Hotărârea nr. 85/2018

HCL 85 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenţi obiectivului de investiţie Grădiniţa nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Programul Operațional Regional 2014-2020;

Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2016 - Anexa prioritară 3, Prioritate de intervenție 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie pentru obiectivul de investiție Grădinița nr. 208.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


Nr.: 85

Data: 08.05.2018


ANEXA

LA KC.L. V(r(X & NS. e5lo8M20IQ

Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru    '

Grădiniță nr. 208, Str. Valea Oltului, Nr. 14, Sector 6, București

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

/)g= s&vnta,

ICONoîLlUL i O*'Ai ‘ "tt/ifVtfLu/

' opr-ronc    rM


OBIECTIV: Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru Grădiniță Nr. 208

ADRESA OBIECTIV: STRADA VALEA OLTULUI, NR. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aprilie 2018

DOCUMENTA TIE DE A VIZARE A L UCRARILOR DE INTER VENTI1

1

Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru

Grădiniță nr. 208, Str. Valea Oltului, Nr. 14, Sector 6, București

DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

Contract servicii încheiat in aprilie 2018

OBIECTIV: Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru Grădiniță Nr. 208

ADRESA OBIECTIV: STRADA VALEA OLTULUI, NR. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Aprilie 2018

BENEFICIAR: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ORDONATOR DE CREDITE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

RESPONSABIL DE CONTRACT

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Proiect Nr.:


Faza


27/2018


Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție


Denumire obiectiv:


Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru Grădiniță nr. 208

Adresa obiectiv:

STRADA VALEA OLTULUI, Nr. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI

Conținut volum:


DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

SOCIETATEA ELABORATOARE

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.
FISA DE RESPONSABILITĂȚI

}    5


Contract servicii încheiat in aprilie 2018


1.    ÎNSUȘIREA DOCUMENTAȚIEI:

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI

2.    COLECTIV DE ELABORARE:

Ing. Claudia Liliana P Ing. Cătălin ȘTEFAN^ Arhitect: Daniel Andrei

Arhitect: Iulia IONESC


Sef proiect:

Auditor gradul:

ARHITECTURA


CONSTRUCȚII


Inginer: Camelia Nita


EURO


ĂPrgEVV


R/"


INSTALAȚII


Inginer: Eduard BalanEȘTI

>RDINUUA»<HIΣCTIlOR

rqnânia


fUOREÂ
CONȚINUTUL VOLUMUL

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIT!

1.1.

1.2.

1.3.


Denumirea obiectivului de investiții:

Ordonator principal de credite/investitor: Sectorul 6 al Municipiului București. Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul.

Beneficiarul investiției: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervepti^A*

2.    SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII    ‘ ’

INTERVENȚII...............................................................................

2.1.    Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, aco

instituționale si financiare...........................................................

2.2.    Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

2.3.    Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției

3.    DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE....................8

3.1.    Particularitati ale amplasamentului..........................................X.£    • • • 8

3.2.    Regimul juridic.........................................................................................777...............10

3.3.    Caracteristici tehnice si parametri specifici................................................................10

3.4.    Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului

energetic.


..........................................................................................................................11

3.5.    Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere

al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii...............................................13

3.6.    Actul doveditor al forței majore..................................................................................18

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC , CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE...........................................................18

a)    Clasa de risc seismic...................................................................................................18

b)    Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție....................................................18

c)    Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervențiile

d)    Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform

cerințelor si conform exigentelor de calitate.........................................................................35

5.    IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO - ECONOMICE

(MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA........................................36

5.1.    Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic.........................................................................................................46

5.2.    Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale

de utilităti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare.............................................59

5.3.    DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE........................................60

5.4.    COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI.....................................................60

5.5.    Sustenabilitatea realizării investiției............................................................................61

5.6.    Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:............63

6.    SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA....................75

6.1.    Comparația scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic,

financiar, al sustenabilitatii riscurilor....................................................................................75

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat........................................................77

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției.....................................77

6.4.    Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările specifice

funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice.....................80

6.5.    Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice...........................................85

7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME.......................................................85

7.1.    Certificatul de urbanism..................................................................................................85

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara..........85

7.3. Extras de Carte Funciara..................................................................................................85

7.4.    Avize privind asigurarea utilitarilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente...........85

7.5.    Actul administrativ al autoritarii competente pentru protecția mediului, masuri de

diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica.................................85

7.6.    Avize acorduri si studii specifice....................................................................................86

DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE

INVESTIȚII

1.1.    Denumirea obiectivului de investiții:

Prezenta lucrare este realizată in baza contractului de servicii "Eficientizarea energetica a consumului de energie pentru Grădiniță nr. 208" incheiat intre Sectorul 6 al Municipiului București si S.C. EURO BUILDINGIDEEA S.R.L. si a fost elaborata pentru imobilul situat in STRADA VALEA OLTULUI, NR. 14, SECTOR 6, BUCUREȘTI.

1.2.    Ordonator principal de credite/investitor: Sectorul 6 al Municipiului București

1.3.    Ordonator de credite ( secundar/tertiar ): Nu este cazul

1.4.    Beneficiarul investiției: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1.5.    Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare

Primăria Sector 6 intenționează sa inițieze un program de eficientizare energetica, a clădirilor publice, printre care se numără si unitati de invatamant din Sectorul 6, in vederea funcționarii in condiții optime de reducere a consumului energetic.

Prin proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare a unitatii de invatamant se dorește asigurarea condițiilor corespunzătoare și satisfacerea cerințelor esențiale de calitate, definite de legea 10/1995 (cu completările si modificările ulterioare), nu se vor modifica regimul de înălțime, destinația sau funcțiunile clădirilor .

De asemenea lucrările de intervenție proiectate vor conduce la creșterea performantei energetice a unitatii de invatamant respectiv reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, apa calda de consum, iluminat, ventilare si răcire, consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru incalzire trebuie sa fie sub 123 kWh/m2an cu respectarea tuturor prevederilor legate de confort precum si introducerea debitului minim de aer proaspăt conform Ordinului nr. 2641/2017 privind modificarea și completarea reglementării tehnice "Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor", aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 157/2007.

2.2. Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiente majore cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice:

In prezent construcția se afla intr-un stadiu corespunzător din punct de vedere al structurii de rezistenta;

Din punct de vedere arhitectural aceasta este într-o stare tehnică relativ bună. Atât la interior, cât și la exterior, finisajele prezintă zone restrânse afectate de degradări.

tâmplăria exterioara, din PVC cu geam termoizolant, este prevăzută cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, care nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

termoizolatia actuala a pereților exteriori realizata cu polistiren expandat de 8 cm grosime nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele perimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

Clădirea nu este prevăzută cu o rampa pentru persoane cu dizabilitati conform prevederilor din NP 051/2012 referitoare la panta de 8% necesara pentru a fi accesibila persoanelor cu dizabilitati

Grădiniță nu are prevăzut grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati conform cu NP051/2012 - accesibil din coridor atat fetelor cat si băieților, dotat corespunzător cu obiecte sanitare.

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din otel, montate aparent in fiecare incapere. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor;

Conductele de distribuție a agentului termic din subsol au fost montate in urma cu aproximativ 12 ani si sunt din PPR, izolate termice si in stare funcționala.

radiatoarele sunt, in mare parte, cele inițiale din fonta, cu robinete de închidere si reglaj parțial funcționale, alimentate de coloane verticale aparente, cu armaturi de echilibrare si golire nefonctionale.

Având in vedere aspectele prezentate mai sus si faptul ca imobilul are o vechime de peste 40 de ani, rezulta:

necesitatea creșterii performantei energetice clădirii prin izolarea termica a fațadelor si refacerea finisajelor, înlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic conform legislației actuale, termoizolarea terasei, a planseului peste subsol si înlocuirea rețelei de distribuție a agentului termic pentru încălzire si refacerea distribuției de apa calda menajera.

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin realizarea reabilitării termice a anvelopei si modernizarea clădirii se va obține creșterea eficientei energetice prin economia de energie folosită, reducerea poluării și scăderea consumurilor.

Obiectivele propuse prin aplicarea soluțiilor de reabilitare a instalațiilor existente, avand la baza evaluarea stării existente, sunt următoarele:

reducerea consumurilor de energie termica pentru asigurarea necesarului de căldură; creșterea confortului termic al ocupantilor clădirilor;

creșterea randamentului si optimizarea exploatării sistemului de încălzire; reducerea cheltuielilor de intretinere a instalațiilor.

De asemenea, pentru reducerea consumului de energie pentru iluminat se propune si eficientizarea instalației de iluminat.

3. DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

3.1. Particularitati ale amplasamentului

a) Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafața terenului, dimensiuni in plan)

Grădiniță nr. 208 este situata in intravilanul municipiului București, pe un teren cu suprafața masurata a imobilului de 8336 mp cu numărul cadastral. 8371.

Construcția este alcatuita din patru corpuri separate prin rosturi seismice, după cum urmeaza:

•    Corpul CI:

Corpul are o forma neregulata in plan cu dimensiunile de 14.65 m x 24.65 m din care lipsesc trei zone dreptunghiulare cu dimensiunile de 3.00 m x 12.00 m, 2.60 m x 12.40 m si 3.00 m x 5.00 m.

•    Corpul C2:

Acesta este un corp de legătură cu forma rectangulara avand dimensiunile de 11.00 m x 9.50 m.

•    Corpul C3:

Corpul are o forma neregulata in plan obtinuta dintr-un dreptunghi cu dimensiunile de 12.00 m x 30.20 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare cu dimensiunile de 2.90 m x 14.60 m si 3.00 m x 12.00 m.

•    Corpul C4:

Corpul este asemanator cu C3, diferența constând in faptul ca intr-una din tramele de capat cu dimensiunile de 3.00 m x 6.00 m este amplasata casa scării.

b)    Relațiile cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile Accesul pe amplasament se face din Strada Valea Oltului, acces asfaltat.

c)    Datele seismice si climatice

-    zona climatica: II conform harții de zonare climatica a României, fig Al din SR 1907-l,Te--15°C.

-    orientarea fata de punctele cardinale: V fațada principala;

-    zona eoliana: II la o viteza a vântului de 3,5-8,5 m/s conform harții de incadrare a localităților in zone eoliene, fig 4 din SR 1907-1 poziția fata de vânturile dominante: amplasament moderat adăpostit pentru fațada principală și cea posterioara.

-    zona seismica de calcul București cu Tc - 1,6 sec si ag-0,24 g pentru IMR =100 ani, (valori din ediția 2006);

d)    Studii de teren

Studiu geotehnic pentru soluția de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare

Nu este cazul.

Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz

Nu este cazul.

e)    Situația utilităților tehnico-edilitare existente Clădirea scolii are asigurate următoarele utilitati:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune; alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

canalizare racordata la rețeaua municipala;

punct termic zonal.

apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal, rețea de telefonie

f)    Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

Nu este cazul

g)    Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

3.2. Regimul juridic

a) Natura proprietății sau titlul asupra construcției existente, inclusiv servituti, drept de preemptiune

Imobilul este in proprietatea Municipiului București, Consiliul Local al Sectorului 6, in administrarea Școlilor Sector 6 .

Imobilul nu este afectat de servituti, drepturi de preemtiune sau alte sarcini.

b)    Destinația construcției existente

Grădiniță nr. 208 are destinația de instituție de invatamant - grădiniță si a fost construita in anul 1970.

c)    Includerea construcției existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protecție ale acestora si in zone construite protejate, după caz

Nu este cazul

d)    Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentațiile de urbanism, după caz Nu este cazul

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici

a)    Categoria si clasa de importanta

-    Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

-    Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997)

b)    Cod in Lista monumentelor istorice, după caz Nu este cazul

c)    Ani/perioade de construire pentru fiecare corp in parte

Construcția - Corp C1 - Clădire Grădiniță a fost construita in anul 1970.

d)    Suprafața construita Sc = 941 mp

e)    Suprafața construita desfasurata Scd =2012.15 mp

f)    Valoarea de inventar a construcției

g) Alti parametri in funcție de specificul si natura construcției existente

Clădirea are in plan o forma neregulata si este compusa din patru tronsoane separate prin rosturi seismice. Aceasta are regim de inaltime Sp+P+1E+ Et teh.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

Subsol - spatii tehnice ;

Parter: Săli de clasa, birouri, bucătărie, grupuri sanitare, cabinet medical si alte spatii anexe;

Etaj 1: Săli de clasa, birouri, spălătorie, grupuri sanitare si alte spatii anexe Etaj tehnic: camera troliu

Accesul pe verticala se realizează prin intermediul a doua scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat. De asemenea, aceasta este prevăzută cu un lift de tip montcharge.

3.4. Analiza stării construcției, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau auditului energetic

Conform Expertizei tehnice s-au constatat următoarele:

Pe parcursul exploatării construcției, nu au avut loc lucrări de consolidare asupra structurii.

Clădirea are pereții exteriori termoizolati cu polistiren expandat de 8 cm grosime, fara a fi prezentate documentațiile aferente si carte tehnica.

Straturile componente ale terasei sunt parțial degradate.

S-au constatat degradări parțiale ale ale finisajului soclului si ale trotuarului de protecție al clădirii.

De la intrarea in exploatare a construcției si pana in prezent clădirea a trecut peste cutremurele de mare intensitate din 1977, 1986 si 1990, dar si peste cele ulterioare de mai mica intensitate ce nu au provocat degradări structurale sau reducerea siguranței structurale.

Conform cu normativele in vigoare, construcția se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

Conform auditului energetic:

In urma inspecției pe teren s-au constatat următoarele deficiente cu influenta negativa privind siguranța exploatării si performantele energetice:

Din punct de vedere arhitectural aceasta este într-o stare tehnică relativ bună. Atât la interior, cât și la exterior, finisajele prezintă zone restrânse afectate de degradări.

tâmplăria exterioara, din PVC cu geam termoizolant, este prevăzută cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, care nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

termoizolatia actuala a pereților exteriori realizata cu polistiren expandat de 8 cm grosime nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica;

trotuarele perimetrale clădirii sunt parțial deteriorate sau lipsa, cu rostul intre clădire si acestea neetansat;

planseul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolatie;

Terasa nu este prevăzută cu termoizolatie adecvata care sa conducă la rezistenta termica corectata minima impusa in legislația actuala;

•    izolația termica a tuturor elementelor exterioare de construcție nu este in conformitate cu reglementările in vigoare, valorile rezistentelor termice situandu-se sub valorile minime obligatorii, menționate in Ordinul 2641/2017;

•    Releveul efectuat asupra instalației de incalzire a condus la inregistrarea corpurilor de incalzire. Corpurile de incalzire sunt din otel (clasice, necuratate de mai mult de trei ani).

•    Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel si cupru, montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la plafonul subsolului. Dezaerisirea instalației este realizata centralizat, prin conducte de otel amplasate aparent la plafonul ultimului nivel, racordate la vase de aerisire.

•    In acest moment instalația de incalzire interioara este caracterizata printr-o funcționare deficitara din punct de vedere al eficientei transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice in interiorul corpurilor de incalzire si al țevilor, in decursul timpului.

•    Sursa de energie termica pentru clădire o reprezintă punctul termic din zona, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum, la care este racordat aceasta clădire

•    Clădirea este alimentata cu apa rece prin intermediul branșamentului, racordat la rețeaua oraseneasca. In clădire sunt montate puncte de consum apa rece si apa calda, conform cu datele prezentate in Fisa de analiza termica si energetica a prezentului audit.

•    Sistemul de iluminat s-a stabilit in urma releveului efectuat. Corpurile de iluminat sunt majoritar fluorescente.

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurării cerințelor fundamentale aplicabile, potrivit legii

Pentru obținerea unei construcții de calitate, se coroborează cerințele Conf. Legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel:

a)    rezistență mecanică și stabilitate

-    S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse

b)    securitate la incendiu;

-    Imobilul nu deține autorizație ISU dar se fac demersuri de către Administrația școlilor pentru realizarea masurilor care sa permită obținerea acesteia.

Tema de proiectare pentru prezenta documentație conține doar instalația de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu si are incluse costurile aferente acestora.

c)    igienă, sănătate și mediu înconjurător;

-    Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim, ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice. Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Au fost prevăzute sisteme de ventilare a sălilor de clase prin recuperatoare de căldură precum si aparate de aer condiționat tip splituri pentru sălile de clase, cabinetul medical si spatii administrative.

d)    siguranță și accesibilitate în exploatare;

-    Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati in acord cu normativul NP 051/2012. In plus s-a propus si realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii ( conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VII.3.

e)    protecție împotriva zgomotului;

-    A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta faza de înlocuirea tamplariei exterioare cu tamplarie de aluminiu performanta si rulouri exterioare electrice, realizate din elemente termoizolante, care conduc la protecția împotriva zgomotului exterior.

f)    economie de energie și izolare termică;

-    Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale si eficientizarea energetica a tuturor instalațiilor,sanitare,termice si electrice

Ne propunem ca prin soluțiile propuse sa asiguram economia de energia si izolare termica,

h) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Prin soluțiile propuse pe partea de instalații, respectiv panouri solare si fotovoltaice se va asigura utilizarea resurselor naturale .

• Rezistenta mecanica si stabilitate

■    Fundațiile

Sistemul de fundare este alcătuit din tălpi continue sub pereții structurali si sub stâlpii cadrelor de fațada.

