Hotărârea nr. 91/2018

HCL 91 – Hotarare privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile criteriului nr. 35 (Cod Serviciu Social 8810ID-I) din Anexa la H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Anexei 8 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

-    Prevederile Anexei 4 la H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

-    Referatul cu nr. D/5830/15.03.2018 al Direcției Protecție Socială din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă derularea proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    Se aprobă tipurile de servicii sociale care se vor acorda în cadrul proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)    Se aprobă tipurile de servicii sociomedicale care se vor acorda în cadrul proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4)    Se aprobă finanțarea în cuantum maxim de 1.572.074 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2018, a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 322/19.12.2017 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului social de interes local „îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 91/08.05.2018

PROIECT SOCIAL DE INTERES LOCAL ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de a continua derularea serviciilor sociale alternative la

instituționalizare, respectiv de a acorda servicii de îngrijiri la domiciliu și servicii socio-medicale persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și pe parcursul anului 2018, urmărind creșterea calității vieții acestora.

Totodată, prin intermediul Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, proiect derulat pe parcursul anilor 2016 și 2017, s-a structurat o unitate de servicii de îngrijiri la domiciliu, care funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, destinată persoanelor vârstnice din comunitate, dependente de îngrijiri specializate la domiciliu.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiective generale

>    Continuarea programului propriu de furnizare de servicii care să asigure accesul la îngrijirea la domiciliu și la îngrijiri socio-medicale a persoanelor vârstnice dependente și parțial dependente care au domiciliul legal în sectorul 6;

>    Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente prin oferirea de servicii la domiciliu;

>    Susținerea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice marginalizate din punct de vedere economic sau social;

>    Acordarea de servicii de transport persoanelor aflate în situație de risc social, care necesită intervenție imediată pentru prevenirea degradării fizice și sociale -intervenții ale Ambulanței sociale, în funcție de caz.

Obiective specifice

>    Continuitate în derularea serviciilor destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și în mod special a celor dependente și cu mobilitate redusă;

>    Angajarea de personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu persoanelor asistate, funcție de solicitări;

>    Evitarea izolării și marginalizării, precum si asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice;

>    Menținerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă de timp și prevenirea agravării situației de dependență a persoanelor vârstnice;

>    Creșterea accesibilității pensionarilor și a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul legal în sectorul 6, la programe sociale;

>    Optimizarea și diversificarea serviciilor oferite persoanelor aflate în dificultate din sectorul 6.

GRUP ȚINTĂ / BENEFICIARI

•    persoane vârstnice pensionate în condițiile legii, cu domiciliul legal în sectorul 6, persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare și se află în situații de dificultate (se confruntă cu probleme de sănătate - sunt încadrate într-un anumit grad de dependență și cu probleme sociale, persoane vârstnice care prezintă diferite afecțiuni acute și cronice, sunt dependente de îngrijire iar familia se află în imposibilitatea de a le acorda îngrijirea de care au nevoie, unele dintre acestea fiind persoane vârstnice singure, persoane vârstnice cu handicap fără asistent personal angajat, aflate în imposibilitatea de a identifica o persoană în scopul asigurării îngrijirii etc.);

•    persoane aflate în situație de risc social, care necesită intervenție imediată pentru prevenirea degradării fizice și sociale.

Capacitatea unității de îngrijire:

•    20 posturi de îngrijitor la domiciliu (se va completa numărul de 20 posturi în funcție de solicitări/beneficiari);

•    2 asistente medicale.

Numărul de persoane beneficiare:

•    100 de persoane vârstnice / lună (număr maxim), cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;

•    persoane aflate în risc social, care necesită intervenție imediată pentru prevenirea degradării fizice și sociale - colaborare cu ”Compartimentul intervenții de urgență” și intervenții ale Ambulanței sociale, în funcție de caz.

JUSTIFICAREA / MOTIVAȚIA PROIECTULUI

Populația sectorului 6, cu un total de 371819 locuitori, este caracterizată de o îmbătrânire demografică, ceea ce necesită implementarea unei strategii corespunzătoare nevoilor sociale identificate pentru categoria vârstnică. Astfel, persoanele vârstnice pensionate reprezintă aproximativ 27% din populația sectorului 6 (96370 pensionari), dintre care 75584 persoane cu vârsta cuprinsă în intervalul 60 - peste 85 de ani (29839 bărbați și 45745 femei).

Persoanele vârstnice reprezintă o categorie de populație vulnerabilă datorită limitărilor fiziologice si fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire.

Proiectul ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” a fost propus spre derulare pe parcursul anului 2016, fiind aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 67/25.02.2016. Proiectul a fost inițiat deoarece la nivelul sectorului 6 al Municipiului București nu se acordau servicii de îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale la domiciliu pentru persoanele în vârstă dependente și aflate în risc de excluziune socială, printr-o unitate proprie de îngrijire, aflată în subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6, acestea având acces într-o măsură redusă la servicii de acest tip derulate de O.N.G.-uri contra cost sau în cadrul unor programe derulate de furnizori autorizați de Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate, dar pentru o perioadă limitată de timp.

