Hotărârea nr. 95/2018

HCL 95 – Hotarare privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire și dotare Creșa Îngerașii”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    H.C.G.M.B. nr. 542/31.10.2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu FN, proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 58/27.03.2018 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei;

-    Prevederile art. 10 lit. a) pct. 13. din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale criteriului 41 - Cod Serviciu Social - 8891- CZ - C -I din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare Creșa îngerașii”, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 95

Data: 08.05.2018

S.C. D&D EUROCOM SRL

PROIECTARE, CONSULTANȚĂ ÎN CONSTRUCȚII

D&D

^com

J40/143 88/2004, CUI 16742073, București, Sector 2, Str. Intrarea Calității, Nr. 4

Punct lucru : București, Sect. 2, Vasile Lascăr, Nr. 88, Et. 1

cont: RO79BUCU088754192511RO 01, Alpha Bank, suc. Iancului

Telefon : 0314 251 982 Fax : 0314 251 981 982 MaU : office@ddeuiocom.ro

AEROQ

ISO 9001:2008,CerLNr. 1966

ISO 14001:2005,Cert.Nr. 635

Aul.Nr. 11538/

07.12.2015

ANEXĂ NR.2

la H.C.L.S.6 Nr. _______ / ___________

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1. DATE GENERALE

•    Denumirea obiectivului de investiții

“CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA INGERASII”

•    Amplasamentul (județul, localitatea)

Prezentul proiect este amplasat in Municipiul Bucuresti, pe teritoriul administrativ al primariei sectorului 6, strada Rusetu 6A

•    Beneficiarul investitiei

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 6

•    Elaboratorul proiectului

S.C. D&D EUROCOM S.R.L., punct de lucru Str. Vasile Lascar, nr. 88 sector 2,

București, tel. 031 425 1982, fax. 031 425 1981, e-mail office@ddeurocom.ro, web: www.ddeurocom.ro

.

1. DURATA REALIZARE / GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIEI

Durata estimata de realizare a investitiei este de 18 luni.

NR.

CRT.

ACTIVITATI

Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Proiectare faza SF si

1

Documentație Tehnica, inclusiv studii suport si verificarea proiectului

2

Obținere avize, acorduri, aprobarea finanțării

3

Organizarea procedurilor de achiziție publica - lucrări si dirigentie de șantier

4

Organizarea de șantier

5

Lucrări pentru investiția de baza

6

Desființarea șantierului si recepția la terminarea lucrărilor

COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUCTIE SI DOTARE CRESA INGERASII

(denumirea obiectivului de investiții)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

15,000.00

2,850.00

17,850.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

15,000.00

2,850.00

17,850.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

30,000.00

5,700.00

35,700.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Racord alimentare cu apa

10,000.00

1,900.00

11,900.00

2.2

Racord canalizare

9,000.00

1,710.00

10,710.00

2.3

Racord alimentare cu gaze naturale

12,000.00

2,280.00

14,280.00

2.4

Racord alimentare cu energie electrica

17,000.00

3,230.00

20,230.00

2.5

Racord telecomunicatii

12,000.00

2,280.00

14,280.00

2.6

Drumuri de acces

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

60,000.00

11,400.00

71,400.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.1. Studii de teren

2,764.00

525.16

3,289.16

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

5,000.00

950.00

5,950.00

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

266,236.00

50,584.84

316,820.84

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

121,736.00

23,129.84

144,865.84

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

3,500.00

665.00

4,165.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

7,700.00

1,463.00

9,163.00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

133,300.00

25,327.00

158,627.00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

15,000.00

2,850.00

17,850.00

3.7

Consultanță

47,000.00

0.00

47,000.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

47,000.00

0.00

47,000.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

165,000.00

31,350.00

196,350.00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

70,000.00

13,300.00

83,300.00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în

programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

Inspectoratul de Stat în Construcții

35,000.00

6,650.00

41,650.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

95,000.00

18,050.00

113,050.00

Total capitol 3

501,000.00

86,260.00

587,260.00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

4,872,937.25

925,858.08

5,798,795.33

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

137,880.96

26,197.38

164,078.34

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

515,394.00

97,924.86

613,318.86

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

947,400.00

180,006.00

1,127,406.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

6,473,612.21

1,229,986.32

7,703,598.53

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

51,135.71

9,715.79

60,851.50

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (0.5 % din CAP 1.2,1.3,2,4.1,4.2)

