Hotărârea nr. 52/2018

HCL 52 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 56.350 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2018, a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


Nr.: 52

Data: 27.03.2018ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 52/27.03.2018

“Liga Tinerilor Sportivi”

2018

PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlul    LIGA TINERILOR SPORTIVI

1.2    Localizare:__BUCUREȘTI. SECTOR 6

1.3    Costul proiectului și suma solicitată de Ia DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector 6

% din costul total al proiectului

56.350 lei

56.350 lei

100

1.4 Rezumat

Durata proiectului

9 luni, aprilie - decembrie 2018

Scopul proiectului

Realizarea unui demers de dezvoltare personală și integrare socială prin sport a copiilor beneficiari ai DGASPC-sector 6 cât și ai ONG-urilor partenere, pentru prevenirea comportamentului lor deviant, contribuind la dezvoltarea lor fizică și psihică armonioasă.

Grupul    (grupurile)

țintă1

50 de copii (35 la fotbal, 15 la șah).

Beneficiarii finali2

Peste 100 de copii și tineri care vor participa la concursurile organizate.

Rezultatele așteptate

Toți copiii participanți vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber;

Toți copiii participanți vor avea exercițiul comunicării asertive și a negocierii pașnice;

Toți copiii participanți vor învăța să-și controleze emoțiile și impulsivitatea.

Toți copiii participanți vor dezvolta atitudini pozitive (fair-play, responsabilitate, stimă de sine etc.).

Principalele activități

Programul de fotbal

Liga tinerilor fotbaliști

-selecția beneficiarilor cu vârste între 13-18 ani

-desfășurarea a trei antrenamente săptămânale

-organizarea unui turneu cu participarea echipelor de copii de la

DGASPC-urile din București și Ong-urile partenere, în luna iunie.

Școala Socială Sportivă

-vor fi selectați un număr de 20 de copii din zona Giulești-Sârbi, aflați în evidențele Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, aceștia urmând a participa la antrenamente de fotbal săptămânale. Antrenamentele vor fi realizate de către antrenori specializați în cadrul Fundației Real Madrid. Antrenorii sunt angajați ai Asociației FDP-Protagoniști în educație,

"Grup țintă" sunt grupurile/entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

asociație cu care DGASPC sector 6 a semnat un parteneriat, înregistrat cu numărul 169/10.07.2017.

Programul de șah

-    organizarea a 3 concursuri interne pentru copii care practică șahul în cadrul Centrului de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”

-    susținerea financiară a unor copii practicanți ai șahului din sectorul

6 pentru a putea participa la turnee de perfomanțâ organizate în țară de către Federația Română de Șah

-formarea și înscrierea unui lot de 6 copii la concursul de șah „Trofeul Centrocoop”, Eforie Nord, în luna august 2018.

1.5 Obiective

a)    Identificarea, monitorizarea situației sociale și consilierea copiilor cu probleme de comportament de pe raza sectorului 6.

b)    Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activități sportive organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învățate, precum și oferirea posibilității de responsabilizare și valorizare a propriilor capacități.

c)    Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru toți copiii aflați în dificultate, prin organizarea unor antrenamente de fotbal și a unor concursuri de șah.

d)    Popularizarea în rândul beneficiarilor DGASPC sector 6 a programelor sportive pe care le oferim pentru copiii cu probleme de comportament ca alternativă de petrecere a timpului liber.

1.6 Justificare

Sportul este definit în Carta Europeană a sportului ca o „activitate mai mult sau mai puțin organizată de practicare a exercițiilor fizice sub toate aspectele, care provoacă o stare de bine psihio-fizică, ridică gradul de sănătate al populației, contribuie la ridicarea calității vieții, are un rol de socializare și poate să producă performanțe sportive la diferite niveluri de participare”.

Toate documentele semnate de miniștrii sportului din țările UE reliefează importanța „implicării autorităților administrative (administrația locală și centrală) în susținerea activităților sportive, conform legilor și ordonanțelor elaborate în concordanță cu normativele ONU. UNESCO”.