■ Sistem structural

Construcția este alcatuita din patru coipuri separate prin rosturi seismice, după cum urmeaza:

•    Corpul CI:

Corpul are o forma neregulata in plan cu dimensiunile de 14.65 m x 24.65 m din care lipsesc trei zone dreptunghiulare cu dimensiunile de 3.00 m x 12.00 m, 2.60 m x 12.40 m si 3.00 m x 5.00 m. Tronsonul este alcătuit din opt travee de cate 2.95 m, o zona cu doua deschideri (una de 6.00 m si una de 2.65 m) si o zona cu trei deschideri (una de 6.00 m, una de 3.00 m si una de 5.20 m)

•    Corpul C2:

Acesta este un corp de legătură cu forma rectangulara avand dimensiunile de 11.00 m x 9.50 m. Tronsonul este alcătuit din trei travee de cate 3.10 m si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 4.60 m.

•    Corpul C3:

Corpul are o forma neregulata in plan obtinuta dintr-un dreptunghi cu dimensiunile de 12.00 m x 30.20 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare cu dimensiunile de 2.90 m x 14.60 m si 3.00 m x 12.00 m. Corpul este alcătuit din zece travee (de cate 3.00 m) si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 2.50 m)

•    Corpul C4:

Corpul este asemanator cu C3, diferența constând in faptul ca intr-una din tramele de capat cu dimensiunile de 3.00 m x 6.00 m este amplasata casa scării.

Dimensiunile elementelor structurale sunt următoarele:

-    pereții subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 30 cm.

-    planseele sunt diafragme orizontale din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm;

-    pereții structurali din cărămidă au grosimi de 25 cm si 30 cm;

-    pereții structurali din beton armat au grosimi de 15 cm;

-    stâlpii cadrelor de fațada au secțiuni de 30 cm x 30 cm

-    grinzile cadrelor de fațada si grinzile de legătură dintre cadrele de fațada si pereții structurali au secțiuni de 30 cm x 55 cm.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit următoarele materiale:

Beton C 4/5 (B 50) in tălpile din beton simplu ale fundațiilor;

Beton C 8/10 (B 150) in cuzineții continui din beton armat ai fundațiilor;

Beton C 12/15 (B 200) in pereții structurali, stâlpii si grinzile de cadru si in diafragmele orizontale (planseele) din beton armat;

Cărămidă plina presata calitatea I, marca CI00;

- Otel PC 52, OL 37.

■    Placi

Planseele sunt diafragme orizontale din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm.

■    Pereți nestructurali

Pereții exteriori sunt din zidărie de cărămidă plina presata de 30 cm grosime, si au numai rol de inchidere, nu si structural.

• Elemente de alcătuire arhitecturala

Clădirea, construita in perioada anilor 1970, are in plan o forma neregulata si este compusa din patru tronsoane separate prin rosturi seismice. Aceasta are regim de inaltime Sp+P+IE+Et teh.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de grădiniță si este compusa din următoarele tipuri de spatii:

Subsol - spatii tehnice ;

Parter: Săli de clasa, birouri, bucătărie, grupuri sanitare, cabinet medical si alte spatii anexe;

Etaj 1: Săli de clasa, birouri, spălătorie, grupuri sanitare si alte spatii anexe Etaj tehnic: camera troliu

Accesul pe verticala se realizează prin intermediul a doua scări interioare cu cate doua rampe pe nivel. Scările sunt din beton armat. De asemenea, aceasta este prevăzută cu un lift de tip montcharge.

Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal, instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice si sanitare.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila prevăzută cu atic perimetral, avand pante de scurgere către sistemul de evacuare a apelor pluviale.

• Caracteristicile clădirii:

Regim de înălțime

Sp+P+1E+ Et teh

Sistem constructiv

Structura principala a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat si cadre de fațada cu rol secundar.

înălțime nivel

2.90 m /3.00 m

înălțime liberă nivel

2.77 m/2.87 m

Tip acoperiș

Terasa necirculabila

• Date tehnice :

Ac- arie construita (mp)

941.00 mp

Au- arie utila încălzită (mp)

1612,50 mp

Aut - arie utila conform STAS 4908-85 (mp)

1801.30 mp

Aed- arie construit desfasurata ( mp)

2012,15 mp

Ad-arie desfasurata ( mp)

2219.05 mp

Finisajele interioare:

Tencuielile, de cca. 2,50 cm grosime la interior la pereți si tavane au fost realizate din mortar de ciment cu var, peste care s-au aplicat zugrăveli lavabile si parțial la pereți placaj faianța, vopsitorii de ulei sau lambriuri. Pardoselile existente sunt din gresie, mozaic si parchet.

Finisajele exterioare sunt:

Pereții exteriori sunt finisați cu tencuieli de fațada in culori crem si cărămiziu, iar soclu are o tencuiala obișnuita de culoare cărămizie. Clădirea a fost termoizolata la nivelul fațadelor cu polistiren expandat cu grosime de 8 cm, care nu respecta cerințele actuale de eficientizare energetica.

Tâmplăria exterioara:

Tainplaria exterioara este din PVC culoare alba, cu geam termoizolant. Glafurile exterioare sunt din tabla zincata.

Acoperișul este de tip terasa necirculabila, fara a fi prevăzută cu termoizolatie adecvata, la terasa au fost făcute diverse reparații la nivelul hidroizolatiei de-a lungul timpului. Aticul este prevăzut cu glaf tabla zincata.

• Elemente de alcătuire a structurii de rezistență a clădirii

Construcția este alcatuita din patru corpuri separate prin rosturi seismice, după cum urmeaza:

•    Corpul CI:

Corpul are o forma neregulata in plan cu dimensiunile de 14.65 m x 24.65 m din care lipsesc trei zone dreptunghiulare cu dimensiunile de 3.00 m x 12.00 m, 2.60 m x 12.40 m si 3.00 m x 5.00 m. Tronsonul este alcătuit din opt travee de cate 2.95 m, o zona cu doua deschideri (una de 6.00 m si una de 2.65 m) si o zona cu trei deschideri (una de 6.00 m, una de 3.00 m si una de 5.20 m)

•    Corpul C2:

Acesta este un corp de legătură cu forma rectangulara avand dimensiunile de 11.00 m x 9.50 m. Tronsonul este alcătuit din trei travee de cate 3.10 m si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 4.60 m.

•    Corpul C3:

Corpul are o forma neregulata in plan obtinuta dintr-un dreptunghi cu dimensiunile de 12.00 m x 30.20 m din care lipsesc doua colturi dreptunghiulare cu dimensiunile de 2.90 m x 14.60 m si 3.00 m x 12.00 m. Corpul este alcătuit din zece travee (de cate 3.00 m) si doua deschideri ( una de 6.00 m si una de 2.50 m)

•    Corpul C4:

Corpul este asemanator cu C3, diferența constând in faptul ca intr-una din tramele de capat cu dimensiunile de 3.00 m x 6.00 m este amplasata casa scării.

Dimensiunile elementelor structurale sunt următoarele:

-    pereții subsolului sunt din beton armat turnat monolit si au grosimea de 30 cm.

-    planseele sunt diafragme orizontale din beton armat turnat monolit cu grosimea de 13 cm;

-    pereții structurali din cărămidă au grosimi de 25 cm si 30 cm;

-    pereții structurali din beton armat au grosimi de 15 cm;

-    stâlpii cadrelor de fațada au secțiuni de 30 cm x 30 cm

-    grinzile cadrelor de fațada si grinzile de legătură dintre cadrele de fațada si pereții structurali au secțiuni de 30 cm x 55 cm.

Pentru realizarea elementelor structurale s-au folosit următoarele materiale:

Beton C 4/5 (B 50) in tălpile din beton simplu ale fundațiilor;

Beton C 8/10 (B 150) in cuzineții continui din beton armat ai fundațiilor;

Beton C 12/15 (B 200) in pereții structurali, stâlpii si grinzile de cadru si in diafragmele orizontale (planseele) din beton armat;

Cărămidă plina presata calitatea I, marca C100;

- Otel PC 52, OL 37.

Structura de rezistenta este alcatuita intr-un mod relativ dezordonat, pereții structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat conlucrând cu cadrele de fațada prin intermediul unor grinzi de legătură. De aceea putem spune ca structura principala a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat (aceste elemente avand contribuția hotaratoare la preluarea forței seismice datorita rigidității) si cadre de fațada cu rol secundar (aportul acestora la preluarea forței seismice fiind redus).

Sistemul de fundare este alcătuit din tălpi continue sub pereții structurali si sub stâlpii cadrelor de fațada.

Terenul de fundare este format din argila prafoasa cu presiunea convenționala la cota de fundare pconv = 300 kPa si este încadrat in „Categoria I” ca „teren bun cu risc geotehnic redus”.

•    Elemente de izolare termica

Anvelopa clădirii are următoarea alcătuire:

pereții de fațada sunt din zidărie de BCA cu grosimea de 25 cm, termoizolati cu polistiren expandat de 5 cm grosime;

tâmplăria exterioara este din PVC cu geam termoizolant, cu masuri parțiale de etansare si garnituri parțial deteriorate, care nu indeplineste condițiile actuale de eficienta energetica; planseul terasa nu are prevăzută termoizolatie adecvata;

planșeul peste subsol, din beton armat, este netermoizolat.

•    Instalația de încălzire și preparare a apei calde de consum

Clădirea are o instalație de încălzire centrala cu corpuri statice, radiatoare din otel, montate aparent in fiecare incapere. Instalațiile de încălzire interioare sunt caracterizate printr-o funcționare cu eficienta slaba a transferului termic, consecința a depunerilor de materii organice si anorganice în interiorul corpurilor de încălzire si al țevilor.

Sursa de energie termica pentru clădire o reprezintă punctul termic din zona, prin intermediul rețelelor urbane de agent termic pentru incalzire si apa calda de consum, la care este racordat aceasta clădire.

Coloanele si legaturile radiatoarelor sunt din conducte de otel si cupru, montate aparent in camere, racordate la distribuția inferioara, amplasata la plafonul subsolului. Dezaerisirea instalației este realizata centralizat, prin conducte de otel amplasate aparent la plafonul ultimului nivel, racordate la vase de aerisire.

Conductele de distribuție a agentului termic din subsol au fost montate in urma cu aproximativ 12 ani si sunt din PPR, izolate termice si in stare funcționala.

Clădirea este prevăzuta cu instalații pentru alimentarea cu apa rece si calda de consum a obiectelor sanitare, precum si cu legaturile la canalizare a acestor obiecte.

Sunt prevăzute următoarele obiecte sanitare:_

Obiecte

Bucăți

Puncte de consum

Apa rece

Apa calda

lavoar

32

32

32

spălător

9

9

9

cada de baie

12

12

12

Rezervor WC

24

24

-

TOTAL

77

77

53

Rezulta, pe ansamblul clădirii:

numărul punctelor de utilizare apa calda de consum: 53 numărul punctelor de utilizare apa rece: 77 numărul mediu de persoane: 258

• Instalația de climatizare

In momentul actual clădirea nu are un sistem de climatizare centralizat, doar local exista aparate de aer condiționat tip split. Unitățile exterioare, aferente aparatelor de aer condiționat existente, afectate de lucrările de termoizolare, vor fi demontate si depozitate pe tot parcusul lucrării. După finalizarea lucrărilor, acestea vor fi montate pe aceleași poziții, de către personal calificat (frigotehnisti), iar instalația va fi vidata, reincarcata cu freon, pusa in funcțiune si verificați parametrii de funcționare.

3.6. Actul doveditor al forței majore

Nu este cazul

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE SI A AUDITULUI ENERGETIC , CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

a)    Clasa de risc seismic

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

b)    Prezentarea a minimum doua soluții de intervenție

Confonn expertizei tehnice nu sunt necesare lucrări de consolidare/interventie la structura de rezistenta a clădirii.

In auditul energetic s-au propus doua soluții de intervenție pentru reabilitarea termica:

Scenariul I:

1.Intervenții pe partea de construcții:

Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si soluțiile propuse corespund cerințelor legislației in vigoare.

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

■    condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

■    condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

■    condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor

excepționale;

■    condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

■    condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

■    condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

■    condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

■    condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

■    condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

■    condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații tennice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

- se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO ( vata minerala bazaltica ) dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior; nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosisternului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate inainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluții de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R'min > 0.5 m2K/W) si trebuie înlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor încadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale pro filelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu întreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 .

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante va fi 0.77 m K/W.

Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile,

accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

■    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

■    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

■    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

■    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta existenta si forma lacrimalului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

Se vor monta rulouri exterioare cu acționare electrica, realizate din elemente termoizolante pentru reducerea pierderilor de căldură prin elementele vitrate atunci când clădirea nu este ocupata. Comanda acestora se va face de către sistemul BMS integrat al clădirii.

Soluții de reabilitare pentru Terasa (S3) - (Varianta 1)

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm. (S3.1) -(Varianta 1)

Caracteristici tehnice:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa

-    Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

-    Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

Se va face racordul intre termoizolatia verticala a pereților exteriori cu termoizolatia terasei.

Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m1K/W) se propune izolarea termica a planseului cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 200 kPa

-    Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

-    Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

In ambele scenarii, pentru modernizarea clădirii se propune refacerea finisajelor in zonele de intervenție.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului școlar, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati școlare/ in perioadele de week-end.

Scenariul II:

l.Interventii pe partea de construcții:

Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si soluțiile propuse corespund cerințelor legislației in vigoare.

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru

protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 80 kPa Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

- se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO ( vata minerala bazaltica ) dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior; nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosistemului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate înainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluții de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie înlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale profilelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu întreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de

emisie e<0,10.

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante va fi 0.77 m2K7W. Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de

asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

■    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

■    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

■    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

■    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

Se vor monta rulouri exterioare cu acționare electrica, realizate din elemente termoizolante pentru reducerea pierderilor de căldură prin elementele vitrate atunci când clădirea nu este ocupata. Comanda acestora se va face de către sistemul BMS integrat al clădirii.

Soluții de reabilitare pentru Terasa (S3) - (Varianta 2) - Termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm

■    Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protecție din poliuree.

■    Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

■    Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

■    Caracteristici tehnice:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 140 kPa,

-    Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

-    Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

■    Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

-    precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

- controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

In ambele soluții se va tine cont de următoarele masuri:

■ Se va face racordul intre termoizolatia verticala a pereților exteriori cu

termoizolatia terasei.

Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R’min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului cu vata mineral bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 200 kPa

-    Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

-    Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

2. Intervenții pe partea de instalații :

Soluții de reabilitare a instalației de încălzire, a apei calde menajere, a

ventilației si a iluminatului:

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

In ambele scenarii, pentru modernizarea clădirii se propune refacerea finisajelor in zonele de intervenție.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului școlar, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati școlare/ in perioadele de week-end.

c) Soluțiile tehnice si masurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții

Expertiza tehnica

Elaborator - expert tehnic

Numele si prenumele: prof.univ.dr.ing.Constantin Pavel

Certificat de atestare MDRT Seria H, nr. E250 din 10.11.1992, domeniul construcții civile, industriale , agrozootehnice cu structura din beton, beton armat, zidărie si lemn (cerințe Al, A3).

Concluziile raportului de expertiza tehnica:

In urma analizei făcute expertul considera ca structura prezintă un grad adecvat de siguranța privind "cerința de siguranța a vietii“, fiind capabila sa preia acțiunile seismice, cu o marja suficienta de siguranța fata de nivelul de deformare, la care intervine prăbușirea locala sau generala, astfel incat viețile oamenilor sa fie protejate.

De asemenea, expertul considera ca structura are o rigiditate corespunzătoare cu un grad adecvat de siguranța pentru “cerința de limitare a degradărilor’’, pentru a fi capabila a prelua acțiuni seismice fara degradări exagerate sau scoateri din uz.

Imobilul se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor in care răspunsul seismic așteptat este similar celui obtinut la construcțiile proiectate pe baza prescripțiilor in vigoare la momentul actual. In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

De asemenea, expertul considera ca structura si fundațiile sunt capabile sa preia sarcinile suplimentare aduse de reabilitarea termica a clădirii.

Pe parcursul exploatării construcției, factorii de mediu au afectat elementele cu care vin in contact direct.

Astfel, au fost constatate următoarele:

Pe parcursul exploatării construcției, nu au avut loc lucrări de consolidare asupra structurii;

Straturile termoizolatiei si hidroizolatiei terasei sunt parțial degradate;

S-au constatat degradări parțiale ale finisajului soclului si ale trotuarului de protecție al clădirii;

Toate degradările constatate vor fi remediate inaintea inceperii lucrărilor de izolare termica.

Lucrările de reabilitare termica vor incepe numai după ce a fost intocmit un proces verbal de lucrări ascunse pentru toate remedierile prevăzute in proiectul de intervenție.

Fata de cele menționate mai sus expertul considera ca structura de rezistenta nu necesita luarea unor masuri de consolidare care ar putea condiționa realizarea lucrărilor de izolare termica prevăzute pentru creșterea performantei energetice.

Auditul energetic

Elaborator - auditor energetic

Numele si prenumele : ing. Cătălin Ștefan Certificat de atestare : DA 01958

Concluziile raportului de audit energetic: pentru clădirea analizata se recomanda aplicarea Soluției I care implica următoarele intervenții:

Scenariul I:

l.Interventii pe partea de construcții:

Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si soluțiile propuse corespund cerințelor legislației in vigoare.

