în ansamblul lor. Este cineva împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, vă supun la vot procesul verbal al ședinței din data de 22.02.2018. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Primul punct pe ordinea de

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018.

Discuții pe acest proiect? Dl Coșcodaru.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai,consilier local: Bună seara! Aș dori să propun două amendamente. Primul amendament: introducerea în preambulul proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 a Ordonanței de Urgență nr. 11/07.03.2018 și a Dispoziției Primarului Sectorului 6 nr. 450/12.03.2018.

Următorul amendament: având în vedere că unele obiective de investiții aprobate în buget au punctaj insuficient pentru a fi depuse pe Axa 10 P.O.R., propun înlocuirea acestora cu alte obiective de investiții, astfel: propun scoaterea următoarelor obiective de investiții: expertiză+DALI+audit energetic în vederea accesării Axa 10 P.O.R. pentru Școala Gimnazială nr. 167, expertiză+DALI+audit energetic în vederea accesării Axa 10 P.O.R. pentru Școala Gimnazială nr. 168, expertiză+DALI+audit energetic în vederea accesării Axa 10 P.O.R. pentru Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, expertiză+DALI+audit energetic în vederea accesării Axa 10 P.O.R. pentru Liceul Tehnologic Antim Ivireanul, expertiză tehnică+DALI în vederea modernizării clădire Școala Gimnazială 198, expertiză tehnică+DALI în vederea modernizării clădire Grădinița nr. 94, expertiză tehnică+DALI în vederea modernizării clădire Grădinița Zâna Florilor și introducerea următoarelor obiective de investiții: expertiză+DALI+audit energetic pentru lucrări de reparații și reabilitări la Școala Gimnazială Constantin Brâncuși, expertiză+DALI+audit energetic pentru lucrări de reparații și reabilitări la Școala Gimnazială Sfânta Treime, expertiză+DALI+audit energetic pentru lucrări de reparații și reabilitări la Școala Gimnazială Orizont, expertiză+DALI+audit energetic pentru lucrări de reparații și reabilitări la Școala Gimnazială nr. 169, expertiză+DALI+audit energetic pentru lucrări de reparații și reabilitări la Școala Gimnazială nr. 163.

Precizez că aceste modificări nu afectează bugetul și nu schimbă valoarea investițiilor aprobate pentru acest capitol. Vă mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le consilier! D-na consilier Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Proiectul a fost postat pe 19.03.2018 și nu respectă termenul acela prevăzut de Legea nr. 52. Care ar fi urgența supunerii spre aprobare astăzi și a acestor amendamente despre care nu am avut cunoștință nici măcar prin acest proiect postat pe 19.03.2018?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Un răspuns din Executiv.

D-na Dumitru Daniela-Eugenia, Director Administrația Școlilor:

Bună ziua! Având în vedere că evaluările pentru Axa 10 P.O.R. au fost de curând efectuate, trebuie neapărat schimbate obiectivele de investiții pentru că depunerea acestora se va face până în data de 14 mai și atunci să avem timp să ne organizăm, să putem să efectuăm aceste expertize, DALI-uri și auditul energetic.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mă rog, problema rămâne pentru că, da, sigur, clar sunt necesare modificările și poate și rectificarea în sine, însă în continuare nu înțeleg de ce se alege procedura ședinței ordinare și încălcarea termenului prevăzut de Legea nr. 52 pentru a supune aprobării proiecte pe fondul cărora, eu personal, poate nu aș avea obiecțiuni și le-aș vota, dar în condițiile în care fac mereu acest amendament constant, în Comisia Juridică, cu privire la nerespectarea acestor dispoziții, am o rezervă în a-mi acorda votul în aceste condiții, chiar dacă ele sunt în regulă pe fond.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumim, d-na consilier! Dacă nu mai sunt discuții sau amendamente pe acest proiect, vă supun la vot primul amendament propus de dl consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (d-na Fășie și dl Tudose). Voturi pentru? 19 voturi pentru.

Vă supun la vot al doilea amendament propus de dl consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (d-na Fășie și dl Tudose). Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Fășie). Voturi pentru? 20 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu cu amendamentele aduse de către dl Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Fășie). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brăncuși ”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I an școlar 2017 - 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6.

Discuții pe acest proiect? D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Bună ziua, stimatului prezidiu, dragilor colegi și celor care mai sunt în sală! Mă bucur că în sfârșit avem acest proiect pe ordinea de zi, însă aș dori să mă lămuresc. înțeleg că aprobăm 840 de burse de ajutor social în cuantum de 10 lei pe lună de elev, pe toată perioada desfășurării cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii evaluărilor naționale, în conformitate cu articolul 13 aliniatul b), adică, așa ca să traduc într-un fel, este vorba despre bursa de transport pe care o primesc elevii care nu domiciliază în sectorul 6, în București de fapt, domiciliază în afara Bucureștiului și atunci ei primesc acest ajutor social, pentru că așa se numește. Acest ajutor social, până la acest moment a fost de 100 de lei, eu sper că este o greșealăde tipărire aici, nu este de 10 lei pentru că 10 lei pentru un copil care vine din orice localitate limitrofa Bucureștiului în București, nu ajunge nici măcar pentru o deplasare. Dacă nu este o greșeală, atunci eu propun din partea grupului P.N.L., amendamentul ca această bursă socială să revină la cei 100 de lei pe lună de elev, așa cum era, mai ales că celelalte sectoare din București acordă această bursă socială într-un cuantum mult

5

mai mare, chiar de 300 de lei pe lună la sectorul 3. Acesta este unul dintre aspecte, iar al doilea aspect este următorul: am văzut și m-am gândit că ați găsit o soluție foarte bună atunci când bursa de merit ați împărțit-o în mai multe posibilități, de la 8,50 la 9, de la 9 la 9,45, 9 sau 9,49, de la 9,50 la 9,99 și ați dat și pentru media 10, 100 de lei pe lună, de elev. în același timp, media 10 cu 10 la purtare, evident, este și răsplătită prin „bursa Primarului”, deci, un elev care are media generală 10 primește o dată „bursa Primarului”, bursă care a fost instituită de Consiliul Local al Sectorului 6 pe mandatul trecut, și mai primește, conform metodologiei ministerului, alți bani și anume, 100 de lei pentru că, da, am împărțit bursa de merit în 3 categorii. Cred că, dacă cumva ultima categorie, de la bursa aceasta de merit, deci, să nu ne mai oprim la 9,99, să ne oprim la 10, mă rog, o putem face în felul acesta, cred că găsim și banii pentru cealaltă bursă de transport. Vreau să vă spun încă un lucru, deci, să-mi argumentez această propunere de amendare a acestei hotărâri prin faptul că, elevii din sectorul 6 care primesc burse, orice tip de burse, nu domiciliază neapărat în sectorul 6, chiar și cei care sunt olimpici internaționali, chiar și cei care sunt cu bursa de performanță, pot veni din alte sectoare, nu neapărat din sectorul 6, deci, haideți să găsim o soluție și pentru bursa de transport și vreau să vă spun că, de exemplu, dacă la liceul pe care îl conduc este vorba de..., înjur de 80 de elevi care primesc această bursă, la un alt liceu, vă dau exemplu Liceul Tudor Vladimirescu, sunt 90 de elevi. Deci, nu este vorba despre nivelul liceului sau ce fel de liceu este acela, sunt și copii de școală generală care vin în București, vreau să vă spun, care vin din zonele limitrofe și au acest drept conform metodologiei și aș dori să-i privim cu puțin respect pentru că 10 lei mi se pare că este o sumă pe care mai bine nu o mai dăm.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier! Dacă puteți să ne lămuriți din Executiv despre acest aspect al cuantumului.

D-na Dumitru Daniela-Eugenia, Director Administrația Școlilor:

La ultima poziție de la articolul 13, la acele burse sociale, este vorba despre elevii care vin din mediul rural în București. Nu este precizat, din câte îmi amintesc, că bursa este pentru transport. Mai mult decât atât, așa am considerat corect să facem acea departajare pe intervale de medii, astfel încât elevii care sunt foarte buni, deci, au 10 pe linie, să fie stimulați mult mai mult. Nu se aplică această regulă vis-a-vis de bursele sociale dacă un elev trece dintr-un sector într-altul sau învață cel din sectorul 3, în sectorul 6. Deci. e vorba strict de cei din mediul rural.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Vreau să vă spun că metodologia, la articolul 13, citez, aliniatul b) este vorba de „elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”. Deci, este clar că acest ajutor social vine pentru a-1 ajuta să ajungă în localitatea respectivă, de aceea i-am zis într-un fel bursă de transport, ca să se înțeleagă pentru ce este nevoie de acest ajutor social pentru acești copii.

