Hotărârea nr. 80/2018

HCL 80 – Hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pe anul 2017 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea conturilor anuale de execuție pe anul 2017 ale Sectorului 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

în temeiul art. 57 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6; în temeiul art. 45 alin. (2) lit a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și alin. (4) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă contul anual de execuție pe anul 2017 al bugetului local al Sectorului 6 al Municipiului București, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2.

Art. 2. Se aprobă contul anual de execuție pe anul 2017 al bugetului creditelor externe, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4.

Art. 3. Se aprobă contul anual pe anul 2017 de execuție al bugetului creditelor interne, conform Anexelor nr. 5 și nr. 6.

Art. 4. Se aprobă contul anual de execuție pe anul 2017 al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, conform Anexelor nr. 7 și nr. 8.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Nr.: 80

Data: 08.05.2018


CONTRASEMNEAZĂ ntrU legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI Formular: 11/01

ANEXA 1 la HCL nr______


CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI la data de 31.12.2017

cod 20    -lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator

Prevederi bugetare

Drepturi constatate

Încasări

realizate

Stingeri pe alte căi decât încasări

Drepturi constatate de încasat

inițiale

definitive

Total, din care:

din anii precedenți

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

VENITURI - TOTAL

(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)

00.01

935.573.000

901.229.000

1.120.247.032

324.561.141

795.685.891

794.116.945

169.161

325.960.926

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15+ 00.16)

49.90

511.684.910

514.816.000

830.154.094

324.561.141

505.592.953

504.024.007

169.161

325.960.926

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

813.321.000

771.281.000

1.078.269.897

324.561.141

753.708.756

752.139.810

169.161

325.960.926

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

790.845.000

742.138.000

1.012.410.160

282.926.732

729.483.428

723.781.589

121.471

288.507.100

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE ( cod 03.02+04.02)

00.06

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

195.162.910

193.679.000

180.352.786

0

180.352.786

180.352.786

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

105.782.000

105.873.000

104.107.082

0

104.107.082

104.107.082

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142.901.000

137.301.000

351.292.076

208.552.485

142.739.591

133.996.127

90.108

217.205.841

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03 + 07.02.50)

07.02

142.901.000

137.301.000

351.292.076

208.552.485

142.739.591

133.996.127

90.108

217.205.841

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

121.500.000

116.500.000

314.799.364

192.232.004

122.567.360

113.545.615

63.333

201.190.416

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

30.000.000

28.000.000

39.672.809

11.857.111

27.815.698

27.711.954

28.091

11.932.764

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.500.000

88.500.000

275.126.555

180.374.893

94.751.662

85.833.661

35.242

189.257.652

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13.001.000

12.501.000

25.967.663

12.590.870

13.376.793

12.264.806

5.998

13.696.859

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.800.000

3.800.000

7.810.668

3.885.667

3.925.001

3.727.263

5.956

4.077.449

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9.200.000

8.700.000

18.156.995

8.705.203

9.451.792

8.537.543

42

9.619.410

Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

0

0

0

0

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6.000.000

6.000.000

5.936.299

1.776.449

4.159.850

5.918.175

18.124

0

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.400.000

2.300.000

4.588.750

1.953.162

2.635.588

2.267.531

2.653

2.318.566

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

337.799.090

295.985.000

346.634.018

53.591.522

293.042.496

296.664.153

31.186

49.938.679

Sume defalcate din TVA

(cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

301.638.090

256.515.000

256.289.055

0

256.289.055

256.289.055

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

228.783.000

249.869.000

249.644.726

0

249.644.726

249.644.726

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

66.209.090

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

6.646.000

6.646.000

6.644.329

0

6.644.329

6.644.329

0

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)

12.02

11.000

20.000

32.619

11.817

20.802

20.802

0

11.817

Taxe hoteliere

12.02.07

11.000

20.000

32.619

11.817

20.802

20.802

0

11.817

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750.000

750.000

6.483.345

5.908.271

575.074

794.095

0

5.689.250

Impozit pe spectacole

15.02.01

750.000

750.000

6.483.345

5.908.271

575.074

794.095

0

5.689.250

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

35.400.000

38.700.000

83.828.999

47.671.434

36.157.565

39.560.201

31.186

44.237.612

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27.600.000

27.300.000

77.031.102

47.671.434

29.359.668

27.936.597

31.186

49.063.319

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

15.300.000

15.000.000

36.293.183

20.295.530

15.997.653

15.494.347

27.589

20.771.247

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12.300.000

12.300.000

40.737.919

27.375.904

13.362.015

12.442.250

3.597

28.292.072

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

7.800.000

11.400.000

6.797.897

0

6.797.897

11.623.604

0

-4.825.707

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

22.476.000

29.143.000

65.859.737

41.634.409

24.225.328

28.358.221

47.690

37.453.826

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)