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

■    condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

■    condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

■    condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

■    condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

■    condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

■    condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurător; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

■    condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

■    condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

■    condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

■    condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

■    condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate;

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

- se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO ( vata minerala bazaltica ) dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior;

nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

nu afecteaza pardoselile, tencuieli le, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosistemului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate inainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluții de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie înlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere

etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale profilelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu întreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10.

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante va fi 0.77 irTK/W.

Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

■    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

■    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

■    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

■    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

Se vor monta rulouri exterioare cu acționare electrica, realizate din elemente termoizolante pentru reducerea pierderilor de căldură prin elementele vitrate atunci când clădirea nu este ocupata. Comanda acestora se va face de către sistemul BMS integrat al clădirii.

Soluții de reabilitare pentru Terasa (S3) - (Varianta 1)

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm. (S3.1) -(Varianta 1)

Caracteristici tehnice:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa

-    Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

-    Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

Se va face racordul intre termoizolatia verticala a pereților exteriori cu termoizolatia terasei.

Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 200 kPa

-    Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

-    Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Intervenții pe partea de instalații:

Soluții de reabilitare a instalației de încălzire, a apei calde menajere, a ventilației si a iluminatului:

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire înlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea tennohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

In ambele scenarii, pentru modernizarea clădirii se propune refacerea finisajelor in zonele de intervenție.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului școlar, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati școlare/ in perioadele de week-end.

d) Recomandarea intervențiilor necesare pentru asigurarea funcționarii conform cerințelor si conform exigentelor de calitate

Pentru asigurarea cerințelor si exigentelor de calitate necesare funcționarii clădirii si pentru a asigura un consum minim de energie se recomanda reabilitarea termica a clădirii.

Analiza tabelelor de sinteză de calcule energetice permite stabilirea unor concluzii privind eficiența măsurilor de reabilitare. Se observă că procentual reducerea facturii energetice, raportate la procentul de investiție din valoarea investiției maxime, este cea mai mare in cazul pachetului de masuri combinate Pl-1.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că soluțiile combinate satisfac majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic.

Măsură

Cost specific

Cost lucrări

Economie de energie primara

Durata de recuperare

lei/mp

lei

KWh/an

ani

SI

153

164,765.70

29,772.42

10.31

S2

524

160,527.40

24,217.34

11.80

S3.1

185

178,987.50

76,797.97

5.08

S3.2

192

185,760.00

75,449.55

5.33

S4

89

86,472.40

29,477.34

6.19

11

736

1,633,220.80

155,082.06

16.27

Pl-1

1,379

2,223,973.80

362,728.68

11.14

Pl-2

1,383

2,230,746.30

351,868.34

11.42

In cazul pachetului de masuri Pl-1 observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 11.14 ani iar economia de energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri 2.

Ținând cont de cele de mai sus precum si de opțiunea beneficiarului recomandam aplicarea pachetului de masuri Pl-1.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu o

imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.

5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO -ECONOMICE (MINIMUM DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

Pentru clădirea cu destinația „Grădiniță nr. 208” s-au analizat doua scenarii tehnico-economice, după cum urmeaza:

Scenariul I:

1.Intervenții pe partea de construcții:

Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si soluțiile propuse corespund cerințelor legislației in vigoare.

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

- se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior; nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cea 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosistemului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate inainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat. Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluții de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m2K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitraj ului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale pro filelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu întreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 .

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare tennoizolante va fi 0.77 m K/W.

Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

■    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si închiderea rosturilor cu tencuiala.

■    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

■    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

■    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate îndepărtării apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

Se vor monta rulouri exterioare cu acționare electrica, realizate din elemente termoizolante pentru reducerea pierderilor de căldură prin elementele vitrate atunci când clădirea nu este ocupata. Comanda acestora se va face de către sistemul BMS integrat al clădirii.

Soluții de reabilitare pentru Terasa (S3) - (Varianta 1)

In cadrul auditului se propun doua soluții de reabilitare a terasei:

Termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm, soluție uzuala. (S3.1) - (Varianta 1)

Caracteristici tehnice:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa

-    Clasa de reacție la foc: B-s2,d0

-    Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

In ambele soluții se va tine cont de următoarele masuri:

■ Se va face racordul intre termoizolatia verticala a pereților exteriori cu

termoizolatia terasei.

Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 200 kPa

-    Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

-    Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Intervenții pe partea de instalații:

Soluții de reabilitare a instalației de încălzire, a apei calde menajere, a ventilației si a iluminatului:

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire înlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, înlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

In ambele scenarii, pentru modernizarea clădirii se propune refacerea finisajelor in zonele de intervenție.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului școlar, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati școlare/ in perioadele de week-end.

Scenariul II:

Intervenții pe partea de construcții:

Soluții de reabilitare pentru pereții exteriori (SI)

Auditul energetic s-a efectuat conform Metodologiei de auditare aprobate si soluțiile propuse corespund cerințelor legislației in vigoare.

Imbunatatirea protecției termice la nivelul pereților exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea unui strat termoizolant suplimentar.

Materialele termoizolante care urmeaza sa fie utilizate la reabilitare trebuie sa indeplineasca următoarele condiții:

condiții privind conductivitatea termica: conductivitatea termica de calcul trebuie sa fie mai mica sau cel mult egala cu 0,04 W/mK;

condiții privind densitatea: densitatea aparenta in stare uscata a materialelor termoizolante trebuie sa fie cel puțin egala cu 15 kg/m3;

condiții privind rezistenta mecanica: materialele termoizolante trebuie sa prezinte stabilitate dimensionala si caracteristici fizico-mecanice corespunzătoare, in funcție de structura elementelor de construcție in care sunt inglobate sau de tipul straturilor de protecție astfel incat materialele sa nu prezinte deformări sau degradări permanente, din cauza solicitărilor mecanice datorate procesului de exploatare, agentilor atmosferici sau acțiunilor excepționale;

condiții privind durabilitatea: durabilitatea materialelor termoizolante trebuie sa fie in concordanta cu durabilitatea clădirilor si a elementelor de construcție in care sunt inglobate;

condiții privind siguranța la foc: comportarea la foc a materialelor termoizolante utilizate trebuie sa fie in concordanta cu condițiile normate prin reglementările tehnice privind siguranța la foc, astfel incat sa nu deprecieze rezistenta la foc a elementelor de construcție pe care sunt aplicate/inglobate;

condiții din punct de vedere sanitar si al protecției mediului: materialele utilizate la realizarea izolației termice a elementelor de construcție nu trebuie sa emane in decursul exploatării mirosuri, substanțe toxice, radioactive sau alte substanțe daunatoare pentru sanatatea oamenilor sau care sa producă poluarea mediului inconjurator; in cazul utilizării izolației termice din materiale care pe parcursul exploatării pot degaja pulberi in atmosfera (produse din vata minerala, vata de sticla, etc.) trebuie sa se realizeze protecția etanșa sau inglobarea in structuri protejate a acestora;

condiții privind comportarea la umiditate: materialele termoizolante trebuie sa fie stabile la umiditate sau sa fie protejate impotriva umidității;

condiții privind comportarea la agenti biodegradabili: materialele termoizolante trebuie sa reziste la acțiunea agentilor biologici sau sa fie tratate cu biocid sau protejate cu straturi de protecție;

condiții speciale: materialele termoizolante trebuie sa permită aplicarea lor in structura elementelor de construcție prin aplicarea unor straturi de protecție pe suprafața lor; materialele termoizolante nu trebuie sa conțină sau sa degaje substanțe care sa degradeze elementele cu care vin in contact (inclusiv prin coroziune); materialele termoizolante care se montează prin procedee la cald nu trebuie sa prezinte fenomene de inmuiere sau tasare la temperaturi mai mici decât cele de aplicare; in caz contrar ele vor trebui sa fie prevăzute din fabricație cu un strat de protecție;

condiții privind punerea in opera: materialele termoizolante trebuie sa permită o punere in opera care sa garanteze menținerea caracteristicilor fizico-chimice si de izolare termica in condiții de exploatare;

condiții privind controlul de calitate: materialele noi sau cele tradiționale produse in străinătate trebuie sa fie agrementate tehnic pentru utilizarea la lucrări de izolații termice in construcții; toate materialele termizolante utilizate trebuie sa aiba certificate de conformitate privind calitatea care sa le confirme caracteristicile fizico-mecanice conform celor prevăzute in standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricație ale produselor respective. In certificatul de calitate trebuie sa se specifice numărul normei tehnice de fabricație (standardul de produs, agrement tehnic, norma sau marca de fabricație etc.); transportul, manipularea si depozitarea materialelor termoizolante trebuie sa se faca cu asigurarea tuturor masurilor necesare pentru protejarea si pastrarea caracteristicilor funcționale ale acestor materiale. Aceste masuri trebuie asigurate atat de producătorii cat si de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelor de produs, agrementelor tehnice sau normelor tehnice ale produselor respective; condițiile de depozitare, transport si manipulare eventualele masuri speciale ce trebuie luate la punerea in opera (produse combustibile, care degaja anumite noxe la aplicarea la cald, etc.) vor fi in mod expres precizate in normele tehnice ale produsului precum si in avizele de expediție eliberate la fiecare livrare.

Luând in considerare toate cerințele enunțate mai sus se propune soluția izolării pereților exteriori de fațada cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS( 10), min. 80 kPa

Clasa de reacție la foc: B-s2,d0 Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

- se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - s 1 ,d0 dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

Soluția prezintă următoarele avantaje:

corectează majoritatea punților termice;

conduce la o alcătuire favorabila sub aspectul difuziei la vaporii de apa si al stabilitatii termice;

protejează elementele de construcție structurale precum si structura in ansamblu, de efectele variației de temperatura a mediului exterior; nu conduce la micșorarea ariilor utile;

permite realizarea, prin aceeași operație, a renovării fațadelor;

nu necesita modificarea poziției corpurilor de incalzire si a conductelor instalației de incalzire;

permite utilizarea spațiului interior in timpul executării lucrărilor de reabilitare si modernizare;

nu afecteaza pardoselile, tencuielile, zugrăvelile si vopsitoriile interioare existente; durata de viata garantata, de regula, cel puțin 15 ani.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se inchid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosistemului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate inainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de

10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Este foarte important ca recepția finala a lucrărilor de termoizolare sa se faca pe baza termogramelor in infrarosu realizate cu camere cu rezoluție mare.

Soluții de reabilitare pentru tamplaria exterioara cu tamplarie performanta energetic (S2)

Tamplaria exterioara existenta, nu mai este corespunzătoare, avand rezistenta termica minima mai mica decât cea prevăzută in Ordinul 2641/2017 (R’min > 0.5 m K/W) si trebuie inlocuita.

Se recomanda o tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale profilelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu intreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 .

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante va fi 0.77 m2K/W.

Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si intretinere.

După inlocuirea tamplariei se va avea in vedere:

■    etansarea la infiltrații de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplarie, dintre toc si glafurile golului din perete cu o folie de etansare la exterior din plasa din fibra de sticla; completarea spatiilor ramase cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala.

■    etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale: chituri siliconice, folie de etansare din plasa din fibra de sticla, mortare hidrofobe).

■    se vor prevedea lacrimare la glaful orizontal exterior de la partea superioara a golurilor din pereți.

■    crearea sau desfundarea găurilor de la partea inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele.

înlocuirea glafurilor din tabla zincata existente; se va asigura panta existenta si forma lacrimalului, etansarea fata de toc si fata de perete.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin

intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

Se vor monta rulouri exterioare cu acționare electrica, realizate din elemente termoizolante pentru reducerea pierderilor de căldură prin elementele vitrate atunci când clădirea nu este ocupata. Comanda acestora se va face de către sistemul BMS integrat al clădirii.

Soluții de reabilitare pentru Terasa - termoizolarea cu spuma poliuretanica de 20 cm (S3) - (Varianta 2)

■    Procedeul de realizare a termohidroizolatiei din spuma poliuretanica se aplica in straturi de 5-25 mm, care prin expandare ajunge la 30 mm grosime. Se aplica numărul de straturi, pana la realizarea grosimii propuse. Peste termoizolatia din spuma, care devine rigida, cu aspectul unei mase continue se aplica un strat de protecție din poliuree.

■    Termoizolatia din spuma aplicata prin procedeul descris mai sus este aderenta pe orice suprafața orizontala sau verticala, conducând la o acoperire continua, fara nade sau decupaje.

■    Aplicarea ușoara si directa a materialului, prin pulverizare, cu utilaje speciale conduce la o productivitate ridicata si economie de manopera in execuție, dar nu se asigura planeitatea, respectiv scurgerea eficienta a apelor meteorice.

■    Caracteristici tehnice:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 140 kPa,

-    Clasa de reacție la foc: C-s2,d0, B-s2,d0.

-    Conductivitatea termica de calcul 0,026 W/mK;

■    Printre dezavantajele sistemului, in afara de costurile mai ridicate, se menționează:

-    precizia si rapiditatea in execuție, cu utilizarea unui personal cu calificare superioara, dat fiind ca expandarea se produce instantaneu si nu se pot face corecții sau remedieri după aplicare;

-    controlul asupra grosimii realizate este dificil de realizat si menținut pe parcursul aplicării;

In ambele soluții se va tine cont de următoarele masuri:

■    Se va face racordul intre termoizolatia verticala a pereților exteriori cu termoizolatia terasei.

Soluții de reabilitare pentru planseul peste subsol (S4)

Pentru rezistentele termice minime prevăzute pentru planseul peste subsol la clădirile existente (R'min>2.5 m2K/W) se propune izolarea termica a planseului cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

-    Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 200 kPa

-    Clasa de reacție la foc: Al sau A2 - sl,dO

-    Conductivitatea termica de calcul 0,035 W/mK.

Intervenții pe partea de instalații :

Soluții de reabilitare a instalației de încălzire, a apei calde menajere, a ventilației si a iluminatului:

• Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

In ambele scenarii, pentru modernizarea clădirii se propune refacerea finisajelor in zonele de intervenție.

De asemenea, se precizează ca realizarea lucrărilor se va desfasura in afara programului școlar, in vacante si, eventual, in perioadele din zi când nu se desfasoara activitati școlare/ in perioadele de week-end.

5.1. Soluția tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si economic

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenție

lucrări de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a clădirii.

lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum

instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice si/sau termice pentru consum propriu

instalare/reabilitare/modemizare a sistemelor de climatizare si/sau ventilare mecanica pentru asigurarea calitatii aerului interior

lucrări de reabilitare/modemizare a instalațiilor de iluminat in clădiri

Descrierea lucrărilor de reabilitare termica incluse in soluția tehnica de intervenție propusa

•    Soluția izolării pereților exteriori de fațada cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Principalele caracteristici tehnice ale materialelor utilizate:

Efortul de compresiune al plăcilor la o deformatie de 10% - CS(10), min. 80 kPa Clasa de reacție la foc: B-s2,d0 Conductivitatea termica de calcul 0,033 W/mK;

se bordeaza cu fasii orizontale continui de materiale termoizolante din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii cu latimea de minimum 0,30 m si cu aceeași grosime cu cea a materialului termoizolant utilizat la termoizolarea fațadei.

In zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colturi si decrosuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticla sau/si folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

Este necesar ca pe conturul tamplariei exterioare sa se realizeze o captusire termoizolanta, in grosime de cca 3 cm a glafurilor exterioare, prevazandu-se si profile de intarire-protectie adecvate din aluminiu precum si benzi suplimentare din tesatura din fibre de sticla. Se vor prevedea glafuri noi din tabla vopsita in câmp electrostatic, avand latimea corespunzătoare acoperirii pervazului.

Montarea termoizolatiei suplimentare se va face pe toata suprafața fațadei, exceptând zona rosturilor unde nu se propune nici o imbunatatire la nivelul pereților exteriori. Rosturile se închid cu un cordon de material termoizolant si lire tip „Q” din tabla zincata sau alte materiale adecvate.

Realizarea lucrărilor de termoizolare a pereților exteriori se va face după desfacerea termosistemului existent considerat neconform deoarece acesta are o grosime mica, nu au fost prezentate documente/certificate de calitate ale materialelor utilizate si nici proiect de execuție. Aceste lucrări au fost realizate înainte de 2017 deci nu respecta prevederile Ghidului 2641/2017 in ceea ce privește caracteristicile de performanta minime impuse de acesta.

Recomandarea de mai sus este valabila pentru ambele scenarii.

In zona soclului termoizolarea se va efectua cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm avand densitatea de minim 30 kg/m3. In zonele in care situația din teren permite ( in zonele in care pereții exteriori ai parterului se continua cu cei ai subsolului, sub cota terenului), se va efectua o săpătură in jurul clădirii cu adancimea de 50 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea clădirii si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

Tamplaria existenta se va înlocui cu tamplarie performanta cu tocuri si cercevele din Aluminiu, cu vitraj termoizolant low-e constituite din cel puțin doua panouri de sticla separate prin distantiere etanșate ermetic pe contur, stabile si rezistente din punct de vedere mecanic. Spațiul dintre geamuri va fi umplut argon sau alte gaze. Toleranta maxima admisa la grosimea elementului de vitraj este de ±0.1 mm. Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigura prin performantele etansarii ansamblului: indice de pătrundere a umidității < 2 ; debitul de gaz pierdut Lj<1.0%/an. De asemenea pentru o calitate superioara optica si vizuala a vitrajului trebuiesc asigurate: imagine fara distorsiuni si deflexii reduse ale foilor de geam.

