Hotărârea nr. 99/2018

HCL 99 – Hotarare privind aprobarea Programului local multianual de investiţii în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti în perioada 2018 – 2020

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București în perioada 2018 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 66 din 08.04.2013 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003, precum și ale H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002;

-    O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 20 alin. (1) lit. j), art. 41 alin (2) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) și art. 81 alin. (2) lit. m) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Programul local multianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Implementarea investițiilor cuprinse în Programul local multianual menționat la Art. 1 se va realiza de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Art. 3. Finanțarea cheltuielilor aferente realizării obiectivelor de investiții cuprinse în Programul local multianual menționat la Art. 1 se asigură din fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: finanțări rambursabile interne sau externe contractate direct de către A.D.P.D.U. Sector 6, bugetul A.D.P.D.U. Sector 6 și/sau alte surse legal constituite.

Art. 4. în raport de necesități și oportunități Programul local multianual aprobat la Art. 1 poate fi modificat, completat și supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, pe întreaga perioadă a derulării sale.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


Nr.: 99

Data: 24.05.2018SEMNEAZĂ 'ru legalitate

1 S.ecjtQ^uIui 6,Trei Spiridon


ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 99/24.05.2018 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pai


Municipiul București ^^C0NSIUUL LOCAL

_SECTOR 6

PROGRAMUL LOCAL MULTIANUAL DE INVESTIȚII IN SCOPUL REGENERĂRII URBANE A SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, IN PERIOADA 2018 - 2020

Nr. crt.

Denumire

Valoare de investiție (lei)

TOTAL 2018 - 2020

2018

2019

2020

1

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc 9 Mai

2

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc Nicolae Filimon

3

Modernizare si Amenajare peisagistica Parc

Sf. Andrei

4

înființare parc Bulevardul Timișoara nr. 10

5

Amenajare spatii verzi Bulevardul luliu Maniu

6

Amenajare spatii verzi Bulevardul Timișoara

7

Modernizare si amenajare peisagistica Parcul Crangasi

8

Amenajare spatii verzi Faleza Est a lacului

Morii intre Splaiul Independentei si insula

Lacul Morii

9

Modernizare si amenajare peisagistica Spatii verzi intre Splaiul Independentei, parcul Cranqasi si faleza Lacul Morii

10

Amenajare spatii verzi str. Valea Oltului

150.000.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

11

Amenajare spatii verzi str. Sibiu

12

Amenajare spatii verzi sos. Virtuții (intre Bd. Timișoara si bd. luliu Maniu)

13

Amenajare spatii verzi Bulevardul Geniului si Șoseaua Grozăvești

14

Amenajare spatii verzi Bulevardul Vasile Milea

15

Amenajare si modenizare spatii verzi deasupra magistralei de metrou Drumul

Taberei

16

Lucrări de modernizare si amenajare a spatiilor verzi dintre blocurile de locuit ale Sectorului 6

17

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul POR - Militari si nefinalizate

18

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul POR -Drumul

Taberei si nefinalizate

19

Lucrări de actualizare/modernizare a spatiilor verzi incluse in proiectul de reamenajare a parcului Drumul Taberei si nefinalizate