30.02

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

18.276.000

26.143.000

63.385.964

41.634.409

21.751.555

25.884.448

47.690

37.453.826

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

51.000

6.000

124.419

121.929

2.490

2.867

0

121.552

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

50.000

5.000

2.490

0

2.490

2.490

0

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.929

121.929

0

377

0

121.552

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2.240.000

200.000

192.437

0

192.437

192.437

500

-500

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.200.000

150.000

141.921

0

141.921

141.921

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

40.000

50.000

50.516

0

50.516

50.516

500

-500

Amenzi, penalități și confiscări

(cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.070.000

13.002.000

50.188.617

41.090.186

9.098.431

12.808.675

47.190

37.332.752

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

13.940.000

13.000.000

50.182.862

41.085.186

9.097.676

12.807.340

47.190

37.328.332

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13.940.000

13.000.000

50.182.862

41.085.186

9.097.676

12.807.340

47.190

37.328.332

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

0

0

5.000

5.000

0

0

0

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod

35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

130.000

2.000

755

0

755

1.335

0

-580

Diverse venituri    (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +

36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23 + 36.02.31+36.02.32+ 36.02.47+36.02.50)

36.02

1.915.000

12.935.000

12.880.491

422.294

12.458.197

12.880.469

0

22

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

25.000

5.000

56.250

0

56.250

56.250

0

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0

10.000.000

10.000.000

0

10.000.000

10.000.000

0

0

Taxe speciale

36.02.06

170.000

230.000

249.302

16.600

232.702

249.302

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1.720.000

2.700.000

2.574.939

405.694

2.169.245

2.574.917

0

22

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.01+37.02.03 la 37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-113.271.000

-22.947.000

-14.039.464

0

-14.039.464

-14.039.464

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

113.271.000

22.947.000

14.039.464

0

14.039.464

14.039.464

0

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.000

50.000

41.369

0

41.369

41.369

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

2.000

50.000

41.369

0

41.369

41.369

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2.000

50.000

41.369

0

41.369

41.369

0

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

8.131.883

0

8.131.883

8.131.883

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

8.131.883

0

8.131.883

8.131.883

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

0

0

8.131.883

0

8.131.883

8.131.883

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de functionare

41.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru sectiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

117.563.000

128.620.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

117.563.000

128.620.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

Subvenții de la bugetul de stat

(cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+

42.02.20+42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 +42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)

42.02

115.404.000

126.461.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la

42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate    (coc

42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1.980.000

1.980.000

0

0

0

0

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

67.124.000

78.181.000

36.839.258

0

36.839.258

36.839.258

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.300.000

1.300.000

204

0

204

204

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

45.000.000

45.000.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

0

45.000.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

45.000.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la alte administrații

(cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+ 43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159.000

2.159.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ

de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG

nr.2/2015

43.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

616.000

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări    ( cod 45.02.01 la

45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

4.687.000

1.278.000

-3.035.579

0

-3.035.579

-3.035.579

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.04)

45.02.01

2.119.000

363.000

-3.035.579

0

-3.035.579

-3.035.579

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

2.119.000

363.000

-3.035.579

0

-3.035.579

-3.035.579

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

2.568.000

915.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

965.000

465.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

1.603.000

450.000

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

(cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

770.633.000

874.974.000

1.101.069.895

324.561.141

776.508.754

774.939.808

169.183

325.960.904

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

511.682.910

514.766.000

821.980.842

324.561.141

497.419.701

495.850.755

169.183

325.960.904

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

700.050.000

748.334.000

1.064.230.433

324.561.141

739.669.292

738.100.346

169.183

325.960.904

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

790.845.000

742.138.000

1.012.410.160

282.926.732

729.483.428

723.781.589

121.471

288.507.100

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenții economici

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)

00.06

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote și sume defalcate din impozitul pe venit    (cod

04.02.01+04.02.04)

04.02

300.944.910

299.552.000

284.459.868

0

284.459.868

284.459.868

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

195.162.910

193.679.000

180.352.786

180.352.786

180.352.786

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

105.782.000

105.873.000

104.107.082

104.107.082

104.107.082

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital    (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital

05.02.50

0

0

A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

142.901.000

137.301.000

351.292.076

208.552.485

142.739.591

133.996.127

90.108

217.205.841

Impozite și taxe pe proprietate (cod 07.02.01la 07.02.03+07.02.50)

07.02

142.901.000

137.301.000

351.292.076

208.552.485

142.739.591

133.996.127

90.108

217.205.841

Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

121.500.000

116.500.000

314.799.364

192.232.004

122.567.360

113.545.615

63.333

201.190.416

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07.02.01.01

30.000.000

28.000.000

39.672.809

11.857.111

27.815.698

27.711.954

28.091

11.932.764

Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice

07.02.01.02

91.500.000

88.500.000

275.126.555

180.374.893

94.751.662

85.833.661

35.242

189.257.652

Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)

07.02.02

13.001.000

12.501.000

25.967.663

12.590.870

13.376.793

12.264.806

5.998

13.696.859

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.02.02.01

3.800.000

3.800.000

7.810.668

3.885.667

3.925.001

3.727.263

5.956

4.077.449

Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice

07.02.02.02

9.200.000

8.700.000

18.156.995

8.705.203

9.451.792

8.537.543

42

9.619.410

Impozitul pe terenul extravilan*) +Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-

