Hotărârea nr. 97/2018

HCL 97 – Hotarare pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, a Comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare, al Comisiei de soluționare a contestațiilor și a Grilei de evaluare

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Prevederile art. 5 și art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 126 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

-    Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 290/19.12.2017 pentru aprobarea “Procedurii privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6 pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, alcătuită din 5 persoane numite prin hotărâre a consiliului local și are în componență 3 reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 2 reprezentanți ai Consiliului Local Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ședințele sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiei, iar secretarul comisiei va fi desemnat din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Biroul Relații O.N.G.. Acesta va asigura convocarea în scris și prezența membrilor, în termen de 3 zile calendaristice de la data comunicării problemelor a căror rezolvare este de competența comisiei.

Art. 2. Se aprobă constituirea Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și a Comisiei de soluționare a contestațiilor, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Grila de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 97

Data: 08.05.2018

Componența Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale

1.    Membru: Ionel Pușcaș - Consilier local;

2.    Membru: Angelica Al Tawayah - Consilier local;

3.    Membru: Ionuț Popa - Director general adjunct - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

4.    Membru: Alina Simion - Director General Adjunct - Direcția Protecție Socială;

5.    Membru: Nicolae Gorunescu - Director executiv - Direcția Protecția Copilului;

Secretar/supleant - Mihaela Moisă - inspector principal - Biroul Relații ONG - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Cristina Sava - inspector superior - Biroul Relații ONG - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

*Președintele Comisiei se alege dintre membrii comisiei prin vot deschis.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

?    5    5    7

Traian Panăphj Buci jCOIMSILiUL

! SECTOR S

Componența Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate în cadrul procedurii de atribuire a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale

1.    Membru: Adrian Nicolae Enache - Consilier local;

2.    Membru: Iulian Mihai Coșcodaru - Consilier local;

3.    Membru: Paul Ghișoi - Șef Birou Relații ONG - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

4.    Membru: Simona Constantinescu - Inspector superior - Biroul Relații ONG -D.G.A.S.P.C. Sector 6;

5.    Membru: Ligia Clemensevici - Inspector superior - Biroul Relații ONG -D.G.A.S.P.C. Sector 6;

Secretar/supleant - Mihaela Moisă - inspector principal - Biroul Relații ONG - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

- Cristina Sava - inspector superior - Biroul Relații ONG - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

*Președintele Comisiei se alege dintre membrii comisiei prin vot deschis.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale si al Comisiei de soluționare a contestațiilor

9    9    9

I. Comisia de evaluare și selecționare a proiectelor are ca obiectiv evaluarea și selecționarea asociațiilor/fundațiilor/organizațiilor în vederea acordării de finanțări nerambursabile în domeniul social, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Comisia decide prin votul majorității membrilor.

Comisia este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și 2 reprezentanți ai Consiliului Local Sector 6.

Fiecare membru al Comisiei va completa și semna o declarație de imparțialitate.

Președintele Comisiei este ales dintre membrii prin vot deschis și are următoarele atribuții:

1.    Conduce ședințele de evaluare si selectionare/de soluționare a contestațiilor a

9    9    9    9    9    9

proiectelor cu finanțare nerambursabilă pentru activități nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale;

2.    Asigură convocarea și prezența membrilor Comisiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării de către secretarul comisiei a problemelor a căror rezolvare este de competența Comisiei.

Secretarul Comisiei va fi desemnat din cadrul DGASPC Sector 6 - Biroul Relații

9

ONG, nu are drept de vot și are următoarele atribuții:

1.    Păstrează sigilate toate solicitările de finanțare și le înmânează comisiei de evaluare și selecție la data stabilită pentru începerea activității;

2.    Asigură convocarea membrilor Comisiei la ședințele de lucru ale acesteia;

3.    Asigură redactarea tuturor documentelor elaborate de Comisie;

4.    întocmește, transmite și urmărește corespondența generată de activitatea Comisiei;

5.    Asigură păstrarea tuturor documentelor depuse de solicitanți, a documentelor elaborate de Comisie și a oricăror alte documente produse în legătură și/sau pentru desfășurarea activității de evaluare si selecție;

9    9    9    9    7

6.    Asigură publicarea în Monitorul Oficial al României a anunțului de atribuire a contractului de finanțare nerambursabilă;

Atribuțiile Comisiei de evaluare si selecționare:

9    9    9

1.    Deschide plicurile cu propunerile de proiecte;

2.    Verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către solicitanți (depunerea documentelor în termenul prevăzut în anunțul de participare și a condițiilor de prezentare specificate în procedura privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul Consiliului Local Sector 6, pentru activitățile nonprofit de interes local din sfera serviciilor sociale pentru anul 2018 );

3.    Realizează selecția propunerilor de proiecte, dacă este cazul;

4.    Verifică documentația și condițiile de eligibilitate, conform listei de verificare din H.C.L. Sector 6 nr. 290/23.11.2017, capitolul V;

5.    Evaluează propunerile de proiecte în conformitate cu grila de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local;

6.    Stabilește care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei propuneri de proiect, precum și perioada de timp acordată pentru transmiterea acestora, termenul limită neputând fi stabilit decât la nivel de zile lucrătoare, fără a fi precizată o oră anume în cadrul acestuia;

7.    Constată eligibilitatea/neeligibilitatea propunerilor de proiecte, conform punctajului obținut;

8.    întocmește procesul-verbal de stabilire a proiectelor admise la procedura de selecție, punctajul obținut și suma alocată, în vederea încheierii contractelor privind alocarea sumelor din bugetul local.

II. Atribuțiile Comisiei de soluționare a contestațiilor :

9    9    9

1.    Analizează toate documentele depuse de solicitanți în cadrul sesiunii de evaluare și selecție a proiectelor;

2.    Verifică dacă decizia Comisiei de evaluare și selecție este corectă;

3.    întocmește un proces-verbal în care va consemna decizia sa cu privire la rezultatul analizei.

4.    Comunică contestatarului rezultatul, în scris, prin adresă oficială, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA NR. 4

la H.C.L. Sector 6 nr. 97/08.05.2018

Grilă de evaluare a proiectelor cu finanțare nerambursabilă din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local

Punctaj

maxim

Proiectul este de interes public local, conform Strategiei de

Dezvoltare si Performantă Administrativă 2011-2018 a DGASPC

5    5

Sector 6;

10

Obiectivele proiectului sunt clare și pot fi atinse în perspectiva

realizării proiectului;

10

Activitățile proiectului sunt clar identificate și detaliate și

strâns corelate în cadrulcalendarului de realizare, cu atribuțiile

membrilor echipei de proiect și cu planificarea achizițiilor publice;

15

Resursele materiale și umane (echipa de proiect) sunt

suficiente si calificate;

9    7

10

Rezultatele proiectului și indicatorii de realizare sunt parțial

corelați cu activitățile sitintele stabilite sunt fezabile;

9    9    9    9    7

15

Sunt identificate riscuri însă mecanismele de gestionare a

riscurilor sunt suficiente;

10

Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute,

resursele alocate/estimate și cu devizul general și pe obiecte.

Costurile sunt realiste (corect estimate) și necesare pentru

30

implementarea proiectului. Cheltuielile au fost corect încadrate în

categoria celor eligibile sau neeligibile.

Punctaj total maxim

100

*Vor primi finanțare proiectele care întrunesc, în ordine descrescătoare, punctajele cele mai mari, alocarea sumelor facându-se în limita bugetului disponibil la momentul aprobării.

Comisia de evaluare:

Membrii comisiei (nume și prenume)

Semnătura

Data

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

2