Deasemenea, prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 325/20.12.2016, a fost

aprobată derularea și finanțarea proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” pentru anul 2017.

Pe perioada derulării proiectului serviciile sociale de îngrijire la domiciliu au fost accesate de un număr de 103 persoane interesate, dintre care 26 au beneficiat până în prezent de aceste servicii sociale.

Totodată, Direcția Generală de Asistență Socială si Protectia Copilului Sector 6 se găsește în continuare în fața unor solicitări de ajutor specializat de acest tip pentru persoanele vârstnice dependente.

De asemenea, se constată o creștere a numărului de persoane vârstnice care trăiesc singure, schimbările înregistrate în structura familiei, a stilului de viață, sărăcia determinând limitarea suportului familial și scăderea numărului de îngrijitori tradiționali.

Având în vedere îmbătrânirea populației, considerăm oportună continuarea proiectului menționat, respectiv funcționarea unității de îngrijitori la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente, fără sprijin material/financiar si/sau familial, care au domiciliul în Sectorul 6 și pe parcursul anului 2018. Continuarea derulării unui proiect cu acest specific are un rol important pentru evitarea instituționalizării vârstnicilor și pentru a face posibil accesul acestora la un sistem integrat de îngrijire socio-psiho-medicală. În prezent, îngrijirea la domiciliu și îngrijirea socio-medicală la domiciliu are o importanță tot mai mare și cere implicarea unei echipe multidisciplinare, specializată în domeniile socio-psiho-medical, care să aducă cu sine ameliorarea vieții persoanelor în vârstă.

Având în vedere situația prezentată mai sus, precum și stadiul atins de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în implementarea Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, urmează continuarea demersurilor privind angajarea de personal specializat (îngrijitori la domiciliu, funcție de solicitări/beneficiari și asistenți medicali). Menționăm că până în prezent au fost angajate 9 persoane care desfășoară activități specifice de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 se găsește în prezent în fața unui număr de 48 de solicitări de îngrijiri la domiciliu din partea persoanelor vârstnice dependente sau a familiilor acestora, ale căror dosare sunt în completare.

Subliniem faptul că acordarea de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu, realizată în mod profesional, cu un personal calificat, duce la scăderea efectelor negative aferente procesului instituționalizării, creând astfel posibilitatea menținerii vârstnicului în habitatul cu care acesta este obișnuit, constituind astfel un factor de evoluție favorabilă asupra calității vieții acestuia și a familiei sale.

Alături de intervenția specifică a îngrijitorului la domiciliu și a asistentului medical, calificați pentru această ocupație, serviciile oferite de ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare susțin rând pe rând incluziunea socială a beneficiarului, caracterizat de dependența impusă de vârstă și boală și de riscul marginalizării sociale și economice.

Relevant este faptul că intervenția echipei multidisciplinare, respectiv a îngrijitorului la domiciliu și a asistentului medical nu se realizează haotic, ci este jalonată de planul de intervenție individualizat / planul de îngrijire și asistență, adaptat fiecărui beneficiar în funcție de necesitățile identificate în urma efectuării anchetei socio-medicale. Îngrijită astfel, persoana vârstnică dependentă își poate relua, după caz, preocupările mai vechi pe care a fost forțată să le întrerupă și care duc la resocializarea acesteia.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 are rolul de a identifica și de a soluționa problemele sociale ale comunității din domeniul protecției persoanelor vârstnice, dar și din domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

În prezent, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 funcționează ”Compartimentul intervenții de urgență”, care intervine în regim de urgență în soluționarea cazurilor din comunitate care necesită astfel de intervenții. În vederea dezvoltării serviciilor în regim de urgență, precum și a soluționării unor cazuri care presupun o problematică complexă, inclusiv persoane vârstnice care necesită îngrijire la domiciliu sau îngrijire socio-medicală la domiciliu, situații cu care se confruntă în prezent Direcția Protecție Socială, se poate intervenii în regim de urgență prin -Ambulanța socială.

De asemenea, în funcție de cazuistică, Ambulanța socială poate transporta beneficiari imobilizați sau nedeplasabili către și/sau de la consult medical de specialitate la medicul de familie sau medic specialist, transport în vederea internarii / externării, etc.

PREZENTAREA PROIECTULUI SOCIAL ” ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6” DESCRIERE FUNCȚIONALĂ

Proiectul social ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6” va funcționa pe parcursul anului 2018 ca unitate de servicii de îngrijiri la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu pentru persoanele vârstnice, care este organizată la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6 și coordonată de un coordonator proiect.

Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 pot beneficia de servicii de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu, numai în urma evaluării situației socio-familiale și a constatării situației de dificultate.