25,504.09

4,845.78

30,349.87

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului (0.5% din C+M)

25,631.62

4,870.01

30,501.63

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

62,389.54

0.00

62,389.54

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (Conf. Legii 10/1995-0.5 % din C+M)

25,631.61

0.00

25,631.61

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (Conf. Legii

50/1995-0,1 % din C+M)

5,126.32

0.00

5,126.32

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC (Conf. Legii 215/1997 -0,5% din C+M)

25,631.61

0.00

25,631.61

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

6,000.00

0.00

6,000.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute 6% (din cap. 1.2,1.3,1.4,2,3.5,3.8,4) eligibil

419,690.89

79,741.27

499,432.16

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

16,055.00

3,050.45

19,105.45

Total capitol 5

549,271.14

92,507.51

641,778.65

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

7,613,883.35

1,425,853.83

9,039,737.18

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5,126,322.30

974,001.24

6,100,323.54

ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI Numar de locuri de munca create in faza de executie - in faza de executie se

vor crea un numar aproximativ de 100 de locuri de munca temporare.

Numar de locuri de munca create in faza de operare

In exploatare se estimează 48 de locuri de munca.

2.PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Principalii indicatori economici ai investitiei:

Nr. crt.

Valoare fără TVA

TVA

Valoare

cu TVA

lei

lei

lei

TOTAL GENERAL

7613883.35

1425853.83

9039737.18

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

5126322.30

974001.24

6100323.54

2.1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA 9,039,737.18, repectiv 1,942,984.88 euro (in

preturi - aprilie 2018, 1 Euro = 4,6525 lei) din care Construcții si montaj (C+M ) 6,100,323.54 lei, repectiv 1,311,192.59 euro.

Pentru investitie avem o valoare medie de 512.38 euro/mp pentru lucrarile de constructii - valoare medie inclusiv TVA.

2.2. Esalonarea investitiei (INV/C+I)

Durata estimata de executie a lucrarilor de executie este de 14 luni la care se adauga o perioada de pregatire a lucrarilor de executie estimata la 4 luni - 2 luni lucrarile de proiectare, obtinere avize, acorduri, si 2 luni durata de achizitie a lucrarilor de

investitie. In total 18 luni.

Astfel in esalonarea investiei vom considera perioada ,,0” - organizare achizitii si realizare proiecte fazele DTAC, DT, DE, CS inclusiv liste de cantitati si devize estimative si perioada ,,1” - perioada de executie propiu zisa.

2.3    Durata de realizare (luni)

Conform grafic -18 luni .

a)    Proiectare -2 luni

b)    Proceduri de atribuire - 2 luni.

c)    Executie lucrari, servicii supervizare - 14 luni.

2.4    Capacitati (in unitati fizice si valorice):

In conformitate cu devizul prezentat acestea sunt:

Nr. si denumire corpuri de cladire:

•    CRESA va avea o capacitate de 124 de copii, la parter 6 grupe de 9 copii si 1 grupa de 7 copii iar la etaj vor 7 grupe de 9 copii.

•    Conform temei de proiectare, se doreste realizarea unei constructii cu destinația

CRESA cu program prelungit, ora 9:00 - 17:00.

•    In cladire avem un numar de 14 grupe din care: la parter 6 grupe de 9 copii si 1 grupa de 7 copii iar la etaj vor 7 grupe de 9 copii.

•    4 clase cu program normal si 4 clase cu program prelungit a cate 15 copii cu un total de 120 de copii.