Profilele vor asigura proprietăți optime de statica a ferestrei si se vor incadra cel puțin in clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO. Grosimea protecției pe părțile vizibile ale pro filelor va fi de minim 50 pm. Se vor utiliza numai profile cu întreruperea punții termice care constau din asamblarea a doua profile de aluminiu cu barete din poliamide armate cu fibre de sticla sau alte produse.

Tamplaria va fi dotata cu cel puțin 3 coltari/ sistem, prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se va realiza cu cel puțin 4 șuruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minim 6 șuruburi, pe doua direcții.

Geamul termoizolant va avea suprafața tratata cu un strat reflectant avand un coeficient de emisie e<0,10 .

Rezistenta minima corectata a tamplariei exterioare termoizolante va fi 0.77 m2K/W.

Deoarece profilele din aluminiu sunt profile cu secțiune transversala si accesorii de asamblare unicat se va solicita furnizorului documentația completa referitoare la profile, accesorii de montaj, feronerie si modul lor de asamblare, de montare si întreținere.

Se propune ca tamplaria sa se monteze in dreptul termoizolatiei exterioare a pereților prin intermediul unor piese speciale de legătură. Astfel se vor elimina majoritatea punților termice din jurul ferestrelor.

•    Se propune izolarea termica a planseului peste subsol cu vata minerala de natura bazaltica de 10 cm grosime, protejata cu o masa de șpaclu armata.

•    Termoizolarea terasei cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm.

La stabilirea cerințelor de performanță energetică a clădirii expertizate s-au avut in vedere prevederile Directivei 2010/31/UE privind performanta energetica a clădirilor si a Directivei 2012/30/UE a Parlamentului European privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse ale produselor cu impact energetic.

Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de încălzire si preparare apa calda de consum si la instalațiile de iluminat care sa conducă la reducerea consumurilor de energie.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădire va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

-obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii

-încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

- măsurile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

combinarea eficienta a surselor convenționale cu cele regenerabile in cadrul masurilor de reabilitare a instalațiilor existente.

Soluțiile de reabilitare sunt in concordanta cu scenariul propus in auditul energetic privind modernizarea energetica a anvelopei clădirii si instalațiilor, si prevăd următoarele lucrări:

Instalații termice:

Pentru eficientizarea energetica a instalațiilor de incalzire, vor fi inlocuite:

•    Instalațiile de distribuție a apei calde de incazire;

•    Coloanele si conductele de legătură dintre acestea si conductele de distribuție;

•    Radiatoarele.

Aceste lucrări presupun demontarea distribuției existente de incalzire din subsol si realizarea unei distribuții de incalzire cu materiale noi din PPR pentru instalații de incalzire imbinate prin sertizare.

După proba de etanșeitate si de dilatare, conductele se vor izola termic cu termoizolație tip „Armaflex” cu grosimea de 13mm pentru diametre pana in 2” si 19mm pentru conducte mai mari de 2”.

Conductele de distribuție vor fi montate cu pante de 0,1-0,2% si vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

Pe ramurile principale se vor prevedea robinete de secționare / reglaj si robinete de

golire.

încălzirea incaperilor se va realiza cu corpuri de incalzire compacte tip radiator din otel, funcționând cu apa calda 80/60°C.

Fiecare radiator va fi echipat cu robinet cu cap termostatic 1/2”, pe tur, aerisitor manual 1/2” si robinet de colt 1/2”, pe retur.

încălzirea imobilului se realizează cu corpuri statice, amplasate in general pe pereții exteriori, sub ferestrele cu parapet, iar acolo unde nu este posibil, pe peretele apropiat, la 5 cm de la perete si la 15 cm de la pardoseala.

Pentru a se asigura in incaperi o putere termica egala cu necesarul de căldură al acestor spatii in funcție de temperatura exterioara se va realiza un reglaj termic calitativ cu ajutorul vanei cu 3 cai poziționată după nodul de contorizare actionata cu ajutorul BMS-ului.

Operațiunea de inlocuire a distribuției de incalzire este necesara si oportuna, astfel incat beneficiile realizate din economia de energie termica obținute prin izolarea clădirii sa fie posibila.

Soluția pentru ventilare climatizare

Pentru a asigura un volum de aer in corelare cu numărul de persoane care au activitati in sălile de clasa, conform 15, s-a prevăzut un sistem de ventilare descentralizat pentru introducerea aerului proaspăt in sălile de clasa, echipat cu recuperator de căldură in scopul reducerii emisiei de CO2.

Unitatea interioara de ventilare are un volum de aer circulat de pana la 850 mc/h, cu un nivel acustic sub 37db(A), eficienta de recuperare a căldurii de pana la 93%, o putere abosrbita de 2xl68W, tensiunea 230V, 50 Hz si care include un sistem de automatizare RD5 si sensor CO2.

Unitatea interioara de ventilare cu recuperare de căldură este poziționată in spatele sălii de clasa in apropierea peretelui exterior si are doua tubulaturi flexibile pentru introducerea si evacuarea aerului.

Unitatea interioara de ventilare cu recuperare de căldură este prevăzută doar pentru sălile de clasa nu si pentru incaperile cu alte destinații precum birouri sau cabinete medicale.

Climatizarea, pe timpul sezonului cald se va realiza cu aparate de aer condiționat de tip split. Racirea aerului din incaperi se va realiza cu aparate de aer condiționat tip mono-split cu inverter, alcătuite dintr-o unitate interioara amplasata pe unul dintre pereții interiori si o unitate exterioara amplasta la exterior. Aparatele de aer condiționat funcționează in pompa de căldură, având capacitatea de răcire si de incalzire de 5.3 kW, puterea electrica de 1,9 kW, U = 230 V / 50 Hz, debitul de aer de aproximativ 850 mc/h.

Echipamentele de climatizare vor fi furnizate complet echipate (traseu țeava cupru, telecomanda etc.).

Aparatele de aer condiționat s-au prevăzut pentru sălile de clasa si birouri.

Instalații sanitare

Apa calda menajera se va prepara cu ajutorul unor panouri solare si a unor boilere cu o serpentina, acestea din urma fiind amplasate in subsolul clădirii, iar distribuția către grupurile sanitare se realizează prin conducte de PPR pentru apa calda menajera, montate aparent si ingropat.

Se prevăd 30 de panouri solare amplasate pe terasa clădirii, pentru prepararea apei calde menajere, acoperind o suprafatata de 60 mp.

In cazul in care panourile solare nu pot asigura debitul necesar de apa calda, se va comuta pe apa calda menajera provenita de la rețeaua de termoficare, cu ajutorul unei vane cu trei cai amplasata in subsolul clădirii, la intersecția dintre conducta de distribuție de la termoficare si conducta de la rezervoarele de acumulare.

Se va inlocui in totalitate rețeaua de distribuție a apei calde menajere existente. Ca urmare noua instalația de distribuție apa calda se va monta pe la plafonul subsolului si va ajunge la consumatori prin intermediul unor coloane verticale.

Lavoarele si spălătoarele nu se vor inlocui, insa vor fi prevăzute cu baterii cu fotocelula pentru a reduce risipa de apa. Bateriile cu fotocelula nu vor fi alimentate electric de la rețea, doarece sunt prevăzute cu baterii.

Se propune si realizarea unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati. Acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii ( conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VIU.

Se vor inlocui receptorii de terasa si se vor racorda la coloanele de canalizare pluviale existente.

La reabilitarea teraselor se vor prelungi coloanele pluviale, prin montarea unei guri de scurgere (receptor de terasa). Gurile de scurgere ale apelor pluviale, prevăzute cu parafrunzare, se vor inalta corespunzător noului nivel al terasei.

Se prevede o conducta de PPR pentru alimentarea cu apa rece a panourilor solare si o conducta de cupru care face legătură intre panourile solare si rezervoarele de acumulare. Aceste conducte vor trece prin camera cu destinația 4’Bucătărie4’ si ‘’Uscatorie4’ pana când vor ajunge la nivelul terasei.

Golirea rezervoarelor de alimentare amplasate in subsolul clădirii, se va realiza cu ajutorul unei pompe. Aceasta va fi prevăzută pe traseul de golire al rezervoarelor către rețeaua de canalizare existenta, deoarece racordul de golire al rezervoarelor de acumulare este la o cota inferioara rețelei de canalizare existenta.

Clădirea este prevăzută cu hidranti interiori, neexistand hidranti exteriori. Conform P-118-2 aceștia sunt necesari (art. 4.1 lit. c si art. 6.1 lit. h). Instalațiile de stingere nu fac obiectul prezentului proiect si vor fi proiectate intr-o documentație separate.

Instalații electrice

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica a incintei va fi asigurata dintr-un tablou electric general, ce va fi mutat in exteriorul clădirii, conform normelor in vigoare.

Pentru siguranța in exploatare, pentru a respecta normele in vigoare, si din cauza uzurii fizice, tabloul electric general se va reabilita conform noilor cerințe energetice. De asemenea, se vor reabilita si tablourile electrice secundare. Circuitele electrice existente, nu se vor modifica, nefacand obiectul prezentului proiect.

Instalații electrice de producere energie electrica cu panouri fotovoltaice

S-a prevăzut un sistem de panouri fotovoltaice care va asigura energie complementara din surse regenerabile. Prin intermediul unui inverter, energia solara oferita de colectoarele solare, va fi transformata in curentul necesar. Astfel, energia obtinuta este inmagazinata in acumulatori de mare capacitate. In tablourile electrice secundare(TESs, TEP, TEE1.1, TEE1.2), se va prevedea cate o bareta, de unde se vor alimenta: corpurile de iluminat, echipamentele de ventilație, vana cu trei cai, si rulourile electrice exterioare. Aceasta bareta va avea o dubla alimentare: una de la tabloul electric general, si a doua, de la inverter, puterea obtinuta de la panourile fotovoltaice. Tablourile vor fi echipate cu aparatura care sa asigure comutarea automata pe sursa de baza si invers, in funcție de puterea produsa.

Sistemul fotovoltaic va avea 30kW putere instalata. Acesta trebuie sa fie compus din minim următoarele:

•    90 panouri fotovoltaice policristaline, insumand o suprafața de 180mp;

•    baterii care pot stoca pentru autonomia sistemului fotovoltaic in caz de ploaie sau ninsoare sau alte cazuri majore;

•    1 inverter de 30kW pentru alimentarea consumatorilor direct din panourile fotovoltaice;

•    regulatoarele de incarcare ultra rapide;

•    cablu solar cu lx6mmp cu protecție UV;

•    sistem de montaj pentru acoperiș tip terasa;

•    set conectori MC4 pentru cablu 4-6mmp;

•    doza etanșa de conexie pentru cabluri;

•    infrastructura de acoperis(profile de aluminiu, suporți de inox pentru acoperiș, șuruburi, piulițe, cleme de capat si de mijloc, etc.)

Acesta se va monta pe terasa clădirii.

Instalații electrice de iluminat

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu eficienta energetica ridicata si durata mare de viata. Nivelul de iluminare este in concordanta cu suprafața si destinația fiecărei incaperi.

Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente, iar după caz in unele incaperi se va suplimenta numărul corpurilor de iluminat, conform normativului aflat in vigoare.

Avantajele tuburilor cu LED constau in ușurința in instalare, deoarece nu au nevoie de starter sau balast, lumina clara emisa, generarea unei economii la energia electrica de pana la 50% fata de tuburile fluorescente.

Tuburile cu LED-uri pastreaza forma tuburilor fluorescente clasice, insa sunt mult mai eficiente si reprezintă soluția ideala pentru inlocuirea tuburilor fluorecente cu o tehnologie eficienta si economica. Tuburile cu LED va reduce de asemenea costul de mentenanta deoarece acestea sunt mult mai rezistente decât cele fluorescente, nu pâlpâie si nu au probleme cu balastul.

Printre alte avantaje ale tuburilor cu LED:

•    nu conțin mercur, ceea ce le face sigure pentru mediul inconjurator;

•    lumina directionata - LED-urile iluminează exact acolo unde este nevoie, spre deosebire de tuburile fluorescente care au lumina multi direcționala, ceea ce inseamna ca o parte din aceasta se pierde in corpul tubului;

•    tuburile LED sunt mai eficiente decât cele fluorescente;

•    calitatea luminii -LED-urile produc lumina intr-o varietate de temperaturi de culoare similare cu cele fluorescente, dar nu pâlpâie ca acestea;

•    durata de viata - durata medie de viata a unui tub LED este de cca.

50000 h fata de numai cca. 30000h pentru un tub fluorescent

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Pentru iluminatul de siguranța pentru evacuarea din clădire, si de panica, se prevăd la corpurile de iluminat cu tub LED un kit de emergenta, cu acumulatori, care sa asigure o autonomie de minim 180 de minute conform normativului 17-2011.

Instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

Conform normativului PI 18-3/2015, capitolul 3.3.1, litera (c), este necesara echiparea cu instalații electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu pentru “cladiri/constructii avand destinația de invatamant cu mai mult de 200 persoane, sau cu aria construita mai mare de 600mp si mai mult de 2 niveluri”. Astfel, s-a prevăzut un sistem de alarma, semnalizare, si avertizare in caz de incendiu, in concordanta cu reglementările tehnice in vigoare. Instalațiile electrice de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu nu fac obiectul unei documentații pentru obținerea autorizației ISU, dar au fost intocmite conform cerințelor din tema de proiectare.

Sistemul de avertizare la incendiu va avea rolul de a semnaliza declanșarea unui incendiu cu ajutorul detectoarelor de fum sau prin acționarea manuala a butoanelor de incendiu. Sistemul va fi conceput pentru o utilizare cat mai simpla, dar in același timp sa asigure un grad ridicat de supraveghere a posibilităților de apariție a incendiilor. Alături de celelalte masuri si echipamente de prevenire si stingere a incendiilor acest sistem va avea rolul de a creste gradul de securitate la apariția incendiilor in acest obiectiv.

Monitorizarea sistemului se va realiza cu ajutorul unei centrate de detecție si avertizare la incendiu, amplasata la parter, in holul de la intrare. Centrala de detecție si avertizare la incendiu va respecta cerințele Normativului PI 18/3-2015. Astfel, personalul va fi avertizat in cazul in care sistemul detectează o situație deosebita(fum, apasarea unui buton de incendiu, etc.), si poate decide masurile necesare stabilite prin planul de acțiune si situații specifice.

Sistemul afiseaza pe panoul LCD al centralei, exect zona(spatiul) din care detectorul sau butonul a declanșat alarma de incendiu, facand posibila intervenția in cel mai scurt timp.

Sistemul avertizează acustic, in cazul alarmelor de incendiu, cu ajutorul sirenelor de interior si/sau exterior, amplasate astfel incat sa acopere zonele de alarmare necesare, inclusiv personalul din incinta.

Tehnologia constructiva a detectorilor de fum precum si o politica adecvata de mentenanta, va garanta un nivel ridicat de protecție impotriva alarmelor false.

In timpul funcționarii sistemului in stare normala, adica nici un semnal de alarma sau defect, centrala va supraveghea integritatea rețelei si funcționalitatea elementelor de detecție si semnalizare. Orice modificare a parametrilor normali de funcționare vor fi semnalizați si afișați pe display-ul centralei.

Structura sistemului de detecție, semnalizare si avertizare la incendiu este:

•    centrala de avertizare incendiu adresabila;

•    detectori de fum adresabili;

•    butoane manual de semnalizare adresabile;

•    sirena de interior;

•    sirena de exterior;

•    acumulatori;

•    cabluri de comanda rezistente la foc;

•    elemente anexe.

Butoanele de semnalizare incendiu vor fi amplasate pe caile de ieșire si in zonele de pe caile de acces, fiind ușor accesibile in cazul in care este observat un focar de incendiu. Detectoarele de fum vor fi amplasate conform normativului aflat in vigoare, PI 18-3/2017.

Instalații electrice de curenti slabi

Se va implementa un sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire(va comanda vana cu trei cai montata pe turul conductei de incalzire in zona nodului de contorizare, cu ajutorul datelor primite de la un termostat). De asemenea prin intermediul sistemului BMS, vor fi acționate si rulourile electrice exterioare prevăzute la fiecare fereastra exterioara. Acestea vor fi realizate din materiale termoizolante. Rulourile electrice exterioare vor primi comanda pe rând, pentru a evita suprasolicitarea instalației electrice.

Sistemul propus este un sistem distribuit si are la baza o magistrala de comunicație, controlere zonale si un algoritm de control centralizat.

Sistemul BMS, va fi amplasat in subsol, in camera tehnica, si va fi prevăzut cu un aparat pentru controlul la distanta(de ex: tableta, computer, etc.). Sistemul va fi ultilizat/verificat doar de personal calificat.

Prin implementarea sa, sunt aduse beneficii importante a consumurilor energetice. Starea de funcționare si disponibiltate, avariile sau alarmele generate de sistemele menționate anterior

vor fi transmise sistemului central de management.