Astfel, beneficiarii programului vor fi persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, aflate în una sau mai multe din următoarele situații:

a)    nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare (nu au întreținători legali ca urmare a unui act juridic de înstrăinare a bunurilor și locuinței, cu clauză de întreținere);

b)    nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condiții de locuit pe baza resurselor proprii;

c)    nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

d)    nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată;

e)    se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice;

f)    solicitantul/persoana pentru care se solicită serviciile să nu aibă asistent personal angajat ca urmare a încadrării în gradul grav de handicap, în condițiile Legii 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, să se afle în imposibilitatea de a identifica o persoană în scopul asigurării îngrijirii sale;

g) familia nu poate să îi acorde persoanei vârstnice îngrijirea de care are nevoie din motive justificate, aspect constatat ca urmare a procesului de evaluare a situației socio-

familiale realizată de personalul de specialitate.

Asistența socială pentru persoanele vârstnice este reglementată prin Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare și are în vedere, în primul rând, evaluarea situației persoanei vârstnice care solicită sprijin conform grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000.

Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, asigură posibilitatea ca un vârstnic aflat în situația de pierdere totală sau parțială a autonomiei din motive de natură medicală, sociomedicală, psihoafectivă, să fie îngrijit la domiciliu.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 10 din legea menționată mai sus, persoanele vârstnice care se încadrează în grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptățite să beneficieze de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) - servicii sociale privind, în principal, îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru reintegrarea socială, consiliere juridică și administrativă, sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei - și b) -servicii sociomedicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităților fizice și psihice, adaptarea locuinței la nevoile persoanei vârstnice și antrenarea la activități economice, sociale și culturale - și care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei contribuții, în funcție de tipul de servicii acordate și de venitul persoanei, fără a depăși costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de servicii și costul acestora se stabilesc de autoritățile administrației publice locale, cu respectarea prevederilor legii.

De asemenea, conform art. 9, alin. a) și b), serviciile sociale se asigură fără plata unei contribuții persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri.

În cadrul Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va continua angajarea de personal cu contract de muncă în funcțiile de îngrijitor la domiciliu, care să acorde servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, funcție de solicitări, precum și doi asistenți medicali pentru acordarea serviciilor de îngrijire socio-medicală la domiciliu. Totodată, atât coordonatorul de proiect, cât și personalul desemnat din cadrul echipei de proiect, vor participa la implementarea proiectului, respectiv acordarea serviciilor specializate la domiciliu cu respectarea standardelor de calitate stabilite în acest sens.

Tipurile de servicii sociale, precum și costul total al acestora sunt prezentate în cadrul Anexelor 2, 3 și 4.

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de serviciile sociale menționate gratuit sau cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

1 serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

a)    nu au venituri și nici susținători legali;

b)    sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;

c)    susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

2    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 800 lei, respectiv costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;

3    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 801 și 1000 lei, respectiv costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;

4    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1000 lei și 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;

5    serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 15 lei/oră.

Sumele obținute ca urmare a încasării contribuției din partea beneficiarilor de servicii de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu vor fi depuse într-un cont care va fi creat special în acest scop și vor fi utilizate de către D.G.A.S.P.C. Sector 6, funcție de necesități, în achiziționarea de produse de igienă personală, echipamente și dispozitive medicale, etc, necesare în procesul de acordare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

Activitățile principale ale proiectului constau în: creșterea unității de îngrijire, organizarea concursului pentru ocuparea posturilor disponibile de asistent medical și îngrijitor la domiciliu, funcție de solicitări, formarea personalului (înscrierea personalului angajat fără calificarea necesară la cursuri de formare) ca îngrijitor la domiciliu, în funcție de solicitări, selectarea beneficiarilor, planificarea activităților în funcție de nevoile beneficiarilor și acordarea propriu-zisă a serviciilor de îngrijiri specializate la domiciliu.

Planificarea activităților:

1.    Creșterea unității de îngrijire pentru persoanele vârstnice dependente

Se vor efectua demersuri pentru completarea unității de îngrijire pentru persoanele vârstnice, până la completarea schemei de personal, proporțional cu numărul de solicitări din partea persoanelor vârstnice.

Unitatea va funcționa în continuare în spațiul dotat cu minimum de mobilier, mijloace de comunicare, care să permită păstrarea și accesarea dosarelor beneficiarilor și a documentelor precum și depozitarea echipamentelor și a materialelor igienico-sanitare necesare procesului de îngrijire.

2.    Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor disponibile de asistent medical și de îngrijitor la domiciliu, conform prevederilor legale în vigoare.

În acest sens, vor fi analizate în mod realist solicitările tuturor persoanelor care doresc să participe la concurs, dacă acestea îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite - dețin certificate de calificare profesională sau au desfășurat activități specifice de îngrijitor fără a avea o certificare în acest domeniu, urmând ca, ulterior promovării concursului, aceștia din urmă să participle la un curs de formare profesională finalizat cu certificat de calificare, a cărui finanțare este prevăzută în Anexa 4.

În ceea ce privește ocuparea posturilor disponibile de asistent medical, se vor putea înscrie la concurs toate persoanele care au studiile și acreditările necesare, urmând ca persoanele care au promovat concursul să fie încadrate pe posturile disponibile.

Pentru a susține activitățile de mai sus, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 va utiliza și difuza materiale informative în comunitate (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site).

