Hotărârea nr. 89/2018

HCL 89 – Hotarare privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 118/ 27.04.2017 privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanţări externe în baza garanţiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani şi perioadă de graţie de până la 4 ani, în vederea asigurării finanţării şi/sau cofinanţării măsurilor de eficienţă energetică ce se vor implementa la blocurile de locuinţe şi la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/ 27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local

al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o

perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1- 6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului României nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 29 lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 9, pct. 8 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 1166 și următoarele din Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ofertei indicative transmisă de reprezentații Băncii Europene de Investiții înregistrată sub nr. 32675/18.08.2016;

Hotărârilor Consiliului Local al Sectorului 6:

•    nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

•    nr. 251/10.11.2016 privind aprobarea programului local multianual de investiții în scopul reducerii consumului de energie și a emisiei de CO2 pentru blocurile de locuințe din Sectorul 6 al Municipiului București;

•    nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al

Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice;

• nr. 11/30.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/ 27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, ale căror documentații tehnico-economice au fost aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b), a art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 2 prevăzută la Art. 2 alin. (3) din cadrul H.C.L. Sector 6 nr. 118/27.04.2017 privind modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București, se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017, rămân neschimbate.

Art. 3. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/30.01.2018 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/ 27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția GeneralăEconomică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 89

Data: 08.05.2018

ANEXA

la H.C.L. Sector 6 nr. 89/08.05.2018

Centralizator obiective de investiții - clădiri publice

Investiție

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție, inclusiv TVA (RON)

Valoare investiție, inclusiv TVA echivalent (EUR, curs de 4,6 RON)

Reabilitare

Școala Adrian Păunescu (fosta 205)

Aleea Valea Prahovei nr. 1

6,998,536

1,521,421

Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

5,027,299

1,092,891

Școala Sfinții Constantin și Elena (fosta 176)

Aleea Lunca Cemei nr. 3

7,028,846

1,528,010

Școala nr. 59

Str. Vlădeasa nr. 9

3,467,055

753,708

Școala nr. 117 (cu sala de sport) și Grădinița nr. 170 (în incinta Sc. 117), din care:

Str. Fabricii nr. 22

12,648,719

2,749,722

CORP A

7,043,695

1,531,238

CORP B

4,504,484

979,236

CORP SAU de sport

1,100,540

239,248

Școala Sfântul Andrei (fosta 172), din care:

Aleea Parva nr. 3

11,358,470

2,469,233

CORP A (S+P+2E)

6,949,061

1,510,666

NZEB unități de

învățământ

CORP B (S+P+3E)

4,409,408

958,567

Școala nr. 309, din care:

Str. Moinești nr. 9

6,172,455

1,341,838

CORP SALĂ DE SPORT

1,778,285

386,584

CORP ȘCOALA

4,394,170

955,254

Liceul Petru Poni, din care:

Bdul. Preciziei nr. 18

8,694,256

1,890,056

CĂMIN

2,445,174

531,560

CANTINĂ

2,070,065

450,014

ȘCOALĂ

4,179,017

908,482

Liceul Mircea Eliade

Splaiul Independenței nr. 315-317

3,759,242

817,227

Grădinița nr. 274

Bdul. luliuManiunr. 11D

4,840,361

1,052,252

Grădinița nr. 230

Aleea Potaisa nr. 4

2,853,734

620,377

Grădinița nr. 208

Strada Valea Oltului nr.14

3,419,386

743,345

Subtotal reabilitare NZEB    '    76,268,358    16,580,078

Clădiri noi

NZEB

(grădinițe)

Corp grădinița în incinta Cartierului A.N.L. Brâncuși

Str. Valea Oltului nr. 141

5,328,390

1,158,346

Corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena

Aleea Lunca Cemei nr. 3

11,146,430

2,423,137

Corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274

Bdul. luliu Maniu nr. 11D

11,208,043

2,436,531

Clădiri noi

NZEB (after-school)

After-school - Școala Gimnazială Sfântul Andrei

Aleea Parva nr. 3

13,081,942

2,843,900

After-school - Școala nr. 117

Str. Fabricii nr. 22

16,645,880

3,618,670

After-school - Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

13,308,390

2,893,128

After-school - Școala Gimnaziala Orizont (fosta nr. 193)

Str. Mihaela Marcu Ruxandra nr. 3

13,380,474

2,908,799

After-school - Școala nr. 156

Str. Dealul Țugulea nr. 35

11,804,830

2,566,267

Subtotal clădiri noi NZEB    95,904,379    20,848,778

Total valoare proiect D6EEPB    |    172,172,737 |    37,428,856

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Traian Pană


AH Bucureștii CONSILIUL LOCAL sector 8 ")