07.02.02.03

1.000

1.000

0

0

Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru

07.02.03

6.000.000

6.000.000

5.936.299

1.776.449

4.159.850

5.918.175

18.124

0

Alte impozite și taxe pe proprietate

07.02.50

2.400.000

2.300.000

4.588.750

1.953.162

2.635.588

2.267.531

2.653

2.318.566

A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

337.799.090

295.985.000

346.634.018

53.591.522

293.042.496

296.664.153

31.186

49.938.679

Sume defalcate din TVA    (cod

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

301.638.090

256.515.000

256.289.055

0

256.289.055

256.289.055

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București

11.02.02

228.783.000

249.869.000

249.644.726

249.644.726

249.644.726

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

66.209.090

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

6.646.000

6.646.000

6.644.329

6.644.329

6.644.329

0

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii    (cod

12.02.07)

12.02

11.000

20.000

32.619

11.817

20.802

20.802

0

11.817

Taxe hoteliere

12.02.07

11.000

20.000

32.619

11.817

20.802

20.802

11.817

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

750.000

750.000

6.483.345

5.908.271

575.074

794.095

0

5.689.250

Impozit pe spectacole

15.02.01

750.000

750.000

6.483.345

5.908.271

575.074

794.095

5.689.250

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități    (cod

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

35.400.000

38.700.000

83.828.999

47.671.434

36.157.565

39.560.201

31.186

44.237.612

Impozit pe mijloacele de transport    (cod

16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

27.600.000

27.300.000

77.031.102

47.671.434

29.359.668

27.936.597

31.186

49.063.319

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16.02.02.01

15.300.000

15.000.000

36.293.183

20.295.530

15.997.653

15.494.347

27.589

20.771.247

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16.02.02.02

12.300.000

12.300.000

40.737.919

27.375.904

13.362.015

12.442.250

3.597

28.292.072

Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

16.02.03

7.800.000

11.400.000

6.797.897

6.797.897

11.623.604

-4.825.707

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

Alte impozite și taxe

18.02.50

9.200.000

9.300.000

30.024.198

20.782.725

9.241.473

8.661.441

177

21.362.580

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-90.795.000

6.196.000

51.820.273

41.634.409

10.185.864

14.318.757

47.712

37.453.804

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4.200.000

3.000.000

2.473.773

0

2.473.773

2.473.773

0

0

Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice

30.02.05.30

4.200.000

3.000.000

2.473.773

2.473.773

2.473.773

0

Venituri din dividende (cod 30.02.08.02+30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori

30.02.08.02

0

Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-94.995.000

3.196.000

49.346.500

41.634.409

7.712.091

11.844.984

47.712

37.453.804

Venituri din prestări de servicii și alte activități

(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+ 33.02.50)

33.02

51.000

6.000

124.419

121.929

2.490

2.867

0

121.552

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

50.000

5.000

2.490

2.490

2.490

0

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe

33.02.10

0

0

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activități cadastrale și agricultură

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

33.02.28

1.000

1.000

121.929

121.929

377

121.552

Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberări permise    (cod

34.02.02+34.02.50)

34.02

2.240.000

200.000

192.437

0

192.437

192.437

500

-500

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2.200.000

150.000

141.921

141.921

141.921

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

40.000

50.000

50.516

50.516

50.516

500

-500

Amenzi, penalități și confiscări    (cod

35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

14.070.000

13.002.000

50.188.617

41.090.186

9.098.431

12.808.675

47.190

37.332.752

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor

legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

13.940.000

13.000.000

50.182.862

41.085.186

9.097.676

12.807.340

47.190

37.328.332

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

13.940.000

13.000.000

50.182.862

41.085.186

9.097.676

12.807.340

47.190

37.328.332

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

35.02.02

5.000

5.000

5.000

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii (cod

35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

Alte amenzi, penalități și confiscări

35.02.50

130.000

2.000

755

755

1.335

-580

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+ 36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

1.915.000

12.935.000

12.880.491

422.294

12.458.197

12.880.469

22

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

25.000

5.000

56.250

56.250

56.250

0

Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

0

Taxe speciale

36.02.06

170.000

230.000

249.302

16.600

232.702

249.302

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul

procesului de executare silită

36.02.14

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod

36.02.32.03)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1.720.000

2.700.000

2.574.939

405.694

2.169.245

2.574.917

22

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile    (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-113.271.000

-22.947.000

-14.039.464

0

-14.039.464

-14.039.464

0

0

Donații și sponsorizări

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)

37.02.03

-113.271.000

-22.947.000

-14.039.464

-14.039.464

-14.039.464

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

Încasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare

40.02.11

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

Alte operațiuni financiare(cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.01)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Diisponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de funcționare

41.02.05.01

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

70.583.000

126.640.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

70.583.000

126.640.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.21+42.02.28+ 42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+ 42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)

42.02

68.424.000

124.481.000

36.839.462

0

36.839.462

36.839.462

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

67.124.000

78.181.000

36.839.258

36.839.258

36.839.258

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1.300.000

1.300.000

204

204

204

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți - restanțe din anii precedenți

42.02.36

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

42.02.41

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor

FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național ( cod 42.02.51.01)

42.02.51

0

45.000.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de funcționare a bugetului local

