Hotărârea nr. 59/2018

HCL 59 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control Domeniul Public și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;

-    Regulamentul - cadru al serviciului de salubrizare a localităților din

09.03.2015, aprobat prin Ordinul nr. 82/2015, emis de către Autoritatea

Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități

Publice;

-    Strategia de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului public de salubrizare în Municipiul București, aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 82 din 28.04.2015;

-    Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se modifică și se înlocuiește Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 236/28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare Sector 6 al Municipiului București, cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publică.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, firmele de salubrizare, instituțiile subordonate Consiliului Local Sector 6, aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 și persoanele fizice și juridice din sectorul 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 59

Data: 27.03.2018

Anexa nr. 2

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 59/27.03.2018

Cantitățile minime generate de agenții economici

Crt

Cantitati cuprinse intre 2MC si 4MC

Cantitati cuprinse intre 5MC si 7MC

cantitati cuprinse intre 8MC si 15MC

>15MC

>25MC

1

Second Hand(haine,incaltaminte)

Fast Food

Spălătorie Auto

Scoli

Hipermarketuri

2

Farmacie

Service Auto

Supermarket

Grădinițe

Parcuri comerciale Alimentare/ agroalimentare/ nealimentare

3

MixtSalon(tatuaje, frizerie, bronzat, coafor)

Depozite

Restaurant

Crese

Centre comerciale alimentare/agroalimentare/ nealimentare

4

Inbracaminte incaltaminte

Pariuri Sportive, Baruri, Sala jocuri de noroc

Hotel

After School

Centre comerciale de tip Mall

5

Birouri

individuale(avocatura, notariat, consultanta...)

Confecții Textile

Policlinici

Piețe

6

Centre GSM,Electrice si Electrocasnice

Catering

Șantier

Spitale

7

Vinarie.Sifonarie...

Patiserie-Cofetarie

Fabrica de pâine

8

Chioșc Presa, Xerox, Papetarie, Librărie...

Carmangerie

Cluburi

9

Optica medicala, Stomatologie, Cabinete medicale individuale

Statii Peco

10

Comerț hrana animale

Teren sport(fotbal,tenis...)

11

Mag piese auto

Loc de joacă

12

Amanet, schimb valutar

13

Florărie

14

Vulcanizare

15

Magazine alimentare și nealimentare

Procent

74%

6%

6%

4%

10%

ANEXA 1 - cantitati minime generate agenti economici

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


t&Tunicipiu! Bucur

LOCALI

SECTOft 6