Alte beneficii:

•    importante economii de energie: electrica, termica(alte surse primare de energie);

•    puteri instalate mai reduse;

•    marirea duratei de viata a echipamentelor ce deservesc clădirea;

•    atingerea unor parametri de confort apropiati activitatilor specifice;

•    funcționare simpla, cu diverse funcții repetitive programate, in cazul unei funcționari automate;

•    răspuns rapid la cererile utilizatorilor, chiar si in condiții limita;

•    intretinere simpla, datorita facilităților din sistem(intregistrari anterioare, alarmare automata, program de service si intretinere);

•    flexibilitate in programare, conform cerințelor, mărimii si organizării sistemului;

•    posibilități de dezvoltare si extindere.

Sistemul de automatizare BMS, are următoarele funcții:

•    urmărirea stării sau a valorilor tuturor parametrilor din sistem;

•    controlul acestora sau posibilitatea modificării după dorința a stării unor parametri sau a valorii acestora;

•    intregistrarea in memorie sau pe un suport si la intervale de timp alese de utilizator a evoluției acestora; posibilitatea creerii de grafice pe intervale de timp sau a evidențierii valorilor maxime a unor parametri; contorizari de energie(electrica/termica);

•    alarmarea si acționare asupra unor echipamente specializate in caz de situații definite ca avarii. După caz, acest lucru poate alarma administratorul clădirii, echipa service pentru diferite echipamente tehnologice, etc;

•    informarea intr-un sistem unitar ce poate fi ușor de utilizat.

Instalațiile electrice de prize, si de protecție împotriva transnetului, nu fac obiectul prezentului proiect, si vor fi tratate in cadrul altei documentații.

b)Descrierea categoriilor de lucrări conexe incluse in soluția tehnica de intervenție propusa

Aceste lucrări se vor realiza doar cu personal calificat.

Reparații tencuieli pe fațade si in jurul tocului si pervazurilor

Reparații tencuieli interioare pe zona de intervenții (inst.termice , electrice , sanitare)

Glet si finisaje cu vopsea lavabila pe zonele de intervenție

Amenajare grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati -acesta se va realiza in cadrul unui grup sanitar existent de la parterul clădirii (conform plan parter propunere ) si va fi prevăzut cu obiecte sanitare conform NP 051-2012, cap. VII.3. Montare glafuri la ferestre, din mase plastice

Desfacere sistem termoizolant neconform la fațada Obținere planeitate pereți exteriori in vederea aplicării termosistemului Demontarea si remontarea elementelor montate aparent la ferestre Demontarea si remontarea aparatelor de aer condiționat

Demontare glafuri, sorturi existente Montare balustrada de protecție la terasa Desfacere si refacere trotuar perimetral Rampa pentru persoanele cu dizabilitati

c) Analiza vulnerabilității cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investiția

•    Factori de risc naturali - seisme

Construcția este o clădire cu următoarele caracteristici:

Categoria de importanta - C (conform HG 766/1997) - construcție de importanta normala Clasa de importanta - II (conform Codului PI00/1-2006 si PI00/1-2013)

Regim de inaltime - Sp+P+1 E+Et teh;

Din punct de vedere al comportării la seisme, construcția a fost asigurata pentru clasa corespunzătoare zonei. Ca urmare se considera ca exista un risc minim de afectare a construcției.

•    Factori de risc antropici

Riscuri de natura economico-financiara

In faza de execuție unul dintre cei mai importanți factori de risc este cel de natura economico-financiara care poate conduce, din neasigurarea unui flux continuu de fonduri, la intarzierea sau intreruperea lucrărilor.

Inflația sau intarzierea plăților pentru serviciile prestate pot face ca valoarea de execuție pentru lucrările proiectate sa devină inacceptabila pentru investitor (in cazul inflației sau a neplății facturilor). In aceste situații trebuie găsite in timp resurse financiare, deoarece exista riscul necontinuarii proiectului.

Pentru reducerea la minim a riscurilor este necesara respectarea perioadei de execuție si respectarea cu acuratețe a proiectului care sta la baza execuției.

Riscul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu: Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-1999)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor:

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Principalele riscuri ce pot interveni in derularea proiectului sunt:

Riscuri interne - sunt acele riscuri direct legate de proiect si care pot aparea in timpul si /sau ulterior fazei de implementare:

■    Executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrările de construcții;

■    Nerespectarea graficului de execuție;

■    Nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti;

■    Valoarea subdimensionata a lucrărilor de execuție si/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute;

■    Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale;

■    Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului.

Riscuri externe - sunt acele riscuri aflate in stransa legătură cu mediul socio-economic si cel politic, precum si cu condițiile de mediu , avand o influenta considerabila asupra proiectului propus.

■    Deteriorarea obiectului de investiție cauzata de calamitati (ex. cutremure);

■    Creșterea inflației si/sau deprecierea monedei naționale;

■    Creșterea preturilor la materiile prime si energie;

■    Creșterea costurilor forței de munca;

■    Nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si intretinerea corespunzătoare a investiției.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate / prevenite prin intermediul masurilor de natura administrativa cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de construcții, întocmirea unui contract clar si strict , selectarea unui inginer cu experiența in domeniu etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult cu cat ele se produc independent de acțiunile întreprinse de managerul de proiect (beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d)    Informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specifice in cazul existentei unor zone protejate

Nu este cazul.

e)    Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investiției rezultate in urma realizării lucrărilor de intervenție

In urma aplicării soluțiilor propuse pentru creșterea eficientei energetice a clădirii, caracteristicile elementelor de anvelopa vor fi:

Element de

construcție

Coeficient

inițial

punți

termice

Rezistenta termica

corectata

inainte de reabilitare

m2K/W

Coeficient final punți

termice

Rezistenta termica

corectata

după reabilitare m2K/W

Perete opac exterior

0.75

1.22

0.71

4.39

Terasa (polistiren expandat ignifugat de inalta densitate)

0.97

0.69

0.92

9.01

Planseu peste subsol

0.97

0.39

0.95

3.09

Indicatori performanta clădire inainte si după reabilitare :

Nr. Crt.

Varianta, soluție, pachet

Consum

anual

energie

primara

Consum

anual specific incalzire

Consum anual specific de energie total

Consum

anual

specific CO2

Consum

anual

energie

primara

unitara

Procent

reducere

energie

primara

0

0

KWh/an

KWh/mp.an

KWh/mp.an

Kg/mp.an

KWh/mp.an

%

1

V0 - clădirea

reala

464,380.91

211.51

264.98

68.74

287.99

0.00

2

Pl-1

101,652.23

57.32

92.53

14.51

63.04

78%

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la începutul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

110.84

23.40

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

464,381

101,652

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

38.06

8.33

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

287.99

63.04

- pentru incalzire

194.59

52.73

- pentru preparare apa calda de consum

25.26

2.14

- electric

68.14

8.16

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

53.88

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de

consum

0.00

14.88

- electric

0.00

39.00

5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depășirea consumurilor inițiale de utilităti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Clădirea scolii are asigurate următoarele utilităti:

alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune; alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala; alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala; canalizare racordata la rețeaua municipala;

punct terniic zonal.

apa calda de consum (60°C) produsa de punctul termic zonal, rețea de telefonie

5.3. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

5.3.1. Graficul fizic si valoric de realizare a lucrărilor de intervenție (luni) Grădiniță nr. 208, Sector 6, București

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII:

"Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr.208, Str.Valea Oltului nr.14"

nr

crt

Denumirea Obiectului categoria de lucrări

Valoare

lei

Luna de execuție

1

II

III

IV

V

VI

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

5.1 .Organizare de șantier

1.1

5.1.1.LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

26115,44

13058,00

13057,44

1.2

5.1 2.CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII ȘANTIERULUI

6528,86

1089,00

1089,00

1089,00

1089,00

1089,00

1083,86

2

4.1. Lucrări de baza

2,1

LUCRĂRI DE REABILITARE TERMICA A ANVELOPEI

2.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

169952,94

42500,00

42500,00

42500,00

42452,94

2.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

528738,90

88200,00

88200,00

88200,00

88200,00

88200,00

87738,90

2.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

69516,58

40000,00

29516,58

2.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

224775,38

37500,00

37500,00

37500,00

37500,00

37500,00

37275,38

2,2

INSTALAȚII SANITARE

2.2.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

73653,00

37000,00

36653,00

2,3

INSTALAȚII ELECTRICE

2.3.1

INSTALAȚII ELECTRICE

136500,00

45500,00

45500,00

45500,00

2.4.

INSTALAȚII HVAC

2.4.1

INSTALAȚII TERMICE

'    102635,17

34500,00

34500,00

33635,17

3

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

MONTAJ UTILAJ    f 54791,00

20000,00

34791,00

4

4.3.Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

PROCURARE UTILAJ CU MONTAJ

r 1027367,28

400000,00

400000,00

227367,28

TOTAL

2420574,55

139847,00

206289,00

285942,00

689289,00

697893,69

401313,86

5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

- Costurile estimate pentru realizarea investiției

Valoarea totala a investiției

Valoarea totala a investiției

Total cu TVA 19% :

3419385.87 lei

1650147.30 lei


din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:

Detalierea valorii totale a investiției

Anexa 7 - DEVIZ GENERAL

- Costurile estimate pe perioada de operare

Costurile pentru intretinerea si operarea obiectivului investiției includ următoarele categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu:

(a)    cheltuieli cu personalul;

(b)    cheltuieli cu materialele consumabile;

(c)    cheltuieli cu energia electrica;

(d)    cheltuieli cu apa si canalizare;

(e)    cheltuieli cu energia termica;

(f)    cheltuieli pentru telecomunicații (telefon);

(g)    cheltuieli cu salubritatea;

(h)    alte cheltuieli.

5.5. Sustenabilitatea realizării investiției

a)    Impactul social si cultural

Se are in vedere impactul social pozitiv al proiectului ca urmare a unor facilitați de interes social si cultural care se vor crea datorita realizării obiectivului propus.

Impactul pozitiv se reflecta si prin: creșterea eficienței energetice, scăderea emisiei de CO2, creșterea gradului de confort al utilizatorilor și reducerea consumului energetic la nivel de construcție.

b)    Estimări privind forța de munca

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 20 Număr de locuri de munca create in faza de operare: -

c)    Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Având în vedere natura lucrărilor, organizarea de șantier , amplasamentul investiției si destinația obiectivului de investiții, putem considera ca în perioada de execuție, pot exista potențiale surse de poluare pentru care sunt prevăzute o serie de masuri de diminuare.

> Impactul produs asupra apelor

•    se apreciaza ca emisiile de substanțe poluante (provenite de la traficul rutier specific șantierului, de la manipularea si punerea in opera a materialelor) care ajung direct sau indirect in apele subterane nu sunt in cantitati importante si nu modifica încadrarea in categorii de calitate a apei.

•    cantitatile de poluanti care vor ajunge in mod obișnuit in perioada de execuție in cursurile de apă nu vor afecta ecosistemele acvatice sau folosințele de apa. Numai prin deversarea accidentala a unor cantitati mari de combustibili, uleiuri sau materiale de construcții s-ar putea produce daune mediului acvatic.

•    in ceea ce privește posibilitatea de poluare a stratului freatic, se apreciaza ca si aceasta va fi relativ redusa. Se va evita depozitarea carburanților pe amplasament, iar intretinerea utilajelor (spalarea lor, efectuarea de reparații, schimburile de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți, etc) numai in locurile special amenajate (pe platforme de beton, prevăzute cu decantoare pentru reținerea pierderilor).

>    Impactul produs asupra aerului

•    impactul activitatii asupra calitatii atmosferei va fi local si limitat la aria pe care se lucrează intr-o anumita perioada de timp.

•    aria de impact maxim a emisiilor de substanțe rezultate coincide practic cu aria frontului de lucru;

•    pe perioada execuției lucrărilor vor fi asigurate masurile si acțiunile necesare pentru prevenirea poluării factorilor de mediu cu pulberi , praf si noxe de orice fel : imprejmuirea zonei cu plasa care sa retina pulberile , stropirea zonei de lucru in perioadele secetoase pentru impiedicarea antrenării prafului;

•    transportul materialelor si deșeurilor produse in timpul executării lucrărilor de construcții se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu prelata, pentru evitarea imprastierii acestora.

•    Autovehiculele si utilajele folosite pentru executarea lucrărilor , vor respecta condițiile impuse prin verificările tehnice periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in atmosfera;

>    Impactul produs asupra solului si subsolului

•    Asupra factorului de mediu „sol ” se rasfrang direct sau indirect efectele poluării celorlalți factori de mediu, modificandu-i compoziția si proprietățile bio-fizico-chimice inițiale, ingreunand ritmul de regenerare a acestuia. Aceste efecte pot fi determinate de :

scurgeri accidentale de produse petroliere, in urma unor defecțiuni ale autovehiculelor care vor tranzita si vor aproviziona obiectivul si antrenarea acestora de către apele pluviale;

acțiunea poluantilor atmosferici, prezenti in aer, care pot fi antrenați de apele pluviale sau care se pot depune prin sedimentarea gravitaționala pe sol;

• Pe perioada execuției lucrărilor se vor lua masuri necesare pentru :

Evitarea scurgerilor accidentale de produse petroliere de la autovehiculele transportoare;

Evitarea depozitarii necontrolate a materialelor folosite si deșeurilor rezultate direct pe sol in spatii neamenajate corespunzător;

In cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat , stocarea temporara a deșeurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvați in vederea neutralizării de către firme specializate.

>    Impactul produs asupra biodiversitatii si a siturilor protejate

Nu exista astfel de zone in apropierea amplasamentului.

5.6. Analiza financiară și economică aferentă realizării lucrărilor de intervenție:

a) Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referință și prezentarea scenariului de referință

Conform Ghidului DG Regio privind elaborarea analizelor cost-beneficiu pentru perioada de programare 2014-2020, o analiza cost-beneficiu are următoarea structura minimala:

1.    Descrierea contextului;

2.    Definirea obiectivelor;

3.    Identificarea investiției;

4.    Fezabilitatea tehnica si sustenabilitatea de mediu;

5.    Analiza financiara;

6.    Analiza economica;

7.    Analiza de risc.

Analiza cost-beneficiu pentru investiția de fata va urmări acest continut-cadru.

De asemenea, au fost urmate recomandările privind realizarea analizei cost-beneficiu în cadrul HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

Prin perioada de referința se intelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare. Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului DG Regio privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, pentru perioada de programare 2014 - 2020, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt prezentate in continuare.

Calendarul de analiza a proiectelor de infrastructura

Sector

Orizont de timp (ani)

Cai ferate

30

Drumuri

25-30

Porturi si aeroporturi

25

Transport urban

25-30

Alimentare cu apa

30

Managementul deșeurilor

25-30

Energie

15-25

Broadband

15-20

Cercetare si inovare

15-25

Sector

Orizont de timp (ani)

Infrastructura de afaceri

10-15

Alte sectoare

10-15

Sursa: Anexa I la Regulamentul (EU) Nr. 480/2014

Având in vedere specificul investiției, analiza cost-beneficiu va fi realizata pe o perioada de 15 ani.

Calendarul de implementare a Proiectului

Durata de analiza in cadrul analizei cost-beneficiu, conform celor redate anterior, este de 15 de ani, din care primii 2 ani reprezintă perioada de construcție.

Astfel, Calendarul de Implementare a investiției este:

•    Anii 2018-2019    investiție

•    Intervalul 2020-2032    operare

Anul 2018 este anul de referința in elaborarea analizei cost-beneficiu, respectiv anul de actualizare a fluxurilor de numerar precum si anul de baza pentru exprimarea costurilor.

b)    Analiza cererii de bunuri și servicii care justifică necesitatea și dimensionarea investiției, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung

Nu este cazul.

c)    Analiza financiară; sustenabilitatea financiară

Metodologie

Analiza cost beneficiu este principalul instrument de estimare și evaluare economică a proiectelor.

Această analiză are drept scop să stabilească:

•    măsura în care proiectul contribuie la politica de dezvoltare a sectorului social în România și în mod special la atingerea obiectivelor programului în cadrul căreia se solicită finanțare;

•    fundamentarea calculului necesarului de finanțare din fonduri publice;

•    măsura în care proiectul contribuie la bunăstarea economică a regiunii, evaluata prin calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economica ai proiectului.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în conformitate cu:

•    Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice

•    „Guide to Cost-Benefit Analysis of lnvestment Projects”, decembrie 2014 - Comisia Europeana

Analiza cost-beneficiu se va baza pe principiul comparației costurilor alternativelor de proiect propuse în situația actuală. Modelul teorectic aplicat este Modelul DCF - Discounted Cash

Flow (Cash Flow Actualizat) - care cuantifică diferența dintre veniturile și costurile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualizare, operațiune necesară pentru a „aduce” o valoare viitoare la momentul de baza a evaluării costurilor.

Analiza cost-beneficiu va fi realizata in preturi fixe, pentru anul de baza al analizei 2018, echivalent cu anul de baza al actualizării costurilor. Prin urmare, toate costurile vor fi exprimate in preturi constante 2018.

Investiția de capital

Titularul investiției este Sectorul 6 al Municipiului București, iar fondurile necesare realizării investiției vor fi obținute prin accesarea unei finanțări publice.