42.02.51.01

45.000.000

0

0

Subventii pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

Subvenții de la alte administrații    (cod

43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08+43.02.20+

43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 +43.02.34)

43.02

2.159.000

2.159.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă

43.02.04

0

0

0

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate

43.02.08

0

0

0

Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități

43.02.20

1.543.000

1.543.000

0

0

0

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616.000

616.000

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

(00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01

164.940.000

26.255.000

19.177.137

0

19.177.137

19.177.137

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

2.000

50.000

8.173.252

0

8.173.252

8.173.252

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

113.271.000

22.947.000

14.039.464

0

14.039.464

14.039.464

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)

00.12

113.271.000

22.947.000

14.039.464

0

14.039.464

14.039.464

0

0

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 36.02+37.02)

00.14

113.271.000

22.947.000

14.039.464

0

14.039.464

14.039.464

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23 +

36.02.31+36.02.32+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de propeietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (cod 36.02.32.02)

36.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

(cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

113.271.000

22.947.000

14.039.464

0

14.039.464

14.039.464

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

113.271.000

22.947.000

14.039.464

14.039.464

14.039.464

0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

2.000

50.000

41.369

0

41.369

41.369

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)

39.02

2.000

50.000

41.369

0

41.369

41.369

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

2.000

50.000

41.369

41.369

41.369

0

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

0

III.OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

8.131.883

0

8.131.883

8.131.883

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

8.131.883

0

8.131.883

8.131.883

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare

40.02.14

8.131.883

8.131.883

8.131.883

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată

40.02.16

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod.41.02.05)

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București (cod.41.02.05.02)

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățamânt special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București, pentru secțiunea de dezvoltare

41.02.05.02

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

46.980.000

1.980.000

0

0

0

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

46.980.000

1.980.000

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat    (cod

42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+ 42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+ 42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)

42.02

46.980.000

1.980.000

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Planuri și regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la

42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

1.980.000

1.980.000

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism

42.02.40

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național

( cod 42.02.51.02)

42.02.51

45.000.000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

45.000.000

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale

42.02.52

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de

42.02.69

0

0

Subvenții de li alte administrații    (cod

43.02.28+43.02.29+43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare ale unității administrativ-teritoriale conform OUG

nr.2/2015

43.02.28

0

0

Sume primite de la bugetele proprii ale județelor în vederea asigurării fondurilor necesare implementării proiectelor finanțate din FEN

43.02.29

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31

0

0

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări

( cod 45.02.01 la 45.02.05+ 45.02.07+45.02.08+45.02.15 la

45.02

4.687.000

1.278.000

-3.035.579

0

-3.035.579

-3.035.579

0

0

4

F5o.n0d2u.2l 1E)uropean de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la

45.02.01.04)

45.02.01

2.119.000

363.000

-3.035.579

0

-3.035.579

-3.035.579

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

2.119.000

363.000

-3.035.579

-3.035.579

-3.035.579

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

Corecții financiare

45.02.01.04

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.04)

45.02.02

2.568.000

915.000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

965.000

465.000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

1.603.000

450.000

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

0

0

Corecții financiare

45.02.02.04

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+ 45.02.03.04)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Corecții financiare

45.02.03.04

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală    (cod

45.02.04.01 la 45.02.04.04)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.04)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Prefinanțare

45.02.05.03

Corecții financiare

45.02.05.04

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare    (cod

45.02.07.01 la 45.02.07.04)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat    (cod

45.02.08.01 la 45.02.08.04)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013    (cod

45.02.15.01 la 45.02.15.04)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.04)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.04)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01 la 45.02.18.04)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene

extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02 + 45.02.19.04)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE    (cod

45.02.20.01 la 45.02.20.04)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01 la 45.02.21.04)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finațate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05 + 48.02.11 + 48.02.12 + 48.02.15)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)    (cod

48.02.01.01 la 48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE)

(cod 48.02.02.01 la 48.02.02.03)

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC)

(cod 48.02.03.01 la 48.02.03.03)

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.02.05.01 la 48.02.05.03)

48.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)

(cod 48.02.11.01 la 48.02.11.03)

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI)

(cod 48.02.12.01 la 48.02.12.03)

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) (cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

