Hotărârea nr. 49/2018

HCL 49 – Hotarare privind nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, nominalizarea reprezentanţilor Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ particular şi confesional din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale

unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând act de H.C.L. Sector 6 nr. 4 din data de 30.01.2018 privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Stan Robert și de H.C.L. Sector 6 nr. 31 din data de 30.01.2018 privind validarea d-lui consilier local Vîlceanu Mihai-Eduard, precum și adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 21334 din data de 06.09.2017 privind numărul de membri în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6;

Ținând cont de prevederile art. 96 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de prevederile OMEN nr. 4619 din data de 22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar cu modificările și completările ulterioare și de prevederile O.U.G. nr. 81/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se nominalizează reprezentanții Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se nominalizează reprezentantul Consiliului Local Sector 6 în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București, conform Anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă prevederile H.C.L. Sector 6 nr. 234 din data de 28.09.2017 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ profesional și tehnic din Sectorul 6 al Municipiului București, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local Sector 6 în consiliile de administrație ale unităților de învățământ particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București, precum și în consiliul de administrație al Casei Corpului Didactic a Municipiului București.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 împreună cu reprezentanții nominalizați, conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, profesional și tehnic, particular și confesional din Sectorul 6 al Municipiului București și Casa Corpului Didactic a Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 8

Nr.: 49

Data: 27.03.2018

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 49/27.03.2018

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr.

crt.

Unitatea școlară

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Grădinița nr. 40

1

Simion Adrian

2.

Grădinița nr. 41

1

Cosmin Mihai Manole

3.

Grădinița “Hillary Clinton”

1

Surulescu Aurelia

4.

Grădinița “Spiridușii”

1

Bordei Niculaie

5.

Grădinița nr. 94

1

Luchian Florin

6.

Grădinița nr. 111

1

Făsie Mariana Camelia

7.

Grădinița nr. 170

1

Danes Mihai

8.

Grădinița "Prichindel”

1

Pușcaș Ionel

9.

Grădinița "Zâna Florilor”

1

Iacob Emanuel

10.

Grădinița nr. 208

1

Danes Mihai

11.

Grădinița nr. 209

1

Vîlceanu Mihai-Eduard

12.

Grădinița nr. 210

1

Frumușelu Constantin Mugurel

13.

Grădinița nr. 217

1

Surulescu Aurelia

14.

Grădinița nr. 218

1

Pușcaș Ionel

15.

Grădinița nr. 229

1

Simion Adrian

16.

Grădinița nr. 230

1

Nae Valentin Marian

17.

Grădinița nr. 246

1

Cosmin Mihai Manole

18.

Grădinița nr. 250

1

Pușcaș Ionel

19.

Grădinița nr. 272

1

Gaspar Florentina

20.

Grădinița nr. 273

1

Stan Gabriela

21.

Grădinița nr. 274

1

Enache Adrian Nicolae

22.

Grădinița "Paradisul Piticilor”

1

Pușcaș Ionel

23.

Grădinița M.Ap.N. nr.l

1

Popescu Mihaela

24.

Grădinița "Colț de Rai”

1

Enache Adrian Nicolae

25.

Grădinița "Dumbrava Minunilor”

1

Bordei Niculaie

26.

Grădinița "Fulg de Nea”

1

Al Tawayah Angelica

27.

Grădinița cu program prelungit “Albinuțele”

1

Coșcodaru Iulian Mihai

28.

Școala Gimnazială nr. 59

9

2

Petcu Sorin

Ciontu Gheorghe

29.

Școala Gimnazială nr. 117

3

Danes Mihai

9

Luchian Florin

Pușcaș Ionel

30.

Școala Gimnazială nr. 142

ș

2

Butacu Simona Valentina Iacob Emanuel

31.

Școala Gimnazială nr. 153

3

2

Daneș Mihai

Pană Traian

32.

Școala Gimnazială nr. 156

3

2

Simion Adrian

Petcu Sorin

33.

Școala Gimnazială "Ion Dumitriu”

3

2

Frumușelu Constantin Mugurel Popescu Mihaela

34.

Școala Gimnazială "Sfânta Treime”

3

2

Enache Adrian Nicolae

Stan Gabriela

35.

Școala Gimnazială nr. 161

1

Ungureanu Marius Ionel

36.

Școala Gimnazială nr. 163

9

2

Iacob Emanuel

Pană Traian

37.

Școala Gimnazială nr. 164

9

2

Petcu Sorin

Tudose Călin

38.

Școala Gimnazială nr. 167

2

Mitran Georgeta

Vîlceanu Mihai-Eduard

39.

Școala Gimnazială nr. 168

3

Berta Vasiliauskaite

Mitran Georgeta

Simion Adrian

40.

Școala Gimnazială nr. 169

2

Bordei Niculaie

Nae Valentin Marian

41.

Școala Gimnazială "Sfântul

3

Andrei”

3

Bordei Niculaie

Gaspar Florentina Coscodaru Iulian Mihai

42.