D-na Dumitru Daniela-Eugenia, Director Administrația Școlilor:

Raționamentul pentru care suma aceea este atât de mică, am gândit-o în sensul că și autoritățile locale de unde provin acești elevi, ar putea să facă ceva pentru ei ca să-i stimuleze, așa cum facem și noi.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dacă acele localități în care se ajunge cu greu, pentru că știu despre ce vorbesc, ar fi putut face ceva pentru acei elevi, da, din taxele și impozitele pe care le strâng și care probabil nu le ajung nici măcar să plătească lumina și căldura de la o primărie și utilitățile, sunt convinsă că ar fi făcut. Deci, legea, metodologia, de aceea este făcută în felul acesta, ca unitățile administrativ teritoriale mai mari, care au deja licee și școli care nu se găsesc în toate localitățile din România, da, acelea să poată să ajute pentru ca să acorde drept la educație fiecărui elev. Eu mă confrunt cu un abandon școlar destul de mare și din cauza acestui lucru pentru că, copiii, gândiți-vă, abia acum primesc niște bani pe care deja i-au cheltuit pentru a veni în București, dar din septembrie ei nu au primit nimic, acum abia dacă noi vom fi de acord și vom trece această hotărâre de Consiliu Local, abia în momentul acesta, elevii respectivi își vor primi banii pe care deja i-au cheltuit și în continuare să sperăm că vor fi primiți la timp.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier, d-na Director! Dau cuvântul d-lui Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mulțumesc, d-le președinte! Bună ziua! Aș vrea să lămurim câteva aspecte pe acest subiect. în primul rând. banii se plătesc în acest moment din două motive: unul se referă la obligativitatea de a avea o hotărâre de Consiliu Local în acest sens și cel de-al doilea motiv se referă la ceea ce prevede ordinul ministrului la care facem referire. Vis-a-vis de cuatumul burselor sociale pentru elevii care vin din alte localități, aici subiectul a fost dezbătut și analizat pe toate părțile și vreau să vă spun următorul lucru: avem elevi care vin din localități care teoretic ar putea să-și desfășoare activitățile școlare în orașe mult mai apropiate de localitatea din care provin, decât Bucureștiul și pe de altă parte, eu consider că banii pe care Consiliul Local Sector 6 îi alocă pentru burse în general, trebuie să-i aloce cu prioritate pentru elevii din sectorul 6. Dacă avem elevi care vin din alte localități, eu cred că efortul ar trebui să fie cumva susținut și completat pe de o parte de consiliile locale din localitățile din care provin și pe de altă parte, din consiliile județene din județele din care provin. Este profund nedrept ca la nivelul sectorului 6 să alocăm 1 mii. lei pe an pentru burse sociale pentru transportul unor elevi care vin și pleacă din sectorul 6 la momentul la care își încheie școlarizarea versus posibilitatea, spre exemplu, de a mări bursele copiilor care provin din sectorul 6 și ca să fim foarte corect înțeleși, noi am făcut următorul lucru: am mărit bursele elevilor din sectorul 6. am introdus mai multe praguri cu valori diferite astfel încât să stimulăm copiii să obțină performanță, așa cum ați sesizat și dvs., d-na consilier și mai mult decât atât, am fost obligați pentru că ordinul ministrului chiar obligă ca aceste burse să fie atribuite inclusiv elevilor de nota 10, deci, în ordinul ministrului nu putem opri bursele la media generală 9,99. „Bursa Primarului Sectorului 6” vine suplimentar față de ceea ce se primește prin ordinul ministrului vis-a-vis de bursa de merit, ca o stimulare suplimentară, astfel încât copiii să obțină rezultate excepționale la învățătură, respectiv media generală 10. Acum, dacă dvs. considerați că banii sectorului 6 este mai bine să se ducă către elevii care nu provin din sectorul 6, este treaba dvs., dar eu cred că majoritatea celor care ne privesc, care ne ascultă, care cumva ne susțin aici în Consliul Local, consideră că banii aceștia trebuie să se îndrepte către copiii din sectorul 6 și către ceea ce numim noi educație de calitate la nivelul sectorului. îmi pare rău să spun că în anii trecuți, într-adevăr. Consiliul Local a făcut eforturi destul de mari de a susține burse sociale pentru elevi care nu au niciun fel de legătură cu sectorul 6, noi nu spunem că nu susținem copiii în general și accesul la educație, dar acest acces la educație trebuie susținut de către toți cei implicați, nu facem noi, sectorul 6, eforturi supraomenești să obținem sau să oferim aceste burse și consiliile locale sau județene din localitățile din care provin, să se uite cum facem noi efort și ce să vezi, că ei nu fac nimic. Am stabilit o valoare de 10 lei, atât considerăm noi că ne putem permite să plătim pentru aceste deplasări, restul banilor, atenție, nu i-am tăiat și nu i-am direcționat către altceva, iar diferența de bani se duce tot către bursele copiilor, dar din sectorul 6, cu valori mai mari pentru pragurile pe care le-am indicat mai devreme, respectiv 8,50 - 9,49, 9,50 - 9,99 și 10. Noi credem că aceasta este soluția cea mai corectă față de tot ceea ce se întâmplă la nivelul sectorului 6 și față de copiii care provin din acest sector. Mulțumesc!

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Aș dori să vă atrag atenția, d-le Primar, am spus mai devreme, dar poate nu m-am făcut foarte bine înțeleasă, elevii care primesc burse în sectorul 6, nu locuiesc neapărat în sectorul 6. Sunt elevi la oricare liceu din acest sector care vin din alte sectoare și care, datorită rezultatelor pe care le au, primesc acești bani. Deci, bursa nu merge după domiciliul elevului, ci merge după instituția școlară care o acordă și unde este instituția școlară arondată, cărei unități administrativ teritoriale, deci, acesta este principiul care a stat la baza gândirii în momenul în care s-a realizat această metodologie de acordare a burselor școlare, deci, nu noi, nu am acordat și nu vom acorda burse doar celor domiciliați în sectorul 6. Aici este un lucru care, probabil, nu s-a înțeles foarte bine.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu confundați bursele de merit, cu bursele sociale.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu, deci, toate bursele, absolut toate categoriile de burse se acordă unor elevi, elevii respectivi sunt elevi ai unor școli din sectorul 6, dar el poate să domicilieze oriunde în București sau în afara Bucureștiului, nu facem deosebire, dacă este din sectorul 6, i-am dat o bursă, dacă nu este, nu-i dau bursă, pentru că nu avem bază legală. Singura baza legală este media și criteriile care mai sunt aici, aceasta este esența.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, vă mulțumesc, dar nu v-a contrazis nimeni pe ceea ce ați argumentat până acum.