943.705.000

909.361.000

909.361.000

909.341.000

787.338.923

122.002.077

1

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

129.934.000

102.441.000

102.441.000

102.441.000

92.824.291

9.616.709

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

101.821.000

84.298.000

84.298.000

84.298.000

75.421.744

8.876.256

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

101.821.000

84.298.000

84.298.000

84.298.000

75.421.744

8.876.256

Autorități executive

51.02.01.03

0

101.821.000

84.298.000

84.298.000

84.298.000

75.421.744

8.876.256

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

15.500.000

5.530.000

5.530.000

5.530.000

5.327.835

202.165

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

10.000.000

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

5.500.000

5.530.000

5.530.000

5.530.000

5.327.835

202.165

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

12.613.000

12.613.000

12.613.000

12.613.000

12.074.712

538.288

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

30.600.000

34.000.000

34.000.000

34.000.000

32.213.214

1.786.786

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

600.000

500.000

500.000

500.000

298.526

201.474

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

600.000

500.000

500.000

500.000

298.526

201.474

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

30.000.000

33.500.000

33.500.000

33.500.000

31.914.688

1.585.312

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

30.000.000

33.300.000

33.300.000

33.300.000

31.761.832

1.538.168

|Politie comunitara

61.02.03.04

0

30.000.000

33.300.000

33.300.000

33.300.000

31.761.832

1.538.168

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

0

200.000

200.000

200.000

152.856

47.144

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

527.795.000

605.512.000

605.512.000

605.512.000

509.513.159

95.998.841

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

264.790.000

292.451.000

292.451.000

292.451.000

248.085.794

44.365.206

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

117.689.000

131.589.000

131.589.000

131.589.000

105.525.333

26.063.667

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

60.721.000

69.595.000

69.595.000

69.595.000

55.350.017

14.244.983

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

56.968.000

61.994.000

61.994.000

61.994.000

50.175.316

11.818.684

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

126.660.000

137.339.000

137.339.000

137.339.000

121.060.072

16.278.928

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

57.925.000

66.503.000

66.503.000

66.503.000

58.373.972

8.129.028

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

68.735.000

70.836.000

70.836.000

70.836.000

62.686.100

8.149.900

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

1.504.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.512.052

137.948

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

8.874.000

11.785.000

11.785.000

11.785.000

10.253.341

1.531.659

Învatamânt special

65.02.07.04

0

8.874.000

11.785.000

11.785.000

11.785.000

10.253.341

1.531.659

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

3.317.000

3.442.000

3.442.000

3.442.000

3.090.667

351.333

Scoala dupa scoala

65.02.12.01

3.317.000

3.442.000

3.442.000

3.442.000

3.090.667

351.333

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

6.746.000

6.646.000

6.646.000

6.646.000

6.644.329

1.671

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

79.005.000

85.686.000

85.686.000

85.686.000

55.337.574

30.348.426

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

65.011.000

73.201.000

73.201.000

73.201.000

44.461.373

28.739.627

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

65.011.000

73.201.000

73.201.000

73.201.000

44.461.373

28.739.627

Servicii religioase

67.02.06

0

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

11.494.000

9.985.000

9.985.000

9.985.000

8.376.201

1.608.799

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

184.000.000

227.375.000

227.375.000

227.375.000

206.089.791

21.285.209

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13.423.000

13.055.000

13.055.000

13.055.000

9.972.326

3.082.674

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

51.316.000

89.310.000

89.310.000

89.310.000

86.880.298

2.429.702

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

51.316.000

89.310.000

89.310.000

89.310.000

86.880.298

2.429.702

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

33.256.000

31.354.000

31.354.000

31.354.000

28.323.635

3.030.365

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

20.805.000

23.687.000

23.687.000

23.687.000

20.708.493

2.978.507

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

2.953.000

2.953.000

2.953.000

536.831

2.416.169

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1.300.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

