Hotărârea nr. 56/2018

HCL 56 – Hotarare privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării

dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Fundația Cultural Umanitară „SO.SI.SE.SA”

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Ținând seama de:

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă solicitarea acordului expres al Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 să hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector și Fundația Cultural Umanitară ,,SO.SI.SE.SA”.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 8Nr.: 56

Data: 27.03.2018