D-na Gaspar Florentina, consilier loca,: Ba da, ați spus..., dl Primar mai devreme, cred că am auzit cu toții, a spus că nu vrea să acorde burse decât elevilor din sectorul 6, cred că am auzit bine cu toții.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu am spus că trebuie să acordăm bursele de merit pentru elevii din sectorul 6. Acum, dvs. confundați bursele sociale, cu bursele de merit. Este adevărat, pot fi elevi care provin din alte sectoare, dar trebuie să amintim și faptul că și în alte sectoare există aceeași logică de a oferi burse de merit elevilor care provin din sectoarele Bucureștiului. Noi discutăm aici despre bursele sociale care se acordă elevilor care provin din localitățile din afara Bucureștiului, din mediul rural și nu au legătură cu mediul urban. Nu știu, dvs. vreți să o duceți în zona în care vă simțiți dvs. confortabil, dar eu vă spun încă o dată, eu prefer și propun prin aparatul de specialitate și prin direcția de specialitate, să oferim burse de merit mai mari, elevilor din sectorul 6, versus burse sociale pentru elevii care provin din alte localități, atâta tot, aceasta este singura diferență, ba mai mult decât atât, noi nu am tăiat de tot aceste burse, ci am propus și dvs. veți vota, o bursă în valoare de 10 lei pe lună pentru acești elevi. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Dl consilier Daneș.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Am o întrebare, ca să fiu mai clar. Se discută aici despre burse de merit și burse sociale. întrebarea mea este următoarea: un copil care primește bursă socială are dreptul la bursă de merit? Nu? Este o discriminare incredibilă asta.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Numai puțin. Vă citez eu. Deci, articolul 18 „un elev nu poate primi două burse simultan, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp”. Acesta este articolul 18 din metodologie.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Am înțeles. Deci, ca să înțeleg bine, toți copiii care învață în sectorul 6 trebuie să beneficieze, deci, toți care învață, indiferent de domiciliul de unde provin, că unul poate să vină din Vaslui, altul de la Buzău, altul de la Vâlcea, nu are importanță, dar învață aici, au drepturi egale la bursă de merit, dar aceeași oameni pot să primească și 10 lei pe lună ca să facă naveta? Aceasta este întrebarea.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu, deci, la bursele sociale se aplică un principiu, iar la bursele de merit se aplică alt principiu. La bursele de merit așa cum este propusă hotărârea se aplică principiul că, indiferent de unde sunt elevii, le dăm diferențiat, iar la bursele sociale nu mai ținem cont de faptul că unii dintre ei vin din afară. Mi se pare că nu este în regulă, mi se pare că facem din treaba asta. pur și simplu, o bătălie a orgoliilor și îmi pare rău să o spun, am discutat treaba aceasta și înainte și cu d-na Director de la Administrația Școlilor, i-am explicat, am discutat la un moment dat și cu dl Primar și nu cred că trebuie să facem o bătălie a orgoliilor. Nu este un subiect care să țină de mine sau de altcineva sau să facem din el titlu de glorie. Mi se pare că este normal ca noi, sectorul 6, care avem niște posibilități, să-i ajutăm pentru că în același timp ajutăm inclusiv cadrele didactice din sectorul 6 pentru că acei elevi care vin de acolo, vin și sunt elevi în școlile din sectorul 6 unde învață colegi profesori. Deci, dacă noi ajungem să facem din treaba aceasta o chestiune de orgoliu, mi se pare că este cam mult, mai ales că celelalte sectoare din București acordă, repet, și 3 milioane pe lună această bursă. Mi-aș dori să trecem să votăm amendamentul, dacă trece, trece, dacă nu trece, nu trece, ca să nu mai..., deci, amendamentele sunt două. Primul amendament este ca ”această bursă socială care se acordă pentru elevii din mediul rural, să rămână la suma de 100 de lei pe lună” așa cum a fost până acum. iar al doilea amendament este ca ”acea împărțire pe care ați facut-o dvs., nu să-i excludă pe copii cu media 10, în niciun caz, dar să nu fie o categorie separată, adică ați zis de la 9,50 la 9,99. De la 9,50 la 10 vor lua 80 de lei”, iar cei care au 10 oricum iau și “Bursa Primarului”, ați înțeles? Și de acolo mai avem..., acesta este al doilea amendament pe care eu îl fac.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ideea este în felul următor: cei care învață bine primesc bursă de merit, cei care învață prost primesc bursă socială. Cu alte cuvinte, noi trebuie să dăm niște bani unor copii, în speță vreo 990 de copii care foarte puțini dintre ei sunt copii care se încadrează în categoria celor care primesc bursă de merit pentru motivul că noi avem bani și că trebuie să-i dăm pur și simplu. Vis-a-vis de ce propune d-na consilier, să stabilim bursă de merit de la 9,50 la 10, mi se pare profund nedrept pentru acel copil care obține media generală 10. Lăsând la o parte “Bursa Primarului”, în ordinul ministrului este specificat foarte clar că trebuie să avem burse și pentru copiii care au media generală 10, dar eu nu cred că este corect să nu faci o diferențiere între cei care învață de medie generală 9,90 și de cei care învață de medie generală 10. De aceea există puțini din cei care au obținut media generală 10 pentru că sunt foarte buni. Din 45.000 de copii cu tot cu liceeni, cu toți care învață în sectorul 6, eu cred că 500, este o cifră mică. Eu mi-aș dori să dăm “Bursa Primarului” și burse de merit pentru media generală 10 la 5000, la 7000 de copii, ca să avem...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu se poate așa...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba da, d-nă, uite că se poate dacă îi stimulezi și dacă le oferi ceva este posibil sau s-ar putea în viitor să creștem această cifră, deci, cam aceasta este diferența, cei care vor să învețe să primească bursă de la sectorul 6, să învețe cu alte cuvinte, cei care nu vor să învețe, treaba lor, să nu învețe, nu știu ce să spun.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Vreau să vă spun, având în vedere că lucrez direct cu elevii, că sunt colegă cu, evident, colegii mei, directori și profesori, că este o percepție care nu este în conformitate cu realitatea, iar copiii care primesc bursă socială, nu sunt neapărat copii care nu învață. Eu voi face pentru data viitoare această situație și o să v-o prezint și veți vedea că elevii care primesc bursă socială nu sunt neapărat elevi care nu au posibilitatea să primească bursa de merit și că intr-adevăr unii dintre ei, marea majoritate a celor dintre ei, aleg între cei 130 de lei pe lună bursa socială și cei 60, 80, cât ați defalcat dvs. acum bursa de merit. Mai mult decât atât, vreau să vă spun, și am să rog Biroul Tehnic să facă acest efort și să caute pentru că pe mandatul trecut când am mai încercat să facem o astfel de clasificare, adică nu am mai dat de la 8,50, am dat numai media 10 și am primit de la Consiliul Discriminării o atenționare spunându-ni-se că în metodologie nu sunt defalcări, în metodologie este peste media 8,50 și că noi nu trebuie să facem peste media 8,50 să ne oprim la 10. Deci, acestea sunt toate argumentele pe care eu am putut să le aduc. Ii rog pe domnii consilieri, pentru că vreau să le reamintesc, acest Consiliu Local este o instituție de sine stătătoare care are un președinte de ședință și care poate să funcționeze și care ar trebui să funcționeze fără alte ingerințe, să ia o hotărâre în beneficiul oamenilor și nu o hotărâre pentru că ne oprim la niște bănuți. Vă mulțumesc frumos!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vreau să corectez, să se înțeleagă foarte clar. în Ordinul ministrului nu există niciun fel de interdicție vis-a-vis de stabilirea unor praguri și unor criterii diferențiate pentru bursa de merit. Deci, încă o dată, dacă cineva crede că un copil de 8,50 este egal cu un copil de 10, se înșală amarnic. Dacă dvs. credeți că o bursă socială în valoare de 100 de lei pe lună, aproximativ de 1000 de lei pe an, este egală cu bursa de merit pentru un elev de 9,99, iarăși se înșeală amarnic. Nu mi se pare corect să dăm pentru un elev, repet, atenție, care poate fi sub media de 8,50, poate obține 7,50 până în 8,50 să obțină 1000 de lei pe an, versus un elev din sectorul 6, care se chinuie să învețe bine să obțină o medie generală bună și să primească tot 1000 de lei pe an pur și simplu, pentru că celălalt copil este din afara Bucureștiului. Dacă dvs. credeți că este corect, d-na consilier eu v-am respectat și v-am ascultat. Dacă dvs. credeți că este normal să procedăm așa, votați în consecință. Eu vin și vă spun că nu mi se pare corect să alocăm bani din Consiliul Local pentru elevi din afara Bucureștiului, din afara Sectorului 6, care să primească aceeași sumă de bani cu un elev care obține performanță în educație și să-i dăm aceeași sumă de bani, este absolut nedrept, fără să se supere d-na consilier, nu am nimic cu nimeni, dar nu cred că este normal. Am stabilit o valoare și atenție, ca să ne înțelegem, banii, economia făcută din aceste diferențieri, se regăsesc în creșterea burselor de merit ale elevilor din sectorul 6. De la 50 de lei, cât aveam anul trecut, am crescut și am diferențiat până la 100 de lei, avem 50, 70 dacă nu mă înșel sau 80 de lei și 100 de lei. Deci, nu am mutat banii aceia din acest capitol, să-i mutăm în altă parte, pur și simplu i-am lăsat acolo, dar îi oferim elevilor care obțin rezultate la învățătură mai bune.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Iar altora nu le dăm dreptul la educație pentru că cei care sunt din mediul rural vin din medii defavorizate și având în vedere acest lucru ei în felul acesta pot fi ajutați, iar gândirea la nivel de națiune, de țară a fost aceasta, nu dorim, asta este, aș dori să trecem să votăm amendamentele ca să încheiem subiectul.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mai sunt discuții pe acest proiect? Dl consilier Daneș.

Dl Daneș Mihai, consilier loca,: Problema burselor a fost întotdeauna o problemă foarte importantă pentru stimularea oamenilor și atragerea lor către învățământ. Nu inventăm nici roata și nu facem decât să o cosmetizăm acolo unde putem. în accepțiunea personală și nu numai personală, dar și în experiența pe care am trăit-o, bursa socială reprezintă un ajutor pe care societatea îl acordă unor oameni defavorizați. Bursele de merit, bursele pentru învățătură, au la bază o evaluare a acestor posibilități și rezultatele muncii. în timpul facultății pe care am terminat-o acum o sută de ani, nu chiar, mi-ar plăcea să ajung la vârsta aceea, erau patru feluri de burse, bursă socială pe care o primeau oamenii fără posibilități și care nu aveau niște rezultate extraordinare, cei care aveau rezultate bune aveau două burse, bursă integrală unu. bursă integrală doi. iar acestă bursă a Primarului, care nu ținea cont de origine, era bursă republicană. Toată viața am umblat după bursa aceasta, am obținut-o în ultimii trei ani de facultate pentru că părinții mei depășeau cu 50 de lei plafonul de bursă și atunci trebuia să fac tot timpul câte ceva și un coleg de-al meu care avea 9,50, avea bursă integrală unu care era de 970, eu nu aveam niciun leu și atunci a trebuit să merg după aceasta, dar, ca să revenim, eu nu știu foarte bine acest ordin, nu l-am citit înainte, spre rușinea mea, dacă avem posibilitatea să ajutăm niște oameni pentru a învăța, este absolut normal să o facem. Dacă acești oameni care învață au posibilitatea să primească o bursă nediscriminată de origine, atunci este foarte bine.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Bursa de merit asta face.

D-na Gaspar Florentina, consilier loca,: Asta spune Ordinul. Mai mult decât atât, copilul poate să aleagă. Poate să aibă bursă de merit sau poate să își ia bursă socială, el poate să își aleagă în condițiile în care are o medie de...