1.730.979

1.069.021

Ajutor social

68.02.15.01

0

1.300.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

1.730.979

1.069.021

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

63.900.000

64.216.000

64.216.000

64.216.000

57.937.229

6.278.771

|

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

193.855.000

149.904.000

149.904.000

149.884.000

141.611.018

8.272.982

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

89.077.000

69.672.000

69.672.000

69.652.000

64.692.400

4.959.600

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

17.603.000

3.349.000

3.349.000

3.329.000

3.196.612

132.388

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

20.000

20.000

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

17.603.000

3.329.000

3.329.000

3.329.000

3.196.612

132.388

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

534.000

127.000

127.000

127.000

112.924

14.076

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

534.000

127.000

127.000

127.000

112.924

14.076

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

70.940.000

66.196.000

66.196.000

66.196.000

61.382.864

4.813.136

|

0

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

104.778.000

80.232.000

80.232.000

80.232.000

76.918.618

3.313.382

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

101.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

76.750.606

3.249.394

Salubritate

74.02.05.01

0

101.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

76.750.606

3.249.394

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

3.778.000

232.000

232.000

232.000

168.012

63.988

|

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

61.521.000

17.504.000

17.504.000

17.504.000

11.177.241

6.326.759

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

|Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

61.521.000

17.504.000

17.504.000

17.504.000

11.177.241

6.326.759

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

61.521.000

17.504.000

17.504.000

17.504.000

11.177.241

6.326.759

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

61.521.000

17.504.000

17.504.000

17.504.000

11.177.241

6.326.759

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2015

|

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

829.754.000

874.974.000

874.974.000

874.974.000

768.611.151

106.362.849

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

109.193.000

96.822.000

96.822.000

96.822.000

90.166.731

6.655.269

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

81.080.000

78.679.000

78.679.000

78.679.000

72.764.184

5.914.816

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

81.080.000

78.679.000

78.679.000

78.679.000

72.764.184

5.914.816

Autorități executive

51.02.01.03

81.080.000

78.679.000

78.679.000

78.679.000

72.764.184

5.914.816

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

15.500.000

5.530.000

5.530.000

5.530.000

5.327.835

202.165

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10.000.000

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

5.500.000

5.530.000

5.530.000

5.530.000

5.327.835

202.165

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

|

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

12.613.000

12.613.000

12.613.000

12.613.000

12.074.712

538.288

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

30.600.000

33.840.000

33.840.000

33.840.000

32.060.358

1.779.642

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

600.000

500.000

500.000

500.000

298.526

201.474

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

600.000

500.000

500.000

500.000

298.526

201.474

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

30.000.000

33.340.000

33.340.000

33.340.000

31.761.832

1.578.168

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

30.000.000

33.300.000

33.300.000

33.300.000

31.761.832

1.538.168

| Politie comunitara

61.02.03.04

30.000.000

33.300.000

33.300.000

33.300.000

31.761.832

1.538.168

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

40.000

40.000

40.000

40.000

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

|

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

509.511.000

588.319.000

588.319.000

588.319.000

503.542.677

84.776.323

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

0

256.912.000

286.746.000

286.746.000

286.746.000

246.170.311

40.575.689

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

112.888.000

127.823.000

127.823.000

127.823.000

104.554.516

23.268.484

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

58.852.000

68.146.000

68.146.000

68.146.000

54.910.299

13.235.701

Învatamânt primar

65.02.03.02

54.036.000

59.677.000

59.677.000

59.677.000

49.644.217

10.032.783

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

123.592.000

135.409.000

135.409.000

135.409.000

120.124.046

15.284.954

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

56.833.000

65.599.000

65.599.000

65.599.000

57.880.039

7.718.961

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

66.759.000

69.810.000

69.810.000

69.810.000

62.244.007

7.565.993

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1.504.000

1.650.000

1.650.000

1.650.000

1.512.052

137.948

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

8.865.000

11.776.000

11.776.000

11.776.000

10.244.701

1.531.299

|Învatamânt special

65.02.07.04

8.865.000

11.776.000

11.776.000

11.776.000

10.244.701

1.531.299

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educationale complementare (cod 65.02.12.01 )

65.02.12

0

3.317.000

3.442.000

3.442.000

3.442.000

3.090.667

351.333

|Scoala dupa scoala

65.02.12.01

3.317.000

3.442.000

3.442.000

3.442.000

3.090.667

351.333

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

6.746.000

6.646.000

6.646.000

6.646.000

6.644.329

1.671

|

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

71.048.000

77.400.000

77.400.000

77.400.000

52.679.576

24.720.424

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

57.054.000

64.915.000

64.915.000

64.915.000

41.803.375

23.111.625

Sport

67.02.05.01

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

57.054.000

64.915.000

64.915.000

64.915.000

41.803.375

23.111.625

Servicii religioase

67.02.06

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

11.494.000

9.985.000

9.985.000

9.985.000

8.376.201

1.608.799

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

181.551.000

224.173.000

224.173.000

224.173.000

204.692.790

19.480.210

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.367.000

12.999.000

12.999.000

12.999.000

9.972.326

3.026.674

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

51.316.000

89.310.000

89.310.000

89.310.000

86.880.298

2.429.702

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

51.316.000

89.310.000

89.310.000

89.310.000

86.880.298

2.429.702

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

32.565.000

30.647.000

30.647.000

30.647.000

27.958.335

2.688.665

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

20.625.000

23.507.000

23.507.000

23.507.000

20.695.739

2.811.261

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

2.386.000

2.386.000

2.386.000

536.831

1.849.169

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1.300.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

