Hotărârea nr. 92/2018

HCL 92 – Hotarare privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevneinr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Anexei 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

-    Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Adresa nr. 319/DM/30.01.2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată la D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu nr. A/2703/01.02.2018;

-    Referatul înregistrat cu nr. D/5829/15.03.2018 privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență, costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Nota de fundamentare cu nr. D/6210/21.03.2018 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă în anul 2018, serviciile acordate persoanelor vârstnice în funcție de gradul de dependență în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă în anul 2018, costul mediu lunar/persoană în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice pe grade de dependență, după cum urmează:

a)    persoană asistată independentă - 5347 lei;

b)    persoană asistată semidependentă - 5447 lei;

c)    persoană asistată dependentă - 5487 lei,

conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Se aprobă contribuția lunară de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, după cum urmează:

-    persoanele vârstnice independente - 1.500 lei;

-    persoanele vârstnice semidependente - 1.850 lei;

-    persoanele vârstnice dependente - 2.000 lei,

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Persoanele care au venituri și sunt îngrijite în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele vârstnice, datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere, aprobat pe grade de dependență.

(3)    Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere în funcție de gradul de dependență al persoanei beneficiare, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

(4)    Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali, se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 4. Se aprobă în anul 2018, nivelul alocației zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în sumă de 21 lei/zi/persoană.

Art. 5. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 39/22.02.2018 privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


Nr.: 92

Data: 08.05.2018
ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________

Servicii acordate persoanelorvârstniceîncentrelerezidențiale din cadrulDirecțieiGenerale de AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Sector 6, înanul 2018, înfuncție de gradul de dependențăstabilitînbazaHotărâriiGuvernuluinr. 886/2000 pentruaprobareaGrileinaționale de evaluare a nevoilorpersoanelorvârstnice

Gradul independent -I

1. Servicii de bază

- hrănire și hidratare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

-    igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

-    curățare/igienizare lenjerie personală

-    schimbarea lenjeriei de pat

-    distribuirea hranei și așezarea acesteia în veselă corespunzătoare pentru servirea mesei,la sala de mese

-    efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

-    menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

-    curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

-    în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

-    administrarea și asigurarea medicameției curente

-    efectuarea periodică a analizelor medicale

-    recoltare produse biologice

-    alimentare (perfuzie)

-    clismă, spălături

-    îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

-    îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

- îngrijirea pacienților în fază terminală

- educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

- legătura cu medicul de familie și medici specialiști

- observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei

îngrijite

4.    Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

- gimnastică medicală

- deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston - educarea mersului prin exerciții fizice - masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare - educație pentru sănătate

- servicii de fizioterapie

5.    Servicii de salinoterapie

- salină artificială cu aerosoli

6.    Servicii de evaluare și consiliere psihologică

-    evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

-consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup - ocupaționale, artterapie, etc.);

-    consiliere psihologică în situații de urgență;

-    consiliere psihologică suportivă;

-    consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

-    mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

7.    Servicii de evaluare și consiliere socială

5

- evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial )

-    program socializare

-    consiliere socială

-    relaționarea cu autoritățile statului

-facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul semidependent - S

1.Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

-    îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală

-    pieptănat

-    tăiat unghii

-    schimbare pampers

- ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

- sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

- hrănire si hidratare

- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și/sau vasculare ale membrelor inferioare

2.Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

-    igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

-    aranjare/depozitare; obiecte personale

-    curățare/igienizare lenjerie personală

-    schimbarea lenjeriei de pat și corp

-    ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

-    efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

-    menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

-    curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

-    în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

-    administrarea și asigurarea medicameției curente

-    efectuarea periodică a analizelor medicale

-    recoltare produse biologice

-    alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

-    clismă, spălături

-    îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

-    îngrijire escare

-    îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

-    schimbarea sondei vezicale

-    îngrijirea pacienților în fază terminală

-    educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

-    manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

-    legătura cu medicul de familie și medici specialiști

-    observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

- gimnastică medicală

- deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârje, baston

- educarea mersului prin exerciții fizice

- masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare

- educație pentru sănătate

- servicii de fizioterapie

- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

5. Servicii de salinoterapie

- salină artificială cu aerosoli

6. Servicii de evaluare si consiliere psihologică

-    evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

- consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului (aplicarea modalităților specifice de consiliere/terapie; realizarea terapiei individuale/de grup - ocupaționale, artterapie, etc.);

-    consiliere psihologică în situații de urgență;

-    consiliere psihologică suportivă;

-    consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

-    mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

7. Servicii de evaluare si consiliere socială

-    evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial )

-program socializare

-    consiliere socială

-    relaționarea cu autoritățile statului

-    facilitarea deplasării în exterior, participarea la spectacole de teatru și divertisment, organizarea de excursii și alte activități socio-culturale

Gradul dependent -D

1.Servicii de bază

Asigurarea corespunzătoare a igienei personale:

-    îmbăiere (igiena totală/partială a corpului - baia generală)

-    pieptănat

-    tăiat unghii

-    schimbare pampers

-    ajutor la îmbrăcat și dezbrăcat

-    sprijin pentru satisfacerea necesităților fiziologice ( plosca, bazinet urinar)

-    hrănire si hidratare

-    manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și/sau vasculare ale membrelor inferioare

2. Servicii de suport

Asigurarea corespunzătoare a igienei ambientale:

-    igienizare cameră (pardoseală, pereți, dulap, noptieră etc.)

-igienizare grup sanitar: spălarea căzii după îmbăierea beneficiarului, dezinfectarea closetului, curățarea chiuvetei

-    aranjare/depozitare; obiecte personale

-    curățare/igienizare lenjerie personală

-    schimbarea lenjeriei de pat și corp

-    ajutor pentru transportul hranei de la cantina unității în camera beneficiarului

-    efectuarea de cumpărături în limita timpului si a mijloacelor tehnice disponibile

-    menaj în camera asistatului: șters praf, aerisire, măturat/aspirat, menținerea ordinii, asigurarea temperaturii adecvate pe timp de iarnă

-    curătarea, măturarea și igienizarea spațiilor comune ale complexului

-    în bucătăria complexului: spălarea vaselor folosite de către beneficiar, curățarea aragazului după utilizarea sa, măturat, dezinfectat, dezghetarea și spalarea frigiderului

3.Servicii medicale specializate

Menținerea/ameliorarea stării de sănătate

-monitorizarea parametrilor fiziologici ( temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun, glicemie

-    administrarea și asigurarea medicameției curente

-    efectuarea periodică a analizelor medicale

-    recoltare produse biologice

-    alimentare ( sondă gastrică, nazogastrică ,

-    clismă, spălături

-    îngrijire plăgi simple/ suprainfectate

-    îngrijire escare

-    îngrijire stome, fistule, tuburi de dren, canulă traheală

-    schimbarea sondei vezicale

-    îngrijirea pacienților în fază terminală

-    educarea pentru sănătate și comunicarea în scop terapeutic

- manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

-    legătura cu medicul de familie și medici specialiști

-observarea și comunicarea oricăror modificări apărute în starea generală a persoanei îngrijite

4. Servicii de recuperare medicală balneofizioterapie:

-    gimnastică medicală pasivă

-    masaj ( tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare)

-    educație pentru sănătate

-manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și /sau vasculare ale membrelor inferioare

5. Servicii de evaluare și consiliere psihologică

-    evaluare/reevaluare psihologică ( aplicare teste/scale psihologice);

- consiliere psihologică la solicitarea beneficiarului ( aplicarea modalităților specifice de consiliere /terapie; realizarea terapiei individuale/ de grup - ocupaționale, artterapie, etc.);

-    consiliere psihologică în situații de urgență;

-    consiliere psihologică suportivă;

-    consiliere de familie la cerere sau în situații de urgență;

-    mediere conflict între beneficiari și sau între beneficiar și membrii familiei.

6. Servicii de evaluare și consiliere socială

-    evaluarea/reevaluarea documentației aferente găzduirii în centrul rezidențial (oferirea de informații la zi cu privire la actele necesare menținerii în centrul rezidențial )

-program socializare

-    consiliere socială

-    relaționarea cu autoritățile statului

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5    "

6

ANEXA NR. 2

la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________

Costulmediu lunar pentruopersoanăvârstnicăindependentăbeneficiară de

serviciisocialeîncentrelerezidențiale din cadrulDirecțieiGenerale de

5    5

AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Sector 6 înanul 2018

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materialesanitare

40

3.

Cheltuieli de întrețmereșigospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de micăvaloare

120

5.

Altecheltuieli

-

6.

Echipamentșicazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5347

Costulmediu lunar pentru o persoanăvârstnicăsemidependentăbeneficiară de serviciisocialeîncentrelerezidențiale din cadrulDirecțieiGenerale de

5    5

AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Sector 6 înanul 2018

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materialesanitare

100

3.

Cheltuieli de întrețmereșigospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de micăvaloare

120

5.

Altecheltuieli

-

6.

Echipamentșicazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5407

Costulmediu lunar pentru o persoanăvârstnicădependentăbeneficiară de

serviciisocialeîncentrelerezidențiale din cadrulDirecțieiGenerale de

5    5

AsistențăSocialășiProtecțiaCopilului Sector 6 înanul 2018

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

940

2.

