Hotărârea nr. 51/2018

HCL 51 – Hotarare privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Comunicare și Relații Publice și al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare:

-    H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

-    Hotărârea nr. 219/06.11.2017 privind stabilirea cuantumului cotizației datorate de membrii AMR adoptată în Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România;

-    Prevederile art. 11 lit. d) și e) din Statutul Asociației Municipiilor care stabilește obligațiile membrilor săi;

- Prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 46 alin (1) lit. a) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București.

Art. 2. începând cu data de 1 ianuarie 2018, cotizația anuală de membru al Asociației Municipiilor din România, se calculează după formula: 0,5 lei/locuitor/an x numărul de locuitori raportat de Institutul Național de Statistică la data de 1 ianuarie a anului anterior celui pentru care se datorează cotizația și se achită din bugetul local.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiu! București CONSILIUL LOCAL _SECTOR 6Nr.: 51

Data: 27.03.2018