Hotărârea nr. 57/2018

HCL 57 – Hotarare privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat în Bd. Timişoara nr. 10, sector 6, Bucureşti, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinaţia de agrement

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 a imobilului situat

în Bd. Timișoara nr. 10, sector 6, București, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinația de agrement

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul Direcției Generale Arhitect-Șef, precum și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare:

-    Procesul Verbal nr. 1745/06.02.2018, având ca anexă Planul imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 10, sector 6, București;

-    Certificatul de nomenclatură stradală nr. 1597683/2080/14.02.2018, eliberat de către Primăria Municipiului București, Direcția Patrimoniu, Serviciul Cadastru;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 230/28.09.2017 privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a transmite în administrarea Consiliului Local Sector 6, terenul identificat conform planului Anexă, situat în Bd. Timișoara nr. 10 (10-12), sector 6, București, pentru amenajarea unei zone verzi cu destinația de agrement;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 541/31.10.2017 privind declararea ca bun aparținând domeniului public al municipiului București a imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 10(10-12), sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinația de agrement;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 66/08.04.2013 privind Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) și ale art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, a imobilului situat în Bd. Timișoara nr. 10, sector 6, București, în vederea amenajării unei zone verzi cu destinația de agrement.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 57

Data: 27.03.2018

Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6