Hotărârea nr. 8/2018

HCL 8 – Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp gradiniţă în incinta cartierului ANL Brâncuşi din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;

H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși.

(2) Indicatorii tehnico-economici menționați la alin. (1) se regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor, după aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București și alocarea sumelor aferente.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 8

Data: 30.01.2018


Y£l®° - VP holding    ÎS Î^^SSOBIECTIV

„CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA CARTIERULUI ANL BRANCUSI”

MUNICPIUL BUCURESTI-CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 -ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6

FAZA DE PROIECTARE S.F.


AMPLASAMENT:

TITULAR/BENEFICIAR:


STR. VALEA OLTULUI NR. 141, SECTOR 6, BUCUREȘTI

MUNICIPIUL BUCUREȘTI - CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 -

ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6


PROIECTANT GENERAL:


S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L. cu sediul in București, Splaiul Independentei nr. 291-293, București, inmatriculata sub nr. J40/9205/2006, telefon +40 21 315 85 65, fax+40 21 315 85 66. e-mail: office@vph.ro, www.vph.ro


PROIECTANT DE SPECIALITATE:


S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L. cu sediul in București, Splaiul Independentei nr. 291-293, București, inmatriculata sub nr. J40/9205/2006, telefon +40 21 315 85 65, fax +40 21 315 85 66, e-mail: office@vph.ro, www.vph.roBucurești, decembrie 2017holding


wwn.vpii.ro 8.O.34S36S 1 8 tel:+4ft 21 315 85 65 ofilea/, vpfc ro J4-) 13314 20; 1 lax:-4021 315 8.5 66

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA

Capitolul I - DATE GENERALE

1.01 - Obiectul proiectului

Documentația pentru proiectul: CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA CARTIERULUI ANL BRANCUSI - cuprinde descrierea investiției si a soluției functional-arhitecturale.

• Amplasament


• Beneficiar

(titular/investitor):


STR. VALEA OLTULUI NR. 141, SECTOR 6, BUCUREȘTI

MUNICPIUL BUCURESTI-CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 ADMINISTRAȚIA ȘCOLILOR SECTOR 6

•    Proiectant general    S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L. cu sediul in București, Splaiul

Independentei nr. 291-293, București, inmatriculata sub nr. J40/9205/2006, telefon +40 21 315 85 65. fax +40 21 315 85 66, e-mail: office@vph.ro, www.vph.ro

•    Proiectant specialitate S.C. VP EGO CONCEPT S.R.L. cu sediul in București, Splaiul

(arhitectura)    Independentei nr. 291-293, București, inmatriculata sub nr.

J40/9205/2006, telefon +40 21 315 85 65, fax +40 21 315 85 66, e-mail: office@vph.ro, www.vph.ro

•    Număr proiect

• Faza de proiectare    SF

Capitolul II - CONDIȚII DE TEMA, FUNCȚIUNI, ALCĂTUIRE

II.01 - Baza documentației

La baza intocmirii documentației au stat:

•    Tema generala de proiectare si elementul de tema transmise de către investitor;

•    Legile, STAS-urile si normativele in vigoare;

•    Vizita pe teren (situația concreta de pe teren, documentar foto-video);

Prezentul proiect trateaza următoarele:

Prezenta documentație prevede lucrări de construire corp grădiniță in incinta cartierului ANL Brancusi, cu inaltimea de DS partial+P+2E.

11.02 - Caracteristicile amplasamentului

•    Regim de proprietate:

Terenul in suprafața de 790 mp, face parte din domeniul public local si se afla in administrarea Consiliului Local Sector 6, prin Administrația Școlilor Sector 6


• Regim de protecție:

Terenul in suprafața de 790 mp are o forma regulata si este liber de contructii.

•    încadrare in localitate si zona:

Terenul este situat in vestul Bucurestiului, zona Drumul Taberei, sector 6.

Imobilul NU se afla pe lista monumentelor istorice si siturilor arheologice actualizata.

Conform PUZ Sector 6 imobilul se afla situat in zona M3 - având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri

POT max = 60%

CUT max = 2.5 mp. ADC/mp.

Utilizări admise:

(1) Sunt admise următoarele utilizări funcționale:

a)    instituții, servicii și echipamente publice de nivel supramunicipal. municipal, de sector și de cartier;

b)    sedii ale unor companii și firme, servicii pentru întreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare, consultanță în diferite domenii și alte servicii profesionale;

c)    servicii sociale, colective și personale;

d)    sedii ale unor organizații politice, profesionale etc.;

e)    lăcașuri de cult;

f)    comerț cu amănuntul;

g)    activități manufacturiere;

h)    depozitare mic-gros;

i)    hoteluri, pensiuni, agenții de turism;

j)    restaurante, baruri, cofetării, cafenele etc.;

k)    sport și recreere în spații acoperite;

l)    parcaje la sol și multietajate;

mjspații libere pietonale. pasaje pietonale acoperite;

n)    spații plantate - scuaruri;

o)    locuințe cu partiu obișnuit;

locuințe cu partiu special care includ spații pentru profesiuni liberale;

•    Vecinătăți amplasament

-    la nord: strada Pasarea de Aur

-    la sud : strada Valea Ialomitei

-    la vest: proprietate privata nr. cad. 202240 si proprietate privata nr. cad. 202438/202206

-    la est: strada Aleea Danaide;

•    Relația cu construcțiile învecinate

Clădirile existente si construcția propusa nu se afla in relație directa (alipire) cu alte constructii/cladiri. Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afecteaza clădirile învecinate.

Distante fata de construcții vecine :

Nord {strada Pasarea de Aur) - 6,00m fata de limita de proprietate;

Sud {strada Valea Ialomitei) - 6,00m fata de limita de proprietate;

Est {strada Aleea Danaid) - 6,00m fata de limita de proprietate;

Vest - 3,00m fata de limita de proprietate.

II. 03 - Caracteristicile construcției propuse

Situația propusa:

Se propune construirea unei grădinițe cu 4 clase intr-o construcție Demisol parțial + Parter + 2 etaje. Accesul principal se va realiza pe latura sud si est.

Perimetral clădirii se va realiza un trotuar de garda din beton ce va avea panta de 2% pentru scurgerea apelor meteorice.

Cota +0.00 (Parterul) a construcției se afla la aproximativ + 2,50 cm fata de cota terenului amenajat. Numărul mediu de utilizatori ai clădirii propuse este de 92 persoane.

Regim de inaltime propus: DS partial+P+2E

Accesul copiilor si al educatorilor se face din latura sudica si respectiv latura estica, la nivelul demisolul construcției iar accesul in sala de mese/ zona oficiu se face din latura nordica a clădirii la nivelul terenului amenajat (-2.50).

La nivelul terasei (invelitorii) se va amenaja un spațiu de joaca amenajat special cu protecție perimetrala Hmin 2.00m.

Curtea va fi amenajata cu spatii verzi, amenajate atat pe sol, cat si in jardiniere, alei pietonale, echipamente tehnice (pompa de căldură si VRF/VRV), zona pubele gunoi.

Invelitoarea este de tip terasa, circulabila.

Dimensiunile generale in plan ale construcției sunt: 7,95m x 38,20m.

CATEGORIA DE IMPORTANTA: C

CLASA DE IMPORTANTA: III

GRAD DE REZISTENTA LA FOC II

II. 04 ELEMENTE DE BILANȚ

Dimensiuni maxime la teren (parter): 7,95m x 38,20m;

Regim de inaltime: DS partial+P+2E.

Hmax.= 15,50m

Suprafața construita parter: 303,80 mp.

Suprafața construita desfasurata: 1143,10 mp.