•    Constructia propusa are forma neregulata in plan si regim de inaltime Ds+P+1 E

•    Investitia are functiunea: invatamant prescolar cu urmatoarea zonificare functionala:

•    DEMISOL

-    La demisol se gasesc spatii tehnice ( Centrala termica) , depozitari, spalatorie, bucatarie, vestiare personal si personal bucatarie separate;

-    accesul personalului bucatariei si aprovizionarea se face prin scara metalica exterioara, fiecare treapta prevazuta cu benzi anti alunecare;

-    din zona de aprovizionare se face accesul spre vestiarul personalului bucatariei, acces in bucatarie prin zone de preparari legume - fructe, carne - peste, oficiu, deasemeni depozite de neperisabile si o camera frigorifica,

-    Bucataria este ventilata si luminata atat natural cat si mecanic.

-    In oficiu este prevazut un montcharge pentru a facilita transportul preparatelor in oficiul de langa sala de mese de la parter si etaj.

-    Zona destinata spalatoriei este prevazuta cu spatiu distinct de spalatorie / uscatorie, o incapere de calcatorie / croitorie si depozite de rufe curate si rufe murdare. La nivelul parterului si al etajului sunt prevazute aceleasi incaperi de depozitare peste cele de la subsol.

•    PARTER

La parter s-au prevazut urmatoarele:

s hol de primire, sali de joaca si dormit, grupuri sanitare pentru copii si personal, cabinet medical si izolator in zona de acces, filtru sanitar si spatiia asteptare parinti, grupuri sanitare public, receptie/ secretara;

s deasemeni este prevazut un acces separat pentru grupele de la etaj; s O sala multifunctionala cu o capacitate de 2 grupe dotata pantru a lua masa -

mancarea preparata se aduce din zona de bucatarie din subsol cu un lift dedicat acestui lucru.

s Accesul personalului educațional si de ingrijire se face separat si sunt directionati spre vestiarele din subsol pentru a imbraca tinuta de interior.

s Grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati marcat adegvat cu pictograma, benzi antialunecare si cu cosuri de gunoi menajer fara actionare cu pedala .

• ETAJ 1

La etajul 1 s-au prevazut urmatoarele:

s filtru sanitar si spatii de asteptare parinti, grupuri sanitare public, receptie/ secretara;

s cabinet medical si izolator in zona de acces;

s o sala de luat masa cu o capacitate de doua grupe, deasemeni un oficiu unde mancarea se aduce din demisol cu un lift dedicat acestui lucru.

s 7 grupe cu hol de primire, sali de joaca si dormit, si grupuri sanitare pentru copii si personal ;

3. DATE SI INDICATORI CE CARACTERIZEAZA INVESTITIA

•    functiunea: cresa ;

•    dimensiunile maxime la teren: 49,30 x 61,50 m;

•    regim de inaltime: Ds +P + 1E ;

•    H-MAX. = +10,00 m de la CTA (+1,20 de la CTN)

•    Cladirea e compusa din 2 zone de grupe articulate de o zona de circulatii si spatii admistrative.

•    Inaltimea din placa in placa este de 3,50m la fiecare nivel.

•    Inaltimea libera in zona placilor de beton este de 3,30m pe fiecare nivel.

•    Volumul constructiei supraterane este de 8200 mc ( volum subsol = 1700 mc)

BILANT TERITORIAL    MP

SUPRAFATA TEREN    2,020.0

POT MAXIM CONFORM PUZ SECTOR 6    60

SUPRAFATA CONSTRUITA PARTER    994.00

SUPRAFATA DESFASURATA (Ds+P+1)    2 , 5 5 9 . 0 0

POT PROPUS    49.2

CUT PROPUS    1.28

SUPRAFATA SPATII VERZI 30 %    606.00

SUPRAFATA PLATFORME    85.00

SUPRAFATA ALEI PIETONALE, ACCESE    335.00


Intocmit:

arh. Marius Galatchi

arh Mihaela Muscaliuc

ing. Silviu Ulmeanu

7