3.    Angajarea personalului care a promovat concursul

Persoanele care vor promova concursul vor fi încadrate ca “îngrijitor la domiciliu” și ca “asistent medical” își vor desfășura activitatea cu respectarea standardelor minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice.

În situația în care persoanele încadrate pentru a desfășura activități specifice îngrijirii la domiciliu necesită cursuri de formare, acestea vor beneficia de formare în vederea obținerii certificatului de ”îngrijitor la domiciliu”.

4.    Identificarea beneficiarilor

Identificarea beneficiarilor noi se va realiza în urma unei analize a solicitărilor actuale, precum și a cazurilor identificate în teren. Admiterea în cadrul programului se va realiza după o evaluare socio-psiho-medicală care certifică un anume grad de dependență și nevoia de îngrijire la domiciliu, aplicându-se Grila națională de evaluare.

5.    Accesarea serviciilor - (informare, admitere, sistare)

Pentru o cât mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor oferite în cadrul unității de îngrijiri la domiciliu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6), atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lărgită.

Acestea conțin detalii despre serviciile oferite, modalitatea de accesare și avantajele acestui tip de serviciu alternativ la instituționalizare.

Admiterea în cadrul programului se realizează după o evaluare socio-psiho-medicală care certifică un anume grad de dependență și nevoia de îngrijire la domiciliu, aplicându-se Grila națională de evaluare. De asemenea, se întocmește un dosar social care cuprinde

documente în conformitate cu procedurile elaborate și aprobate pentru acordarea serviciului social.

Serviciul social se acordă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2126/2014,

punctul h - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - Anexa nr. 8.

În cazul serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu, acestea se vor acorda conform recomandărilor medicale: de la medic de familie, medic specialist, etc.

Pe baza documentelor din dosar se realizează un referat de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu. Includerea în program se face pe baza dispoziției de admitere emisă de Primarul Sectorului 6. Ulterior, serviciile de îngrijire se acordă în baza încheierii unui contract de servicii între D.G.A.S.P.C. Sector 6 și beneficiar/reprezentant legal.

În cazuri de urgență, constatate de către Serviciul Asistență Persoane Vârstnice, de către echipa cu rol în implementarea proiectului sau de către compartimentul specializat în intervenții în regim de urgență din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 (persoane vârstnice fără aparținători sau aflate în situații care comportă un grad ridicat de risc care solicită și necesită aceste tipuri de servicii sociale), includerea acestora în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu se poate face în regim de urgență, în baza unui referat de specialitate, însoțit de toate actele existente la dosar până la momentul respectiv. Referatul va fi întocmit de către personalul desemnat cu implementarea proiectului și va fi avizat de către Directorul general adjunct și aprobat de către Directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6, urmând ca ulterior să fie întocmită documentația în vederea emiterii dispoziției de admitere emisă de Primarul Sectorului 6.

Încetarea serviciilor se face în conformitate cu prevederile legale și în condiții de siguranță pentru beneficiar, în urma dispoziției de încetare emisă de primar. De asemenea, se întocmeste o Fișă de încetare a serviciilor în care se precizează informații cu privire la data si motivele încetării serviciilor, persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului.

6.    Consilierea psiho - socială a beneficiarilor

Beneficiarii serviciilor de îngrijire la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu sunt sprijiniți și consiliați din punct de vedere psihologic și social, pe probleme de sănătate, educație pentru sănătate, igienă și îngrijiri medicale, evaluări periodice la nevoie, asistare pentru respectarea prescripțiilor medicale și efectuarea de tratamente, după caz, nutriție și dietă, de către asistenții medicali, asistentul medical coordonator și de către inspectorul de specialitate cu atribuții de asistență socială.

7.    Elaborarea planurilor individualizate de asistență și îngrijire

Acordarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu se realizează pe baza unui plan individualizat de asistență și îngrijire adaptat nevoilor si gradului de dependență a persoanei în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2126/2014, punctul h - Standardele minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice - Anexa nr. 8.

Coordonatorul de proiect, împreună cu echipa pluridisciplinară, întocmește și monitorizează aplicarea planului individualizat de asistență și îngrijire, care prevede serviciile asigurate beneficiarului, precum și personalul implicat în realizarea acestora; responsabilul de caz, respectiv asistentul medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu, poate implica, în realizarea planului individualizat de asistență și îngrijre, mai mulți specialiști, în funcție de nevoile particulare ale fiecărui beneficiar; deasemenea, asistentul medical coordonator păstrează legătura cu medicul de familie al fiecărui beneficiar. Planul individualizat de asistență și îngrijire cuprinde: îngrijirea personală, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, integrare socială și participare, termene și responsabili.

Coordonatorul de proiect și asistentul medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu, împreună cu asistenții medicali și personalul implicat în acordarea îngrijirilor, stabilește în scris programul și orarul activităților desfășurate la domiciliul beneficiarului; programul și orarul activităților, redactat într-o formă accesibilă, este semnat de coordonatorul de proiect și de beneficiar sau reprezentantul său legal și este păstrat în dosarul personal al beneficiarului; acesta poate fi revizuit cu acordul părților.

