Hotărârea nr. 88/2018

HCL 88 – Hotarare privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6 EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

■    Regulamentului U.E. nr. 1291/2013 al Parlamentului European și Consiliului European privind Orizont 2020, programul Comisiei Europene de finanțare a cercetării și inovării 2014-2020, inclusiv, dar fără a se limita la preambulul 33;

■    Art. 12 alin. (3) și (5) din Acordul de Delegare ELENA 2016, semnat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții,

■    Adresei din partea Comisiei Europene datată 21 Decembrie 2017, prin care se aprobă grantul aferent serviciilor de dezvoltare a proiectului în cuantum maxim de 1.154.970 euro;

■    Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) și 16.02.2018 (București), cu număr de înregistrare la registratura 5635/13.02.2018, între Sectorul 6 al Municipiului București și Banca Europeană de Investiții, pentru susținerea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”;

■    Angajamentului contractual asumat de realizare a Programului de investiții în valoare minimă de 35.283.300 euro, definit ca sumă a investiției desfășurate prin Serviciile de Dezvoltare a Proiectului (1.283.300 euro) și valoarea estimată a contractelor de investiții (34.000.000 euro);

■    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalent în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

■    O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

■    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

■    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București;

*    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București;

*    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 311/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului A.N.L. Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților "școală după școală" în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților "școală după școală" în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților "școală după școală" în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților "școală după școală" în incinta Școlii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București;

■    Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților "școală după școală" în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. 2 lit. a) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului ELENA - Asistență Europeană pentru Energie Locală, conform Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) și 16.02.2018 (București), inclusiv lista clădirilor publice conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”, în cuantum de 37.428.856 euro (inclusiv T.V.A., echivalent a 172.172.737 lei). Finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se asigură din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană atrase în cadrul programului ELENA - conform Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) și 16.02.2018 (București), în valoare de 1.154.970 euro, iar diferența de 36.273.886 euro se asigură din fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, bugetul local și/sau alte surse legal constituite.

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings - D6EEPB)”, se vor asigura din bugetul local al sectorului 6 și/sau alte surse legal constituite.

Art. 4. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din facilitățile nerambursabile atrase.

Art. 5. în raport de necesități și oportunități, proiectul aprobat la Art. 1 poate fi modificat, completat și supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6, pe întreaga perioadă a derulării sale.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 88

Data: 08.05.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 88/08.05.2018

Lista clădirilor publice incluse în proiectul „Sector 6 - Eficientă energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”

Investiție

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție, inclusiv TVA (RON)

Valoare investiție, inclusiv TVA, echivalent (EUR, curs de 4,6 RON)

Reabilitare NZEB unități de învățământ

Școala Adrian Păunescu (fosta 205)

Aleea Valea Prahovei nr. 1

6.998.536

1.521.421

Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

5.027.299

1.092.891

Școala Sfinții Constantin și Elena (fosta 176)

Aleea Lunca Cernei nr. 3

7.028.846

1.528.010

Școala nr. 59

Str. Vlădeasa nr. 9

3.467.055

753.708

Școala nr. 117 (cu sala de sport) și Grădinița nr. 170 (în incinta Sc. 117), din care:

Str. Fabricii nr. 22

12.648.719

2.749.722

CORP A

7.043.695

1.531.238

CORP B

4.504.484

979.236

CORP SALĂ DE SPORT

1.100.540

239.248

Școala Sfântul Andrei (fosta 172), din care:

Aleea Parva nr. 3

11.358.470

2.469.233

CORP A (S+P+2E)

6.949.061

1.510.666

CORP B (S+P+3E)

4.409.408

958.567

Școala nr. 309, din care:

Str. Moinești nr. 9

6.172.455

1.341.838

CORP SALĂ DE SPORT

1.778.285

386.584

CORP ȘCOALĂ

4.394.170

955.254

Liceul Petru Poni, din care:

Bdul. Preciziei nr. 18

8.694.256

1.890.056

CĂMIN

2.445.174

531.560

CANTINĂ

2.070.065

450.014

ȘCOALĂ

4.179.017

908.482

Liceul Mircea Eliade

Splaiul Independenței nr. 315-317

3.759.242

817.227

Grădinița nr. 274

Bdul. Iuliu Maniu nr. 11D

4.840.361

1.052.252

Grădinița nr. 230

Aleea Potaisa nr. 4

2.853.734

620.377

Grădinița nr. 208

Strada Valea Oltului nr. 14

3.419.386

743.345

Subtotal reabilitare NZEB    76.268.358    16.580.078

Clădiri noi

NZEB

(grădinițe)

Corp grădinița în incinta Cartierului A.N.L. Brâncuși

Str. Valea Oltului nr. 141

5.328.390

1.158.346

Corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena

Aleea Lunca Cernei nr. 3

11.146.430

2.423.137

Corp grădiniță în incinta Grădinței nr. 274

Bdul. Iuliu Maniu nr. 11D

11.208.043

2.436.531

Clădiri noi

NZEB(after-

school)

After-school - Școala Gimnazială Sfântul Andrei

Aleea Parva nr. 3

13.081.942

2.843.900

After-school - Școala nr. 117

Str. Fabricii nr. 22

16.645.880

3.618.670

After-school - Școala nr. 197

Str. Obcina Mare nr. 2

13.308.390

2.893.128

After-school - Școala Orizont (fosta nr. 193)

Str. Mihaela Marcu Ruxandra nr. 3

13.380.474

2.908.799

After-school - Școala nr. 156

Str. Dealul Țugulea nr. 35

11.804.830

2.566.267

Subtotal clădiri noi NZEB    95.904.379    20.848.778

Total valoare proiect D6EEPB    |    172.172.737 |    37.428.856