Hotărârea nr. 53/2018

HCL 53 – Hotarare privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 06/20.01.2005 privind înființarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 340/19.12.2017 privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții ale Direcției Generale de Asistentă Socială si Protecția

5    9    5    5»

Copilului Sector 6;

-    Prevederile art. 14 și art. 15 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă constituirea Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

(2) Se aprobă componența Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, după cum urmează:

-    Președinte: Secretarul Sectorului 6;

-    Membru: Directorul General al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

-    Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 -Direcția Protecție Socială;

-    Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Protecția Copilului;

-    Membru: Directorul Executiv din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 - Direcția Strategii Comunicare;

-    Membru: Directorul General Adjunct din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6 -Direcția Economică;

-    Membru: Personalul de conducere al D.G.A.S.P.C. Sector 6;

-    Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-    Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

-    Membru: Șef Compartimente/servicii de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

(3) în situația în care Președintele Colegiului director nu-și poate exercita atribuțiile, acestea sunt exercitate de către Directorul General sau după caz, de către Directorul General adjunct al D.G.A.S.P.C Sector 6, numit prin dispoziție a Directorului General.

Art. 2. (1) Colegiul director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea Directorului General, precum și în ședință extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea Directorului General, a Președintelui Colegiului director sau a unuia dintre Directorii Generali adjuncți.

(2)    Ședințele Colegiului director se desfășoară în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și a președintelui.

(3)    în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

Art. 3. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 4. La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 193/29.09.2016 privind aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 6 al Municipiului București a constituirii Colegiului director la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.