Hotărârea nr. 58/2018

HCL 58 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 a terenului în suprafaţă de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Ruşeţu nr. 6A, sector 6,în scopul construirii unei creşe, teren identificat conform Anexei

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 5/2006 privind trecerea creșelor de pe raza sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 243/2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba schimbarea destinației terenului în suprafață de 2020 m.p., identificat cu numărul cadastral 215634, situat în strada Rușețu F.N., Sector 6, București, din teren destinat unei piețe și aflat în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, în teren destinat construirii unei creșe și trecerea în administrarea directă a Consiliului Local Sector 6;

-    H.C.G.M.B. nr. 542/2017 privind schimbarea destinației imobilului situat în Strada Rușețu F.N., proprietate publică a Municipiului București aflat în administrarea Consiliului Local Sector 6;

-    Numărul administrativ provizoriu 6A pe str. Rușețu, sector 6, București, prin adresa P.M.B. nr. 1584696/190691/07.02.2018, înregistrată la Sectorul 6 sub nr. 9287/06.03.2018;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) și lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a terenului în suprafață de 2020 m.p., având numărul cadastral 215634, situat în str. Rușețu nr. 6A, sector 6, în scopul construirii unei creșe, teren identificat conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2)    în vederea realizării investiției se permite ca sursa de finanțare să fie din bugetul local sau prin accesarea de fonduri structurale nerambursabile prin Programul Operațional Regional - Axa Prioritară 10, îmbunătățirea Infrastructurii educaționale - POR/10/2017/10/10.1a/Bl.

(3)    Odată cu transmiterea terenului ce face obiectul prevederilor alin. (1), se va transmite și documentația tehnică - stadiul S.F.- Construcție și Dotare Creșa „îngerașii”, documentație ce face obiectul Procesului verbal nr. 1041/12.03.2018.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul Bucureștii CONSILIUL LOCAL SECTOR 6Nr.: 58

Data: 27.03.2018
Anexă la H.C.L.Sector 6 nr. 58/27.03.2018