S.teren = 790,00mp

POT max. propus= 40%

CUT max. propus= 0,15

11.05 DESCRIEREA FUNCȚIONALA A CONSTRUCȚIEI PROPUSE :

Demisol:

1) Vestibul

S =

6,89 mp

2) Filtru primire

S =

17,20 mp

3) Vestiar copii

S =

38,68 mp

4) Grup sanitar

S =

2,88 mp

5) Izolator

S =

9,00 mp

6) Cabinet medical

S =

12,00 mp

7) TE/postBMS

S =

7,50 mp

8) Camera CT

S =

13,08 mp

9) Intrare profesori

S =

8,15 mp

10) Casa scării

S =

10,24 mp

Suprafața utila totala demisol

s =

125,62 mp

Parter:

1) Sala de mese

s =

66,60 mp

2) Vestiar personal

s =

5,64 mp

VP holding

www.vph.ro

Office:/; vph.ro

Ro34S368IS tel: +4 140 13314.2!); 1 fax: -

3) Grup sanitar

s =

4,23 mp

4) Oficiu

s =

8,43 mp

5) Vestibul

s =

5,32 mp

6) Grup sanitar

s =

13,10 mp

7) Coridor

s =

8,15 mp

8) Casa scării

s =

10,24 mp

9) Vestiar profesori

s =

9,61 mp

10) Grup sanitar

s =

4,22 mp

11) Birou secretara / contabil

s =

18,37 mp

12) Birou administrație

s =

18,78 mp

13) Cancelarie

s =

43,74 mp

14) Hol

s =

18,37 mp

Suprafața utila totala parter

s =

234.81 mp

Etaj 1/2:

1)

Sala de joaca

S = 56,81 mp

2)

Sala pentru dormit

S = 54,16 mp

3)

Grup sanitar

S= 13,00 mp

4)

Coridor

S = 7,82 mp

5)

Casa scării

S = 10,24 mp

6)

Sala de joaca

S = 56,81 mp

7)

Sala pentru dormit

S = 54,16 mp

8)

Grup sanitar

S= 13,60 mp

9)

Suprafața utila totala etaj 1/2

S = 266,60 mp

Inaltimea libera a spatiilor interioare va fi de aproximativ 3,00 ml, iar in sala de mese de 4,50 ml.

Circulația verticala se va realiza prin intermediul unei scări din beton armat ce prezintă trepte si contratrepte.

Scara este prevăzută cu balustrada avand inaltimea de 90 cm fata de trepte si podest, iar distanta dintre montantii balustradei se va realiza la maxim 10 cm intre aceștia, conform normativ.

Balustrada se va realiza din metal, vopsitorie gri.

III. SOL LTII CONSTRI CȚII E SI DE FINISAJ

III.01 - Sistemul constructiv propus:

Structura de Rezistență a construcției propuse va fi realizată din cadre din beton armat: Fundații continue din beton armat+20cm polistiren extrudat;

Planșee, stâlpi și grinzi din beton armat;

închideri din zidărie cărămidă - goluri verticale - 30 cm grosime;

Pereți interiori din zidărie cărămidă și gips-carton;

Acoperiș tip terasă necirculabilă.

111.02 - închiderile exterioare si compartimentările interioare:

Pereții exteriori:

Zidărie din cărămidă cu goluri verticale 30cm (ex: Porotherm Light plus) + izolație 20cm PIR, la limita de trecere intre etaje vom avea fasi de 30cm inaltime cu 30cm.

Pereții interiori:

Zidărie din cărămidă 15 cm grosime si pereți din gips carton.

III.03 - Finisajele interioare:

Pereții interiori:

v P holding

Pereții interiori propuși vor fi realizați din zidărie din cărămidă 15 cm grosime si pereți din gips carton.

In spatiile umede pereții se vor placa cu faianța.

Pardoseli:

Pardoselile se vor executa din parchet antiderapant in sălile de clasa, din covor PVC pe coridoare iar in spatiile umede din gresie antiderapanta.

Plafoane suspendate si tavane:

Plafonele suspendate si tavanele se vor realiza din gips-carton (unde este cazul). Acestea se vor ancora de structura de rezistenta a construcției prin intermediul unei structuri metalice.

Zugrăveli si vopsitorii:

Zugrăveli cu var lavabil, alb.

Tamplaria - usi:

Tamplaria interioara va fi din lemn de rasinoase.

III.04 - Finisajele exterioare:

Tencuieli exterioare:

Pereții exteriori se vor tencui cu tencuiala decorativa impermeabila, alba/culori(se vor stabili ulterior).

Tamplaria exterioara - usi si ferestre:

Tamplarie din aluminiu, geam termoizolant, tamplarie culoare gri.

Rulouri acționate automat montate la exterior.

III.    05 - Acoperișul si invelitoarea:

Acoperișul in sistem terasa necirculabila, termoizolat cu 35cm polistiren expandat.

Se va respecta in proiectare si execuție normativul C 37-1998 - Normativ pentru proiectarea și executarea învelitorilor.

Nota: Se vor folosi materiale agreate de către beneficiar. In vederea definitivării alegerii materialelor si furnizorilor, se vor consulta arhitectul si beneficiarul.

Capitolul IV. ÎNDEPLINIREA CERINȚELOR DE CALITATE

IV.    01 - Cerința “A” - Rezistenta mecanica si stabilitate.

Clasa de importanta III - conf. normativ pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor — P100-1/2013.

IV.02 - Cerința kkB” - Securitatea in caz de incendiu.

Gradul de rezistenta la foc este II - confi normativ de siguranța la foc P118/99.

IV.03 - Cerința “C” - Igiena, Sanatate si Mediul inconjurător

Asigurarea condițiilor de igiena si sanatate in clădire.

Toate incaperile construcției sunt aerisite natural prin ferestrele prevăzute in proiect.

Se respecta in proiectarea construcției si se vor respecta in timpul lucrărilor de execuție „Normele de protecție a mediului inconjurator", conf. Legii nr. 137/1995. Funcțiunile cuprinse in clădire nefiind poluante, nu afecteaza mediul.

Protecția calitatii apei:

Nu rezulta ape reziduale poluate. Apele pluviale de pe acoperiș se colectează printr-o rețea de rigole, după care se deversează in sistemul de canalizare existent in zona.

Protecția aerului:

Nu vor exista surse de poluare a aerului.

Protecția impotriva radiațiilor:

Nu va exista nicio sursa de radiații.

Protecția solului si subsolului:

Activitatea, ce se va desfasura in aceasta clădire, nu constituie o sursa de poluare pentru sol si subsol.

Protecția ecosistemelor terestre si acvatice:

Obiectivul nu va pune in pericol flora si fauna, terenul destinat construirii obiectivului nu este parte dintr-o zona protejata.

Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public:

Obiectivul propus este amplasat intr-o zona intravilana, unde predomina locuirea.

Gospodărirea deșeurilor:

Deseurile si resturile menajere se vor colecta in europubele, stocate in incinta, de unde vor fi preluate periodic de către o firma locala specializata si autorizata. Titularul va fi răspunzător de menținerea curățeniei si va trebui sa respecte prevederile „ Normelor de salubrizare" in timpul execuției si după in utilizarea construcției.

Gospodărirea substanțelor toxice si periculoase:

Nu va exista nicio sursa de producere a substanțelor toxice.

IV.04 - Cerința “D” - Siguranța in exploatare:

Proiectul respecta natura funcțiunilor propuse prin tema program a Beneficiarului, condițiile impuse de amplasament, si încadrarea obiectivului in prevederile legilor/normativelor tehnice specifice in vigoare. Construcția se va conforma Cerințelor Obligatorii de Calitate in Construcții.

IV.05 - Cerința “E” - Protecția impotriva zgomotelor:

Protecția impotriva zgomotului si vibrațiilor:

Nivelul de zgomot exterior se va incadra in limitele impuse de STAS 10.08. 1988 si de „Normele Tehnice de izolare fonica", nr. C 125.87 (valoarea de 50 dB, curba de zgomot Cz 45). închiderile exterioare asigura un confort acustic ce se incadreaza in prescripțiile normativelor in vigoare.

Funcțiunile clădirii nu sunt generatoare de zgomote perturbatoare.

IV.06 - Cerința “F” - Izolarea termica si economia de energie:

închiderile exterioare propuse se vor realiza astfel incat sa se asigure un confort termic ce se incadreaza in prescripțiile normativelor in vigoare. Astfel, construcția asigura economia de energie in limite corespunzătoare.

Clădire independenta din punct de vedere energetic - clădire NZEB.wwn.vpb.ro R.O34S3681S tel: -40 21 31? 85 65 ofitce-fi vpii a, .|<K) 13 3 i -I 20 i 1 fax -40 21 3 •: 5 85 66


Capitolul V. MASURILE DE PROTECȚIE CIVILA

Nu este cazul.