Pentru fiecare beneficiar se întocmește un plan individualizat de asistență și îngrijire. Planul individualizat de asistență și îngrijire stabilește, în baza evaluării, serviciile asigurate beneficiarului si personalul implicat în realizarea planului.

8. Oferirea de servicii de îngrijire la domiciliu

Îngrijirea persoanelor vârstnice presupune, în principal, acordarea unor servicii de îngrijire personală, respectiv de asistență și suport pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. În scopul menținerii persoanei vârstnice dependente la domiciliu, în mediul cunoscut de viață, o perioadă cât mai lungă posibil, se vor acorda prin unitatea de îngrijiri un set de servicii destinate asistării persoanei vârstnice la îndeplinirea actelor curente de viață, prevenirii sau limitării degradării autonomiei funcționale, prezervării stării de sănătate, asigurării unei vieți decente și demne.

În cadrul proiectului, se oferă de către personalul calificat servicii de îngrijiri la domiciliu constând în:

>    Sprijin pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasare în interior, comunicare;

>    Sprijin pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activități de petrecere a timpului liber;

>    Servicii de consiliere (consiliere socială, consiliere psihologică);

>    Acordarea de servicii specializate în regim de urgență persoanelor aflate în situație de risc social, care necesită intervenție imediată pentru prevenirea degradării fizice și sociale - intervenții ale Ambulanței sociale, în funcție de caz.

Tipurile de servicii sociale sunt prezentate în cadrul Anexei 2.

Programul unui îngrijitor la domiciliu este de 40 ore / săptămână. Îngrijirea la domiciliu se

acordă în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte, în conformitate cu recomandările medicale și corespunzător gradului de dependență.

Tipurile de servicii socio-medicale sunt prezentate în Anexa 3.

Programul unui asistent medical este de 40 ore/săptămână. Îngrijirea socio-medicală la domiciliu (serviciile medicale) sunt acordate doar în baza unei recomandări medicale.

9. Evaluarea planurilor individualizate de asistență și îngrijire

Personalul specializat utilizează o metodologie proprie de monitorizare și evaluare privind atât modul de satisfacție a beneficiarilor, cât și a serviciilor oferite de către personalul specializat.

Pentru evaluarea serviciilor oferite de către îngrijitorul la domiciliu și asistentul medical, asistentul medical coordonator, asistentul social, supervizați de coordonatorul de proiect, întocmesc periodic un chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarului. De asemenea, monitorizarea serviciilor oferite de către îngrijitorul la domiciliu și de către asistentul social se realizeaza prin: contactări telefonice periodice, vizite la domiciliu ale responsabilului de caz, care întocmeste referatul de situație, sedințe de management al echipei.

Responsabilitatea coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de asistență și îngrijire revine unui coordonator de proiect și unui asistent medical coordonator din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Planul individualizat de asistență și îngrijire este revizuit oricând este necesar, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarului. Evaluarea planului individualizat de îngrijire și asistență se realizează pe următoarele componente: îngrijirea personală, supravegherea și menținerea sănătății, recuperare, integrare socială și participare, termene si responsabili.

Elaborarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire se efectuează împreună cu beneficiarul sau cu reprezentantul legal al acestuia și este semnat de coordonatorul de proiect desemnat și de beneficiar / reprezentantul legal. Beneficiarul / reprezentantul legal primește o copie a planului individualizat de asistență și îngrijire (în forma inițială și ori de câte ori acesta este revizuit), prezentată într-o formă accesibilă.

Unitatea de îngrijiri la domiciliu dispune de resursele umane, instrumentele și tehnicile necesare realizării activității de evaluare a situației și nevoilor beneficiarului, conform structurii de personal. Personalul este obligat să ofere explicații clare beneficiarului / reprezentantului legal asupra oricărei decizii luate, pornind de la admitere până la încheierea acordării serviciului.

Unitatea de îngrijiri la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu asigură existența unui feedback permanent al beneficiarului privind serviciile acordate, promovând participarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal la planificarea și acordarea serviciilor.

STRUCTURA DE PERSONAL A PROIECTULUI SOCIAL ”ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE DEPENDENTE DE PE RAZA SECTORULUI 6”

•    Coordonator proiect - 1 post

•    Inspector/referent (activități specifice de asistență socială) - 1 post

•    Inspector/referent (activități specifice de economist) - 1 post

•    Inspector/referent (activități specifice de resurse umane) - 1 post

•    Asistent medical coordonator al activității îngrijitorilor la domiciliu și al asistenților medicali -1 post

•    Asistent medical - 2 posturi

•    Îngrijitor la domiciliu - 20 posturi.

Coordonatorul de proiect, inspectorii/referenții și asistentul medical coordonator sunt desemnați din rândul personalului D.G.A.S.P.C. Sector 6. Din cele 20 de posturi de îngrijitor la domiciliu, 9 posturi sunt deja ocupate de persoane angajate în cursul anilor 2016 și 2017, în anul 2018 urmând a fi scoase la concurs posturile neocupate, funcție de necesitățile derulării proiectului.