Dl Daneș Mihai, consilier local: Dacă copilul are dreptul să aleagă...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ca să aleagă trebuie să învețe bine. O secundă, un copil care dorește să obțină ceva, trebuie învețe, are obligația de a munci. Acum, vis-a-vis de ce spuneați dvs., cu ajutorul pe care îl dăm în general educației, eu sunt perfect de acord cu dvs., dl consilier, numai că, vedeți dvs., acest ajutor nu trebuie să vină doar din partea celui care primește copilul la educație, trebuie să vină și din partea celui care trimite copilul spre educație. Noi, pe lângă faptul că oferim posibilitatea să se înscrie la o unitate de învățământ din sectorul 6, este obligatoriu și trebuie să-i oferi, să-i dai posibilitatea să facă lucrul acesta, mai facem ceva, îi mai dăm niște bani, noi nu discutăm aici dreptul de a se înscrie într-o școală din sectorul 6, care este indiscutabil, noi discutăm aici despre obținerea sau oferirea unei burse, unor bani, care pot fi oferiți de către consiliul local de unde provine sau de consiliul judetețean de unde provine, noi discutăm de originea și de sursa banilor pe care îi dăm. De ce să dea sectorul 6 și școală și bani? Noi dăm școală, dăm calitate în educație, dăm profesori, dăm, spre exemplu dreptul de a primi pentru copiii care sunt în clasele I-IV inclusiv hrană caldă. De ce trebuie să ofer și bani suplimentar, dar ce face consiliul local din localitatea de unde vine, își oferă salarii mari primarului și consilierilor și lucrătorilor din primărie? Să dea bani de acolo. Eu asta vin să spun, și vă atrag atenția, haideți să gândim constructiv, cei de acolo stau și beneficiază de ceea ce munciți dvs. aici. Eu asta contest, nu dreptul unui copil de a accesa serviciile educaționale, acest drept îl are și îl oferim. Noi discutăm aici despre niște bani pe care îi primește suplimentar de la Consiliul Local Sector 6. lucru care mi se pare profund nedrept, dăm banii pentru cei care sunt din sectorul 6, iar pentru cei care provin din alte localități, să primească inclusiv de la consiliile locale sau de la consiliile județene. Noi putem să oferim educație, acces la educație, oferim și o sumă de bani dacă învață bine, oferim și o sumă de bani suplimentar dacă învață foarte bine și dacă nu învață bine și nu învață nici foarte bine și atenție, cele două burse nu se exclud una pe alta, bursa primarului nu exclude bursa de merit. Nu d-nă, eu vorbesc de bursa primarului pentru elevii care învață foarte bine și de bursa de merit pentru elevii care învață bine, deci, cele două burse nu se exclud, noi suplimentar față de aceste două burse trebuie să mai oferim ceva în plus, niște bani, social, pe social trebuie să muncești. îți dăm dreptul să accesezi serviciul educațional? Da. Iți dăm posibilitatea să obții niște bani? Da. îți dăm niște bani dacă nu ești capabil să înveți? Da, dar nu atât cât vrei tu, să-ți mai dea și cei de unde vii.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Deci, vreau să vă spun că, Ordinul de ministru care prevede bursele sociale, bursele de merit, bursele de studiu și bursele de performanță, este un Ordin al Ministerului Educației și este un Ordin care trebuie să fie dus la îndeplinire de Consiliile Locale ale unităților administrativ teritoriale. Ce facem noi suplimentar din banii sectorului 6, sunt bursa primarului și bursele de excelență. Sunt foarte de acord cu această idee pentru că la baza acestor idei am existat și eu la momentul la care au pornit aceste idei. însă nu pot să trec peste faptul că discutăm despre niște copii defavorizați cărora le putem acorda toate școlile cele mai frumoase, profesorii cei mai buni, dar care nu au cum să ajungă la aceste servicii educaționale pentru că le lipsește... și aș dori să veniți să vedeți că nu spun cuvinte mari, le lipsește acest bilet de autobuz cu care să vină dintr-o localitate aflată la 10-15 km de București în care primăria respectivă, conform art. b), pe care îl repet: ”elevii din mediul rural care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu”, acolo el nu are, s-a terminat, este clasa a IX-a și nu are unde să se ducă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, dvs. sunteți într-o eroare totală și încercați să transmiteți eroarea aceasta și către ceilalți consilieri. D-na consilier, lăsați-mă să vorbesc, v-am ascultat de fiecare dată, noi nu am spus că nu îi primim, îi primim, dar de ce mă obligați pe mine să le plătesc bani?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Statul vă obligă nu eu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, statul mă obligă, spune așa, pot primi burse sociale...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Metodologia vă obligă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, lăsați-mă să vorbesc, aveți tot timpul aceeași atitudine, când nu vă convine ceva interveniți, nu contează.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Și dvs. la fel, d-le Primar, în condițiile în care cineva vrea să explice și oamenii înțeleg, dvs. pierzând teren, începeți să jigniți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu cu ce v-am jignit acum? Păi spuneți-mi cu ce v-am jignit, d-na consilier? Aștept un răspuns, cu ce v-am jignit? D-na consilier, cu ce v-am jignit? îmi cer scuze că apăr interesele locuitorilor.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dvs. nu apărați interesele locuitorilor pentru că nu ați înțeles, oamenii aceștia care primesc bursă nu sunt numai din sectorul 6, nu sunt numai cei care aduc voturi.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, eu am spus așa, noi le putem oferi 10 lei pe lună, diferența de bani până acum 15 minute, spuneați că nu au școli, după ce ați văzut că le dăm școli, ați început să spuneți că nu au cu ce să ajungă în București, biletul de...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Asta am spus de la început, dl Primar, încercați... și v-am rugat să nu mai îmi răstălmăciți cuvintele.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Spre norocul meu și ghinionul dvs. această ședință este înregistrată.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Da, dl Primar, tocmai de aceea este foarte bine, pentru că dvs. încercați să influențați votul consilierilor, ceea ce nu este în regulă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. ați spus următorul lucru, că nu au școli, am înțeles și am spus îi primim.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu am spus asta. Eu am spus că nu au școli în localitatea de domiciliu, dl Primar, așa spune metodologia, nu eu. Deci, dl Primar nu au școli în localitatea de domiciliu. Haideți să trecem la vot. Dl Președinte de ședință, vă rog, totuși, trecem la vot ?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, d-nă ascultați-mă, am dreptul să aduc lămuriri orice ați încerca dvs. să faceți...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Deci, dvs. aveți dreptul să aduceți lămuriri după părerea dvs., eu nu am dreptul să aduc lămuriri. Când aduc o lămurire, oamenii se lămuresc, vă supărați.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, eu încerc să aduc, să spun adevărul, nu minciunile pe care le spuneți dvs...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dar eu spun minciuni?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Acum cine jignește, pe cine? Eu citesc din metodologie și dvs. îmi spuneți că mint.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: înseamnă că ascundeți adevărul, îmi cer scuze, ascundeți adevărul, d-na consilier.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Eu acum citesc din metodologie și dvs. îmi spuneți că mint, dar eu plec cu banii aceștia acasă, dl Primar, îi iau pentru mine. Dvs. știți ce înseamnă un copil care vine de la 15 km, să-i dați 10 lei pe lună, mai bine nu îi mai dați dl Primar, se simte ultimul om de pe pământ.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze că trebuie să vă spun, dar chiar nu aveți pic de respect de ceea ce se întâmplă aici, v-am rugat să nu mai interveniți peste mine. Dacă vreți tac din gură și vă ascult, după care lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt, d-na consilier. Ideea stă în felul următor, noi putem oferi și propunerea noastră este să oferim această sumă și dacă cineva are nevoie de mai mulți bani, să-i obțină d-na consilier de la consiliul local din localitatea de unde provin, asta încerc să vă explic.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu are localitatea respectivă, nu are școală localitatea respectivă, de unde să-i mai dea bani dacă acela nu are școală în localitatea aceia, ce-i atât de greu de înțeles?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, una este să faci o școală și alta este să dai niște bani pentru transport. Eu cred că este infinit mai puțin să plătești niște bani pentru transport. Nu, dvs., ascultați-mă puțin, încă o dată, orice ați încerca dvs. să transmiteți acolo între dvs. și dl consilier Daneș, credeți-mă este jignitor și rușinos pentru calitatea pe care o aveți.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Vă mulțumesc că m-ați nominalizat, dar o d-nă trebuie ascultată.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Aș dori totuși să retrageți aceste cuvinte pentru că încă o dată jigniți, dl Primar și nu are niciun rost, deci, o faceți gratuit, nu pot, vorbesc aici în calitatea mea de consilier local, nu în calitatea mea de d-nă, vorbesc în calitate de consilier local și de director de liceu de vreo 15 ani de zile.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, dvs. sunteți consilier local în Consiliul Local Sector 6, nu în consiliul local Giurgiu, nu în consiliul..., habar nu am pe unde mai gândiți dvs. că sunteți.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Eu nu gândesc că sunt, văd că dvs. continuați cu același mod de a mă persifla, dar mă rog, este problema dvs..

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot primul amendament adus de d-na consilier Gaspar. Voturi pentru? 9 voturi pentru (dl Daneș, dl Enache, d-na Fâșie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (dl Luchian. d-na Popescu). împotrivă? 13 voturi. Primul amendament a picat.