Capitolul VI. ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

INSTALAȚII ELECTRICE

Instalații electrice- curenti tari

•    distribuția energiei electrice;

•    instalațiile electrice de iluminat interior: normal, de siguranța si de securitate;

•    instalațiile electrice de prize si forța;

•    instalațiile de panouri fotovoltaice;

•    instalații de protecție impotriva supratensiunilor atmosferice sau din rețea;

•    masuri de protecție impotriva electrocutării si PSI;

Instalații electrice — curenti slabi

•    Instalații detecție si semnalizare incendiu

•    Instalații supraveghere video

•    Sistem BMS

SURSA DE ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizează prin intermediul a unui branșament electric stabilit conform soluției tehnice a fumziorului de energie electrica data prin avizul telmic de racordare.


Datele electroenergetice preliminare de consum pentru acest obiectiv sunt următoarele:


-    putere instalata

-    putere maxima simultan absorbita

-    frecventa de utilizare

-    tensiunea de utilizare


Pi = 128.3 kW ; Pa= 97.6 kW ; f = 50 Hz;


Un=3x400/230 V c.a.


Distribuția energiei electrice in interiorul clădirii se realizează din tabloul general al clădirii (TG), amplasat la in camera tabloului general.

Din tabloul general se alimentează tablouri principale ce deservesc:

•    Tablourile electrice secundare de nivel;

•    Tabloul de alimentare pentru instalația de climatizare;

•    Tabloul electric secundar pentru receptori de siguranța.

Alimentarea tabloului general, pentru folosirea eficienta a energiei electrice prin folosirea de surse de energie regenerabila, va avea doua surse:


•    sursa de alimentare de bază racordată din postul de transformare al rețelei de distribuție a furnizorului:

•    sursa de energie regenerabila: sistem de panouri fotovoltaice cu invertor ON-Grid fara injectarea surplusului de energie in rețea. Traseele celor doua alimentari (sursa de baza si sursa secundara) se vor realiza pe trasee independente si vor fi pozate in pat de cabluri, sau in tuburi de protecție metalice in zonele de montaj aparent.


în conformitate cu prevederile art. 7.22.1 alin. a) din Normativul 17/2011 alimentarea cu energie electrică a tablourilor de distribuție al pompelor de incendiu, hidranți interiori, nu estevp EGO M P holding


««„.vph.,0

ofiice-i;fvph jn


R.O34S3681 S tel: f-40 21 35? 85 65 .hi0 13 M420H fax: -40 21 315 85 66


necesara alimentarea din doua surse indepndente si se va realiza din tabloul general de distribuție al clădirii, racordate inaintea intrerupatorului general.

Se prevede comandă automată pentru pornirea pompelor de incendiu pentru hidranții interiori, pornirea pompelor fiind semnalizata optic si acustic. Schema de comandă a pompelor de incendiu se stabilește astfel încât să se poată alterna situația de pompă în funcțiune cu cea de rezervă pentru a se putea controla permanent starea instalațiilor.

INSTALA TII ELECTRICE INTERIOARE

Pentru alimentarea receptorilor de iluminat si prize se vor prevedea tablouri secundare de distribuție de nivel TLPP (tablou lumini si prize parter) si TLPE (tablou lumini si prize etaj) ce se vor alimenta din Tabloul general (TG prin intermediul unor cabluri de tip NHXH rezistent la foc, fara emisii de halogeni. La alegerea secțiunii cablului s-a tinut cont de condiția de selectivitate intre echipamentele de protecție din tablourile de nivel cu echipamentele de protecție din cadrul tabloului general si de lungimea coloanei electrice.

Tablourile de nivel sunt din metal cu IP31, complet echipate conform schemelor monofilare; si IP54 (tabloul statiei pompare incendiu-TPI) in montaj aparent.

Proiectul pentru racord (medie tensiune - 20kV) si postul trafo va fi întocmit de ENEL sau de o firma specializata atestata si autorizata de către furnizorul de energie electrica pentru astfel de lucrări.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat cu sursa LED de înalta eficienta.

Acționarea (aprinderea si stingerea) iluminatului se va realiza prin intermediul sistemului BMS,

ce va comanda apriderea iluminatului in funcție de graficul de lucru realizat pentru fiecare zona in parte, precum si prin comanda locala.

Comanda de aprindere a iluminatului artificial pe zone de lucru (Săli de clasa, birouri, etc.) va fi făcută de sistemul BMS, prin intermediul contactoarelor amplasate in tablourile de distribuție, folosind semnale de comanda date de butone amplasate local in fiecare zona ce necesita a fi iluminata.

In grupurile sanitare, acționarea circuitelor de iluminat, pentru un management eficient al enerrgiei electrice, va fi făcută cu senzori de prezenta cu unghi de detecție 360° si o raza de acțiune de minim 7m.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația incaperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta corpuri de iluminat de exterior cu grad minim de protecție IP65.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația incaperilor.

Nivelurile de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 5001x conform NP-061-02.

In toate incaperile, se vor prevedea prize bipolare de uz general.

Prizele se vor monta la h=+0,3m fata de nivelul pardoselii finite in birouri si cancelarie, la h=+l,5m fata de nivelul pardoselii finite in sălile de clasa. Fac excepție prizele din bucătărie („h” funcție de nivelul hiaturilor).

Se vor prevedea prize bipolare/racorduri electrice cu destinație speciala pentru: mașini de spalat rufe, cuptor cu microunde, hota, frigider, etc.

Circuitele electrice se vor executa cu conductoare de cupru tip N2HX trase prin tuburi de protecție tip IPEY, pozate îngropat in elementele de construcție.

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de forța, ca de exemplu centrala termica.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.


Ă VP EGO

WJ» Concepi


por! o:


holding


www.vph.ro Ro34S36SI S tel: -40 2.1 315 85 65 ofijce-h vph ro .(40/133M.2011 fax: -40 21 315 85 66


Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub PVC/metalic, pozate ingropat in tencuiala pereților.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub PVC/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

Spatii tehnice

Spatiile tehnice sunt camere cu destinație speciala (camera pompelor de incendiu, camerele tablourilor electrice, camera de acumulatori pentru sistemul fotovoltaic),.

Iluminatul se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu surse LED liniare sau compacte, montaj aparent.

Corpurile de iluminat vor avea grad de protecție ales in funcție de destinația incaperii in care sunt montate.

In exteriorul clădirii se vor monta aplice de exterior cu grad minim de protecție IP65 si corpuri de iluminat montate pe stâlpi pentru circulație pietonala si auto in interiorul complexului.

Sursele alese pentru realizarea iluminatului vor fi cu LED (tubulare sau compacte) sau, normale sau etanșe, funcție de destinația incaperilor.

Nivelele de iluminare se vor stabili conform normelor in vigoare fiind cuprinse intre 50 si 5001x, conform NP-061-02.

Aprinderea si stingerea iluminatului se va realiza local pentru spatiile tehnice, in timp ce pentru grupurile sanitare, acționarea se realizează prin senzori de prezenta cu raza de detectare de minim 7m si unghi de detecție de 360 grade.

întrerupătoarele si comutatoarele din spatiile tehnice care se vor monta la h=l,5m.

In spatiile tehnice se vor prevedea prize bipolare de uz general, montate la h =+l,5m fata de nivelul pardoselii finite.

Circuitele electrice se vor executa cu cabluri NHXH protejate in tuburi tip IPEY / copex, pozate ingropat in elementele de construcție.

Instalațiile electrice de forța cuprind alimentarea cu energie electrica a tuturor receptoarelor de

forța.

Pentru alimentarea receptoarelor electrice de forța se vor prevedea tablouri secundare, amplasate in apropierea sau in centrul de greutate al grupelor de receptoare.

Pentru receptoarele care au tablouri proprii de comanda si automatizare se vor executa numai coloanele de alimentare cu energie electrica.

Instalațiile electrice de forța se vor executa cu cabluri cu conductoare din cupru nearmate tip NHXH si armate tip NHXCH sau echivalente, protejate in tub PVC/metalic, pozate ingropat in elementele de protecție sau pozate pe jgheaburi de cabluri.

Circuitele de comanda si semnalizare se vor executa cu cabluri nearmate tip CSHH si armate tip CSHAbH, protejate in tub PVC/metalic, pozate la fel ca si cele de forța.