DATE TEHNICE REFERITOARE LA UNITATEA DE ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU

>    Program îngrijitor la domiciliu: 40 ore / săptămână;

>    Program coordonator proiect, inspector/referent cu atribuții de asistent social, respectiv economist, și asistent medical coordonator: 20 ore/săptămână, inspector/referent cu atribuții de resurse umane: 10 ore/săptămână;

>    Frecvența intervențiilor, numărul de vizite / săptămână se stabilesc în funcție de recomandările medicale și de gradul de dependență al beneficiarilor;

>    Posibilități ale persoanei beneficiare de a relaționa cu alte persoane beneficiare sau cu familia: beneficiarii vor fi incurajați să mențină și să dezvolte relația cu familia și vor fi incluși în activități de socializare și petrecere a timpului liber, împreună cu alti beneficiari;

>    Modalități de contactare a unității de îngrijiri la domiciliu, de către persoana vârstnică beneficiară: beneficiarii vor putea contacta telefonic unitatea de îngrijire.

PROMOVAREA PROIECTULUI

Pentru o cât mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor oferite în cadrul programului de îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale la domiciliu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative (pliante, broșuri, publicitate mass-media și pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6), atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lărgită. Acestea conțin detalii despre serviciile oferite, modalitatea de accesare și avantajele acestui tip de serviciu alternativ la institutionalizare.

Materialele informative sunt elaborate, multiplicate si distribuite la nivelul comunității cu sprijinul Biroului Comunicare din cadrul D.G.A.S.P.C. sector 6.

REZULTATE PRECONIZATE

>    Continuarea derulării serviciilor destinate îngrijirii la domiciliu, respectiv îngrijirii socio-medicale la domiciliu a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în sectorul 6 și în mod special a celor dependente și cu mobilitate redusă;

>    Completarea unității cu personal specializat care să ofere îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu persoanelor asistate, funcție de solicitări;

>    Evitarea izolării și marginalizării, precum si asigurarea respectării drepturilor persoanelor vârstnice;

>    Menținerea autonomiei pe o perioadă cât mai lungă de timp și prevenirea agravării situației de dependență a persoanelor vârstnice;

>    Creșterea accesibilității pensionarilor și a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu domiciliul legal în sectorul 6, la programe sociale;

>    Optimizarea și diversificarea serviciilor oferite persoanelor vârstnice;

>    Creșterea calității vieții persoanelor vârstnice dependente prin oferirea de servicii la domiciliu;

>    Susținerea incluziunii sociale a persoanelor vârstnice marginalizate din punct de vedere economic sau social;

>    Acordarea de servicii de transport persoanelor aflate în situație de risc social, care necesită intervenție imediată pentru prevenirea degradării fizice și sociale -intervenții ale Ambulanței sociale, în funcție de caz.

Dezvoltarea serviciilor de îngrijire oferite la domiciliul persoanelor vârstnice dependente din sectorul 6 este o realizare benefică pentru acestea. Alături de intervenția specifică îngrijitorului la domiciliu, calificat pentru această ocupație și de intervenția asistentului medical, personalul specializat susține incluziunea socială a beneficiarului, caracterizat de dependența impusă de vârstă și boală, precum și de riscul marginalizării sociale, economice.

Activitatea de îngrijire la domiciliu are rolul de a preveni instituționalizarea vârstnicilor, costurile fiind net inferioare serviciilor de intervenție acordate de centrele rezidențiale pentru persoane vârstnice.

Îngrijită astfel, persoana vârstnică dependentă își poate relua, după caz, preocupările mai vechi pe care a fost forțată sa le întrerupă și care duc la resocializarea acesteia.

De asemenea, la nivel institutional, prin implementarea unui proiect social de acest tip, respectiv prin continuitatea derulării Proiectului ”Îngrijiri la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente de pe raza sectorului 6”, D.G.A.S.P.C. Sector 6 își completează propria unitate de îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri socio-medicale la domiciliu, și își dezvoltă serviciile specializate destinate persoanelor vârstnice.

Derularea serviciului social de îngrijiri la domiciliu, precum și acordarea unor servicii socio-medicale la domiciliu, reprezintă diversificarea serviciilor sociale existente, evidențiează un nou mod de abordare a problematicii complexe a persoanei vârstnice aflată în dificultate, precum și îmbunătățirea calității vieții acesteia în contextul social actual.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5    "

13

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 91/08.05.2018


TIPURI DE SERVICII SOCIALE:

A. SERVICII DE BAZĂ:

A.1. Ajutor pentru igiena corporală:

1.    Igiena gurii și a feței

2.    Spălarea mâinilor, gâtului, toracelui

3.    Spălarea regiunii genitale

4.    Spălarea picioarelor

5.    Baie generală - duș

6.    Baie generală - cadă

7.    Baie generală - pat

8.    Spălarea părului, uscarea părului, pieptănat

9.    Bărbierit

10.    Ingrijiri de aparență

11.    Tăierea unghiilor - mâini

12.    Tăierea unghiilor - picioare

13.    Dezinsectare păduchi

14.    Prevenirea escarelor.

A.2. Imbrăcare/dezbrăcare:

1.    Imbrăcare/dezbrăcare partea superioară

2.    Imbrăcare/dezbrăcare partea inferioară.

A.3. Igiena eliminărilor:

1.    Punerea ploștii și igienizarea ei

2.    Toaleta intimă a persoanei cu sondă

3.    Insoțire și mobilizare la wc.

A.4. Hrănire și hidratare:

1. Servirea mesei - încălzit, pasat și servirea propriu - zisă. A.5. Transfer și mobilizare:

1.    Mobilizare în poziție șezând - la pat

2.    Mobilizare în poziție șezând - pe scaun

3.    Făcutul patului cu persoana mobilizată în pat

4.    Făcutul patului fără persoană

5.    Schimbat lenjerie de pat.

A.6. Deplasare în interior.

A.    7. Comunicare (conversație, citit presa/tv).

B.

C.    SERVICII DE SUPORT:

B.1. Ajutor pentru preparsrea hranei sau livrarea acesteia:

1.    Gătit

2.    Ajutor la gătit.

B.2. Efectuarea de cumpărături.

B.3. Activități de menaj:

1.    Întreținere curățenie în cameră, bucătărie, baie

2.    Spălat rufe manual

3.    Spălat rufe mașină

4.    Călcat rufe

5.    Spălat vase

6.    Supraveghere persoane dezorientate.

B.4.    1. Însoțire la plimbări, vizite

2. Însoțire pentru rezolvarea problemelor administrative.

B.5. Activități de administrare și gestionare:

1. Plata facturilor.

D. Servicii de consiliere:

1.    Consiliere socială

2.    Consiliere psihologică

NOTĂ:

Serviciile prevăzute la punctul C se asigură fără plata contribuției din partea persoanei vârstnice, în mod gratuit, conform prevederilor Legii 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Costul celorlalte servicii sociale de îngrijire la domiciliu se raportează la Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale - art. 4, litera d) - Anexa 4 - Standarde minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 15 lei/oră, după cum urmează:

1. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice, încadrate în gradele de dependență IA, IB și IC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore de îngrijire

profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a)    asigurarea igienei corporale;

b)    îmbrăcare și dezbrăcare;

c)    hrănire și hidratare;

d)    asigurarea igienei eliminărilor;

e)    transfer și mobilizare;

cel puțin 20 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

15.600 lei

f)    deplasare în interior;

g)    comunicare

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a)    prepararea hranei;

b)    efectuarea de cumpărături;

c)    activități de menaj și spălătorie;

d)    facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

e)    activități de administrare și gestionare a bunurilor;

f)    acompaniere și socializare

2. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în

gradele de dependență IIA, IIB și IIC, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore de îngrijire

profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților de bază ale

vieții zilnice, în principal, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a)    asigurarea igienei corporale;

b)    îmbrăcare și dezbrăcare;

c)    hrănire și hidratare;

d)    asigurarea igienei eliminărilor;

e)    transfer și mobilizare;

f)    deplasare în interior;

g)    comunicare

cel puțin 10 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

11.700 lei

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a)    prepararea hranei;

b)    efectuarea de cumpărături;

c)    activități de menaj și spălătorie;

d)    facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

e)    activități de administrare și gestionare a bunurilor;

f)    acompaniere și socializare

3. Servicii de îngrijire personală la domiciliu, destinate persoanelor vârstnice încadrate în gradul de dependență IIIA, potrivit Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 886/2000

Tipul activităților

Număr de ore de îngrijire

profesională primită la domiciliu

Standard minim de cost pe an - lei -

Sprijin pentru realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice, potrivit prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare:

a)    prepararea hranei;

b)    efectuarea de cumpărături;

c)    activități de menaj și spălătorie;

d)    facilitatea deplasării în exterior și însoțire;

e)    activități de administrare și gestionare a bunurilor;

f)    acompaniere și socializare

mai puțin de 10 de ore pe săptămână, cu un cost de 15 lei/oră

7.800 lei

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de serviciile sociale menționate gratuit sau cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

1    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

a)    nu au venituri și nici susținători legali;

b)    sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;

c)    susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

2    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 800 lei, respectiv costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;

3    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 801 și 1000 lei, respectiv costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;

4    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1000 lei și 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;

5 serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 15 lei/oră.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

5    5    5    "

5

ANEXA NR. 3

la H.C.L. Sector 6 nr. 91/08.05.2018

TIPURI DE SERVICII SOCIO - MEDICALE:

1. Monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură), respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun),

2. Administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat/intrademic pe sonda vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafața mucoaselor/tegumentelor, pe seringa automată,

3. Măsurarea glicemiei cu glucometru,

4. Recoltarea produselor biologice,

5. Alimentarea pe sonda gastrică sau nazogastrică,

6. Alimentarea pasivă pentru bolnavii cu trulburări de deglutiție,

7. Clismă, spălături,

8. Îngrijirea plăgilor simple și / sau suprainfectate,

9. Îngrijirea escarelor de decubit,

10. Îngrijirea stomelor, fistulelor, tudului de dren, canulei traheale,

11. Schimbarea sondei vezicale,

12. Aplicarea condomului urinar,

13. Monitorizarea dializei peritoneale,

14. Aplicarea de scutec de incontinență,

15. Educația pentru sănătate și comunicare în scop terapeutic / psihoterapie,

16. Analgezie peridurală,

17. Îngrijirea pacienților în fază terminală (îngrijiri paliative) și susținerea familiei -bereavement.