1.730.979

1.069.021

Ajutor social

68.02.15.01

1.300.000

2.800.000

2.800.000

2.800.000

1.730.979

1.069.021

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

62.378.000

62.524.000

62.524.000

62.524.000

56.918.282

5.605.718

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

168.220.000

142.323.000

142.323.000

142.323.000

142.841.385

-518.385

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

67.220.000

62.323.000

62.323.000

62.323.000

57.934.150

4.388.850

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

67.220.000

62.323.000

62.323.000

62.323.000

57.934.150

4.388.850

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

101.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

76.750.606

3.249.394

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

101.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

76.750.606

3.249.394

Salubritate

74.02.05.01

101.000.000

80.000.000

80.000.000

80.000.000

76.750.606

3.249.394

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

12.230.000

13.670.000

13.670.000

13.670.000

13.670.000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

|

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

12.230.000

13.670.000

13.670.000

13.670.000

8.156.629

5.513.371

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

12.230.000

13.670.000

13.670.000

13.670.000

8.156.629

5.513.371

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

12.230.000

13.670.000

13.670.000

13.670.000

8.156.629

5.513.371

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

113.951.000

34.387.000

34.387.000

34.367.000

18.727.772

15.639.228

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

20.741.000

5.619.000

5.619.000

5.619.000

2.657.560

2.961.440

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

20.741.000

5.619.000

5.619.000

5.619.000

2.657.560

2.961.440

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

20.741.000

5.619.000

5.619.000

5.619.000

2.657.560

2.961.440

Autorități executive

51.02.01.03

20.741.000

5.619.000

5.619.000

5.619.000

2.657.560

2.961.440

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

0

160.000

160.000

160.000

152.856

7.144

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

0

160.000

160.000

160.000

152.856

7.144

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

160.000

160.000

160.000

152.856

7.144

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

18.284.000

17.193.000

17.193.000

17.193.000

5.970.482

11.222.518

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

7.878.000

5.705.000

5.705.000

5.705.000

1.915.483

3.789.517

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

4.801.000

3.766.000

3.766.000

3.766.000

970.817

2.795.183

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

1.869.000

1.449.000

1.449.000

1.449.000

439.718

1.009.282

Învatamânt primar

65.02.03.02

2.932.000

2.317.000

2.317.000

2.317.000

531.099

1.785.901

Învatamânt secundar

(cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

3.068.000

1.930.000

1.930.000

1.930.000

936.026

993.974

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.092.000

904.000

904.000

904.000

493.933

410.067

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

1.976.000

1.026.000

1.026.000

1.026.000

442.093

583.907

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

9.000

9.000

9.000

9.000

8.640

360

Învatamânt special

65.02.07.04

9.000

9.000

9.000

9.000

8.640

360

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie

(cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

7.957.000

8.286.000

8.286.000

8.286.000

2.657.998

5.628.002

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

Servicii recreative si s

portive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

7.957.000

8.286.000

8.286.000

8.286.000

2.657.998

5.628.002

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

7.957.000

8.286.000

8.286.000

8.286.000

2.657.998

5.628.002

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

2.449.000

3.202.000

3.202.000

3.202.000

1.397.001

1.804.999

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

56.000

56.000

56.000

56.000

56.000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

691.000

707.000

707.000

707.000

365.300

341.700

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

180.000

180.000

180.000

180.000

12.754

167.246

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

567.000

567.000

567.000

0

567.000

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

1.522.000

1.692.000

1.692.000

1.692.000

1.018.947

673.053

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69,02

0

25.635.000

7.581.000

7.581.000

7.561.000

6.926.262

634.738

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

21.857.000

7.349.000

7.349.000

7.329.000

6.758.250

570.750

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

17.603.000

3.349.000

3.349.000

3.329.000

3.196.612

132.388

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

20.000

20.000

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

17.603.000

3.329.000

3.329.000

3.329.000

3.196.612

132.388

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

534.000

127.000

127.000

127.000

112.924

14.076

Alimentare cu apa

70.02.05.01

534.000

127.000

127.000

127.000

112.924

14.076

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

3.720.000

3.873.000

3.873.000

3.873.000

3.448.714

424.286

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

3.778.000

232.000

232.000

232.000

168.012

63.988

Din total capitol:

| Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3.778.000

232.000

232.000

232.000

168.012

63.988

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

49.291.000

3.834.000

3.834.000

3.834.000

3.020.612

813.388

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

49.291.000

3.834.000

3.834.000

3.834.000

3.020.612

813.388

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

49.291.000

3.834.000

3.834.000

3.834.000

3.020.612

813.388

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

49.291.000

3.834.000

3.834.000

3.834.000

3.020.612

813.388

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

|

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

|

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

Ordonator principal de credite,

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formulaj 11/03    ~|

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI DE CREDITE EXTERNE

la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi constate de

incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

67.500.000

42.188.000

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.06)

00.16

67.500.000

42.188.000

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.06.03)

41.06

67.500.000

42.188.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03

67.500.000

42.188.000

0

0

0

0

0

0

Sume aferente creditelor externe

41.06.03.01

67.500.000

42.188.000

0

0

0

0

Sume aferente refinnatarii creditelor externe

41.06.03.02

0

0

0

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

11/03

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajam

ent

Credite

Angajame

nte

bugetare

Angajame nte legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

49,06

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

0

0

0

|

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

67.500.000

42.188.000

42.188.000

0

42.188.000

########

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

Sport

67.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.06.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si

gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termică

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.06+65.06+66.06+67.06+68.06+70.06+74.06+80.06+81.06+84.06+96.06)

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.06.01)

51,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

|Autorități executive si legislative

51.06.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.04)

61,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Siguranta nationala

61.06.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.06.03 la cod 65.06.05+65.06.06+65.06.50)

65,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.06.03.01

0

Învatamânt primar

65.06.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.06.04.01+65.06.04.02+65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.06.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.06.04)

65.06.06

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.06.06.04

0

0

0

| Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.06.50

0

Sanatate (66.06.06+66.06.50)

66,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicăle in unităti sănităre cu pături (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sănătătii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67,06

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod 67.06.03.08+67.06.03.12+67.06.03.30)

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.06

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.06.05.01 la 67.06.05.03)

67.06.05

0

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

Sport

67.06.05.01

0

Tineret

67.06.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.06.05.03

67.500.000

42.188.000

########

42.188.000

0

42.188.000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

Crese

68.06.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.06.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.06+70.06.50)

70,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.06

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.06.01 )

80,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.06.01.06 )

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.06.06 )

81,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.06.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.06.03+ 84.06.06 )

84,06

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.06)

96,06

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99,06

0

0

0

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular 11/03 ~l

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

SURSĂ DE FINANȚARE

00.01

0

12.659.000

12.659.000

0

12.659.000

12.658.805

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 41.07)

00.16

0

12.659.000

12.659.000

0

12.659.000

12.658.805

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.07.02)