Materialesanitare

180

3.

Cheltuieli de mtreținereșigospodărie

1968

4.

Obiecte de inventar de micăvaloare

120

5.

Altecheltuieli

-

6.

Echipamentșicazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

2279

Total cheltuieli

5487

Costulmediu lunar de întreținere s-astabilitînfuncție de gradul de dependentă al persoaneivârstniceîngrijiteși are învederetotalitateacheltuielilorcurenteanuale ale căminuluipentrupersoanevârstnice, diminuate cu sumeleprimite din Fondul national unic de asigurări de sănătate, pentrufinanțareadrepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor, înconformitate cu prevederile art. 25, alin 2 al Legii nr.17/2000 privindasistențasocială a persoanelorvârstnice, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare.

Cuantumstabilitpentrufiecaregrad de dependență se datoreazămodificăriilegislațieiînvigoare, prinabrogareaalin. (3)al art. 25 din Legenr. 17/2000 privindasistențaasistențasocială a persoanelorvârstnice, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioareșiintroducereaîncostulmediu lunar a cheltuielilorsalariale.

Menționămfaptulcăacestea au fostfurnizate de personalul de specialitate al ServiciuluiContabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5"

2

ANEXA NR.3

la H.C.L.S. 6 nr. _______ / ___________

Modul de stabilire a contribuțieilunare de întreținereînsarcinapersoanelorvârstniceîngrijiteîn

centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6în anul 2018

Persoanelevârstnice care dispun de venituripropriișisuntîngrijiteîncămineleorganizatepotrivitLegiinr. 17/2000 privindasistențaasistențasocială a persoanelorvârstnice, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare, precumșisusținătoriilegaliaiacestora au obligațiasăplătească lunar o contribuție de întreținere, stabilităpebazacostuluimediu lunar de întreținere.

La stabilireacontribuției de întreținere s-au avutînvedereprevederile art. 529, alin. (1) dinLegeanr. 287/2009 privindCodul civil, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare,

conform căroraîntreținereaestedatoratăpotrivit cu nevoiacelui care o cereși cu mijloacelecelui care

urmează a o plăti, precumși ale art. 93 din Legeanr. 292/2011 - Legeaasistențeisociale, înbazacărora, obligațiile de întreținere se stabilescastfelîncâtsă nu afectezeveniturile considerate a fi minim necesareviețiicurente a persoanei / persoanelor obligate la întreținere, precumși a copiiloracesteia / acestorașiastfel s-a realizatdiferențiereaacesteiaînfuncție de gradul de dependență.

Ca urmare a celorprezentatemaisusși a cheltuielilorsuplimentare cu materialelesanitare se vaachita o contribuție de întreținereînfuncție de gradul de dependență al persoaneibeneficiare, după cum urmează:

-    Persoanelevârstniceindependente - 1.500 lei;

-    Persoanelevârstnicesemidependente - 1.850 lei;

-    Persoanelevârstnicedependente - 2.000 lei.

Pentru stabilirea contribuției de întreținere în sarcina persoanelor vârstnice îngrijite în Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”, se procedează astfel:

-    Din veniturilenetepropriilunare se scadeventualeleobligațiilunare de întreținere, aflateînexecutare;

-    Suma rămasă se împarte la numărulmembrilor de familiepe care îi are înîntreținere.

Persoanelevârstnicecare au veniturișisuntîngrijiteînCentrul pentru Persoane Vârstnice ,,Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie” datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pe grade de dependență.

Modul de stabilire a contribuțieilunarede întrețineredatorată de susținătoriilegaliaipersoaneivârstnicebeneficiară a serviciilorsocialeoferite de Centrul pentru Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic

Fanurie”

Conform art. 25, alin. (5), lit. b) din Legeanr. 17/2000 privindasistențaasistențasocială a persoanelorvârstnice, republicată, cu modificărileșicompletărileulterioare, diferențapână la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

La stabilirea cuantumului contribuției de întreținere în sarcina susținătorilor legali, se va proceda astfel:

a) Din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare;

b) Suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întreținere.

În raport cu suma astfel rezultată, care reprezintă venitul mediu lunar pe o persoană, se

stabilește suma lunară datorată de susținătorul legal al persoanei vârstnice îngrijite în Centrul pentru

Persoane Vârstnice „Floare Roșie” și Centrul pentru Persoane Vârstnice „Sfântul Mucenic Fanurie”.

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie sunt:

-    Veniturile nete provenind din salarii și din alte drepturi salariale;

-    Indemnizații, alocații și ajutoare cu caracter permanent, indiferent din bugetul din care se suportă;

-    Pensiile de orice natură, indiferent din fondurile din care se plătesc acestea.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

5    5    5

2