Hotărârea nr. 83/2018

HCL 83 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniţă în incinta Grădiniţei nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevneinr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6Nr.: 83

Data: 08.05.2018

Mex/i

Z.4 H.C.L. XCTO/Z £ M.83joi>.O52QtQ ?/Z€Se£>Mff& SEDr/ST#

ww Twv


RjniciD’tH București


STUDIU DE FEZABILITATE

Titlul proiectului:

CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA GRĂDINIȚEI NR 274