Practicarea activităților fizice și a sportului în scopul destinderii și receerii, menținerii sănătății și îmbunătățirii performanței, trebuie sa fie promovată pentru toate categoriile de populație, prin asigurarea facilităților corespunzătoare și a programelor de orice fel, precum și prin asigurarea instructorilor, organizatorilor, persoanelor calificate.

Sportul este important pentru socializare din mai multe privințe. în primul rând, acesta oferă practicanților ocazia de a cunoaște alți oameni și de a comunica cu ei, de a asuma roluri diferite, de a dobândi unele deprinderi sociale, de a accepta atitudini legate de activitatea de zi cu zi sau de adaptare la obiectivele unei echipe. în al doilea rând, în cazul copilului, există un proces de învățare, de cunoaștere a lumii înconjurătoare, de achiziție de roluri prin intermediul jocului, lucru ce îl ajută să devină sociabil. în al treilea rând, practicarea organizată a sportului facilitează asocierea în vederea viitoarelor contacte sociale.

Nu în ultimul rând, o parte importantă a socializării este dezvoltarea personalității și găsirea identității de sine, iar sportul are în acest sens un rol major, fiind un factor determinant al autoaprecierii, al creșterii stimei de sine, al diminuării stresului și chiar al creșterii eficienței în activitate. în plus, există dovezi despre efectul pozitiv al activității fizice asupra comportamentului deviant și asupra stării de bine a persoanelor cu dizabilități. Viața socială desfășurată în cadrul activităților sportive devine importantă pentru că sportul oferă un cadru adecvat de formare și menținere a relațiilor sociale, dezvoltând spiritul de echipă și solidaritatea între membrii colectivității.

Derularea proiectului, în anii precedenți, ne-a demonstrat că sportul, prin natura sa competitivă și prin faptul că se lucrează în echipă, poate schimba ceva în felul în care cei vizați se privesc pe sine în relație cu cei din jur. Mai mult, implicarea în activități sportive promovează valori pozitive: competiția, fair-playul, responsabilitatea, stima de sine etc. în unele situații am observat chiar schimbări comportamentale și atitudinale majore în activitățile cotidiene la subiecții implicați în practicarea sportului.

în alegerea sporturilor ce urmează a fi practicate de beneficiarii instituției noastre am ținut cont de popularitatea pe care o are fotbalul în rândul copiilor și în special a celor care manifestă un comportament deviant. Pe lângă sporturile ce presupun activități fizice, un rol important îl are șahul, cunoscând virtuțile educative și formative ale acestuia (de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului). Șahul poate fi considerat un sport, un joc, dar și o activitate educativă. Prioritar, suntem interesați de atragerea copiilor spre „sportul minții”, de descoperirea unor talente care să fie susținute și pregătite psihologic și tehnic pentu performanță. Secundar, dorim să facem cunoscută frumusețea acestui joc cât mai multor copii, părinți sau educatori, ca o modlitatea sănătoasă și benefică de petrecere a timpului liber.

Participanții în cadrul componentei de fotbal a proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” sunt selectați dintre beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 și din partea ONG-rilor partenere. Beneficiari direcți vor fi 35 de copii.

în cadrul proiectului Școala Socială Sportivă vor fi implicați 20 de copii beneficiari ai Programului Integrat de Educație pentru Diversitate, derulat de către DGASPC sector 6 la Școala Gimnazială nr. 153. Cei 20 de copii selectați pentru a participa Școala Socială Sportivă vor participa la antrenamente de fotbal săptămânale, realizate de către antrenori specializați, pregătiți de către Fundația Real Madrid, după o metodă agreată și implementată de aceștia. Antrenorii sunt angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație, organizație cu care s-a semnat un contract de colaborare înregistrat cu numărul 169/10.07.2017. Scopul acestui proiect este prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate. Asociația FDP-Protagoniști în educație va pune la dispoziție resursele umane (2 antrenori), vor pregăti diverse evenimente pentru copii (Petrecere de Crăciun, de Paște) și o trusă de prim ajutor. Direcția Generală de Asitență Socială și Protecția Copilului sector 6 va trebui să asigure echipamente pentru cei 20 de copii (tricouri, pantaloni scurți, pantofi sport, etc, inscripționate după manualul Fundației Real Madrid), precum și asigurări medicale, cu specific de accidente, pentru fiecare copil.

