Hotărârea nr. 77/2018

HCL 77 – Hotarare privind aprobarea achiziţiei de servicii de asistenţă juridică şi de consultanţă în achiziţii publice necesare implementării proiectului Eficienţă Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziției de servicii de asistență juridică și de consultanță în achiziții publice necesare implementării proiectului Eficiență Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6

Ținând seama de Raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ și de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local

Sector 6;


în conformitate cu prevederile:

Art. 29 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 21, art. 45 alin. (2) lit. a), art. 80, art. 81 alin. (4) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii de asistență, consultanță și/sau reprezentare juridică în vederea implementării proiectului Eficiență Energetică a Clădirilor Publice din Sectorul 6.

Art. 2. Se aprobă achiziționarea de servicii de consultanță în achiziții publice pregătirii și organizării procedurilor de achiziție publică pe parcursul proceselor de pregătire a proiectelor.

Art. 3. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 pentru achiziționarea și semnarea contractelor menționate la Art. 1 și Art. 2.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Investiții, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
Nr.: 77

Data: 26.04.2018