Hotărârea nr. 82/2018

HCL 82 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe sociale situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construcție locuințe situate în strada Alexandru Ivasiuc nr. 3 A și amenajare incintă.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiu,! București CONSILIUL LOCAL ______SECTOR 6


Nr.: 82

Data: 08.05.2018STUDIU DE FEZABILITATE

STUDIU DE
Denumire proiect:


“CONSTRUIRE LOCUINȚE si amenajare incinta” conform 145/28.11.2017

Beneficiar:    PRIMĂRIA SECTORULUI 6

Amplasament:    str.Alexandru Ivasiuc, nr.3A , sector 6, București

Proiectant:    SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL

CUI RO24032654, J40/10215/2008, str. Avram Iancu nr. 24, etaj 1, sector 2, București tel: 0743 236 363; fax: 021 320 61 27; mail: contact@i-arhitect.ro

Număr proiect:    600/2018

Faza de proiectare: S.F. - Studiu de Fezabilitate Data:    martie 2018

Numele si prenumele

Partea de proiect pentru care răspunde

PROIECTANT GENERAL

Sef proiect

Arhitectura

Rezistenta

Instalații electrice

Instalații sanitare

Instalații termice
SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL

arh. Tudor Zmeu

arh. Cristian Comorasu

ing. Ciprian Spulber

Manea Aurelian PFA

SC ALMAINSTANT SRL

SC ALMA INSTALNT SRL

NOTA :

Aceasta documentație (piese scrise si desenate) este proprietatea SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL si poate fi folosita in exclusivitate pentru scopul in care este in mod specific furnizata conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi reprodusa, copiata, imprumutata, intrebuintata total sau parțial, direct sau indirect in alt scop fara permisiunea prealabila a societății SC IMPROVE ARCHITECTURE SRL acordata in scris.

1