Iluminat de siguranța

In clădire, corespunzător cerințelor art. 7.23.5.1. lit. a. (instalații electrice pentru iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului), 7.23.7.1. (instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare),si 7.23.9.1 (instalații electrice pentru iluminatul de securitate impotriva panicii) din Normativului 17-2011, art. III.C.2.6.2 din Normativul NP 24-97 si 5.1.1 din Normativul P 118/3-2015, se vor prevedea următoarele tipuri de instalații de iluminat:

-    iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului la tabloul general de distribuție a energiei electrice;

-    iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului la camera grupului electrogen;

-    iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului la postul trafo;

-    iluminatul de siguranța pentru continuarea lucrului in spatiile telmice;

-    iluminatul de securitate pentru evacuare;

-    iluminat de securitate penntru circulație.


. VP EGO    hr\lrlinz-i    «««.iph.™ ro34ss.,^!> ui:-m#21 jisw«s

Concept    W5»* noiaing    ««».«»» .te>i.te.i:iri te-.1031-’SSSM

- iluminat de securitate impotriva panicii.

Iluminatul de securitate pentru evacuare a fost prevăzut, in casele de scări, pe circulațiile orizontale si in zonele de acces in clădire.

Iluminatul de securitate pentru evacuarea persoanelor se va realiza cu corpuri de iluminat, cu sursa proprie de alimentare incorporata (baterii care asigura funcționarea lămpilor timp de cel puțin 3 ore), tip “EXIT”.

Corpurile de iluminat vor fi montate la partea superioara a spatiilor, pe scări la intersecțiile rampelor cu podestele, in lungul cailor de evacuare si inflexiunile acestora, la intersecțiile cu alte cai de evacuare.

SISTEMUL DE PANOURI FOTOUOLTAICE

Pentru reducerea consumului de combustibili fosili si a sporirii eficientei energetice, clădirea va fi prevăzută cu un sistem de poducere a energiei din surse regenerabile, cu panouri fotovoltaice legat la rețeaua de distribuție „ON-grid”, pentru acoperirea consumului propriu, fara injectarea surplusului de energie in rețea (la propunerea beneficiarului), folosind panouri fotovoltaice montate convenabil pe terasa clădirii cu orientarea spre sud.

Sistemul de panouri fotovoltaice este format din:

•    Aranjament de 108 panouri fotovoltaice monocristaline 250W, cu o putere instalata de 27kW;

•    Invertor sau sistem de invertoare ON-Grid cu o putere nominala de 25 kW/27kW max, controlate „inteligent”, cu funcție de management al energiei, fara a injecta energie in rețeaua exterioara. Invertorul vor alimenta circuitele din taboul general;

Echipamentele instalației de panouri fotovoltaice vor fi echipate cu porturi de comunicație compatibile cu sistemul BMS.

INSTALAȚII DE PROTECȚIE SI LEGARE LA PAMANT

Schema de protecție impotriva electrocutărilor este de tipul TNC-S (cu neutrul izolat in aval de TG). In acest sens, intre TG si tablourile secundare se vor poza cabluri cu următoarele conductoare:

•    faza de racord LI, L2 sau L3;

•    neutrul N, racordat la bara de neutru a tablourilor generale din postul de transformare;

•    conductorul de protecție PE, care va racorda borna PE a tabloului electric secundar la bara de PE a tabloului general din postul de transformare.

Se va urmări ca N si PE sa nu fie in contact pe toata distribuția electrica.

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul TG.

Carcasele metalice ale tablourilor si receptoarelor electrice se vor racorda la centurile interioare de impamantare cu platbanda de otel zincat 25x4mm prin intermediul pieselor flexibile din cupru cu secțiunea de minim 16mmp sau cu conductoare din cupru cu secțiunea de minim 16mmp.

Pentru protecția clădirii impotriva descărcărilor atmosferice, se va prevedea o instalație de protecție la trăsnet formata din:

•    conductor de captare, platbanda OLZn 25x4mm pozata pe suporți, montat pe conturul invelitorii;

•    Conductori de coborâre, pamplasati pe colturile diametral opuse ale clădirii, platbanda OLZn 25x4mm, conectați la priza de pamant prin piesele de separație pentru măsurători, prevăzute.

La execuție, daca in urma măsurătorilor se constata ca rezistenta de dispersie a prizei de pamant este mai mare de lohm, aceasta va fi completata cu "n" electrozi verticali (o priza de pamant artificiala) pana când rezistenta va scadea sub valoarea de 1 ohm. Execuția prizei de pamant va fi coordonata cu execuția fundației.

Toate prizele de pamant se vor echipotentializa.


MP holding


www.vph.ro Ro34KS6S 1 8 tel: -t-4ft 21 35? 85 65 ofiîce:<; vph re ju qî ;ț20 = ] (ax: -40 21 315 85 66


INSTALAȚII DE SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU

Clădirea va fi echipata cu instalație de semnalizare a incendiilor care va indeplini următoarele cerințe:

-    tip: I - tip 1 acoperire totala prin detectoare de incendiu si declanșatoare manuale;

-    acționare: automat si manual;

-    timp de alarmare: 10 sec.;

-    timp de alertare: lOmin.;

- zone protejate: toate spatiile din clădire.

Centrala de semnalizare a incendiilor va fi amplasata la parterul clădirii, intr-un spațiu cu supraveghere permanenta (zona de paza+T.E.) si va avea si rol de transmitere a semnalului de incendiu pentru comanda automata a dispozitivelor de evacuare a fumului produs pe timpul unui incendiu respectiv de admisie a aerului proaspăt.

Se vor prevede detectori optici de fum, detectori multisenzor combinați fotoelectric si termic, detectori multisenzorial optic termic si monoxid de carbon, butoane de alarmare, sirene interioare si exterioare, module adresabile si panou de avertizare monoxid de carbon.

Cablarea se va realiza cu cablu JEH(St)H E30 1x2x0,8 pentru bucla semnalizare incendiu.

INSTALAȚIE SUPRAVEGHERE VIDEO

Proiectul cuprinde sistemul NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) care este un sistem de înregistrare și redare digitală a imaginilor și o serie de camere video color amplasate în locurile care necesita supraveghere (interior, exterior).

înregistrarea imaginilor se realizează pe NAS-ul sistemului într-un format proprietar permițând accesarea acestora în orice moment ( chiar și atunci când sistemul este în modul de înregistrare). Supravegherea se face prin intermediul unor camere video montate la interior și exterior.

Modul de exploatare al sistemului este structurat logic după categoria celor care îl folosesc: utilizator și administrator de sistem. Exista un cont special de administrator care permite accesul la configurarea sistemului.

SISTEM BMS

BMS este un sistem de automatizare pentru clădiri care lucrează automat, fara a fi nevoie de intervenția permanenta a operatorului uman. Este sistem modular care se bazeaza pe un schimb rapid si eficient de informații intre diferite componente si dispozitive implicate. Acesta este format din:

•    echipamente de câmp (senzori, traductori, echipamente de actionare(actuatori, servomotoare, contactoare, relee, etc.));

•    SNC (sistem numeric de calcul, controller);

•    Echipamente de comunicație;

Sistemul BMS are rolului de a asigura o mai buna administrare a resurselor necesare funcționarii clădirii. Acesta, prin echipamentele de câmp comanda diferitele subsisteme ce echipează clădirea.

Sistemul BMS va asigura controlul, pentru :

•    Instalația de iluminat - prin cotnada locala si după grafic de lucru;

•    Rulourile exterioare pentru , acționate electric;

•    Instalația de ventilare si climatizare;


vp EGO XIUO hnlriinn    »_»».. pb.™

«jjM Concept    I lUlUlf ly    «««t'fa» ,m:i i-îm :,in te; -4021 3i$k$m>

•    Centrala termica;

•    Statia de pompare;

Sistemul BMS va prelua parametrii prin intermediul echipamenteleor de comunicație compatibile si va asigura controlul pentru următoarele sisteme:

•    Instalația supraveghere video;

•    Centrala de detecție incendiu;

•    Instalația de panouri fotovoltaice;

•    Prin intermediul unui analizor de energie electrica, va realiza graficele de consum pentru clădire;

Sistemul BMS va comanda includerea si deschiderea rulourilor geamurilor la terminarea/inceperea programului de lucru. Va comada aprinderea si stingerea sistemului de iluminat artificial in funcție de programul de lucru.

Integrarea programului pentru controller va fi realizata coroborat cu datele de intrare de la celelalte specialități astfel incat sa se asigure un managemet cat mai eficient al resurselor energetice.