Școala Gimnazială "Constantin Brâncuși”

2

Bordei Niculaie

Cosmin Mihai Manole

43.

Școala Gimnazială "Sfinții

3    9

Constantin și Elena”

2

Stan Gabriela

Frumușelu Constantin Mugurel

44.

Școala Gimnazială „Orizont”

2

Vîlceanu Mihai-Eduard Petcu Sorin

45.

Școala Gimnazială nr. 197

3

2

Gaspar Florentina

Tudose Călin

46.

Școala Gimnazială „Regina Maria”

3

Al Tawayah Angelica

Nae Valentin Marian

Stan Gabriela

47.

Școala Gimnazială "Adrian Păunescu”

2

Luchian Florin

Cosmin Mihai Manole

48.

Școala Gimnazială nr. 206

2

Ungureanu Marius Ionel Vîlceanu Mihai-Eduard

49.

Școala Gimnazială nr. 279

2

Danes Mihai

3

Simion Adrian

50.

Școala Gimnazială nr. 309

2

Butacu Simona Valentina Iacob Emanuel

51.

Școala Gimnazială "Regele

Mihai I”

2

Butacu Simona Valentina Popescu Mihaela

52.

Școala Gimnazială nr. 311

2

Al Tawayah Angelica

Nae Valentin Marian

53.

Liceul cu Program Sportiv “Mircea Eliade”

2

Vîlceanu Mihai-Eduard Ungureanu Marius Ionel

54.

Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”

3

Al Tawayah Angelica Cosmin Mihai Manole Popescu Mihaela

55.

Colegiul Național “Grigore Moisil”

2

Butacu Simona Valentina Ciontu Gheorghe

56.

Liceul Teoretic “Marin Preda”

3

Iacob Emanuel

Mitran Georgeta Coșcodaru Iulian Mihai

57.

Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”

2

Gaspar Florentina Coșcodaru Iulian Mihai

58.

Colegiul Național “Elena Cuza”

3

Butacu Simona Valentina

Stan Gabriela

Luchian Florin

59.

Clubul Sportiv Școlar nr. 5

2

Danes Mihai

9

Petcu Sorin

60.

Clubul Copiilor Sector 6

1

Pană Traian

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

RECTOR 6

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ȘI TEHNIC DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

5

Nr.

crt.

Unitatea școlară

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1

Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu”

2

Gaspar Florentina Popescu Mihaela

2.

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu”

1

Al Tawayah Angelica

3.

Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”

1

Pană Traian

4.

Colegiul Tehnic “Petru Maior”

2

Enache Adrian Nicolae Petcu Sorin

5.

Liceul Tehnologic “Petru Poni”

2

Gașpar Florentina

Ciontu Gheorghe

6.

Colegiul Tehnic “Carol I”

2

Pană Traian

Nae Valentin Marian

7.

Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”

2

Gașpar Florentina

Ciontu Gheorghe

8.

Liceul Tehnologic “Sf. Antim Ivireanu”

1

Surulescu Aurelia

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Traian Pană


Bucureștii oÎLIUL LOCALI SECTOR 6

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULAR ȘI CONFESIONAL

DIN SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>

Nr.

crt.

Unitatea școlară

Nr. locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Școala Primară „PLANETA COPIILOR”

1

Mitran Georgeta

2.

Școala Primară „ROMÂNO-FINLANDEZĂ”

1

Nae Valentin Marian

3.

Școala Primară „SEMILUNA”

1

Tudose Călin

4.

Școala Primară „CASA MONTESSORI”

1

Butacu Simona Valentina

5.

Școala Primară „KING GEORGE”

1

Gaspar Florentina

6.

Școala Primară „BLUE FARRY”

1

Enache Adrian Nicolae

7.

Școala Primară „ROSE MARY”

1

Stan Gabriela

8.

Liceul Teoretic „PHOENIX”

1

Luchian Florin

9.

COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET”

1

Stan Gabriela

10.

Liceul Teoretic „ATLAS”

1

Ungureanu Marius Ionel

11.

Complex Școlar „CRONOS”

1

Pană Traian

12.

Școala Postliceală de Antrenori ,’,IOAN KUNST GHERMĂNESCU”

1

Petcu Sorin

13.

Școala Postliceală Sanitară „ARTIFEX”

1

Iacob Emanuel

14.

Școala Sanitară Postliceală „VITA”

1

Enache Adrian Nicolae

15.

Școala Primară „Ada Kindergarden & School“

1

Pușcaș Ionel

?    5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

ÎU!

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

TABEL PRIVIND NOMINALIZAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6 ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL CASEI CORPULUI DIDACTIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

9

Nr.

crt.

Unitate

Nr.

locuri consilieri în CA

Consilieri repartizați

1.

Casa Corpului Didactic al

Municipiului București

1

Gașpar Florentina

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

asâpiul București NSILIUL LOCAL SECTOR 6