Vă supun la vot al doilea amendament adus de către d-na consilier Gaspar. Voturi pentru? 10 voturi pentru (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Două abțineri (dl Luchian, d-na Popescu). împotrivă? 12 voturi. Amendamentul a picat.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi impotrivă? Un vot împotrivă (d-na Gaspar). Abțineri? Două abțineri (dl Luchian, d-na Popescu). Voturi pentru? 21 de voturi pentru. în sală suntem 24 de consilieri acum.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (d-na Gaspar). Abțineri? 4 abțineri (dl Daneș, dl Enache, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordine de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6 în limita sumei de 76052 lei a proiectului ,, Centrul de pregătire pentru performanță PERM (Programare -Electronică — Robotică - Mecanică) desfășurat de Primăria Sector 6 prin Administrația Școlilor Sector 6 și Inspectoratul Școlar Sector 6, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Petru Maior ”.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? D-na consilier Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier loca,: Da, revenim, o să încerc să fiu cât mai sintetică, succintă. Am primit nota de informații de la A.M.R., pe care, probabil, au primit-o și colegii mei și m-am bucurat, sunt informații care sunt utile, însă nu sunt concludente din punct de vedere al activității și nici pe departe nu au fost comunicate documentele solicitate, respectiv raportul de activitate, raportul comisiei de cenzori, hotărârile, mai ales procesul verbal de la ultima adunare în care s-a stabilit cuantumul, de fapt miezul problemei, este departe de a fi lămurită problema, însă repet, sunt utile în sensul că aflăm sau cel puțin eu, personal, da, datorită participării și calității de membru pe care o are A.M.R.-ul în tot felul de asociații și organizații și naționale și europene, mondiale, aflăm paleta și deschiderea extrem de mare și utilă pe care o are și în direcția căreia se pot exercita, se pot face multe demersuri, diligențe și activități în comun, nu contest posibilitatea de a desfășura și colabora proiecte benefice pentru comunitățile locale. Problema este însă alta, ține pe deoparte de legalitate, pe de altă parte cu privire la afirmația cu care a și început, ușor ironică, cu privire la eroarea mea în evaluarea veniturilor din cotizații, deci, aș dori să precizez, nu m-am referit la venituri din cotizații și la buget, ceea ce este cu totul altceva, care pe lângă veniturile din cotizații cuprinde și finanțări pe proiecte, finanțări de la bugetul de stat. Este adevărat, este posibil, dar culpa este a lor pentru că nu au furnizat informațiile în timp util, poate că am supraevaluat și ne-au dat valori pe anii precedenți. Relevant este pentru 2018, în pragul căruia suntem și pentru care trebuie să plătim cotizația de circa 47 de mii de euro. Din estimările pe care le-am făcut, având la bază economia datelor furnizate de Institutul Național de Statistică la nivelul întregii asociații ar urma să intre venituri doar din cotizații undeva la circa 1.200.000 de euro. Problema este modul discreționar și aș zice chiar discriminatoriu în care s-a stabilit cuantumul acestei cotizații, știut fiind că în Municipiul București plătește bucureșteanul de două ori, o dată 0,1 pentru că la nivel de municipiu... și o dată 0,5 înmulțit cu numărul de locuitori la nivelul fiecărui sector. Problema de legalitate se pune sub aspectul următor: deci, s-a înființat acest A.M.R. inițial sub titulatura de Federație în 1990, iar în 2001 s-a transformat în Asociația Municipiilor din care cu onor facem parte și noi, sectorul. La acea dată intrase în vigoare Legea nr. 2015 potrivit articolului 37 și 92, dacă nu mă înșel, reprezentant al municipiului și al membrilor acestei asociații ar trebui să fie persoanele desemnate prin hotărâre de consiliile locale, în funcție de algoritmul politic al ultimelor alegeri. Ce înseamnă asta, Consiliul Local ar fi trebuit să fie reprezentat de persoane desemnate prin hotărâre, nu de Primar, fără să aducă atingere de vreun punct profesional d-lui Primar, doar din punct de vedere legal. Consider că nu am avut o prezentare potrivit legii de maniera în care să-mi permită o poziționare corectă la toate hotărârile comitetului director și adunării generale în acest A.M.R.. Pe de altă parte, sigur acestea pot fi îndreptate, se pot face amendamente la statut și intra în legalitate, nu știu de ce nu au facut-o, suntem în 2017. Pe de altă parte, însă, nu înțeleg de ce este supus aprobării consiliului local această cotizație, în condițiile în care nu am nici o prevedere în acest sens, nu am participat și nici măcar nu avem, nu ni s-au comunicat hotărârile, procesele verbale ale adunării, deci, eu nu am găsit nimic. Nu știu ce rațiune au avut la bază când au stabilit acest cuantum și pe ce criterii, dar revin, de ce trebuie să aprobe, să fie supus acest proiect aprobării consiliului local în condițiile în care am o hotărâre a Adunării Generale, deci, înseamnă că noi la nivelul consiliului local, noi putem să respingem, nu, dacă ne este supus aprobării, un aspect hotărât de o adunare generală? Nu scrie nicăieri în statut și credeți-mă că l-am citit de mai multe ori cu atenție, am citit puținele documente care mi-au fost comunicate, nicăieri nu se regăsește această competență, condiționare de aprobare a consiliului. Pe de altă parte, nu înțeleg în condițiile în care taxele, impozitele se pot plătii trimestrial, de ce trebuie să o plătesc pe toată până la sfârșitul.., doar pentru că scrie în statut, în condițiile în care am mari semne de întrebare și nu puține de lămurit cu privire la legalitatea statutului? Deci, în momentul de față eu nu contest utilitatea și eficiența care s-ar putea dovedi a unei astfel de instituții, deocamdată, nu m-au convins din punct de vedere al activității, dar ia poate fi benefică, însă în condițiile amendării statutului, conform Legii 215 în vigoare, repet la data când el a fost adoptat, iar pentru moment consider că nu avem nici competența, noi Consiliul Local să aprobăm această cotizație stabilită de Adunarea Generală a A.M.R.-ului, iar pe de altă parte, chiar dacă am avea competența, eu o consider discriminatorie și nejustificat de mare. Mulțumesc.

Dl Pană Traian, Președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: în primul rând, ca să poți să faci plăți către orice lucru inclusiv către AMR, către Asociația Municipiilor din România, acel angajament de plată trebuie aprobat sau acea plată trebuie aprobată de Consiliul Local. Nu poți face plăți, nu poți face angajamente, decât dacă ai o hotărâre a Consiliului Local al entității de unde faci plata. Consiliul județean, consiliul local, în cazul nostru discutăm de consiliul local, pentru că discutăm de AMR, absolut toate plățile pentru că le aveți în buget, d-nă, odată ce aprobi bugetul. Pe de altă parte, nu poți cere sau nu poți ridica pretenții de modificare a statutului atât timp cât nu ești membru cu drepturi depline, drepturile depline le obții în momentul când îți plătești cotizația. Am pus și eu aceeași întrebare legată de cele două sume care sunt plătite, pe deoparte de consiliile locale ale sectoarelor și pe de altă parte de consiliul general. Răspunsul a fost că pe de-o parte aceasta prevede statutul asociației municipiilor pentru că există un caz special în legătură cu Municipiul București și cu celelalte șase sectoare, subdiviziuni administrativ teritoriale ale Consiliului General și pe de altă parte se referă la prevederile Legii nr. 215 care tratează separat și individual consiliile locale ale sectoarelor. Cu alte cuvinte, noi avem prevederi legale care se aplică strict sectoarelor și prevederi legale care se aplică doar municipiului, de aceea Asociația Municipiilor a considerat pentru București în mod particular, să existe o defalcare a acestor sume, a acestor obligații de plată, în cele două valori pe care dvs. le-ați indicat. Acum, eu vă spun următorul lucru, noi putem și aveți dreptate, mai devreme ați exprimat acest punct de vedere și eu vi-1 confirm, că putem aproba sau nu eu, dvs puteți aproba apartenența la această asociație sau nu. Faptul că dvs. astăzi contestați statutul, s-au nu știu cum să spun, doriți modificarea lui, este o altă discuție și nu aici. Dvs. puteți da mandat celui care reprezintă și ca să fiu foarte explicit, eu nu doresc să mă duc acolo în calitate de reprezentant al dvs. eventual, mă duc în calitate de reprezentant al cetățenilor din sectorul 6, dar nici asta nu e obligatoriu, puteți să vă duceți dvs.. Doi, ca să mă duc acolo să solicit niște modificări ale statutului, trebuie să am un mandat expres de la consiliul local respectiv de la dvs. Putem spune, vă mandatăm să vă duceți să solicitați modificarea articolului x, y și z din statutul asociației, după cum urmează, dar ca să discutăm aici, de ce, cum și în ce fel este acel statut, cum s-a înființat, este puțin în afara obiectului pentru care noi suntem astăzi aici. Vreau să vă mai fac următoarea precizare, în această asociație, ca și participanți se regăsesc primari de municipii din tot spectrul politic. Nu discutăm aici de un partid anume, ci de absolut tot spectrul politic și numai primari. Eu nu am întâlnit la Asociația Municipiilor spre exemplu, un reprezentant care să fie consilier local. Nu am găsit. De ce? Pentru că primarul și Asociația Municipiilor și statutul, asta prevede. Doi, de fapt din momentul în care faci o promovare, dorești o modificare legislativă, stai de vorbă cu Executivul dintr-un consiliu local, dintr-o primărie, nu stai de vorbă cu cei care legiferează în primăria respectivă sau în localitatea respectivă, pentru că noi suntem cei care lucrăm cu aceste legi, noi suntem cei care le aplicăm, noi știm exact ceea ce trebuie corectat sau trebuie completat, de aceea vă spun. cred că este bine pentru noi sa fim parte a acestei asociații, au fost aduse..., cel puțin în ultimele șase luni, să știți că au avut foarte multe propuneri și chiar au și reușit în anumite aspecte pe zona asta de legislație, pe achiziții publice, pe statutul funcționarilor publici, pe mult mai multe domenii, lucruri esențiale și extrem de importante pentru funcționarea corectă a administrației locale. Nu este decizia mea, decizia vă aparține, votați în consecință dvs., am vrut doar să fac precizările respective, ca să înțelegeți corect cum stăm.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Aș dori să fac următoarele precizări: deci, dacă am reținut bine, la începutul alocațiunii dvs. ați făcut afirmația că aprobăm, cu privire la plăți, că nu se pot efectua decât în baza angajamentelor aprobate de consiliu, deci, nu se fac multe plăți la nivelul autorității executive, nu intră fiecare în consiliul aprobat. După aceea m-ați lăsat să