Sistemul BMS fi liber configurabil si va avea o interfața utilizator grafica. Interfața grafica va avea conturi de administrator - pentru programare/ integrare si cont de utilizator. Contul de utilizator va fi relizat astfel incat, setarea parametrilor de lucru cat si citrea si interpretarea parametrilor inregistrati, sa fie cat mai intuitiva si facila pentru personalul unitatii;

INSTALAȚII HVAC:

Parametrii climatici exteriori

Temperatura exterioara convenționala de calcul se considera in conformitate cu harta de zonare climatica a teritoriului României, pentru perioada de iama conform SR1907-1, pentru Sulina, te= -15 °C -zona climatica II.

Temperatura interioara predominant a încăperilor - Ti - se considera in conformitate cu conform SR1907-2 si tema de proiectare.

VARA - temperatura exterioara: +35,3°C (grad de asigurare 98%)

-    temperatura exterioara pentru selecția echipamentelor de ventilare: +38“C

-    umiditatea relativa a aerului: 33%;

IARNA - temperatura exterioara: -12°C; - zona climatica II, zona eoliana II

-    umiditatea relativa a aerului: 90%

Parametrii climatici interiori

Situația de Vara

Categoria de ambianta II (tabel 4.1-15-2010)

- temperatura operativa de confort interioara camere climatizate: +25°C (± 2°C)

Situația de Iarna

temperatura interioara oficiu: +20°C (± 2°C) temperatura interioara clase: +22°C (± 2°C) temperatura interioara grup sanitar: +20°C (± 2°C) temperatura interioara holuri: +18°C (± 2°C) temperatura interioara birouri: +22°C (± 2°C)

temperatura interioara sala de mese: +20°C (± 2°C) - temperatura interioara spălătorii: +15°C (± 2°C)

Descrierea Soluției de încălzire/ răcire si preparare apa calda menajera

Soluția 1

Racirea se propune a se realiza cu unitati individuale AC tip split pe fiecare sala de clasa, laborator, sala de mese...

Pentru incalzire se propune echiparea clădirii cu radiatoare de otel si centrale pe gaz, centrale ce vor asigura si prepararea apei calde menajere din boiler.

Ventilarea sălii de mese se va realiza cu ventilatoare de perete așezate in diagonala, astfel incat sa se ventileze toata incaperea. Clasele, cabinete, cancelarie, etc. Se vor ventila natural prin deschiderea geamurilor.

Soluția 2

Pentru incalzire si răcire se propune a se realiza cu un sistem de climatizare tip VRV/VRF. Sistemul VRF va fi compus din unitati/unitate externa si mai multe unitati interne ce se vor regăsi in sala de mese, cabinete, clase, cancelarie, secretariat, etc..

Sistemul de incalzire/ răcire va fi unul cu o inalta performanta, avand un Coeficient de Performanta COP de minim 4, ceea ce se traduce prin consumarea lkW energie electrica la producerea a 4kW energie termica. Sitemul va funcționa fara probleme inclusiv la -20°C.

Pentru sala de mese, cancelarie, secretariat, sălile de clasa... se va realiza un aport de aer proaspăt cu ajutorul unor unitati de ventilare si recuprare de căldură aer-aer. Randamentul pentru recuperatoarele de căldură aer-aer va fi de minim 80%, ceea ce inseamna reducerea consumului de incalzire a aerului exterior cu 80%.

Prepararea apei calde menajere se va realiza cu un sistem de pompe de căldură aer-apa si panouri termosolare. Preparea apei calde se va face in sistem de acumulare cu boiler, boilerul fiind prevăzut cu o serpentina pentru conectarea la sistemul solar. Conectarea boilerlelor la pompele de căldură se va face printr-un schimbător de căldură, schimbător ce va asigura un transfer de căldură foarte ridicat.

Pompele de căldură aer-apa vor fi pompe de căldură cu un coeficient de performanta ridicat si cu o funcționare la temperaturi negative de pana la -25 °C

Prin prepararea apei clade menajere in sistem de acumulare se urmărește folosirea energiei solare de pe timpul zilei ( sistemul de panouri termosolare) si coeficientul de performanta mai ridicat ai pompei de căldură de pe timpul zilei, când temperaturile sunt mai mari.

La sistemul de pompe de căldură aer- apa va fi conectat un acumulator de agent termic. In acest acumulator/ buffer se va prepara agentul termic de incalzire pentru bai, oficiu, holuri si scara, încălzirea acestor spatii se va realiza cu radiatoare de otel si radiatoare tip port-prosop.

Reducerea consumului de energie electrica se va realiza atat prin folosirea unor utilaje de inalta performanta, cat si prin utilizarea unui sistem de automatizare performant, tip BMS, ce duce la utilizarea eficienta a resurselor regenerabile.

AVANTAJE SI DEZAVANTAJE SOLUȚII:

Soluția 1

Avantaje

•    Ieftin de implementat.

•    Mai puține utilaje in exploatare si in intretinere.

Dezavantaje

•    Costuri mari de exploatare pentru răcire si preparare apa calda menajera.


\| P holding• Sistemul de ventilare va genera consum mare pentru răcire/ incalzire aer si disconfort prin introducerea aerului netratat direct in interiorul incaperilor.

• Sistemul de incalzire si prepararea apa calda cu ajutorul cazanului pe gaz este un sistem cu emisii mari de CO2, NOX si alete substanțe plouante obținute prin arderea gazului.

Soluția 2

Avantaje

•    Costuri reduse de exploatare pentru incalzire răcire si preparare apa calda menajera.

•    Sistemele de VRF, Pompa de Căldură si Panouri Solare sunt sisteme ce nu emit simsii de CO2 in exploatare, drept urmare se incadreaza in cerințele de proiectare NZEB.

•    Sistemul de răcire tip VRF va avea costuri de explatare cu 20-30% fata de unitățile AC tip split.

•    Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură va genera o economie de pana la 85% a costurilor de incalzire si răcire necesare pentru aerul proaspăt introdus in incapere, iar confortul interior va fi cu mult sporit prin faptul ca nu se vor mai simții curenti de aer si diferente mari de temperature.

•    Panourile solare vor avea un impact, de reducere a cheluielilor anuale pentru preparare acm, de minim 50%.

Dezavantaje

•    Costuri mai mari de implementare.

Conclude

Având in vedere avantajele si dezavantajele fiecărei soluții se considera ca Soluția 2 fiind cea mai avantajoasa pe termen mediu si lung, aceasta generând economii mari de energie electria si un confort sporit datorai sistemului de ventilare/climatizare uniformizat.

Nu in ultimul rând prin reducerea consumului de energie se vor reduce emisiile de CO2 si de alti poluanti rezultați prin procesul de producere energie electrica.

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI PSI

Probleme de protecția muncii

La proiectare, execuție și exploatare se vor respecta prescripțiile

1.    Legea 319/ 2006 a securității si sanatatii in munca

2.    HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătate in munca nr. 319 / 2006

3.    HG nr . 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si / sau sănătate la locul de munca

4.    H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de protecție la locul de munca

5.    H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca

6.    H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate in munca

7.    H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare


www.vph.ro Ro34H3681 h tel: -MO 21 315 85 65 Office../; vph n> ,Mî)'133i4 2011 fax. -4021 315 85 66

8.    H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucrători, in special de afecțiuni dorsolombare

9.    Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata

10.    H.G. nr. 1875 / 2005 privind protecția muncii sănătății si securității lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata

11.    H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata

12.    H.G. 557 / 2007 privind complectarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securității si sănătății la locul de munca pentru salariații încadrații pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinate si pt. salariații temporari încadrați la agenți de munca temporara

13.    H.G. nr. 1092/2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici in munca

14.    H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerințelor minime de securitate si sănătate pt. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenților cancerigeni sau mutageni la locul de munca

15.    H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerințelor minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

16.    H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca

17.    Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

Exploatarea agregatelor de tratare aer si a ventilatoarelor va fi încredințată unui personal calificat care a însușit cartea tehnică a acestuia. Se va interzice accesul în apropierea părților în mișcare a acestora în halate descheiate, părul nelegat, etc. Se va verifica periodic etanșeitatea legăturilor, racordurilor elastice și se vor elimina depunerile periculoase.

Probleme PSI

La proiectare, execuție și exploatare se vor respecta prescripțiile cărților tehnice ale echipamentelor, Normativului 113/2015, 15-2010 și 15/2-98 privind instalațiile de încălzire, ventilare si climatizare, PI 18-99 cu privire la siguranța la foc, Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor și alte norme și normative colaterale în vigoare, pe care executantul și beneficiarul le vor considera necesare pentru execuția și exploatarea în condiții de siguranță.

Pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit se vor lua următoarele măsuri:

•    se va opri sistemul de ventilație existent și se va scoate de sub tensiune instalația electrică de iluminat și forță;

•    se va acționa asupra materialelor incendiare, folosind spumă sau apă;

•    pe timpul acțiunii se vor lua măsuri pentru a se evita degradarea utilajelor și materialelor;

•    concomitent cu stingerea, se va organiza evacuarea materialelor.

Instalațiile de încălzire, ventilare si climatizare s-au proiectat astfel incat sa evite producerea, favorizarea si propagarea incendiilor si a exploziilor.

La realizarea instalațiilor de încălzire, ventilare si climatizare se vor utiliza materiale si echipamente corespunzătoare riscului de incendiu. Astfel, conductele de apa calda/ apa răcită se vor executa din țeava de cupru cu termoizolație din materiale incombustibile, iar tubulatura de ventilare se va executa din tabla otel zincat.

Sistemele de ventilare si climatizare a spatiilor de categoria C pericol de incendiu ( suprafața de vânzare, depozite, etc) sunt independente si separate de cele ale spatiilor de categoria D si E pericol de incendiu.

Aparatele de tratare aer sunt dotate cu un detector de fum care asigura - in caz de incendiu -închiderea clapetei de aer recirculat si oprirea ventilatorului de introducere.

De asemenea, in caz de incendiu, toate sistemele de ventilare ale clădirii vor putea fi oprite de la tabloul general.

Utilizarea gazelor naturale pentru alimentarea cazanelor de apa calda se va face respectând regulile tehnice si de siguranța din Normativul 16-98.

La trecerea pereților antifoc de către conducte, se vor lua masuri corespunzătoare de etanșare conform normativelor in vigoare pentru a se asigura rezistenta la foc a pereților.

RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

Pe tot parcursul execuției lucrărilor, precum și în activitatea de exploatare și întreținere a instalațiilor proiectate se va urmării respectarea cu strictețe a prevederilor actelor normative in vigoare la momentul respectiv.

La proiectare, execuție și exploatare se vor respecta prescripțiile

18.    Legea 319 / 2006 a securității si sănătății in munca

19.    HG 1425 / 2006 pt. Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității si sănătate in munca nr. 319 / 2006

20.    HG nr . 971 /2006 privind cerințele minime pentru Semnalizarea de securitate si / sau sănătate la locul de munca

21.    H.G. nr. 1048 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de protecție la locul de munca

22.    H.G. nr 1146 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pentru utilizarea in munca de către lucrători a echipamentelor de munca

23.    H.G. nr. 1091 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate in munca

24.    H.G. nr. 1928 / 2006 privind cerințele minime de securitate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

25.    H.G. 1051 / 2006 privind cerințele minime de securitate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pt. lucrători, in special de afecțiuni dorsolombare

26.    Ordinul M.M.S.S.F. nr. 706 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrații - actualizata

27.    H.G. nr. 1875 / 2005 privind protecția muncii sănătății si securității lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest - actualizata

28.    H.G. nr. 300 / 2006 privind cerințele minime de securitate si sănătate pt. șantierele temporare sau mobile / actualizata

29.    H.G. 557 / 2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunătățirea securității si sănătății la locul de munca pentru salariații încadrații pe baza de contracte individuale de munca pe durata determinate si pt. salariații temporari încadrați la agenți de munca temporara

30.    H.G. nr. 1092 / 2006 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți biologici in munca

31.    H.G. nr, 1093 / 2006 privind stabilitatea cerințelor minime de securitate si sănătate pt. Protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenților cancerigeni sau mutageni la locul de munca

32.    H.G. nr. 1136 / 2006 privind cerințelor minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrărilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

33.    H.G. nr. 600 / 2007 privind protecția tinerilor la locul de munca

34.    Ordonanța de urgenta nr. 99 / 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioada cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate in munca

Exploatarea agregatelor de tratare aer si a ventilatoarelor va fi încredințată unui personal calificat care a însușit cartea tehnică a acestuia. Se va interzice accesul în apropierea părților în mișcare a acestora în halate descheiate, părul nelegat, etc. Se va verifica periodic etanșeitatea legăturilor, racordurilor elastice și se vor elimina depunerile periculoase.


holding


www.vph.ro Ro34S368 1 h orSceirt vph ro J4O 13 3 i 4 20 i 1


tel: -40 21 35? 85 65

fax: -40 21 315 85 66


7. MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR

In proiect s-a urmărit prevederea de soluții tehnice care să nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiului, precum și materiale de primă intervenție necesare localizării și stingerii eventualelor incendii declanșate din alte motive:

Pentru perioada de execuție a lucrărilor, măsurile PSI vor fi stabilite de către executantul lucrării conform Normativului de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora C 300-94.

Probleme PSI

La proiectare, execuție și exploatare se vor respecta prescripțiile cărților tehnice ale echipamentelor, Normativului 113/2002. 113/1/2002. 15-2010 și 15/2-98 privind instalațiile de încălzire, ventilare si climatizare, PI 18- 99 cu privire la siguranța la foc, Normelor generale de prevenire și stingere a incendiilor șualte norme și normative colaterale în vigoare, pe care executantul și beneficiarul le vor considera necesare pentru execuția și exploatarea în condiții de siguranță.

8. RESPECTAREA LEGISLAȚIEI

In conformitate cu Legea calității lucrărilor in construcții nr. 10/1995 - inclusiv toate completările ulterioare, la întocmirea prezentului proiect s-a asigurat respectarea următoarelor criterii de performanta:

Cerința „A": rezistenta mecanica si stabilitate;

Cerința „B”: securitate la incendiu;

Cerința „C”: igiena, sănătate si mediu înconjurător;

Cerința „D”: siguranța in exploatare;

Cerința „E": protecția împotriva zgomotului;

Cerința „F”: economie de energie si izolare termică;

Cerința „G": utilizare sustenabila a resurselor naturale.

9. VERIFICAREA PROIECTULUI

Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calității în construcții) se interzice aplicarea detaliilor de execuție neverificate de către „verificatori de proiecte atestați” (art. 13), obligația și răspunderea pentru asigurarea verificării proiectelor prin specialiști, verificatori de proiecte atestați, o are investitorul (art. 21 pct. C).

INSTALAȚII SANITARE:

1 DESCRIEREA OBIECTIVULUI

1.1 Descrierea instalațiilor

Prin prezentul proiect s-a prevăzut dotarea obiectivului cu:

1.1.1    Instalații de alimentare cu apa pentru consum menajer

>    instalații interioare de alimentare cu apa rece pentru consum menajer;

>    instalații interioare de distribuție a apei calde pentru consum menajer.

1.1.2    Instalații de canalizare

>    instalații interioare de canalizare a apelor uzate menajere;

>    instalații de canalizare a apelor pluviale convențional curate;

>    instalații de canalizare pentru preluarea condensului;

>    rețele exterioare de canalizare menajera;

>    rețele exterioare de canalizare pluviala.

1.1.3    Instalații de stingere incendiu

>    instalații cu hidranti exteriori.VP holding


««v.vph.r,

ofucciz; vph


Ro 3 4 8 3 6 S1 b tel: -4ft 21 315 S5 65 .140 133M 2011 las: -4021 31585 66


2    Identificarea, propunerea si prezentarea a minimum doua scenarii/optiuni tehnico-economice (punctul

„3” din metodologia de intocmire a documentației)

2.1    Preparare apa calda

Scenariul A - alimentare cu apa calda a imobilului de la rețeaua urbana de termoficare

Scenariul B - alimentare cu apa calda a imobilului cu preparare individuala apa calda

2.2    Instalații stingere incendiu

Scenariul A - instalații sanitare si de stingere a incendiului

Pentru stingerea incendiului din exterior se va realiza o instalație de hidranti exteriori, alimentata de la o gospodărie de apa amplasata intr-o incapere cu acces direct din exterior, avand elementele de includere cu rezistenta la foc.

Scenariul B - instalații sanitare si de stingere a incendiului

Pentru stingerea incendiului din exterior a imobilului se va solicita avizul Apa Nova.