Cei 15 copii susținuți în cadrul componentei de șah a proiectului vor fi selectați dintre copiii care practică șahul în cadrul Centrului de Dezvoltare Personală “Conacul Golescu-Grant” sau în cluburile de șah de pe raza sectorului 6.

în total, la cele 2 componente ale proiectului, fotbal și șah, vom avea peste 100 de copii beneficiari indirecți, care vor participa la concursurile organizate (tumeul/competiția).

1.7 Descrierea activităților

Programul de prevenire prin sport “Liga tinerilor sportivi” este format din două componente distincte destinate practicării celor două sporturi: fotbal și șah. Fiecare dintre cele 2 componente este structurat pe niveluri analoage:

Fotbal: promovarea internă în cadrul sevicilor aflate în cadrul DGASPC-sector 6, identificarea beneficiarilor serviciilor de asistență socială, copii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani, înscrierea acestora, desfășurarea a trei antrenamente săptămânale coordonate de un voluntar, colaborator al DGASPC-sector 6, antrenamentele specifice fotbalului vor avea loc de trei ori pe săptămână pe terenurile sintetice din sectorul 6, timp de 7 luni. Participarea la antrenamente și respectarea disciplinei sunt o condiție indispensabilă pentru a deveni membru al echipei și de a lua parte la meciurile de fotbal din cadrul turneului (competiție) organizat în luna iunie 2018. ce va avea loc pe terenurile sintetice de fotbal aflate în Parcul Crângași. unde vor fi invitate echipe de copii de la DGASPC-urile din București și ONG-uri partenere. în cadrul compețiției sportive, toti copii vor primi apă și sandwich-uri, la sfârșitul ei se vor premia primii trei clasați, iar restul copiilor participând vor primi dulciuri.

Școala Socială Sportivă are ca scop prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor proveniți din medii defavorizate, în mod special copii aflați în Programului Integrat de Educație pentru Diversitate, derulat de către DGASPC sector 6 la Școala Gimnazială nr.153.

în cadrul Școlii Sociale Sportive vor fi selectați 20 de copii aflați în risc de excluziune socială din comunitatea Giulești Sârbi și care participă la activitățile centrului de zi.

Obiectivele acestui program sunt îmbunătățirea rezultatelor școlare la cel puțin jumătate din ei, precum și dezvoltarea de comportamente asociate valorilor Fundației Real Madrid, precum spiritul de echipă, egalitatea, motivația, stima de sine, autonomia, etc.

Antrenorii, angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație, organizație cu care s-a semnat un contract de colaborare înregistrat cu numărul 169/10.07.2017, sunt persoane calificate de către Fundația Real Madrid.

Selecția copiilor va avea loc în perioada aprilie-mai și va implica o analiză a situației lor sociale, economice, precum și a abilităților lor sportive.

Antrenamentele vor avea loc de două ori pe săptămână, pe terenul Școlii Gimnaziale nr.153.

Pe parcursul anului va fi monitorizat progresul educațional al copiilor, urmărindu-se atât rezultatele școlare, cât și frecvența cu care ei participă la cursurile școlare.

în cadrul Școlii Sociale Sportive, copiii vor participa la cel puțin un eveniment sportiv în calitate de spectatori și la o competiție sportivă în calitate de participanți.

Șah: Avem în vedere promovarea internă a concursurilor în rândul copiilor care frecventează cursurile de șah care sunt susținute la Centrul de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”. Astfel, cei care prezintă un interes major fâță de acest sport, respectiv talent și aptitudini, vor beneficia de sprijin pentru a putea participa la concursuri. Ne vom orienta cu precădere spre copiii cu vârste cuprinse între 6-16 ani. deoarece ei pot avea acces la șahul de performanță. Totodată, dorim să ne implicăm și să sprijinim financiar copiii cu rezultate deosebite de la cluburile de șah de pe raza sectorului, pentru a participa la turneele de performanță organizate în țară de către Federația Română de Șah, precum și în formarea și înscrierea unui lot de 6 copii la concursul de sah „Trofeul Centrocoop”, Eforie Nord, ce va avea loc în august 2018. Concursurile interne (în iunie, echipe și copii nelegitimați/începători) se vor desfășura în incinta Centrului de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu Grant”, unde dispunem de materialele de concurs (ceasuri de șah, piese și table) la finalul concursului se vor premia primii trei clasați, iar restul participanților vor primi dulciuri.