Valoarea investiției totale de capital este de 3.419.386 lei (total general, cu TVA), esalonata pe o perioada de doi ani, cu procentele de eșalonare conform graficului de eșalonare a investiției.

Calculul valorii reziduale a costului de capital

In ceea ce privește valoarea absoluta a valorii reziduale, se va urma metoda amortizării liniare, care tine cont de durata normale de funcționare a activelor care compun investiția de baza. Valoarea reziduala reprezintă valoarea ramasa a activelor, valoarea corespondenta ultimul an de analiza a proiectului, respectiv anul de analiza 15.

în acest scop a fost stabilită valoarea reziduală a principalelor componente ale investiției, în funcție de durata de viață a fiecărei componente, iar valoarea reziduala a fost estimata la 50% din valoarea costului total de investiție.

Ipoteze in evaluarea scenariilor

Orizontul de previziune a costurilor si veniturilor generate de implementarea Proiectului, prezumat la evalurea rentabilității financiare si economice, este de 15 ani, din care anii de analiza 1-2 (notati convențional cu anii 0-1) reprezintă perioada de implementare a proiectului.

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat varianta folosirii preturilor fixe, fara a se aplica un scenariu de evoluție pentru rata inflației la moneda de referința, si anume Lei. Rata de actualizare folosite in estimarea rentabilității Proiectului a fost de 5%.

In vederea actualizării la zi a fluxurilor nete viitoare necesare calculării indicatorilor specifici (VPN, RIR, etc) se estimează aceasta rata la nivelul costului de oportunitate a capitalului investiție pe tennen lung. Având in vedere ca acest capital este directionat către un proiect de investiție cu impact major asupra comunității locale si adreseaza un serviciu de utilitate publica nivelul de referința este recomandat la nivelul de 5%. Acest procent a fost identificat ca fiind incadrat intr-un interval rezonabil la nivelul unor eșantioane reprezentative de proiecte similare in spațiul european si implementate cu succes din surse publice.

Proiectul nu este generator de venituri nete, conform definițiilor incluse la Art 61 (1) și (7)(b) din Regulamentul (UE) NR. 1303/2013 și în Ordinul MADR nr. 2112/2015, Art 6 (24) și (25):

„24. proiecte generatoare de venituri nete - acele proiecte de realizare a unor investiții/activităji care ulterior finalizării lor generează venituri nete;

25. venituri nete - intrările de numerar plătite direct de utilizatori beneficiarilor schemei pentru bunurile sau serviciile din cadrul operațiunii, cum ar fi taxele suportate direct de utilizatori pentru utilizarea infrastructurii, vânzarea sau închirierea de

terenuri sau clădiri ori plățile pentru servicii, minus eventualele costuri de funcționare și de înlocuire a echipamentelor cu durată scurtă de viață, suportate pe parcursul perioadei corespunzătoare; economiile la costurile de funcționare generate de operațiunea în cauză se tratează drept venituri nete, cu excepția cazului în care sunt compensate de o reducere egală a subvențiilor de funcționare ”

Evoluția prezumata a veniturilor si a costurilor de operare si întreținere

Costurile pentru întreținerea si operarea obiectivului investiției includ categorii de costuri specifice exploatării obiectivelor de investiții din domeniu.

Aceste categorii de costuri de operare sunt estimate în cele doua variante:

•    varianta fara proiect (situația existenta);

•    varianta cu proiect (varianta rezultata ca urmare a implementării investiției propuse în proiectul de fata).

Conform regulilor de elaborare a analizei financiare, în aceasta vor fi luate în calcul numai valorile incrementale ale costurilor de operare, respectiv diferența dintre varianta cu proiect si varianta fara proiect.

Astfel, după estimările în cele 2 variante, vor fi prezentate si estimările în varianta incrementala, care vor reprezenta date de intrare pentru analiza financiara.

în ambele variante, previziunile de costuri se vor face pentru o perioada de referința de 15 de ani de analiza, care includ perioada de implementare a investiției (2 ani).

Profitabilitatea financiara a investiției

Modelul de analiza financiara a proiectului va analiza cash-flow-ul financiar consolidat si incremental generat de proiect, pe baza estimărilor costurilor investitionale, a costurilor cu întreținerea, generate de implementarea proiectului, evaluate pe întreaga perioada de analiza, precum si a veniturilor financiare generate.

Indicatorii utilizați pentru analiza financiară sunt:

•    Valoarea Netă Actualizată Financiară a proiectului;

•    Rata Internă de Rentabilitate Financiară a proiectului;

•    Raportul Beneficiu - Cost; si

•    Fuxul de Numerar Cumulat.

Valoarea Netă Actualizată Financiară (VNAF) reprezintă valoarea care rezultă deducând valoarea actualizată a costurilor previzionate ale unei investiții din valoarea actualizată a beneficiilor previzionate.

Rata Internă de Rentabilitate Financiară (RIRF) reprezintă rata de actualizare la care un flux de costuri și beneficii exprimate în unități monetare are valoarea actualizată zero. Rata internă de rentabilitate este comparată cu rate de referință pentru a evalua performanța proiectului propus.

Raportul Beneficiu-Cost (R B/C) evidențiază măsura în care beneficiile proiectului acoperă costurile acestuia. în cazul când acest raport are valori subunitare, proiectul nu generează suficiente beneficii și are nevoie de finanțare (suplimentara).

Fluxul de numerar cumulat reprezintă totalul monetar al rezultatelor de trezorerie anuale pe întreg orizontul de timp analizat.

Calculele pentru profitabilitatea financiară a investiției totale sunt prezentate în tabelul următor.

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate Financiare a Investiției Totale (lei, cu TVA, preturi constante 2018)

Anul de analiza

Anul de operare

Intrări

Venituri

Ieșiri

Cost de construcție

Valoarea

reziduală

Costuri de operare si intretinere

Flux de numerar net

Flux de numerar net actualizat

2018

0

0

170,969

170,969

0

0

-170,969

-170,969

2019

0

0

3,248,417

3,248,417

0

0

-3,248,417

-3,123,477

2020

1

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-25,291

2021

2

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-24,319

2022

3

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-23,383

2023

4

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-22,484

2024

5

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-21,619

2025

6

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-20,788

2026

7

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-19,988

2027

8

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-19,219

2028

9

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-18,480

2029

10

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-17,769

2030

11

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-17,086

2031

12

0

0

27,355

0

0

27,355

-27,355

-16,429

2032

13

0

0

-1,682,338

0

-1,709,693

27,355

1,682,338

971,508

Rata Interna de Rentabilitate Financiară a Investiției Totale (RIRF/C) -6.30%

Valoarea Neta Actualizată Financiară a Investiției Totale (VANF/C) -2,569,794 Raportul Beneficii / Cost al Capitalului (B/C C) 0.00

RIRF/C se situează sub pragul de rentabilitate de 5%. Acest lucru arata ca rentabilitatea financiara a capitalului investit este negativa; analiza financiara demonstrează necesitatea acordării finanțării publice, care sa susțină obținerea unui cash-flow pozitiv al proiectului.

Conform metodologiei in vigoare vizând fundamentarea proiectelor de investiții de acest tip, sunt întrunite condițiile pentru a susține necesitatea finanțării publice.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară din partea fondurilor publice, VANF a investiției trebuie să fie negativă, iar R1RF a investiției mai mică decât rata de actualizare (5%). Valorile calculate pentru indicatorii financiari ai acestei investiții se conformează acestor reguli, ceea ce înseamnă că proiectul are nevoie de finanțare publica pentru a putea fi implementat.

Durabilitatea financiara a proiectului

Analiza sustenabilitatii financiare a investiției evalueaza gradul in care proiectul va fi durabil, din prisma fluxurilor financiare anuale, dar si cumulate, de-a lungul perioadei de analiza. Fluxurile de costuri corespund scenariului incremental „Fara Proiect” - „Cu Proiect”.

Durabilitatea financiara a capitalului investit (lei, cu TVA, preturi constante 2018)

Anul de analiza

Anul de operare

INTRĂRI

Venituri

(alocații

bugetare)

Grant UE

Contribuție

proprie

IEȘIRI

Investiție

Total costuri de operare si intretinere

Flux net de

numerar

Flux net de

numerar

cumulat

2018

170,969

0

0

170,969

170,969

170,969

0

0

0

2019

3,248,417

0

0

3,248,417

3,248,417

3,248,417

0

0

0

2020

1

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2021

2

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2022

3

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2023

4

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2024

5

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2025

6

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2026

7

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2027

8

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2028

9

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2029

10

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2030

11

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2031

12

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

2032

13

27,355

27,355

27,355

27,355

0

0

Fluxul cumulat de numerar este pozitiv in fiecare din anii prognozati, in condițiile in care costurile de operare si intretinere vor fi acoperite prin alocari bugetare.

d) Analiza economică; analiza cost-eficacitate

Principii generale de elaborare a analizei economice si documente relevante

Prin analiza economică se urmărește estimarea impactului si a contribuției proiectului la creșterea economică la nivel regional si național.

Aceasta este realizată din perspectiva întregii societăți (municipiu, regiune sau țară), nu numai punctul de vedere al proprietarului infrastructurii.

Analiza financiară este considerată drept punct de pornire pentru realizarea analizei socio-economice. In vederea determinării indicatorilor socio-economici trebuie realizate anumite ajustări pentru variabilele utilizate în cadrul analizei financiare.

Principiile și metodologiile care au stat la baza prezentei analize cost-beneficiu sunt în concordanță cu:

•    „Guidance on the Methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis”, elaborat de Comisia Europeană pentru perioadă de programare 2014-2020;

Principalele recomandări privind analiza armonizată a proiectelor se referă la următoarele elemente:

•    Elemente generale: tehnici de evaluare, transferul beneficiilor, tratarea impactului necuantificabil, actualizare și transfer de capital, criterii de decizie, perioada de analiză a proiectelor, evaluarea riscului viitor și a senzitivității, costul marginal al fondurilor publice, tratarea efectelor socio-economice indirecte;

•    Costuri de mediu;

•    Costurile și impactul indirect al investiției de capital (inclusiv costurile de capital pentru implementarea proiectului, costurile de întreținere, operare și administrare, valoarea reziduală).

Rata de actualizare pentru actualizarea costurilor si beneficiilor in timp este de 5%, in conformitate cu normele Europene asa cum sunt descrise in ‘Guide to cost-benefit analysis of investment projects’ editat de “Evaluation Unit - DG Regional Policy”, Comisia Europeana.

Rata de actualizare de 5% este valabila pentru „tarile de coeziune”, Romania incadrandu-se in aceasta categorie.

Ipoteze de baza

Scopul principal al analizei economice este de a evalua dacă beneficiile proiectului depășesc costurile acestuia și dacă merită să fie promovat. Analiza este elaborată din perspectiva întregii societăți nu numai din punctul de vedere al beneficiarilor proiectului iar pentru a putea cuprinde intreaga varietate de efecte economice, analiza include elemente cu valoare monetară directă, precum costurile de construcții si întreținere și economiile din costurile de operare precum și elemente fără valoare de piață directă precum economia de timp și impactul de mediu.

Toate efectele ar trebui cuantificate financiar (adică primesc o valoare monetară) pentru a permite realizarea unei comparări consistente a costurilor și beneficiilor în cadrul proiectului și apoi sunt adunate pentiu a determina beneficiile nete ale acestuia. Astfel, se poate determina dacă proiectuleste dezirabil și merită să fie implementat. Cu toate acestea, este important de acceptat faptul cănu toate efectele proiectului pot fi cuantificate financiar, cu alte cuvinte nu tuturor efectele socio-economice li se pot atribui o valoare monetara.

Anul 2018 este luat ca baza fiind anul întocmirii analizei cost-beneficiu. Prin urmare, toate costurile si beneficiile sunt actualizate prin prisma preturilor reale din anul 2018.

Valoarea reziduala la sfârșitul perioadei de analiza a fost estimata la 50% din costul total de investiție, pentru orice element care va fi realizat ca parte a lucrărilor de investiții.

Ca indicator de performanta a lucrărilor de modernizare, s-au folosit Valoarea Actualizata Neta (beneficiile actualizate minus costurile actualizate) si Gradul de Rentabilitate (rata beneficiu/cost). Acesta din urma exprima beneficiile actualizate raportate la unitatea monetara de capital investit. In final, rezultatele sunt exprimate sub forma Ratei Interne de Rentabilitate: rata de scont pentru care Valoarea Neta Actualizata ar fi zero.

Rata Interna de Rentabilitate Economica

Calculul Ratei Interne de Rentabilitate a Proiectului (EIRR) se bazează pe ipotezele:

•    Toate beneficiile și costurile incrementale sunt exprimate în prețuri reale 2018, în Lei;

•    EIRR este calculată pentru o durată de 15 ani a Proiectului. Aceasta include perioada de construcție (anii 0-1), precum și perioada de exploatare, până în anul 15;

•    Viabilitatea economică a Proiectului se evaluează prin compararea EIRR cu Costul Economic real de Oportunitate al Capitalului (EOCC). Valoarea EOCC utilizată în analiză este 5%. Prin urmare, Proiectul este considerat fezabil economic, dacă EIRR este mai mare sau egală cu 5%, condiție ce corespunde cu obținerea unui raport beneficii/costuri supraunitar.

Eșalonarea Investiției

•    Eșalonarea investiției s-a presupus a se derula pe o perioadă de doi ani, pentru anii de analiza 0-1, conform Calendarului Proiectului.

Beneficiile economice

Au fost considerate pentru analiza socio-economica, doar o parte din componentele monetare care au influenta directa. Pentru determinarea acestor beneficii s-a aplicat același concept de analiza incrementala, respectiv se estimează beneficiile in cazul diferenței intre cazul “cu

proiect” si “fara proiect”.

Efectele sociale (pozitive) ale implementării proiectului sunt multiple si se pot clasifica in doua categorii:

In rezumat, etapele de realizare a analizei economice sunt:

1.    Aplicarea corecțiilor fiscale;

2.    Monetizarea impacturilor (calculul beneficiilor);

3.    Transformarea preturilor de piața in preturi contabile (preturi umbra); si

4.    Calculul indicatorilor cheie de performanță economică Figura următoare sintetizează etapele de realizare a analizei economice.

Etapele de realizare a analizei economice


: Din analiza economica trebuie excluse j : taxele indirecte (de exemplu TVA), : : obligațiile angajatorului in ceea ce :

privește salariile sau orice subvenții. Din : : punctul de vedere al societății aceste • : elemente constituie transferuri si nu : fluxuri de cash.    :

_ : Cuantificarea si monetarizarea :

externalitatilor proiectului (beneficii si : ■ costuri economice).    •

_: Utilizarea preturilor umbra pentru calculul ;

* costului de oportunitate al input-urilor si : • output-urilor.    :

: Calculul indicatorilor de performanta ; 1 utilizând rata de discount sociala.    :

Corecțiile fiscale si transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Aplicarea corecțiilor fiscale

Aplicarea corecțiilor fiscale consta in deducerea cotei TVA de 19% din cadrul costurilor exprimate in valori financiare.

Transformarea preturilor de piața in preturi contabile

Pentru calculul factorilor de conversie din preturi de piața in preturi contabile se utilizează adesea o tehnică numită analiza semi-input-output (SIO)2. Analiza S1O folosește tabele de intrări ieșiri cu date la nivel național, recensăminte naționale, sondaje cu privire la cheltuielile

gospodăriilor și alte surse la nivel național, cum ar fi date cu privire la tarifele vamale, cotații și subvenții. Această analiză poate fi folosită și la calculul factorului de conversie standard.

Deși factorul de conversie standard se determină în mod normal prin calcularea factorilor de conversie corespunzători sectoarelor productive ale unei economii, se poate folosi și formula:

_(M +X)_

unde,


(M +Tm-Sm) + (X-Tx + Sx)

•    FCS = factor de conversie standard;

•    M = valoarea totală a importurilor în prețuri CIF la graniță;

•    X = valoarea totală a exporturilor în prețuri FOB la graniță;

•    Tm = valoarea taxelor vamale totale aferente importurilor;

•    Sm = valoarea totală a subvențiilor pentru importuri;

•    Tx = valoarea totală a taxelor la export;

•    Sx = valoarea totala a subvențiilor pentru exporturi.

în calcularea prețului contabil (umbră) al forței de muncă se aplică următoarea formulă:

PCF = PPF x (1-u) x (l-t),unde:

•    PCF = Prețul contabil al forței de muncă

•    PPF = Prețul de piață al forței de muncă

•    u = Rata regională a șomajului

•    t = Rata plăților aferente asigurărilor sociale și alte taxe conexe

în tabelul de mai jos se prezintă factorii de conversie a prețurilor de piață în prețuri contabile, pe categorii de costuri, pentru proiectele din România, așa cum au fost definiți în cadrul Ghidului Național pentru Analiza Cost - Beneficiu ACIS-Jaspers.