41.07

0

12.659.000

12.659.000

0

12.659.000

12.658.805

0

Sume aferente creditelor interne

41.07.02

0

12.659.000

12.659.000

0

12.659.000

12.658.805

0

Sume aferente refinanțării creditelor interne

41.07.02.04

0

0

0

Sume aferente împrumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finanțarea cheltuielilor aflate în sarcina unităților administrativ-teritoriale

41.07.02.07

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.658.805

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:

11/03

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CREDITELOR INTERNE

la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite

de

angajam

ent

Credite

Angajamen

te bugetare

Angajamen

te legale

Plati

efectuate

Angajame

nte legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49,07

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

1 1

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

0

0

0

|

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Sport

67.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT    1

99.07

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

|Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Siguranta nationala

61.07.04

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

|Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

Muzee

67.07.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.07.05.01 la 67.07.05.03)

67.07.05

0

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Sport

67.07.05.01

0

Tineret

67.07.05.02

0

Intretinere, gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement)

67.07.05.03

12.659.000

12.659.000

12.659.000

12.659.000

5.216.328

7.442.672

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

|

0

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

Crese    |

68.07.11

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

|

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Energie termică

81.07.06

0

|

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

Strazi

84.07.03.03

0

0

0

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.07

0

0

0

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa 7 la HCL nr_____

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

F ormular: 11/02    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.12.2017

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi

bugetare

aprobate la

finele

perioadei de

raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi

constate de incasat

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

126.434.000

103.140.000

81.246.503

0

81.246.503

81.246.503

0

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

61.799.000

46.402.000

29.211.954

0

29.211.954

29.211.954

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

61.799.000

46.402.000

29.211.954

0

29.211.954

29.211.954

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

3.853.000

3.853.000

1.374.267

0

1.374.267

1.374.267

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.853.000

3.853.000

1.374.267

0

1.374.267

1.374.267

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

3.849.000

3.849.000

1.374.267

0

1.374.267

1.374.267

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.849.000

3.849.000

1.374.267

0

1.374.267

1.374.267

0

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

4.000

4.000

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi ( cod 31.10.03 )

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

57.946.000

42.549.000

27.837.687

0

27.837.687

27.837.687

0

0

33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la

33.10

57.326.000

34.312.000

23.033.191

0

23.033.191

23.033.191

0

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

908.000

908.000

527.187

0

527.187

527.187

0

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

324.000

474.000

237.584

0

237.584

237.584

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2.090.000

2.090.000

919.919

0

919.919

919.919

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

28.078.000

20.316.000

10.193.873

0

10.193.873

10.193.873

0

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si

per3f3ec.1ti0.1a7re

24.000

24.000

18.449

0

18.449

18.449

0

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate dienla

b 3e3t.1l0.e30stat

0

0

0

0

0

0

0

0

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

25.902.000

10.500.000

11.136.179

0

11.136.179

11.136.179

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Drepturi

constate

de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

| Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

94.000

7.617.000

4.743.596

0

4.743.596

4.743.596

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea iugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea iugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

94.000

7.617.000

4.743.596

0

4.743.596

4.743.596

0

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.1O.01+37.10.O3+37.10.04+37.10.50)

37.10

526.000

620.000

60.900

0

60.900

60.900

0

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

526.000

620.000

60.900

0

60.900

60.900

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a linge

tul 3i7l.1c0a.l03

-5.414.000

-2.438.000

-1.500.154

0

-1.500.154

-1.500.154

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

5.414.000

2.438.000

1.500.154

0

1.500.154

1.500.154

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare ( cod 41.1O.O1+41.1O.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

64.635.000

56.738.000

52.034.549

0

52.034.549

52.034.549

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

64.635.000

56.738.000

52.034.549

0

52.034.549

52.034.549

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din

42.10.39

0

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din

42.10.43

0

0

0

0

SUBVENTvIeInDitEuriLpAroAprLiiTiEn cAaDdrMulIpNroISgrTaRmAelTorI IF(EcGodA4im3.p1l0e.m09e+nt4a3te.1d0e.1A0+P4IA3.10.14+43.10.15+43

.1    4+3.10

) 64.635.000

56.738.000

52.034.549

0

52.034.549

52.034.549

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

61.494.000

56.738.000

51.526.517

0

51.526.517

51.526.517

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătăț

ii 43.10.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănă

tății43.10.14

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiți

i î43s.10.1t6t.e03

0

0

0

0

finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02 +43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

3.141.000

0

508.032

0

508.032

508.032

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de functionare conform

43.10.22.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2015

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume FENFpoonsdtualdEeruarorpeeianncdoentDuelzpvloalttialroerRefeegciotunaltae (s icpodrefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

0

45.10.018.+0415+.4150.105.+0415.0.120+.4156.+1405.0.10.0.137)+45.10.18)

45.10.01

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

0

Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

0

nPtruelfidneanAțsairsetenta pentru Preaderare( cod

45.10.05.03

0

0

0

0

45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din care:

din anii precedent i

din anul curent

Încasări

Stingeri

pe alte cai decat incasari

Drepturi constate de incasat

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

| Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

0

45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

0

ePcreofminuanițtare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.10.08.03

0

0

0

0

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

0

Prefinanțare