1.8 Metodologia

Proiectul "Liga tinerilor sportivi” este structurat pe 2 dimensiuni: prima legată de constituirea echipei de proiect, respectiv promovarea proiectului în cadrul serviciilor și pe site-ul DGASPC-sector 6. A doua este identificarea beneficiarilor și înscrierea acestora, fiecare beneficiar înscris fiind consiliat de un specialist al DGASPC-sector 6. Participarea la activitatea sportivă se va realiza în baza unei cereri scrise făcută de către reprezentantul legal al copilului. în cadrul proiectului se vor realiza periodic rapoarte privind numărul de copii/beneficiari care frecventează cursurile, vor fi completate tabelele de prezență lunare și se va întocmi un raport lunar de activitate.

Toate activitățile din cadrul proiectului vor respecta legislația în vigoare în domeniul protecției copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 cu privire la protecția și promovarea drepturilor copilului, principiul confidențialității, al respectării demnității umane și a imaginii copilului/persoanei.

Fiecare activitate sportivă beneficiază de un antrenor și un coordonator.

Pentru proiectul Școala Socială Sportivă sunt prevăzute cursuri ținute de antrenori calificați, iar antrenamentele echipei de fotbal sunt coordonate de un angajat al DGASPC sector 6.

Copiii vor fi selectați de către angajații DGASPC sector 6. dintre cei înscriși la activitățile Centrului de zi Giulești, după criterii clar stabilite împreună cu antrenorii angajați ai Asociaței FDP-Protagoniști în educație. Criteriile sunt: copiii înscriși să provină din familii vulnerabile, să fie elevi la Școala Gimnazială nr.153, să frecventeze centrul de zi, să prezinte risc de abandon școlar, iar 30% dintre cei 20 de copii înscriși să fie fete.

Copiii se pot înscrie în baza unei cereri depuse de către reprezentantul legal, iar în urma selecției vor fi anunțați cei acceptați.

Copiii vor fi monitorizați pe toată perioada implicării în cadrul proiectului din punct de vedere educațional și social.

Periodic se vor întocmi rapoarte, însoțite de listele de prezență la antrenamente și alte activități, în cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcți cu privire

la toate problemele apărute, astfel încât orice conflict apărut să poată fi aplanat, iar copiii să experimenteze negocierea pașnică și comunicarea asertivă.

Antrenorii încurajează pe timpul desfășurării cursului afirmarea aprecierilor pozitive privind performanțele fiecărui participant Acestea sunt realizate în scop constructiv și au ca finalitate creșterea încrederii subiecților în forțele proprii.

1.9 Durata și planul de acțiune

Activități

1

2

O

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Antrenamente fotbal

X

X

X

X

X

X

X

2.Școala Socială Sportivă

X

X

X

X

X

X

X

X

5. Șah (oranizarea    și

participarea la turnee)

X

X

X

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului sunt:

Inițierea în practicarea corectă a disciplinelor sportive respective.

Descoperirea unei alternative de petrecere a timpului liber.

Deprinderea exercițiului comunicării asertive și al negocierii pașnice, învățarea metodelor de control ai emoțiilor și al impulsivității.

Dezvoltarea comportamentelor asociate valorilor Fundației Real Madrid (spiritul de echipă, egalitatea, respectul, motivația, stima de sine, autonomia).

Susținerea copiilor cu rezultate deosebite pentru a participa la concursuri organizate de Federația Română de Șah.

Participarea la Turneul “Centrocoop”, FTorie Nord 2018, și obținerea de rezultate meritorii. Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor din sectorul 6. îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect.

V.4


Susținere participare turnee performanță


Participare concurs Centrocoop-Eforie Nord (transport, masă, cazare, taxe concurs)


8 pers ( 6 copii+ 2 adulți însoțitori)


12000


TOTAL COSTURI SAH:


34.500


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


z?X/4-CONSILIUL LOCAL SECTOR 6