înțeleg, deci, automat.....presupun că este suma asta alocată undeva în buget cu

această destinație sau nu? Nu este alocată în buget? A..., interesant, păi eu m-am gândit că este...., a..., da, este voalat, este pentru că abia acum înțelegem, păi de ce, poate trebuia să îmbrace forma, ca să o regăsim la rectificarea bugetară. Eu mă duc, dau o destinație anume acum unei sume din buget pe care nu am avut-o așa în vedere nici în proiecția bugetară, nici la o altă rectificare ulterioară, dar mă rog, ăsta este alt aspect. Mie nu mi se pare corect așa. e o sumă, păi nu așa implicit și cu capacul ăsta din care înțelegi complet altceva. Mie mi se părea corect, nu vii să părea corect să fie prins în buget cu această destinație? Eu nu știu cum s-au făcut corect plățile până acum, dar acum fiind o sumă mai importantă mi se părea corect să fie prins în buget și dacă nu să facă obiectul unei rectificări. Eu m-am adresat autorității executive în speță dvs., pentru că ați spus că sunteți primii care trebuie să fie informați și care puteți să depuneți, să faceți diligențe de luna trecută. Nu am primit. Singurele informații, au fost, cu mare greutate, statutul și hotărârea seacă fără să aibă nici o motivare, deși, în adresa de înaintare a notei, ați văzut ce spun, o să vă comunicăm toate hotărârile comitetului director și ale adunării generale, așa cum am facut-o de fiecare dată. S-a pierdut adevărul undeva la mijloc, nici o problemă, mai departe, părerea mea, face obiectul acestui punct de pe ordinea de zi a consiliului această discuție, în condițiile în care consiliul acesta trebuie să aprobe o plată substanțială ca să știm și noi. ne lovim de aspecte de legalitate.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, v-ați adresat A.M.R.-ului, nu v-ați adresat...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ba da, am două referate de la d-na Margan, dacă nu greșesc, de la Comunicare, a și venit la Comisia Juridică pentru lămuriri, nici ia nu le avea suficiente, era ca și noi în aceeași..., da. Deci, nu există dl Primar ale documente, alte informații, decât acestea care au venit acum, da, pe ultima sută. dar, nici o problemă. Problema este că avem o nerespectare a legii aici, la momentul când acest statut a intrat în vigoare era Legea nr. 215 aplicabilă. Neavând o reprezentare corectă nu știu în ce măsură sunt corecte aceste hotărâri care s-au luat, în condițiile în care noi nu am putut pune problema corect. Ați spus dvs. că este o distincție și este, dar la alte aspecte, în 215, între municipii, ca U.A.T. și noi ca și subdiviziuni, dar amândouă aceste structuri au drepturi de asociere și națională și internațională, numai că la noi..., păi îmi atrageți atenția asupra acestui aspect cu care mi-am răcit gura un an și ceva de zile. Evident, în baza acordului prealabil pe care aici nu știu, apropo, dacă îl avem, nu știu dacă există la 2001. Pe de altă parte, nu știu dacă avem acest acord. Voi știți dacă îl avem? Nu se știe. De ce nu am intrat noi în legalitate cu privire la reprezentare? Se pot face amendamente, dar ajungem la această sumă fabuloasă pentru care nu avem explicații de ce s-a stabilit așa, pe ce criterii, pentru că statutul nu prevede așa ceva, distincția aceastam și putea foarte bine, că de aceea este Asociația Municipiilor, este o găselniță ca să mai cotizeze niște fraieri, mă scuzați, în plus. Deci, putea rămâne municipiul membru, plăteam o singură cotizație, iar noi puteam avea ca subdiviziuni, aceleași drepturi.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: îmi puteți spune un municipiu care să aibă mai mult de 400.000 de locuitori, cu excepția Bucureștiului?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Domne, nu..., dar regula stabilită prin statut este alta...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am o rugăminte la dvs. d-na consilier, ascultați-mă puțin, eu v-am explicat dvs. că sectoarele Bucureștiului au un statut aparte și este consacrat și definit prin Legea nr. 215...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ce înseamnă, că au statut în statut?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Citiți legea...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am citit-o. Nu, ne referim la statutul A.M.R..

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, eu când vorbesc de statutul consiliilor locale de sector, mă refer la ansamblul funcționalității lor. Dacă vreți să vedeți ce înseamnă, citiți Legea nr. 215, dar acum dvs. încercați să ne duceți pe noi într-o zonă care nu ține de consiliul local, respectiv statutul A.M.R.. Aici decidem dacă vrem sau nu vrem. Vreți, votați, nu vreți, votați, iarăși, în consecință, dar nu putem să ținem 15 minute teoria statutului A.M.R., în contextul în care noi nu avem legătură cu el.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Așa este, eu nu pot să-mi permit lucrul acesta, numai dvs., este un privilegiu pe care îl au numai anumiți...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Doamnă, știți care este privilegiul meu? Că muncesc de o sută de ori mai mult decât dvs. și când vin și stau peste program, ca să înțelegeți, dvs. veniți în afara programului. Atunci când am convocat ședințele consiliului local în timpul programului, ceea ce mi se părea absolut normal, dvs. ați reclamat că sunteți la muncă, este în regulă, acum sunteți în afara programului, dar atenție mare, vedeți că și noi suntem, deci, ca atare, vă rog mult de tot, nu abuzați de timpul pe care eu îl aloc acestei ședințe, vin cu mare drag, dar vin, atenție, cu explicații pentru întrebări care au legătură cu ceea ce se întâmplă la sectorul 6, nu cu ceea ce se întâmplă în statutul A.M.R..

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar sunt implicată, suntem membru, dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, încă o dată, vă rog să vă adresați lor, vă rog frumos să vă adresați Asociației Municipiilor din România, să vă răspundă ei, nu eu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles. Mulțumesc frumos că m-ați întrerupt, haideți să concluzionez. Deci, nu are niciun rost, o să ne îndreptăm către organele abilitate să ne lămurească, deci, concluzionând, în opinia mea constat că această sumă nu a fost alocată în buget conform acestei destinații, deci acum, prin această supunere a aprobării pentru care, teoretic sau potrivit statutului A.M.R., eu nu am această competență, se dorește tocmai legalizarea acestei plăți, cum, sigur că da, trebuie să am un temei legal pentru efectuarea ei și până una alta, este datorată. Atrag atenția asupra faptului ca nu este respectată legea din acest punct de vedere și o să acționăm în viitor, în consecință.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am și eu o rugăminte la dvs.. Invocați temeiul legal de fiecare dată. Haideți să discutăm constructiv, d-na consilier. La ședința trecută când s-a votat bugetul sectorului 6 pe 2018, ați făcut niște amendamente. Vă aduceți aminte de ele? Vă aduceți, da? Ați votat. Ați făcut niște amendamente cu indicarea sursei de finanțare, cu absolut tot. Ați făcut amendamentele dvs., le-am aprobat în consiliul local și în final dvs. le-ați aprobat în consiliul local și dvs., după ce ați avut îndeplinite toate condițiile de legalitate, ați votat împotrivă. Pe amendamentele dvs., d-na Fășie. Pentru investițiile pe care le-ați cerut în sectorul 6, d-na Fășie. D-na Fășie, eu m-am săturat de ipocrizia pe care o manifestați. Dacă discutăm despre corectitudine, despre legalitate, păi haideți să spunem lucrurilor pe nume. In ședința de buget ați propus să se facă, să se modernizeze locuri de joacă, noi le-am votat, toți cei prezenți, nu eu, consilierii prezenți, inclusiv dvs., iar la sfârșit când a fost vorba să votați bugetul în ansamblul său, ați votat împotrivă. Cu alte cuvinte, inclusiv împotriva amendamentelor făcute de dvs. care respectau toate condițiile de legalitate. Credeți că este normal să duceți discuția la nivelul acesta?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, dl Primar, este normal, pentru că ai dreptul să votezi..., de aceea se votează separat pe amendamente, separat pe anexe. Bugetul, pe ansamblu, a avut o grămadă de probleme.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și care este logica să...?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, m-ați întrebat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă. eu înțeleg următorul lucru...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu înțeleg de ce duceți discuția în zona aceasta acum, într-o dispută personală.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi nu d-nă, o duc pentru că..., nu d-nă..., d-na Fășie, haideți să vă spun de ce o duc, pentru că invocați de fiecare dată că nu sunt respectate condițiile de publicitate, că nu sunt respectate condițiile de legalitate, că nu sunt respectate lucrurile pe care noi le facem în interesul oamenilor, să le facem, să se întâmple și dvs....

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Cu orice preț...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă cu orice preț. Știți care este prețul? Prețul este să se facă corect pentru locuitori. Dvs. invocați de fiecare dată fel și fel de aspecte, toate felurile posibile și imposibile și în situația în care ele sunt respectate, din toate punctele de vedere, găsiți motivul și la sfârșit votați împotrivă și acum. repet. îmi permit să vă întreb, pentru că eu provin și eu reprezint partea executivă a acestei primării și vă întreb următorul lucru, d-na consilier, cum este posibil să votați, să vă votați niște amendamente pentru modernizarea unor locuri de joacă, în contextul în care știați bugetul și componența bugetului și la sfârșit, când votați bugetul în ansamblul său. votați împotrivă, cu alte cuvinte, respingeți și votați împotriva amendamentelor dvs., ce..., cum se numește lucrul acesta?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Primar, v-am

explicat...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, spuneți-mi, vă rog din suflet, cum se numește...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De ce se dă vot

separat pe amendament, vot separat pe anexă și vot pe ansamblu pentru că au...?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, vă spun eu cum se numește, rea voință.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: îmi permiteți, pentru că au înțelesuri diferite.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, se numește rea voință.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mie mi se pare că sunteți tendențios, îmi cer scuze și duceți discuția într-o zonă total..., nu are nici o legătură cu obiectul discuției, respectiv acest proiect asupra căruia trebuie să ne aplecăm cu atenție și să știți că nu întotdeauna ceea ce spuneți dvs. că este corect pentru cetățean, așa considerați, este și legal. Deci, noi trebuie să respectăm legea, dl Primar. îmi pare rău...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Deci, vreau să fac următorul anunț. Toate amendamentele care au fost aduse în ședința trecută de consiliu, o să fac chestia aceasta publică și pe paginile oficiale ale primăriei, pentru modernizarea locurilor de joacă propuse ca și amendamente în ședința de consiliu, cu excepția consilierilor și o să fac publice numele acestora, aceste proiecte vor fi duse la bun sfârșit prin bunăvoința consilierilor care au votat, ca să se înțeleagă, să nu creadă cineva că în Consiliul Sectorului 6 sau în Primăria Sectorului 6, unii vin, dau din gură și propun, în final votează împotrivă, iar după ce se fac investițiile respective, ies pe stradă și aplaudă, nu. O să fac publice aceste informații ca să se înțeleagă foarte clar...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi faceți-le, dar nu trunchiat, dl Primar, nu numai ce vreți dvs..

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă..., nu trunchiat.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Prezentați întreaga dezbatere a bugetului.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, nu trunchiat. Ipocrizia pe care o manifestați a atins cote extrem de mari.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: La dvs. cum s-o chema, dacă la mine este ipocrizie, la dvs. cum se cheamă?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu este posibil să votați amendamente...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Este posibil și legal...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu este posibil să le

votați...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ba da. dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aveți toate condițiile de legalitate și în final să votați împotrivă pentru că așa vreți dvs..

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dvs. mă cenzurați

acum?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, nu vă cenzurez.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ce rațiune am când

votez.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă cenzurați singură.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu. nu, dar dvs. efectiv asta faceți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O să fac publice aceste informații ca să înțeleagă toată lumea cine a votat pentru aceste investiții.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dl Primar, dvs. nu faceți parte din organul deliberativ, dl Primar, da, dvs. nu aveți această calitate și nici nu aveți dreptul să ne cenzurați votul și rațiunile pe care le avem în acordarea lui și dacă faceți informări publice, nu le faceți trunchiat, faceți-le complete, arătați cum a decurs dezbaterea bugetului, nu alegeți numai ce vreți dvs..