Pentru persoanele imobilizate se execută manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de discubit, complicațiilor pulmonare și/sau complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare.

NOTĂ:

Costul serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu este de 15 lei/oră. Costul se raportează la Hotărârea Guvernului nr. 978/16.12.2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale - art. 4, litera d) - Anexa 4 - Standarde minime de cost/an pentru serviciile sociale destinate îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice, respectiv 15 lei/oră.

Costul integral al serviciilor de îngrijire la domiciliu și îngrijire socio-medicală la domiciliu este de 15 lei/oră. Persoanele vârstnice pot beneficia de acordarea de serviciile sociale menționate gratuit sau cu suportarea unei contribuții, după cum urmează:

1    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură fără plata contribuției persoanelor vârstnice beneficiare, dacă acestea se află în una din următoarele situații:

a)    nu au venituri și nici susținători legali;

b)    sunt beneficiari ai ajutorului social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, sau realizează venituri al căror cuantum se situează sub nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare;

c)    susținătorii legali ai persoanelor vârstnice prevăzute la litera b) realizează venituri al căror cuantum se situează sub cuantumurile prevăzute la litera b)”,

2    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 25% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între nivelul indemnizației sociale pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, cu modificările ulterioare și 800 lei, respectiv costul serviciilor este de 3,75 lei/oră;

3    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 50% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 801 și 1000 lei, respectiv costul serviciilor este de 7,50 lei/oră;

4    serviciile de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 75% din costul total al serviciilor de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează între 1000 lei și 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 11,25 lei/oră;

5    serviciile sociale de îngrijiri la domiciliu și îngrijiri socio-medicale la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții de 100% din costul total al serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu, persoanelor vârstnice dependente, al căror venit net lunar / membru de familie se situează peste 1500 lei, respectiv costul serviciilor este de 15 lei/oră.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

5    5    5

2

ANEXA NR. 4

la H.C.L. Sector 6 nr. 91/08.05.2018

BUGET PROIECT - AN III

Linie bugetara

Unitate

Nr. Unitate

Cheltuieli totale

I. Resurse umane

an

1

1.060.074

Total Resurse umane

1.060.074

II. Cheltuieli derulare proiect

Materiale de curățenie

beneficiar

100

150.000

Materiale igienico-sanitare

beneficiar

100

180.000

Produse igienă personală

beneficiar

100

150.000

Echipamente și dispozitive medicale

buc.

6

12.000

Total Cheltuieli derulare proiect

492.000

III. Formare profesională

-

Cursuri de calificare pentru îngrijitori la domiciliu

pers.

20

20.000

Total Cheltuieli formare profesioanala

20.000

TOTAL GENERAL

1.572.074

TIPURI CHELTUIELI MATERIALE NECESARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI Materiale curățenie (locuință)

1.    Detergent automat

2.    Detergent manual

3.    Detergent vase

4.    Praf de curățat vase

9

5.    Dezinfectant WC

6.    Clor/cloramina

7.    Perie WC

8.    Odorizant WC

9.    Dezinfectant obiecte sanitare

10.    Soluție universală pentru curățat suprafețe

11.    Soluție pentru curățat geamuri

12.    Mănuși pentru curățenie

13.    Burete vase

14.    Burete de sârmă

15.    Lavete

16.    Odorizant cameră

17.    Perie pentru curățat suprafețe

Consumabile medicale (materiale igienico-sanitare)

1.    Vată hidrofilă sterilă

2.    Alcool sanitar

3.    Alcool iodat

4.    Betadină

5.    Pansament steril

6.    Pansament individual 2cm/6cm

7.    Comprese sterile

8.    Seringi de unică folosință

9.    Mănuși de unică folosință

10.    Mască protecție

11.    Ploscă

12.    Soluție specială pentru igiena picioarelor

13.    Baneocin praf

14.    Baneocin cremă

15.    Leucoplast

16.    Apă oxigenată sau Perogen

17.    Ser fiziologic

18.    Spray arsuri

19.    Folie termoizolantă

20.    Plasture 6 cm/50 cm

Produse igienă personală:

1.    Săpun

2.    Șampon

3.    Periuță de dinți

5    5

4.    Pastă de dinți

5

Echipamente și Dispozitive medicale

1.    Tensiometru

2.    Termometru

3.    Stetoscop

4.    Glucometru (aparat de măsurarea glicemiei)

5.    Trusă medicală avizată de Ministerul Sănătății

5

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCHMUTZER

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

5    5    5

3