Hotărârea nr. 96/2018

HCL 96 – Hotarare privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru beneficiari

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării centrelor de biciclete și a Regulamentului de Funcționare pentru beneficiari

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea a două centre de distribuție biciclete, cu titlu gratuit, în parcul Drumul Taberei și în parcul Crângași.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Funcționare pentru beneficiarii centrelor de biciclete, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul fișei de folosire a bicicletei, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTR SEMNEAZĂ

legalitate

tarul Sectorului 6,

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 96/08.05.2018

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE PENTRU BENEFICIARII CENTRELOR DE BICICLETE

A.    LOCAȚII

Centrele de biciclete funcționează în incinta Parcurilor Drumul Taberei și Crângași.

B.    PROGRAMUL DE LUCRU

Programul de lucru al centrelor de biciclete se desfășoară în perioada 31 martie - 31 octombrie, de luni până duminică în intervalul orar 10.00 - 21.00.

Ora 21.00 reprezintă ora până la care utilizatorii sunt obligați să returneze bicicletele. Ultima închiriere se face cu cel puțin o oră înainte de ora la care sunt obligați să returneze bicicletele, respectiv ora 20.00.

C. CONDIȚII DE UTILIZARE

Pentru a beneficia de biciclete, solicitanții numiți aici utilizatori, pot folosi bunul mobil pus la dispoziție, GRATUIT, de Primăria Sectorului 6, în următoarele condiții:

1.    Dreptul de utilizare al bicicletei se va obține după semnarea în fișa de folosire a bicicletei, în baza unui act de identitate valid, cu reședință permanentă sau viză de flotant pe raza sectorului 6. Pe toată perioada de folosință actul de identitate va rămâne la centrul de biciclete.

2.    Personalul centrului are obligația de a verifica valabilitatea actului de identitate, precum și identitatea solicitantului. Nu se închiriază biciclete pe buletine provizorii sau acte de identitate expirate.

3.    Vârsta minimă a unui utilizator care dorește să beneficieze de o bicicletă este de 16 ani;

4.    Un adult poate solicita cel mult 2 (două) biciclete, dintre care 1 (una) închiriată pentru uz propriu și 1 (una) luată în folosință pentru un însoțitor, care se încadrează în categoria de vârstă menționată mai sus, cu obligativitatea depunerii actului de identitate al însoțitorului.

5.    Prin completarea fișei de folosire a bicicletei, utilizatorul își manifestă acordul expres pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Conform Legii nr. 677/2001 pentru

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de dreptul de intervenție asupra datelor, precum și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Utilizatorul are dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îl privesc și de a solicita ștergerea datelor. Ștergerea datelor personale poate fi solicitată angajatului de la centrul de închirieri la momentul returnării bicicletei. De asemenea, pentru exercitarea acestor drepturi, utilizatorul se poate adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul Primăriei Sectorului 6 sau pe email prim6@primarie6.ro. Totodată, în caz de nesoluționare a cererii, utilizatorului îi este recunoscut dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente. Bicicleta va fi returnată în cursul aceleiași zile la centrul de biciclete de unde a fost ridicată.

6.    în situația în care asupra identității solicitantului planează suspiciuni, personalul centrului va solicita un act de identitate suplimentar. Solicitantului i se va refuza cererea de utilizare a bicicletei, chiar și ca urmare a prezentării unui act de identitate suplimentar, dacă asupra identității acestuia persistă suspiciunile datorate unei neconcordanțe vădite între datele din documentele de identitate și situația ce poate fi constatată în mod real. Totodată, solicitantului i se poate refuza predarea bicicletei dacă personalul centrului constată că acesta a consumat băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect halucinogen. De asemenea, predarea bicicletei poate fi refuzată unei persoane cu o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, care prezintă manifestări de violență fizică sau verbală ori în alte cazuri întemeiate.

7.    Bicicleta este destinată agrementului, nu unor concursuri de performanță.

8.    Bicicleta rămâne în proprietatea Primăriei Sectorului 6 pe toată perioada de folosință.

9.    în cazul pierderii totale a bicicletei, utilizatorul va achita contravaloarea integrală a bunului, în sumă de 800 lei. în această situație, personalul responsabil cu distribuția bicicletei va emite utilizatorului o dispoziție de încasare. Plata se va face, în baza dispoziției de încasare, la casieria din cadrul Biroului Unic al Primăriei Sectorului 6, din Calea Plevnei nr. 147-149, după următorul program:

Luni, Marți, Joi: între orele 9.00-15.00;

Miercuri: între orele 10.00-17.00

Vineri: între orele 9.00-12.00.

10.    în cazul în care utilizatorul nu returnează bicicleta până la închiderea programului de funcționare, fapta utilizatorului poate reprezenta infracțiune de abuz de încredere, pedepsită, potrivit art. 238 din Codul Penal, cu închisoare între 3 luni și 2 ani, caz în care vor fi sesizate imediat organele competente pentru începerea procedurilor legale de recuperare a bunului și de pedepsire a utilizatorului;

Art. 238 alin. 1 — “însușirea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept a unui bun mobil al altuia, de către cel căruia i-a fost încredințat în baza unui titlu și cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă".

D. RESPONSABILITĂȚI

1.    Utilizatorul este obligat să folosească bicicleta în condiții de exploatare normale și să evite lovirea, pierderea parțială sau totală a bicicletei.

2.    Pe perioada de folosință, utilizatorul nu are voie să intervină asupra stării tehnice sau reglajelor bicicletei.

3.    Primăria Sector 6 nu este responsabilă pentru rănirea, accidentarea sau afectarea în vreun fel a utilizatorului sau a unei terțe persoane. Utilizatorul are răspunderea integrală pentru daunele de orice natură (materiale, morale, fizice etc.) provocate unei terțe părți pe durata de utilizare a bicicletei.

4.    La apariția sau constatarea oricărei defecțiuni care survine pe perioada folosirii

bicicletei, utilizatorul are obligația să anunțe telefonic centrul de biciclete la numărul de telefon................

5.    Utilizatorul are dreptul de a folosi bicicleta doar în incinta parcului aferent locației din care a fost preluată.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 96/08.05.2018

FIȘĂ DE FOLOSIRE A BICICLETEI Data............................................

Seria..................................

Nume și prenume

Act de identitate

Telefon

E-mail

Sunt de acord să primesc

notificări în scop informativ din partea Primăriei Sectorului 6

Ora la

care s-a predat bunul

Semnătura de primire a bunului

Ora la

care s-a primit bunul

Semnătura de predare a bunului

Serie

Număr

DA

NU

OBSERVAȚII:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


cw București ONSiUUL LOCAL TOR 6