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Avem un regulament, haideți să îl respectăm.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Eu zic că acest subiect nu își are scopul ordinii de zi și propun în continuare...

Dl Daneș Mihai, consilier local: O mică...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl consilier, o întrebare, intervenția dvs. se referă strict...?

Dl Daneș Mihai, consilier local: Se referă la ce s-a discutat acum.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Eu zic să discutăm strict pe ordinea de zi.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Păi este pe ordinea de zi.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Deci, pe ordinea de zi..., discutăm pe acest proiect, da? Bun. Ok. Mulțumesc. Spuneți, vă rog.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Dl președinte, vă rog să mă ascultați, eu vorbesc puțin, nu vorbesc mult. Nu cred că tonul ridicat reprezintă argumentul cel mai suprem. Eu cred că trebuie să ne păstrăm într-un dialog care să nu fie nici pătimaș, nici plin de adrenalină și ca să nu mai spun de alte manifestări hormonale care apar și sunt aruncate în viața noastră de către suprarenale, acolo este problema, stresul ne face. Dl Primar, sunteți foarte drăguț când nu sunteți nervos. Vă rog să vă păstrați în acest mod.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vreți să vă dau un răspuns pe măsură?

Dl Daneș Mihai, consilier local: Nu vreau.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu vreți? O să vi-1 dau, dacă mă provocați.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Vreau să vă spun că avem măcar dreptul de a vorbi aici.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi și eu.

Dl Daneș Mihai, consilier local: Dar nu aveți dreptul să ne întrerupeți, să ne cenzurați, să nu ne lăsați să vorbim, nu aveți dreptul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl consilier, eu am expus o situație creată...

Dl Daneș Mihai, consilier local: Bun. Lăsați omul să spună, a spus, dar dvs. ați venit cu un resentiment din alte ședințe, dvs. l-ați premeditat și îl discutați și ați găsit acum momentul...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cine este nervos acum, eu

sau dvs.?

Dl DaneșMihai, consilier local: Păi dvs., păi nu vă supărați...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. țipați.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul, neavând anexe. Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă (dl Daneș, d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, dl Ungureanu). Abțineri? 4 abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a trecut.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de zi Harap Alb din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Proiectul a fost adoptat, cu 24 de voturi.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”. Discuții pe acest proiect?

DI Daneș Mihai, consilier local: O întrebare. Ce este „SO.SI.SE.SA”, fundația, ce reprezintă? Dacă poate să ne spună cineva.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na Director, v-aș ruga un

răspuns.

D-na Gabriela    Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Da

„SO.SI.SE.SA” este numele pe care și l-au ales ei, este o prescurtare de la solidaritate și nu..., chiar nu știu să vă mai spun mai departe. Sunt înființați în '96, noi am mai avut un parteneriat cu ei începând cu anul 2007, între timp și-au îndreptat atenția către alte comunități locale, acum și-au exprimat dorința de a înființa în comun un centru pentru victimele violenței domestice, noi avem, deja, locația pregătită pentru asta, ei vor veni..., când vă vom prezenta proiectul în consiliul local, veți vedea care sunt contribuțiile.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na Director. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Doream să o întreb pe d-na Director..., la un moment dat am solicitat și noi la Comisia Juridică prezența unui reprezentant de la D.G.A.S.P.C., ni s-a promis că o să sosească, nu a sosit, am vrut detalii pe mai multe, nu numai pe proiectul acesta. La un moment dat înțelesesem că există și un draft al acestui protocol pentru această colaborare ce urmează a fi încheiat și în ideea aceasta în mod expres dorisem la acest...

D-na Gabriela Schmutzer, Director D.G.A.S.P.C.: Nu putem să vă prezentăm draftul de protocol înainte de a avea acest acord expres...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu este adevărat, vă contrazic. Deci, proiectul pentru educație juridică zace de un an la Primăria Capitalei și printre nenumăratele documente care ni s-au cerut pentru a fi aprobat mandatul expres, a fost protocolul semnat de asociație, da, dar nu asta era nuanța..., nuanța era că am așteptat în zadar un reprezentant, nu numai pe proiectul acesta, am fi dorit detalii și lămuriri și pe altele și în mod expres pe acesta, deci, de regulă, se atașează și un draft al protocolului, cel puțin așa este practica la Primăria Generală, iar dacă nu o cer în toate cazurile, o fac din considerente numai de ei știute. Deci, în general, cer acest draft și noi am fi vrut măcar o explicație lămuritoare, de detaliu, dacă draftul nu l-am avut. Mulțumesc frumos.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc. Mai sunt discuții pe acest proiect? Deci, nu mai sunt.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Daneș, d-na Gaspar). Voturi pentru? Cu 22 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 10, sector 6, București, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinația de agrement. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi. Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Proiectul a fost adoptat, cu 24 de voturi.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi. Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — ‘Drumul Valea Danului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 1.259 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții pe acest proiect?

Dl Daneș Mihai, consilier local: D-le președinte, stimați consilieri, vă aduc în atenție următorul aspect, acest proiect a primit aviz favorabil de la comisie numai că după obținerea avizului a apărut o reclamație foarte documentată, motiv pentru care, eu cel puțin, vă solicit să votăm împotrivă pentru a vedea exact ce se întâmplă în acele reclamații. Vă mulțumesc.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier. Dacă nu mai sunt alte discuții pe acest proiect, vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? 10 voturi (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 14 abțineri. Voturi pentru? Nu sunt. Proiectul a picat, deci, nu a trecut.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul La Roșu nr. IE”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective și anexă pe un teren în suprafață de 833 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții pe acest proiect? Dl Secretar, rugăminte mare, să ne ajutați și pe noi cu avizul comisiei pentru acest P.U.D..

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Favorabil.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Are aviz favorabil acest

proiect.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Furcii nr. 34”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 628 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil din partea comisiei.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri?Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Șoseaua Grozăvești nr. 54F”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 1.115 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil din partea comisiei.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Bulevardul Iuliu Maniu nr. 419”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 1.166 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil din partea comisiei. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Munții Gurghiului nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată del.221 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Avizul comisiei este favorabil.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Ramura Jiului nr. 17”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 509 m.p., proprietate privată persoane fizice.

favorabil.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada George Ranetti nr. 35 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 553 m.p., proprietate privată persoană juridică.

Discuții? Acest P.U.D. are aviz nefavorabil. Deci, în prima instanță..., în prima comisie a avut aviz nefavorabil, a venit cu completările necesare la a doua ședință și a primit aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 69”, Sector 6, pentru construire imobile cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 4.801 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Avizul este favorabil. Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Drumul Valea Doftanei nr. 77-89”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 2.691 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții pe acest proiect? Aviz favorabil. Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Intrarea Constantin Apostol nr. 7”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 334 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot proiectul. Aviz favorabil.

Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Bulevardul Uverturii nr. 163E”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de clinică medicală pe un teren în suprafață de 1.003 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Aviz favorabil din partea comisiei.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Estacadei nr. 3A ”, Sector 6, pentru construire două locuințe cuplate pe un teren în suprafață de 340 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții pe acest P.U.D.? Nu sunt. Are aviz favorabil din partea comisiei.

Vă supun la vot proiectul.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Bulevardul Ghencea nr. 31”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare corp CI și construire corp C2 și corp C3 cu funcțiunea de spații de cazare, vestiare pentru sportivi și administrativ pe un teren în suprafață măsurată de 12.654 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Are aviz favorabil Discuții? Nu sunt.

,    5

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - "Strada Gen. Petre Popovăț nr. 62”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 393 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Proiectul a fost adoptat, cu 24 de voturi pentru.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - "Drumul Coasta Măgurii nr. 58”, Sector 6, pentru construire hală cu funcțiunea de service autopentru 5 posturi, servicii, birouri și pergolă pe un teren în suprafață de 2.649 m.p., proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări. Dl consilier...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da, eu am o problemă mai mult tehnică, în sensul că, aș vrea să rog Biroul Tehnic ca atunci când trimite ordinea de zi să îmi trimită și draftul la toate proiectele deoarece am mari probleme să le vizualizez, se trimit într-o zi, în alta, eu primesc foarte multe e-mailuri și efectiv trebuie să caut o grămadă de timp ori să se trimită în continuare, cum s-a trimis până acum, dar eu aș vrea când se trimite ordinea de zi, să se trimită toată mapa de ședință, m-ar ajuta foarte mult în munca pe care o depun ca și consilier local. Vă mulțumesc mult.

5

Dl Daneș Mihai, consilier local: Dl președinte, susțin ce a spus dl profesor, dar pe lângă acest lucru, aș vrea să reprezint un cetățean al Sectorului 6 care are o problemă de urbanism, se numește dl Macovei.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. V-aș ruga să vă prezentați și să vă expuneți problema. Mulțumesc!