3    Particularități ale amplasamentului (punctul „ 3.1 / f" din metodologia de intocmire a documentației)

In zona exista rețea de alimentare cu apa potabila, presiunea apei in zona nu depășește 6 bar. Alimentarea cu apa a imobilului se va realiza de la rețeaua publica prin intermediul unui branșament, asigurând si presiunea necesara consumatorilor pentru intregul imobil.

In zona exista si rețea de canalizare. Colectarea apelor uzate menajere se va realiza prin intermediul unor conducte de canalizare verticale.

4    Situația utilităților (punctul „4.3 ” din metodologia de intocmire a documentației)

Alimentarea cu apa a consumatorilor din clădire se va face prin intermediul unui branșament, de la rețeaua publica de apa.

Evacuarea apelor uzate menajere si pluviale la rețeaua publica de canalizare se face in regim unitar, prin intermediul unui cămin de canalizare amplasat la limita de proprietate.

5 SCENARIUL OPTIM, RECOMANDA T (punctul „5.2 ” din metodologia de intocmire a documentației): In urma analizei celor doua scenarii recomandate, a rezultat ca SCENARIUL B de la punctul

este cel mai avantajos, din punct de vedere tehnic si economic.

Scenariul B - instalații sanitare si de stingere a incendiului

Pentru stabilirea scenariul implementat se va cere aviz de la Apa Nova, iar daca in zona exista

hidranti stradali care sa fie amplasați la distanta corespunzătoare fata de obiectiv, aceștia vor fi folosiți pentru stingerea din exterior a incendiului, conform Normativului PI 18/2-2013 art. 6.1 alin 3), art. 12.2 si art. 12.3.

5.1    Branșamentul

Alimentarea cu apa a imobilului se va face prin bransare la rețeaua stradala de apa.

5.2    Racordarea la canalizarea publica

Apele uzate menajere si cele pluviale provenite de la interiorul imobilului si din incinta se vor colecta prin conducte separate pana la rețeaua publica de canalizare.

5.3    Conductele de distribuție a apei reci si calde

Materialul folosit in cazul tuturor conductelor de apa rece si calda va fi PPR cu inserție de fibra compozita, PnlObar.

Conductele se vor poza mascat.\C P holding


www. v p h. ro R o 3 483681 8 officey; vph ro .140 13.5;4.20 = 1


tel: t-46 21 315 85 65 fax: -40 21 315 85 66


Pentru prevenirea apariției condensului pe conducte de apa rece acestea se vor proteja cu izolație. Pentru prevenirea răcirii apei in conductele de apa calda acestea se vor proteja cu termoizolatie caserata cu invelis de aluminiu.

Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

Conductele vor fi pozate mascat, in interiorul elementelor de compartimentare si in sapa.

5.4 Canalizarea apelor uzate menajere de la grupuri sanitare

Traseele rețelelor interioare de canalizare se vor executa din conducte din PP.

Traseele se vor poza fie aparent, fie in ghenele prevăzute in proiectul de arhitectura; ghenele

vor fi prevăzute cu usite de vizitare, pentru asigurarea posibilității de intervenție. Schimbările de direcție se vor realiza prin intermediul coturilor la 45°; se vor prevedea piese de curățire cu capac filetat - si usite de vizitare a ghenelor de instalații.

Susținerea conductelor se va face conform normelor in vigoare (pentru conducte din material plastic) si instrucțiunilor producătorului.

In cazul tuturor coloanelor se va asigura in mod obligatoriu ventilarea coloanelor prin racordarea la căpătui superior la conductele de ventilare.

Pentru colectarea apelor ajunse accidental pe pardoselile grupurilor sanitare si oriunde acolo unde este indicat prin proiect, se vor prevedea sifoane de pardoseala.

5.5    Canalizarea apelor uzate de la bucătării

Apele uzate provenite de la punctele de preparare a mancarii vor fi tratate in mod obligatoriu in separatoare de grăsimi, de unde vor fi tranportate gravitațional in rețeaua publica de canalizare.

5.6    Preluarea condensului

Pentru preluarea condensului de la ventiloconvectoare se vor prevedea racorduri de canalizare realizate din PP 32mm.Se vor racorda la cea mai apropiata rețea de canalizare.

5.7    Canalizarea apelor pluviale convențional curate

Apele pluviale de pe invelitoarea imobilului se vor colecta prin conducte verticale la interiorul clădirii si apoi vor fi deversate in rețeaua de canalizare publica.

5.8    Obiecte sanitare pentru uz general

Echiparea s-a prevăzut in conformitate cu tema de proiectare si cu normele in vigoare.

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie,

suporturi pentru prosoape etc.

Nivelul de calitate al obiectelor sanitare trebuie sa fie in conformitate cu solicitările investitorului si cu cerințele arhitectului de proiect.

5.9    Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

In grupurile sanitare destinate persoanelor cu dizabilitati se vor prevedea obiecte sanitare speciale avand dimensiuni adaptate standardelor si temei de arhitectura.

Acestea vor avea adiacent bare de susținere, iar armaturile vor fi de tip corespunzător.

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie,

suporturi pentru prosoape etc.

5.10    Obiecte sanitare pentru copii

In grupurile sanitare destinate copiilor se vor prevedea obiecte sanitare corespunzătoare, avand dimensiuni adaptate standardelor si temei de arhitectura.

Pentru asigurarea unei temperaturi maxime de 45°C, pe racordul de apa calda al bateriilor se vor prevedea vane de amestec termostatate.


VP EGO    Xi 1^ hr\IHinri    «««.«ok.™ ii„34s;..s,b    315 ««

concept    noiuing    .m-,,    ; ^ț.,f

Se vor prevedea si accesorii precum: oglinzi, etajere din semicristal, suporturi pentru hârtie, suporturi pentru prosoape etc.

5.11 Rețele exterioare de canalizare

Traseul rețelei de canalizare pentru colectarea apelor menajere si pluviale se va face cu conducte din PVC-KG, SN4.

6 HIDRANTI EXTERIORI 6.1 Hidranti exteriori

In conformitate cu Normativ PI 18/2-2013, Anexa Nr. 7 debitul de apa pentru stingerea din exterior a incendiilor la obiectivul proiectat va fi:

Qie = 5 1/s.

Conform PI 18/2-2013, articolului 12.2, alin. (a), stingerea din exterior a incendiului se va face de la rețeaua publica de apa rece. Aceasta va trebui sa asigure presiunea minima de 0,7 bar, la nivelul terenului.

Se va solicita avizul regiei locale de apa (Apa Nova) in privința asigurării debitului din rețeaua publica de apa.

In cazul in care acest lucur nu este posibil, se va prevedea o gopodarie proprie de apa, formata din rezervor de apa si camera de pomare.

Capitolul VII. MASURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII, LEGI. STASURI SI NORMATIVI

In proiectare si execuție, se respecta:

Legea 50/1991 republicata privind autorizarea executării lucrărilor de construcții -Republicata si actualizata 2016.

Legea 10/2001 privind calitatea in construcții - actualizata in 2015 cu Legea nr.177/2015. Legea 163/2016 modifica si completează Legea 10/1995.

NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerințelor de siguranța in exploatare.

P 118-99 Normativ de siguranța la foc a construcțiilor.

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, executare si exploatarea hidroizolatiilor la clădiri. P 100-1/2013 Cod de proiectare seismica.

NP011-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

NP010-97 Normativ privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii.

NP 063-02 Normativ privind criteriile de performanta specifice scărilor si rampelor pentru circulația pietonala in construcții.

Normele de protecție a muncii.

Normele de protecție a mediului inconjurator cf. Legii nr. 137/95 si Ordin 125/19.03.95. Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcție ale clădirilor indicativ CI 07-2005.

Normele de protecție sanitara (igiena si sanatate publica) cf. Legii 98/94 republicata in 2008. C 125 - 2005 - Normativ privind proiectarea si execuția masurilor de izolare fonica si a tratamentelor acustice in clădiri.

NP 019-1997 C 36-1986 C 46-1986 NP 005-2003 — Construcții din materiale lemnoase.

GP 065-2001 C 217-198 NP 069-2002 GP 112-2004 NP 119-2006 - Invelitori.