Factori de conversie de la preturi de piața in preturi contabile

Categorie de cost

Factor de conversie

Comentariu

Articole care se pot comercializa

1

Articole care nu se pot comercializa

1

dacă nu se justifică altfel

Forța de muncă calificată

1

Forța de muncă necalificată

SWRF

formula de calcul (1-u) x (1-t)

Achiziția de teren

1

dacă nu se justifică altfel

Transferuri financiare

0

Sursa: http://wwy\\metodologie.ro/Ghid%20A CB%20RO%20proiect.pdf, pap. 16

Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Analizelor Cost-Beneficiu pentru proiectele de infrastructura stabilește un factor de conversie de 0.6 de la valori financiare la valori economice pentru forța de munca necalificata, (pag. 132, cap. 4.1.4). De asemenea, Ghidul sugerează si o compoziție a elementelor de cost pentru costul de întreținere si operare, respectiv pentru costul de construcție, după cum urmeaza:

• Costul de intretinere si operare: 40% forța de munca necalificata, 8% forța de munca calificata, 45% materiale si utilaje, 7% energie.

•    Costul de construcție: 37% forța de munca necalificata, 7% forța de munca calificata, 46% materiale si utilaje, 10% energie.

In lipsa unor informații specifice proiectului analizat (informații detaliate cu privire la structura costurilor antrepenorului general precum si a companiilor de construcție ce vor fi implicate in activitatile de intretinere), se vor utiliza aceste data de intrare.

Având in vedere acestea, factorii de conversie din preturi contabile in preturi umbra sunt:

•    Pentru costul de intretinere si operare: 0,4x0,6+0,6x1=0,84

•    Pentru costul de construcție: 0,37x0,6+0,63x1=0,85.

Calculul indicatorilor de performanta economica (Lei, preturi constante 2018)

Anul de analiza

Anul de operare

Cost de construcție

Cost de Intretinere si Operare

Valoarea

reziduala

Total

costuri

Beneficii

economice

Total

Beneficii

Beneficii Nete neactualizate

Beneficii

Nete

actualizate

2018

122,121

0

0

122,121

0

-122,121

-122,121

2019

1

2,320,298

0

0

2,320,298

0

-2,320,298

-2,209,807

2020

2

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

299,946

2021

3

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

285,663

2022

4

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

272,060

2023

5

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

259,105

2024

6

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

246,766

2025

7

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

235,016

2026

8

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

223,824

2027

9

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

213,166

2028

10

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

203,015

2029

11

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

193,348

2030

12

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

184,141

2031

13

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

175,372

2032

14

0

19,309

0

19,309

350,000

350,000

330,691

167,021

Rata Interna de Rentabilitate Economica (EIRR) 9.17%

Valoarea Neta Actualizată Economica (ENPV) 626,515 Raportul Beneficii / Costuri (BCR) 1.25

Analiza economică a proiectului arata oportunitatea investiției, ENPV fiind pozitiv, dar și efectul benefic al acesteia asupra economiei locale, superior costurilor economice și sociale pe care acesta le implică, raportul beneficii/cost fiind mai mare decât 1.

în ceea ce privește rata internă de rentabilitate economică a proiectului, aceasta este de 9,17%, valoare superioară ratei de actualizare socială de 5%. Acest lucru reflectă rentabilitatea din punct de vedere economic a investiției.

Efectele pozitive asupra utilizatorilor si asupra societății, in general, sunt evidente ceea ce conduce la concluzia ca proiectul merita promovat.

Condițiile impuse celor trei indicatori economici pentru ca un proiect să fie viabil economic sunt:

•    ENPV să fie pozitiv;

•    EIRR să fie mai mare sau egală cu rata socială de actualizare (5%);

•    BCR să fie mai mare decât 1.

Principalii indicatori ai analizei economice

Principalii parametri și indicatori

Valori

Rata socială de actualizare (%)

5%

Rata interna de rentabilitate economice (EIRR)

9.17%

Valoare actualizata neta economica (ENPV) (lei)

626,515

Raporturi beneficii-costuri (BCR)

1.25

Analizând valorile indicatorilor economici rezultă că proiectul este viabil din punct de vedere economic. Indicatorii economici au valori bune datorită beneficiilor economice generate de implementarea proiectului.

e) Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

In cele ce urmeaza vor fi identificate riscurile asumate (de natura tehnica, financiara, instituționala, legala) ce pot interveni in cursul perioadei de implementare a proiectului.

Tehnice:

•    Execuția deficitara a proiectului

•    Lipsa unei supervizări bune a desfășurării lucrării

Financiare:

•    Neaprobarea finanțării

•    întârzierea plăților Legale:

•    Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru execuția lucrării

Instituționale:

•    Lipsa colaborării instituționale

•    Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale

Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa.

•    Interna - pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor

•    Externa - nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de management al riscului

Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.

Sistemul de monitorizare

Esența acestuia consta in compararea permanenta a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizica, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicata de sistemul de monitorizare (evoluție programata/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de project care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.

Sistemul de control

Acesta va trebui sa intre in acțiune repede si eficient când sistemul de monitorizare indica abateri.

Membrii echipei de project au următoarele atribuții principale:

•    a lua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz)

•    autorizarea masurilor propuse

•    implementarea schimbărilor propuse

•    adaptarea planului de referința care sa permită ca sistemul de monitorizare sa ramana eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control si monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (in timp util) informațiile pe baza carora ea va acționa.

Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

•    masurarea evoluției fizice

•    masurarea evoluției financiare

•    controlul calitatii

•    alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Înțelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele si semnalizând la timp pericolele care necesita masuri corective.

Global, acest concept se refera la următoarele:

•    stabilirea unei planificări financiare

•    confruntarea la intervale regulate (doua luni) a rezultatelor efective ale acestei planificări

•    compararea abaterilor dintre plan si realitate

•    impiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

Principalele instrumente de lucru operative se vor baza in principal pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

Contabilitatea si managementui financiar

Va fi asigurata de un specialist contabil care va contribui la indeplinirea a trei sarcini fundamentale:

•    planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

•    prezentarea informațiilor (primele doua puncte sunt sarcini ale specialistului contabil)

•    decizia in chestiuni financiare (atribuții ale conducerii)

Planificarea, controlul si inregistrarea operațiunilor

Presupun operațiuni cum ar fi plățile pentru bunuri si servicii, materiale, plata salariilor, cat si efectuarea incasarilor din vanzari. Planificarea tranzacțiilor este necesara. Managementul proiectului trebuie sa autorizeze aceste tranzacții si disponibilizarea fizica a fondurilor prin

proceduri de autorizare a plăților si de depunere a fondurilor in contul bancar al proiectului. Controlul financiar se refera la armonizarea evidentelor fizice ale operațiunilor cu bugetele aprobate.

Prezentarea informațiilor

Va fi necesara unificarea rezultatelor diferitelor operațiuni, evaluând implicațiile acestuia si rezumandu-le in rapoarte regulate si dare care vor oferi informații despre evoluția pe nivele de cheltuieli, vor include prognoze ale situațiilor financiare viitoare si vor identifica zonele problematice

Activitatea de decizie la nivel financiar

Sistemul va combina elementele esențiale ale funcției de inregistrare si control logic cu procesul de raportare metodica. Succint, prin activitatea decizionala intelegem următoarele: alegerea strategiilor, alocarea intre activitati, revizuirea bugetului, verificarea contabila interna.

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA RECOMANDATA

6.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii riscurilor

S-au analizat doua pachete de masuri pentru reabilitarea clădirii existente, in scopul ridicării acesteia la un standard funcțional eficient din punctul de vedere al destinației acesteia.

Pachetul de masuri Pl-1 = S1+S2+S3.1+S4+ 11

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Consumul specific anual de căldură al clădirii, ca urmare a aplicării măsurilor prezentate, este:

•    pentru pachetul de masuri Pl-1 avem, qi = 92.53 kW/m2 an (din care pentru încălzire nc

= 57.32 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 17.21 kW/m2 an si qn= 18.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

Această valoare reprezintă o reducere de 65.08 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul de masuri Pl-1. în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un Rm’=3.12 [m2K/W].

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-1 este de

483472.57 Euro.

în această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-1 este de 11.14 ani.

Pachetul de masuri Pl-2 = S1+S2+S3.2+S4+II

•    pentru pachetul de masuri Pl-2 avem, qT = 99.85 kW/m2 an (din care pentru încălzire nc

= 64.64 kW/m2 an, pentru prepararea apei calde de consum qacm = 17.21 kW/m2 an si qu=

18.00 kW/m2an), ceea ce va conduce la încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 99.76.

Această valoare reprezintă o reducere de 62.32 % din consumul specific anual total de energie finala al clădirii existente pentru pachetul de masuri Pl-2 . în urma calculului întocmit conform metodologiei de calcul rezultă un Rm’= 3.07 [m2K/Wl.

Valoarea totală a investiției prin aplicarea pachetului de masuri de reabilitare Pl-2 este de 484944.85 Euro.

în această situație durata de recuperare a investiției pentru pachetul de masuri de reabilitare Pl-2 este de 11.42 ani.

Analiza tabelelor de calcule energetice din breviarul de calcul economic arată că pachetele de soluții combinate satisfae majoritatea condițiilor de validare din punct de vedere economic si termotehnic atat pentru pachetul de masuri Pl-1 cat si pentru pachetul de masuri Pl-2.

In cazul pachetului de masuri Pl-1 observam ca din punct de vedere termoenergetic sunt atinși toti parametrii, durata de recuperare a investiției este 11.14 ani iar economia de energie este mai mare decât in cazul pachetului de masuri Pl-2.

CONCLUZIE :

Se recomanda aplicarea pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare energetica propuse, care cuprinde folosirea polistirenului expandat ignifugat de inalta

densitate la termoizolarea pereților exteriori, a polistirenului expandat ignifugat de inalta

densitate la termoizolarea terasei, a vatei minerale de natura bazaltica pentru termoizolarea

planseului peste subsol , cu avantajele si dezavantajele ce decurg din aplicarea masurilor

analizate mai sus.

Efectul final conduce la o imbunatatire a aspectului arhitectural al orașului concomitent cu

o imbunatatire a confortului termic si a economiei de energie.

In urma aplicării pachetului de masuri Pl-1, complet cu toate masurile de reabilitare

energetica propuse, se asigura :

o scădere a emisiilor echivalent CO2 față de emisiile inițiale de : 78.88 %

o reducere a consumului de energie primara față de consumul inițial de : 78 %

In ceea ce privește comparația scenariilor din punct de vedere al sustenabilitatii riscurilor menționam ca soluția propusa pachetul complet Pl-1 prezintă următoarele avantaje:

polistirenul expandat ignifugat de inalta densitate este un material stabil, contracțiile lui fiind „consumate44 in totalitate înainte de punerea in opera. Permeabilitatea la vapori a materialului, daca acesta este montat la exterior, nu favorizează “blocarea” umidității intre placa de polistiren si zid, astfel neaparand nici mucegaiul.

utilizarea sistemului reduce costurile construcției datorita montării lui rapide, masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.2.    Selectarea si justificarea scenariului recomandat

S-a selectat pachetul complet de soluții P1 -1 care cuprinde masuri pe construcții si pe instalații. Avantajele termoizolarii cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, fata de alte materiale termoizolante, sunt:

■    Se izolează clădirea foarte bine, fara a o incarca semnificativ;

■    Nu absoarbe apa, iar asta il face ideal si pentru a fi folosit in zone cu umiditate ridicata;

■    Poate fi ignifugat;

■    Nu se dilata si nu se contracta;

■    Nu putrezește;

■    Nu este atacat de dăunători    sau ciuperci;

■    Ușor de prelucrat, de pus in opera;

■    Are costuri mici de    manopera.

■    masurile de eliminare a pierderilor de agent termic de incalzire si apa calda de consum menajer, in mod deosebit din subsol, spațiu care nu este supravegheat permanent, duc la creșterea performantei energetice a clădirii.

■    De asemenea se reduce necesarul de căldură furnizat blocului de către instalația interioara existenta, la nivelul optim rezultat din reabilitarea anvelopei.

6.3.    Principalii indicatori tehnico -economici aferenti investiției

a)    Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, exprimata in lei, cu TVA si respectiv fara TVA, din care constructii-montaj ( C+M ), in conformitate cu devizul general

1.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție inclusiv TVA 19% - total 3419385.87 lei din care constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 1650147.30 lei

2.    valoarea totala a lucrărilor de intervenție fara TVA - total 2875868.94 lei din care constructii-montaj (C + M) fara TVA : 1386678.41 lei.

b)    Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investiții si după caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice in vigoare

Ținta obiectivului de investiție a fost atinsa prin aplicarea pachetului de soluții P1-1 in care sunt cuprinse următoarele masuri:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1.75 m K/W prin izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de Aluminiu, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W si montarea de rulouri realizate din elemente termoizolante cu acționare electrica.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 4.5 nTK/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm grosime.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei tennice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2.5 m“K7W prin izolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Soluția (II) - Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

Economia de energie pentru Clădirea - Corp CI

Este de remarcat faptul că prin aplicarea tuturor masurilor propuse (pachetul de masuri combinate Pl-1 ) se obține o reducere semnificativă a consumului de energie termică.

Daca inițial clădirea analizata avea un consum specific total 264.98 kW/m2 an se observa ca prin aplicarea pachetului de masuri Pl-1 avem 92.53 kW/m2 an ceea ce va conduce la realizarea unei economii de energie de 65.08 % si încadrarea construcției în clasa energetică “A“, clădirii atribuindu-i-se nota 100.

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți in funcție de specificul si tinta obiectivului de investiții

Având in vedere specificul si tinta obiectivului de investiție avem următorii indicatori de impact:

Indicator de realizare (de output) aferent clădirii

Valoarea la inceputul implementării proiectului

Valoarea la finalul implementării proiectului (de output)

Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

110.84

23.40

Consumul anual de energie primara (kWh/an)

464,381

101,652

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie finala in clădirea publica (din surse neregenerabile) (tep)

38.06

8.33

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare)

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual specific de energie primara din surse neregenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

287.99

63.04

- pentru incalzire

194.59

52.73

- pentru preparare apa calda de

consum

25.26

2.14

- electric

68.14

8.16

Consumul anual specific de energie primara din surse regenerabile (kWh/m2/an) total, din care:

0.00

53.88

- pentru incalzire

0.00

0.00

- pentru preparare apa calda de

consum

0.00

14.88

- electric

0.00

39.00

Se observa ca pachetul propus realizează :

o economie de energie pentru incalzire de 72.90 %

un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 57.32 kWh/m2an.

o scădere anuala a gazelor cu efect de sera de 78.88 %

d) Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in luni Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni.

6.4. Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementările

specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Pentru obținerea unei construcții de calitate , se coroborează cerințele Conf. legii 10/1995 ca asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției care sunt obligatorii pentru realizarea și menținerea, pe întreaga durată de existență astfel :

a)    rezistență mecanică și stabilitate- S-a stabilit prin expertiza tehnica structura de rezistenta a clădirii si stabilitatea acesteia in ceea ce privește masurile propuse.

Structura principala a construcției este alcatuita din pereți structurali din zidărie de cărămidă si din beton armat si cadre de fațada cu rol secundar.

Clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic RSIII ce corespunde construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta degradări structurale care nu afecteaza semnificativ siguranța structurala, dar la care degradările nestructurale pot fi importante.

In consecința, INTERVENȚIA STRUCTURALA NU ESTE NECESARA.

b)    securitate la incendiu;- Este asigurata protecția utilizatorilor si preîntâmpinat risul de incendiu

Clădirea are următoarele caracteristici in ceea ce privește riscul la incendiu:

Gradul de rezistenta la foc : II (cf. PI 18/1-1999)

Risc de incendiu: risc mic de incendiu (cf. PI 18/1-1999)

Pentru preîntâmpinarea fenomenelor periculoase care pot da naștere factorilor de risc de incendiu, se recomanda următoarelor :

Execuția lucrărilor se va face cu respectarea riguroasa a proiectului;

Aprovizionarea cu materiale se va face simultan cu executarea lucrărilor;

Administrarea corespunzătoare a echipamentelor si instalațiilor cu personal calificat si specializat;

Asigurarea unei bune funcționari a instalațiilor si aparaturii din dotarea clădirii;

Asigurarea dotărilor necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

Ordin 141 si 775/98 - Norme generate de protecție împotriva incendiilor la proiectarea si realizarea construcțiilor si instalațiilor.

P 118 -/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de stingere PI 13/3-2015 cu toate modificările si completările ulterioare - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. Instalații de detectare, semnalizare si avertizare

Ordin 381/1219 MC al - Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor - completare la NG-1977

Norme C 58 - Norme tehnice privind ignifigarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate în construcții

Normativ I 6 - Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor si Instalațiilor de utilizare a gazelor naturale

Normativ I 7 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor electrice la consumatori, cu tensiumea pana la 1000 Vc.a. si 1500 Vc.c.

Normativ I 9 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

Normativ I 13 - Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

Normativ 1 20- Normativ ptr. proiectarea si executarea instalațiilor de protecție contra trăsnetului în construcții.

STAS 1478 - Construcții civile sl industriale. Alimentarea interioara cu apa. Prescripții fundamentale

STAS 6647 - Masuri de siguranța contra incendiilor. Elemente pentru STAS 6793 - Lucrări de zidărie. Coșuri canale de fum pentru foc obișnuite la construcții civile. Prescripții generale. STAS 297/1,2 - Indicatoare de securitate. Culori si forme. Condiții

generale

STAS 4918 - Utilaje de stins incendii. Stingator portative cu praf si CO2.

HG 1739/2006-Categorii de construcții si amenajari care se supun

avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu.

c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;- Igiena mediului interior este realizata prin crearea unui climat higrotermic optim , ambianta termica globala corelata cu calitatea aerului si optimizarea consumurilor energetice . Nu sunt folosite materiale de finisaj care după aplicare emit gaze toxice sau favorizează formarea ciupercilor.