Dl Macovei Radu, cetățean al Sectorului 6: Bună seara! Mă numesc Radu Macovei, sunt locuitor al sectorului 6 și de curând am cumpărat un apartament într-un imobil în sectorul 6, apartament care, în mod teoretic, venea și cu un loc de parcare, practic, tot blocul nu are locuri suficiente de parcare, recepția făcută pentru respectivul bloc a fost făcută pe baza unor observații sau recepție cu observații, iar angajații biroului Arhitectului Șef nu s-au îndeletnicit să vadă dacă aceste observații sunt sau nu sunt îndeplinite, mai mult decât atât, acel imobil nu are locuri de parcare prevăzute pentru vizitatori ceea ce contravine, din cunoștințele mele, cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului București nr. 66 din 2006. V-aș ruga să dispuneți o verificare în cazul acesta pentru că, din păcate, acea stradă și anume, Adam Vasile, este o stradă foarte, foarte mică, fapt pentru care, dacă nu avem locuri de vizitatori, dacă nu avem locuri de parcare, surpriză, parcăm pe stradă și blocăm circulația. Vă mai informez că același dezvoltator mai are în construcție un bloc la nici 50 de metri distanță. Mă aștept ca aceleași nereguli să se întâmple și acolo. Vă rog să dispuneți să facem ceva astfel încât să putem trăi normal în sectorul 6, așa cum am auzit pe dl Primar, că lucrăm pentru cetățenii sectorului 6. Sunt cetățean al sectorului 6. am o problemă și este gravă într-un oraș care este sugrumat. Haideți să facem ceva, haideți să aplicăm legile. Nu mă interesează din ce partide sunteți, nu mă interesează, vreau să se întâmple legile, H.C.G.M.B. nr. 66/2006 spune foarte, foarte clar că pe locul de parcare care nu este făcut, trebuie o amendă de 10 mii de euro. Aș vrea să știu dacă s-a dat această amendă.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc. Am înțeles întrebarea dvs., dar nu este în atribuția d-lui Arhitect Șef aici, este Disciplina în Construcții care dă avizul.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Nu. este I.S.C.-ul.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: I.S.C.-ul.

Dl Macovei Radu, cetățean al Sectorului 6: Nu, vă contrazic, pentru că în autorizațiile de construcții și vă pot da numerele, cele două, care au fost eliberate pentru acel imobil, au fost prevăzute niște locuri de parcare, o dată, doi, nu au fost respectate, dar acel număr de locuri de parcare nu respectă poreclita hotărâre a municipiului care prevede tot ce înseamnă construcții în afara inelului principal.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! O să vă dea un răspuns dl Arhitect Șef.

Dl Marcel Florentin Bera, Arhitect Sef: Eu nu o să dau acum un răspuns clar la ce a spus dl. In primul rând, mi se pare penibil să certe întregul consiliu local și Arhiectul Șef și toată primăria, probabil dacă era Primarul, îl certa și pe Primar, adică nu mi se pare că este un mod de adresare în contextul acesta. Doi, să ne dea numărul autorizațiilor respective, vom verifica, iar acest lucru se putea face și printr-o hârtie scrisă, nu trebuia să vină neapărat în consiliul local. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Arhitect Șef! D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar Florentina,consilier local: Vă mulțumesc frumos! Deci, nu aș mai vrea să revin la hotărârea cu bursele, îmi pare rău că..., colegii consilieri locali nu au fost de acord, îmi pare rău, este un lucru care nu este în regulă însă, am să vă rog d-le președinte de ședință totuși să țineți cont de regulamentul desfășurării ședințelor și să puneți egalitate între cei care iau cuvântul, mai ales că noi aici, cum am mai spus, consiliul local, suntem o entitate de sine stătătoare, iar ceea ce hotărâm noi trebuie să facă puterea executivă, respectiv dl Primar și directorii din primărie. Văd că la sectorul 6 situația stă cu totul altfel, directorii din primărie, evident, nu mai sunt prezenți, dl Primar încearcă și presează ca noi să luăm anumite hotărâri, prezența dânsului este sau nu este obligatorie la ședințele consiliului local...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: La momentul respectiv, eu îi văd, sunt 6.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Da, eu m-am uitat în spate

A

si am văzut că Administrația Școlilor si Direcția D.G.A.S.P.C. nu mai sunt. In

5    »    5    5    J

rest..., am fost atentă numai la doamne, nu am fost atentă la domni, îmi cer scuze.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi mai sunt și doamne...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Da, aș vrea... și în același timp aș vrea și dl Secretar al consiliului să aibă grijă de lucrul acesta pentru că am avut un mandat 2012-2016 când chiar nu a fost nevoie ca dl Primar să fie prezent în sală și să votăm absolut tot ceea ce trebuia să fie, iar acest consiliu să își facă treaba așa cum trebuie, nu sub presiunea unui primar care dorește să știrbească autoritatea, nu numai a președintelui de ședință, ci și a președintelui consiliului local, deci, nu înțelegem care ne sunt atribuțiile, care ne sunt funcțiile și ce derivă din ele. Asta este opinia mea și știu că este o opinie bazată pe lege și mi-aș dori foarte mult ca de acum înainte să țineți cont de treaba aceasta pentru a putea să ne exprimăm, nu să fim întrebați, nu să fim jigniți, nici să fim puși la colț și trași de urechi pentru că votăm într-un fel sau altul, este dreptul nostru de consilieri locali să votăm exact așa cum considerăm. Vă mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Aici aș vrea să dau și eu un răspuns pentru că v-ați adresat mie. Eu am încercat de câteva ori și la d-na consilier Fășie și la dvs. să vă opresc și nu am..., în acest caz ar fi trebuit să vă dau un avertisment, dar am zis totuși că suntem colegi și să mergem în continuare. Dau cuvântul d-lui Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, îmi cer scuze pentru că îmi permit să vin la toate ședințele de consiliu local, este foarte grav că primarul sectorului vine, este adevărat, d-na consilier Gaspar era obișnuită cu fostul primar... și vreau să vă mai spun ceva, către Serviciul Tehnic, începând de la ședința următoare, toate ședințele de consiliu local le vom convoca în interiorul programului de lucru ca să nu mai avem niciun fel de reproș pentru angajații primăriei că pleacă în afara orelor de program de la ședințe, deci, intervalul programului de lucru este conform regulamentului și organigramei pe care noi o avem și așa se derulează la absolut toate consiliile de la celelalte sectoare. Vă mulțumesc. Ca să nu mai existe niciun fel de problemă și niciun fel de reclamație, vom convoca ședințele, așa cum se întâmplă și la celelalte consilii de sector, în intervalul orarului de lucru și în momentul acela nici un lucrător, nici un angajat din primărie, nu va mai pleca de la ședințe. Vreau să fac mențiunea că în acest moment angajații care participă sunt în afara orelor de program, ca să fie clar.

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Dar nu pot fi

recompensați cu ore libere?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Din păcate nu ne permite legea să facem acest lucru și cred că cel mai corect pentru toată lumea este ca aceste ședințe să se deruleze în interiorul programului de lucru, de la ora 8:00 dimineața, până la ora 16:30 după-amiaza, așa o să le convocăm, cine poate să participe, bine, cine nu, nu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Avertizare, ați putea afecta interesul cetățeanului care în condițiile..., exemplele..., de bune practici se urmează, nu celelalte.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi condițiile de bune practici și de exemplu se iau de la celelalte sectoare. Toate sectoarele țin ședințele în interiorul programului.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Se poate și așa, d-le Primar, lăsați-mă să îmi duc fraza până la capăt. Deci, mai presus de orice, cum bine spuneați puțin mai devreme, este interesul cetățeanului. Unde vedeți dvs. aici interesul cetățeanului programând o ședință în timpul programului de lucru? Autoritatea publică și ea este în slujba cetățeanului, unde este transparența și implicarea cetățeanului în actul..., nu este. Să postați acest comunicat pe site-ul Primăriei.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal că asta o să fac.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl consilier Ciontu, vă rog să ne spuneți.

Discuții în sală.

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Domne', dacă zicem că ne respectăm și plecăm înainte de terminarea ședinței, eu nu mai intervin. Voiam să am o intervenție, dar din păcate, cu oamenii în picioare și cu spatele la vorbitor, eu nu vreau să fac acest lucru.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Dați drumul la microfon, d-le președinte și închideți frumos ședința, vă rog.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, din păcate..., vreți să spuneți ceva, să transmiteți ceva sau...?

DI Ciontu Gheorghe,consilier local: Domne', vreau să transmit.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Așa, vă rog frumos,

transmiteți.

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Cu ceva timp în urmă, am avut o ședință extraordinară la care colegii noștri de la P.N.L. și U.S.R. nu au participat și au trimis-o ca reprezentantă pe d-na Fășie...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc. Nu își are obiectul ședinței, dl consilier.

Dl Ciontu Gheorghe,consilier local: Nu domne', nu este adevărat domne' pentru că nu este vorba de asta, deci, nu este așa. Deci, domne', după ce ne-a ținut 45 de minute pe aici cu vorbe și cu driblingul de iarbă, a vrut să ne convingă că este și cea mai bună de pe teren, aceea este chestiunea care pe mine m-a deranjat cel mai tare. Nu d-nă, deci, întotdeauna este obiectul discuției, am o opinie, da? D-nă, eu vă spun ce gândesc, da? După aceea, deși au boicotat și ședința, colegii au spus că nu au avut în intenție să boicoteze și de fapt au susținut în acest fel o idee de a face rău primarului și de a nu a face un bine cetățeanului din sector. Peste câtva timp a fost ședința de aprobare a bugetului. Opinia colegilor mei a fost complet diferită decât cea care rezultă din atitudinea pe care au avut-o la ședința extraordinară, acum erau foarte atenți la cheltuirea banului. Eu vă spun că am fost la un moment dat derutat, nu știam care este opinia dumnealor ori una ori alta, numai că. de curând, conducătorul partidului, șeful de partid de la P.N.L., marele trubadur, a ieșit și a spus: “Dați cu măciuca în capul primarilor!”, de abia atunci am înțeles despre ce este vorba. Fiți măciucari, colegii mei. Dați cu măciuca în capul primarului pentru că acesta este obiectivul pe care vi l-a fixat șeful dvs., numai că dacă continuați așa, vă spun vorba proverbului: “Fiecare pasăre pe limba ei piere!”.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le consilier! Mulțumesc, d-lor consilieri!

Declar ședința închisă și vă doresc o seară frumoasă!

Verificat: Alexe Georgiana Daniela Redactat: Radu Narciza Aura

Răduță Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

33