VP EGO    ^.P P^P L-> s~\ I z-4 i    www.vph.ro Ro34K36S16 tel:+40 21 315 85 65

Șg» Concept pa't0S    nOlOing    ofîlcc:ia vph.ro ,140133=4 20 = 1 fox:-40 21 3 = 5 85 66

GP 001-1996 GE 025-1997 C 107/0-2002 Ordinul 2513-2010 C 107-2005 P 121-1989 P 122-1989 P 123-1989 C 125-2005 C 142-1985 C 216-1983 C 233-1990 C 234-1991 NP 040-2002 PCC 016-2000 GP 058-2000 C 107/6-2002 C 107/7-2002 GP 039-2002 GT040-2002 GP 072-2002 GP 070-2002 GE 047-2002 MP 022-2002 GT 043-2002 GT 044-2002 NP 064-2002 C 163-1987 NE 031-2004 NP 121-2006 - Izolații la clădiri.

MP 007-1999 C 14-1982 C 14/1-1994 C 17-1982 P 42-1971 P 104-1983 P 113-1981 P 113/1-1994 C116-1982 C 193-1979 C197-1989 C 226-1987 C 235-1991 GP 053-2000 GE 047-2002 GEx 006-2002 GE 045-2002 - Zidarii.

C 47-1986 C 199-1979 - Tâmplarii.

NP 051-2001 NP 009-97NP 010-1997 NP 011-1997 P 92-82 NP24-97 NP25-97 NP 057-2002 GP 088-2003 NP 002/0-96 NP 064-02 GP 110-04 NP 063-2002 P 41/1-1973 NP 021-1997 NP 022-1997 NP 023-1997 GP 089-03 NP 015-97 - Clădiri de locuit si social-culturale.

PC 1/1-1993 GM 018-2003 GM 017-2003 NP 013-1996114-1976 GE 030-1997 GP 030-1998 GP 033-1998 GP 036-1998 P 127-1994 C 170-1987 C 225-1987 GE 045-2002 GE 053-2004 GP 111-2004 GP 107-2004 GE 054-2006 - Protecția construcțiilor asupra agentilor.

Toate reglementările luate in calcul la proiectarea clădirii sunt cele in vigoare la data

elaborării proiectului!

Proiectul elaborat respecta toate exigentele de calitate pentru siguranța in exploatare si

siguranța la foc!

Pe toata durata lucrărilor de execuție, constructorul are obligația de a respecta toate

prevederile legii, privind protecția muncii!

NOTA:

Se vor aplica prevederile legale privind limitele de emisie a poluantilor in aer si in apa, conținute in următoarele acte legislative, privind:

a)    Incinerarea deșeurilor, conform Hotărârii Guvernului nr 128/2002:

b)    Gestionarea uleiurilor uzate, conform Hotărârii Guvernului nr. 662/2001, cu modificările ulterioare:

c)    Stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor anumitor poluanti in aer, proveniti din instalații mari de ardere, conform prevederilor legale si de la data intrării in vigoare a acestora:

d)    Prevenirea si reducerea poluării mediului cu azbest, conform prevederilor legale si de la data intrării in vigoare a acestora.

Data,

Decembrie 2017


întocmit,

Arh. Maria BuciuProiectant.

VP EGO CONCEPT S.R.L.

Bd. luliu Mamu. Nr. 7. Corp C. Subsol. Biroul S3, Sector 6. Mun. București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/13314/2011. cod unic de identificare RO 29319742

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

CONSTRUIRE CORP GRĂDINIȚĂ IN INCINTA CARTIERULUI ANL BRANCUSI

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obține'ea terenului

1.2.

Amenajarea terenului

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițiala

7.351 54

1.396.79

8.748.33

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

TOTAL CAPITOL 1

7.351,54

1.396,79

8.748,33

I    I

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

TOTAL CAPITOL 2    |    -    |    -    |

II    III

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

3.967.00

753,73

4.720.73

3.'.1. Studii de teren

3.967.00

753.73

4.720.73

3.' .2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

3.2.

Documentații-supon si cheltuieli pentru obținerea de aviz. acorduri și autorizații

50.692.00

9.631,48

60.323 48

3.3.

Expertiză tehnică

3.4.

Certificarea performantei eneraetice și auditul eneraetic al clădirilor

3.5.

Proiectare

103.805.00

1S.722.95

123.527,95

3.5.1. Tema de proiectare

3.5.2. Studiu de prefezaoilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/ documentația de avizare a lucrărilor de intervenție si devizul general

25.346.00

4.815.74

30.161.74

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelbr/ acorourilor/ autorizațiilor

50.692,00

9.631.48

60.323.48

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

3.967.00

753,73

4.720.73

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

23.800,00

4.522.00

28.322.00

3.5.

Organizarea procedurilor de achiziție

3.7.

Consultanță

35.700,00

6.783.00

42.463.00

3.7,1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

35.700.00

6.783.00

42.463.00

3.7.2. Auditul financiar

3.8.

Asistență tehnică

51.557.00

9.797.73

61.364.73

3,8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

31.733.00

6.029.27

37.762.27

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

23,800.00

4.522.00

28.322.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul oe Stat în Construcții

7.933 00

1.507.27

9.440.27

3.8.2. Dirigenție de șantier

19.834.00

3.768.46

23.6C2.46

TOTAL CA

PITOL 3

245.731,00

46.688.89

292.419.89

I_l™

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

sentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.165.237.38

601.585.11

3.767.822.49

4.2.

Montaj utilaje tehnologice echipamente tehnologice și funcționale

1.650.98

313,69

1.964.67

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesi:ă montaj

798.830,54

151.777.80

950.508.34

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

4.5.

Dotări

4.5.

Active necorporale

TOTAL CA

PITOL 4

3.966.718,90

753.676,60

4.720.395,50

I_I

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

39756 15

7.553.67

47.3C9.62

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

39.755.15

7.553,67

47.3C9.82

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

5.2.

Comisioane, cote taxe. costul creditulu

23.497.00

23.497,00

5.2.1, comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

5.2.2. cota aferenta I.S.C. pentru controlul calității lucrărilor de construcții

3,156.00

3.166.00

5.2.3. cota aferentă I.S.C. pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea ucrărilor de construcții

15.831.00

15.831,00

5.2.4. cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - C.S.C.

5.2.5. taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare

4.500.00

4.5C0.00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute

198.335.95

37.683.83

236.019,78

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

TOTAL CA

PITOL 5

261.589,10

45.237.50

306.826.60

CAPITOLUL 6

Cheltuieli

>entru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

6.2.

Probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

4.481390,54

846.999.78

5328.390,32

Din care C+M (1.2 * 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1,1)

3.214.996,05

610.849,26

3.825.845,31

1)    In prețuri la date di

2)    La un T.VA. de


ie.12.2G17 , 1 e 19 %


Data

18,12.2017

Beneficiar/lnvestitor Primăria Sectorului 6


4.6346 lei /    -. ’■

întocmit.

VP EGO COMpEPT S$i.L. <

I ' I


Proiectant,

VP EGO CONCEPT S.R.L.

Bd. luliu Maniu, Nr. 7, Corp C. Subsol, Biroul S3, Sector 6, Mun. București înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr: J40/13314/2011. cod unic de identificare RO 29319742

DEVIZUL

Obiectului Grădiniță

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

3.166.237,38

601.585,11

3.767.822,49

4.1.1.

Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare

39.132.88

7.435.25

46.568.13

4.1.2.

Rezistență

953.469 98

181.159.30

1.134.629.28

4.1.3.

Arhitectură

1.539.486 51

292.502.44

1.831.988.95

4.1.4.

Instalații

634.148 01

120.488.12

754.636.13

TOTAL I - subcap. 4.1

3.166.237.38

601.585,11

3.767.822.49

4.2.

Montaj utilaje tehnologice, echipamente tehnologice și funcționale

1.650.98

313.69

1.964.67

TOTAL II - subcap. 4.2

1.650.98

313.69

1.964.67

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

798.830 54

151.777.80

950.608.34

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

-

-

4.5.

Dotări

-

-

-

4.5.

Active necorporale

-

-

-

TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6

798.830.54

151.777,80

950.608,34

ȚOTAL deviz pe obiect (Totali + Total II + Total III)

3.966.718,90

763.676,60

4.720.395,50

1)    în prețuri la data de:

2)    La un T.V.A. de:

18.12.2017 : 1 euro= 19 %

4,6346 lei

Data    întocmit,

18.12.2017    VP EGO CONCEPT S.R.L.

Beneficiar/,nvestitor

Primăria Sectorului 6