Hotărârea nr. 81/2018

HCL 81 – Hotarare privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea restructurării și/sau refinanțării (prin contractarea unei/unor finanțări rambursabile interne) în valoare de până la 284.000.000 lei, a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A.

(nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016)

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Generală Economică și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Art. 20 alin. (1) lit. f) și g) și art. 61 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele ale Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 29 lit. f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016;

-    Art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

-    Art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

în temeiul prevederilor art. 36 alin (2) și alin (4) lit. b), art. 45 alin (2) lit. b), art. 47, art. 49, art. 63 alin. (1) lit. c) și alin. (4) lit. c), art. 81 alin. (2) lit. d), art. 115 alin. (1) lit. b) și alin. (3), precum și ale art. 117 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă restructurarea și/sau refinanțarea (prin contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne) în valoare de până la 284.000.000 lei, cu o perioada de tragere de până la 1 an, fără perioadă de grație și cu o perioadă de maturitate de până la 15 ani.

Art. 2. Restructurarea și/sau refinanțarea (prin contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile interne) prevăzută la art. 1 se face pentru împrumutul intern contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016, cu toate modificările și completările ulterioare);

Art. 3. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și să semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, contractul/contractele de împrumut intern, acordul/acordurile de garantare, precum și orice alte modificări și completări convenite de către părțile contractante și orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesară în legătură cu obținerea autorizării, încheierea și punerea în executare a contractului/contractelor de împrumut intern.

Art 4. Din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București se asigură integral

plata:


a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    altor cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 5. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Sectorului 6 al Municipiului București următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contactate în valută de contract;

c)    gradul de îndatorare al Sectorului 6 al Municipiului București;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. (1) Garantarea împrumutului/împrumuturilor se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al Municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor cheltuieli ocazionate sau/și referitoare la acest împrumut/împrumuturi, aferente anului respectiv.

(2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale și/sau din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, Direcția Generală Economică și Direcția Generală Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.
Nr.: 81

Data: 08.05.2018