Igiena vizuala - iluminatul interior - asigura calitatea luminii naturale , în condițiile de igiena si sanatate.

S-au avut în vedere următoarele prescripții :

STAS 1907/1,2 - Fizica constructor. Termotehnica. Calculul necesarului de căldură. Temperaturi interioare de calcul

STAS 6472/10- Fizica constructor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala STAS 6472/3 - Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

STAS 13.149 - Fizica construcțiilor. Ambiente termice moderate. Determinrea indicilor PMW si PPD si nivelele de performanta pentru ambiante.

STAS 9081 - Poluarea aerului

STAS 12574- Aer din zone protejate. Condiții de calitate

STAS 6724/1- Ventilarea dependințelor din clădiri de locuit. Ventilarea naturala.

Prescripții de proiectare

STAS 8313 - Iluminatul în clădiri si în spatii exterioare, la clădiri civile si industriale

STAS 6221 - Iluminatul natural al încăperilor la clădiri civile si industriale

STAS 6646/1- Iluminatul artificial. Condiții generate pentru ilumina

136- Normativ pentru folosirea energiei electrice la iluminatul artificial in utilizări casnice

STAS 6329- Apa potabila. Analiza biologica

STAS 3001-Apa. Analiza bacteriologica

STAS 1342-Apa potabila

STAS 1795 - Canalizări interioare

STAS 1846- Canalizări exterioare. Debite. Prescripții de proiectare

113 - Normativ pentru proiectarea sj executarea instalațiilor de încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea inst. sanitare

STAS 12574 - Condiții de calitatea aerului din zonele protejate

d)    siguranță și accesibilitate în exploatare; - Nu s-a intervenit asupra circulației interioare astfel incat siguranța circulației este asigurata si completata prin propunerile tehnice cu rampa de acces pentru persoanele cu disabilitati

Accesul pietonal este realizat la exterior prin alei de legătură cu aleile existente.

Accesul in clădire este retras de la circulația stradala .

Caile de circulație orizontale dau posibilitate de manevra si nu prezintă obstacole, proeminente, muchii sau alte surse de rănire.

Iluminarea artificiala - permite desfasurarea activitatilor.

Siguranța utilizatorilor cu privire la instalațiile prevăzute în clădire s-a realizat pentru: riscul de electrocutare evitat prin tensiuni nominale de lucru rezistenta de dispersie a prizei de pamant

riscul de accidentare ca urmare a descărcărilor atmosferice (trăsnet), prin obligativitatea prevederii ansamblului prizei de pamant.

S-au avut în vedere următoarele prescripții tehnice:

PI 18/2-2013-Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor.

CE - Normativ privind proiectarea clădirilor civile d.p.d.v. al cerinței de siguranța în exploatare NP 051 /2000 actualizat 2016 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile si spațiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap.

STAS 2965 - Scări - Prescripții generale de proiectare

P 089-2003-Ghid pentru proiectarea scărilor si rampelor la clădiri

NP 063/2002-Normativ privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala in construcții

STAS 6131 - înălțimi de siguranța si alcătuirea parapetelor

STAS 6221/1989-lluminatul natural al încăperilor

17/2011- Normativ pentru proiectarea, execuția si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

STAS 2912 - Protecția împotriva electrocutării. Limite admise

STAS 6646/1,2,3 - Iluminatul artificial

I 20 /2000- Normativ privind protecția construcțiilor împotriva traznetului

I 13 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire

I 9 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor sanitare

SE EN-15287-1-2008-Proiectare,instalare si punere in funcțiune a coșurilor de fum

P 130 -1999- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcțiilor, inclusiv supravegherea stării tehnice a acestora. Documente interpretative. Siguranța în utilizare.

C37 - 88- Normativ pentru alcătuirea si executarea invelitorilor la construcții

e)    protecție împotriva zgomotului;- A fost asigurat un confort minim acceptabil prin proiectul inițial al clădirii si completat la aceasta de faza de termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat ce conduce la protecția împotriva zgomotului.

Elementele ce delimitează spatiile (încăperile) sunt prevăzute astfel ca zgomotului perceput de către ocupanți sa se păstreze la un nivel corespunzător condițiilor în care sanatatea acestora sa nu fie periclitata. Se asigura astfel un confort minim acceptabil.

Izolarea acustica a spatiilor la zgomot aerian pe orizontala este asigurata de pereții exteriori, evitandu-se zgomotul perturbator fata de exterior a clădirii .

S-au avut în vedere următoarele prescripții:

STAS 10.009 - Acustica în construcții. Acustica urbană de zgomot. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 6156- Acustica in construcții. Protecția împotriva zgomotului in construcții civile si social- culturale. Limite admisibile si parametrii de izolare acustica.

f) economie de energie și izolare termică;

Principalul scop al soluțiilor propuse este asigurarea performantelor higrotermice ale elementelor perimetrale . Consideram ca prin soluțiile propuse s-a asiguram economia de energia si izolare termica. Solutiiile propuse sunt:

Soluția 1 (SI) - Sporirea rezistentei termice unidirecționale a pereților exteriori peste valoarea de 1.75 m K/W prin izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațada de 15 cm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de minim 5 mm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim 1,5 mm grosime.

Soluția 2 (S2) - înlocuirea tamplariei existente de pe fațade, cu tamplarie termoizolanta etanșa cu rama de Aluminiu, tratate low-e si eventual cu strat de argon, Rmin. = 0.77 m2K/W si montarea de rulouri realizate din elemente termoizolante acționate electric.

Soluția 3.1 (S3.1) - Sporirea rezistentei termice a terasei peste valoarea minima de 4.5 m K/W prin termoizolarea cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm grosime.

Soluția 4 (S4) - Sporirea rezistentei termice a plăcii peste subsol peste valoarea de 2.5 m K/W prin izolarea cu vata minerala bazaltica de 10 cm grosime.

Valorile rezistentelor termice corectate după reabilitare, aferente soluțiilor de mai sus se regăsesc in tabelul 4.3.3.1.

Soluția (II) - Soluții recomandate pentru instalațiile aferente clădirii

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe aceleași poziții si pe aceleași circuite electrice existente. Suplimentar se vor monta panouri solare fotovoltaice pentru asigurarea parțiala a consumului electric din acestea.

•    Pentru reducerea consumului de energie datorat ventilării, s-a prevăzut ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta pentru toate sălile de clasa.

•    inlocuirea totala a distribuției instalației de incalzire centrala cu conducte noi;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic incalzire inlocuite;

•    instalarea unui sistem BMS, in scopul unei funcționari optime, ce va fi folosit pentru controlul si comanda iluminatului, instalației de ventilare, instalației termice de incalzire si a rulourilor electrice exterioare.

•    montarea de robinete de sectorizare si golire la baza coloanelor si a robinetelor de presiune diferențiala, montate tot la baza coloanelor, care realizează autoreglarea termohidraulica a rețelei de distribuție.

•    inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;

•    izolarea conductelor de distribuție apa calda menajera, inlocuite

•    montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

•    inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati

•    Pentru asigurarea purificării intregului volum de aer necesar ventilării adăpostului de aparare civila se va utiliza o instalație de introducere completa de filtroventilatie.

Beneficiarul are obligația ca la terminarea lucrărilor sa obțină certificat energetic Ia recepția la terminarea lucrărilor.

S-au avut in vedere următoarele prescripții:

STAS 6472/3- Parametri climatici exteriori

STAS 6472/3- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirii

STAS 6472/4- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Comportarea ” elementelor construcție la difuzia vaporilor de apa. Prescripții de calcul.

STAS 6472/6- Fizica construcțiilor. Termotehnica. Proiectarea termotehnica a elementelor de construcții cu punți termice

STAS 6472/7- Fizica constructiilor.Termotehnica.Calculul permeabilității la aer a elementelor si materialelor de construcții.

STAS 4839 - Instalații de încălzire. Numărul de grade, zile.

C 107/3 -2010- Normativ privind calculul performantelor termoenergetice ale elementelor de construcție ale clădirilor

C 107/5-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție in contact cu solul

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale. Prin soluțiile propuse pe partea de instalații s-a asigurat utilizarea resurselor naturale .

In faza de audit energetic , pe baza unei metode de calcul, s-a urmărit reducerea globala a rezistentei termice unidirecționale (in câmp curent), funcție de tipul elementului.

In acest scop s-a urmărit atingerea unei exigente de performanta , prin izolarea termica a clădirii pentru menținerea unui nivel corespunzător al temperaturii aerului interior si suprafețelor delimitatoare interioare. Confortul termic se obține prin realizarea anvelopei termice cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 15 cm grosime la pereți si polistiren expandat ignifugat de inalta densitate de 30 cm la terasa si vata minerala bazaltica de 10 cm la planseul peste subsol soluții care asigura si confortul acustic necesar activitatii, precum si prin folosirea de tamplarie exterioara din aluminiu.

Exigentele de performanta legate de confort termic in clădiri se considera satisfăcute in condițiile in care randamentul activitatilor devine, fara a fi necesare consumuri nejustificate de energie pentru funcționarea instalației de încălzire sau răcire. Aceste exigente , vor fi satisfăcute prin : refacerea instalației de distribuție a agentului termic cu conducte noi, inlocuirea totala a distribuției de apa calda menajera cu conducte noi din PPR, inlocuirea corpurilor de incalzire si prevederea acestora cu robineti termostatati.

Suplimentar acestor exigente, aproape minimale de respectat, pentru obținerea unor performante energetice superioare , cat si mai aproape de nivelul tehnologic actual, beneficiarul poate lua in considerație următoarele recomandări care in cazul aplicării lor, vor creste semnificativ nivelul de performanta energetica al clădirii, confortul pentru ocupanți si nu in ultimul rând va conduce la scăderea costurilor de întreținere anuale cu procente însemnate . SOLUȚII ENERGETICE ALTERNATIVE :

Montare sistem de panouri fotovoltaice pentru furnizare energie pentru iluminat.

Montare panouri solare si boilere cu serpentina care sa asigure apa calda menajera de cosum

Ventilație mecanica cu recuperator de căldură de inalta eficienta

6.5. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 3419385.87 lei, din care C+M: 1650147.30 Iei ( cu TVA 19% inclus)

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție- Bugetul local si alte surse de finanțare legal constituite

7. URBANISM, AVIZE SI ACORDURI CONFORME

7.1.    Certificatul de urbanism

Pentru obiectiv s-a obtinut Certificat de Urbanism .

7.2.    Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Nu este cazul

7.3.    Extras de Carte Funciara

Se ataseaza la documentație.

7.4.    Avize privind asigurarea utilităților, in cazul suplimentarii capacitatii existente

Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentația tehnico economica

Clasarea notificării.

7.6. Avize acorduri si studii specifice

a) Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea performantei energetice;

Nu este cazul.

a)    Studiu de trafic si studiu de circulație, după caz.

Nu este cazul.

b)    Alte studii de specialitate-Nu este cazul.

c)    Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice Nu este cazul.

d)    Studii de specialitate necesare in funcție de specificul investiției EXPERTIZA TEHNICA

ANEXA 7

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZ GENERAL al obiectivului de investii:

"Eficientizarea consumului de energie Grădiniță nr.208, str.Valea Oltului nr.14"

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.00

0.00

0.00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea /protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2

Cheli

tuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3

Chel

tuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize , acorduri si autorizații

0.00

0.00

0.00

3.3

Expertiza tehnica

18240.00

3465.60

21705.60

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

17100.00

3249.00

20349.00

3.5

Proiectare

93297.91

17726.60

111024.51

3.5.1. Tema de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

21660.00

4115.40

25775.40

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0.00

0.00

0.00

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execuție

71637.91

13611.20

85249.11

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanta

23879.30

4537.07

28416.37

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

23879.30

4537.07

28416.37

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistenta tehnica

35819.00

6805.61

42624.61

3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului

11940.00

2268.60

14208.60

3.8.1.1. pe perioada execuției lucrărilor

8358.00

1588.02

9946.02

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

3582.00

680.58

4262.58

3.8.2. Dirigentie de șantier

23879.00

4537.01

28416.01

Tota

capitol 3

188336.21

35783.88

224120.09

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

1305771.97

248096.67

1553868.64

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

54791.00

10410.29

65201.29

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

1027367.28

195199.78

1222567.06

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 4

2387930.25

453706.74

2841636.99

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

32644.30

6202.41

38846.71

5.1.1. Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

26115.44

4961.93

31077.37

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6528.86

1240.48

7769.34

5.2

Comisioane, cote, taxe,costul creditului

15253.46

0.00

15253.46

5.2.1. Comisioane si dobânzile aferente creditului

băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1386.68

0.00

1386.68

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapiteielor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

6933.39

0.00

6933.39

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociala a Constructorilor -

CSC

6933.39

0.00

6933.39

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatiade construire /desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

251704.72

47823.90

299528.62

5.4

Cheltuieli pentru informare si si publicitate

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 5

299602.48

54026.31

353628.79

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2.

Probe tehnologice si teste

0.00

0.00

0.00

Tota

capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

2875868.94

543516.93

3419385.87

din care:

C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1386678.41

263468.89

1650147.30

*2) In preturi la data de

1 euro =................lei

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501-BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: CONSTRUCȚII

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE VITRATA

169952.94

32291.06

202244.00

4.1.2

IZOLARE TERMICA FATADA-PARTE OPACA INCLUSIV

TERMO-HIDROIZOLAREA TERASEI

528738.90

100460.39

629199.29

4.1.3

IZOLAREA TERMICA A PLANSEULUI PESTE SUBSOL

69516.58

13208.15

82724.73

4.1.4

LUCRĂRI CONEXE-CONSTRUCTII

224775.38

42707.32

267482.70

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

992983.80

188666.92

1181650.72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6846.00

1300.74

8146.74

TOTAL II-subcap. 4.1

6846.00

1300.74

8146.74

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

68464.00

13008.16

81472.16

4.3.1.Rulouri exterioare cu acționare electrica

68464.00

13008.16

81472.16

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

68464.00

13008.16

81472.16

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III )

1068293.80

202975.82

1271269.62

*2) In preturi la data de

1 euro =.............lei

Data:


Beneficiar/ln vestitor

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: INSTALAȚII SANITARE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE DISTRIBUȚIE ACM

73653.00

13994.07

87647.07

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

73653.00

13994.07

87647.07

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

6580.00

1250.20

7830.20

TOTAL II - subcap. 4.1

6580.00

1250.20

7830.20

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

131600.00

25004.00

156604.00

4.3.1.Panouri solare + rezervor

131600.00

25004.00

156604.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

131600.00

25004.00

156604.00

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

211833.00

40248.27

252081.27

*2) In preturi la data de

1 euro =.............lei

Data:


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.


(o

VOlnK^/

Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: INSTALAȚII ELECTRICE

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚIE ELECTRICE

136500.00

25935.00

162435.00

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

136500.00

25935.00

162435.00

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

15120.00

2872.80

17992.80

TOTAL II-subcap. 4.1

15120.00

2872.80

17992.80

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

302398.28

57455.67

359853.95

4.3.1.Sistem detecție , semnalizare , avertizare incendiu

53305.00

10127.95

63432.95

4.3.2.Sistem fotovoltaic

249093.28

47327.72

296421.00

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

302398.28

57455.67

359853.95

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

454018.28

86263.47

540281.75

*2) In preturi la data de

1 euro =.............lei

Data:


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEAS.R.L.

Spl. Independentei nr. 202K, bloc B1, parter, sc B, ap 3, sector 6, București C.U.I RO 15989394;R.C. J40/251/2011 Tel: 0314379118, Fax:0314379117, CONT: RO82 BTRL RONC RT02 4381 3501- BANCA TRANSILVANIA

DEVIZUL

obiectului: INSTALAȚII HVAC

nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitelelor de cheltuieli

Valoare *2) (fara TVA)

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

INSTALAȚII TERMICE

102635.17

19500.68

122135.85

TOTAL 1 - subcap. 4.1.

102635.17

19500.68

122135.85

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

26245.00

4986.55

31231.55

TOTAL II - subcap. 4.1

26245.00

4986.55

31231.55

4.3

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

524905.00

99731.95

624636.95

4.3.1.Pompe de circulație + vane

9685.00

1840.15

11525.15

4.3.2.Sistem ventilație

515220.00

97891.80

613111.80

4.4

Utilaje,echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 +4.5+4.6

524905.00

99731.95

624636.95

TOTAL deviz pe obiecte

(TOTAL 1 + TOTAL II + TOTAL III)

653785.17

124219.18

778004.35

*2) In preturi la data de

1 euro =.............lei

Data:


Proiectant,

S.C.EURO BUILDING IDEEA S.R.L.

Beneficiar/lnvestitor

1

Intervenții pe partea de instalații:

Soluții de reabilitare a instalației de încălzire, a apei calde menajere, a ventilației si a iluminatului:

•    Se propune o instalație de panouri solare termice cu tuburi vidate care sa asigure apa calda menajera de consum prin intermediul unor boilere cu serpentina.

•    Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevăzut inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se

2

Sursa: Analiza cost-beneficiu - concepte și practică Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, David L. Weimer, Editura ARC, Ediția a Il-a, pagina 527.