Hotărârea nr. 48/2018

HCL 48 – Hotarare privind aprobarea bursei ,,Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor şcolare şi cuantumul acestora pentru semestrul I an şcolar 2017 – 2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bursei „Primarului Sectorului 6”, a burselor de excelență, a burselor școlare și cuantumul acestora pentru semestrul I an școlar 2017-2018 pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din

Sectorul 6

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind Situația numerică a burselor pentru semestrul 1 - an școlar 2017 - 2018 cu nr. 313 din data de 20.02.2018 trimisă pe e-mail și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2150 din data de 20.02.2018, situația numerică a burselor de merit pentru rezultate deosebite la învățătură, pe tranșe de medii, pentru semestrul I an școlar 2017/2018 din data de 20.02.2018 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2151 din data de 20.02.2018, precum și situația numerică a burselor de performanță defalcate conform art. 6 alin. (1) lit. a), b) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 din data de 20.02.2018 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2152 din data de 20.02.2018;

în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare (O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012);

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) și a art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, bursa „Primarului Sectorului 6” pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 care au avut media generală anuală 10 în anul 2017 - 2018, bursa Primarului Sectorului 6 în cuantum de 2500 lei/an/elev. Bursa de merit pentru nota 10 se acordă conform O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 și nu exclude „Bursa Primarului Sectorului 6”.

Art. 2. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, burse de excelență pentru elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 care au obținut în anul școlar 2017 - 2018 la olimpiadele internaționale locul I, II și III, astfel:

a)    burse    de excelență    pentru    locul    I - 3000 lei/olimpic/an;

b)    burse    de excelență    pentru    locul    II - 2250 lei/olimpic/an;

c)    burse    de excelență    pentru    locul    III - 1500 lei/olimpic/an;

d)    burse    de excelență    pentru    mențiune - 1000 lei/olimpic/an.

Art. 3. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2018, pentru semestrul I an școlar 2017 - 2018, elevilor cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 9942 burse școlare, după cum urmează:

I) 190 burse de performanță din care:

al) 35 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 2000 lei/olimpic/an;

a 2)    8 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 1500 lei/olimpic/an;

a 3)    19 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale

olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 1000 lei/olimpic/an;

b) 15 burse de performanță pentru elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației Naționale, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c 1)    80 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul I, bursă în cuantum de 160 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c 2)    18 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul II, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c 3)    15 burse de performanță pentru elevii care au obținut rezultate la etapele naționale ale

competițiilor, concursurilor cultural artistice cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale, locul III, bursă în cuantum de 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

II)    6993 burse de merit din care:

a 1)    3730 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 8,50 - 9,49 la învățământ

pe anul școlar 2017-2018, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a 2)    2698 burse de merit pentru elevii care au obținut între mediile 9,50 - 9,99 la învățământ

pe anul școlar 2017-2018, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

a 3)    471 burse de merit pentru elevii care au obținut media 10 la învățământ pe anul școlar

2017 - 2018, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

bl) 6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b 2)    6 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul II, bursă în cuantum de 80 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

b 3)    12 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene a olimpiadelor și

consursurilor organizate de Ministerul Educației Naționale locul 1, bursă în cuantum de 60 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

c 1)    2 burse de merit pentru elevii care au obținut la etapele județene ale

competițiilor/concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific de nivel național, organizate de Ministerul Educației Naționale locul I, bursă în cuantum de 100 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

III)    45 burse de studiu în cuantum de maxim 50 lei/lună/elev/pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale;

IV)    1853 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev/pe toată perioada anului școlar în conformitate cu art. 13 lit. a) și c) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

V)    840 burse de ajutor social în cuantum de 10 lei/lună/elev/pe toată perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul susținerii Evaluărilor Naționale în conformitate cu art. 13 lit. b) din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările ulterioare respectiv, O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012;

VI)    21 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev.

Art. 4. Se aprobă numărul și tipul de burse pentru fiecare instituție de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. în cazul în care numărul de burse aprobat pentru fiecare unitate școlară este diferit față de numărul elevilor care îndeplinesc condițiile de acordare a acestora, consiliile de administrație ale unităților de învățământ stabilesc criterii specifice de acordare a burselor școlare, fără a se ține cont de religie, rasă, sex, apartenență politică a elevilor sau a familiilor acestora, apartenență la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București - Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Municipii/ București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Nr.: 48

Data: 27.03.2018

Anexa

la H.C.L. Sector 6 n nr. 48 /27.03.2018

SITUAȚIA

numerică a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I - an școlar 2017/2018

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceai,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

1

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 59

Total număr de elevi din care:

850

548

302

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

1

3

B. Bursa de merit

179

1

178

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

30

21

9

a.1) orfani

5

2

3

a.2) medicale

9

8

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

16

11

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

213

23

190

2

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 117

Total număr de elevi din care:

1694

1000

626

68

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

4

6

B. Bursa de merit

496

14

482

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

27

23

a.1) orfani

14

7

7

a.2) medicale

14

6

8

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

22

14

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

556

45

511

3

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 142

Total număr de elevi din care:

857

594

263

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

123

123

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

29

13

16

a.1) orfani

9

4

5

a.2) medicale

6

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

14

6

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

155

15

140

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

4

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 153

Total număr de elevi din care:

313

166

147

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

20

20

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

103

64

39

a.1) orfani

8

3

5

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

93

61

32

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

123

64

59

5

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 156

Total număr de elevi din care:

1023

632

391

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

218

218

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

37

23

14

a.1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

8

5

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

18

12

6

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

260

26

234

6

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION DUMITRIU"

Total număr de elevi din care:

892

541

351

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

2

7

B. Bursa de merit

147

147

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

73

43

30

a.1) orfani

10

5

5

a.2) medicale

20

10

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

43

28

15

E. Burse de ajutor ocazional

4

3

1

Total A+B+C+D+E

233

48

185

7

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA TREIME"

Total număr de elevi din care:

650

351

299

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

129

129

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

82

47

35

a.1) orfani

11

5

6

a.2) medicale

18

5

13

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

53

37

16

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

211

47

164

Nr

crt

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

8

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 161

Total număr de elevi din care:

234

117

72

45

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

2

2

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

76

57

19

a.1) orfani

a.2) medicale

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

76

57

19

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

78

57

21

9

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 163

Total număr de elevi din care:

540

328

212

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

98

98

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

53

35

18

a.1) orfani

1

1

a.2) medicale

5

3

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

47

32

15

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

154

37

117

10

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 164

Total număr de elevi din care:

585

345

240

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

10

5

5

B. Bursa de merit

110

110

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

19

26

a.1) orfani

7

3

4

a.2) medicale

17

8

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

21

8

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

166

24

142

11

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 167

Total număr de elevi din care:

368

235

133

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

72

11

61

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

59

47

12

a.1) orfani

a.2) medicale

5

1

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

54

46

8

E. Burse de ajutor ocazional

5

3

2

Total A+B+C+D+E

136

61

75

Nr

crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

12

ȘCOALA GIMNAZIALA

NR. 168

Total număr de elevi din care:

205

113

92

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

11

11

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

70

45

25

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

2

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

65

42

23

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

81

45

36

13

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 169

Total număr de elevi din care:

960

566

394

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

209

209

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

52

31

21

a. 1) orfani

11

6

5

a.2) medicale

11

8

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

30

17

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

267

34

233

14

ȘCOALA GIMNAZIALA "SF.ANDREI"

Total număr de elevi din care:

1869

1190

679

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

11

7

4

B. Bursa de merit

383

383

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

89

47

42

a.1) orfani

23

14

9

a.2) medicale

32

15

17

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

34

18

16

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

485

55

430

15

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUSI"

Total număr de elevi din care:

1519

978

541

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

4

5

B. Bursa de merit

348

348

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

18

10

a.1) orfani

13

9

4

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

6

4

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

385

22

363

Nr

crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

16

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFINȚII CONSTANTIN SI ELENA"

Total număr de elevi din care:

634

396

238

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

2

1

1

B. Bursa de merit

129

129

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

22

13

9

a. 1) orfani

10

8

2

a.2) medicale

7

3

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

5

2

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

153

14

139

17

ȘCOALA GIMNAZIALA „ORIZONT”

(ȘCOALA GIMNAZIALA NR.193)

Total număr de elevi din care:

854

549

305

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B, Bursa de merit

182

182

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

27

10

17

a.1) orfani

13

6

7

a.2) medicale

8

3

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

6

1

5

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

216

13

203

18

ȘCOALA GIMNAZIALA NR.197

Total număr de elevi din care:

1348

832

516

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

15

7

8

B. Bursa de merit

336

336

C. Bursa de studiu

8

8

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

32

18

14

a.1) orfani

13

5

8

a.2) medicale

7

4

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

9

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

391

25

366

19

ȘCOALA GIMNAZIALA „REGINA MARIA”

(ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 198)

Total număr de elevi din care:

1327

826

501

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

2

1

B. Bursa de merit

289

289

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

43

22

21

a.1) orfani

8

2

6

a.2) medicale

15

9

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

20

11

9

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

339

24

315

Nr

crt.

Unitatea de

invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

20

ȘCOALA GIMNAZIALA

"ADRIAN PAUNESCU"

Total număr de elevi din care:

482

296

186

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

111

111

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

29

12

17

a. 1) orfani

15

6

9

a.2) medicale

2

2

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

12

6

6

E. Burse de ajutor ocazional

2

1

1

Total A+B+C+D+E

150

15

135

21

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 206

Total număr de elevi din care:

779

488

291

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

2

B. Bursa de merit

153

153

C. Bursa de studiu

2

2

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

53

32

21

a.1) orfani

11

3

8

a.2) medicale

10

9

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

32

20

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

213

35

178

22

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 279

Total număr de elevi din care:

884

541

343

Tipul bursei

A, Bursa de performanță

3

1

2

B. Bursa de merit

201

201

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

43

20

23

a. 1) orfani

6

2

4

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

28

13

15

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

248

22

226

23

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 309

Total număr de elevi din care:

767

470

297

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

139

139

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

50

31

19

a. 1) orfani

10

8

2

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

31

18

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

192

34

158

Nr

crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele (Posti iceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "REGELE MIHAI I”

Total număr de elevi din care:

603

396

207

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

3

3

B. Bursa de merit

101

101

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

33

12

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

9

5

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

33

26

7

E. Burse de ajutor ocazional

1

1

Total A+B+C+D+E

153

36

117

25

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 311

Total număr de elevi din care:

515

375

140

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

2

3

B. Bursa de merit

51

51

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

29

18

11

a.1) orfani

4

3

1

a.2) medicale

5

2

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

c) cu venituri mici

20

13

7

E. Burse de ajutor ocazional

2

2

Total A+B+C+D+E

87

22

65

26

LICEUL TEHNOLOGIC "SF. ANTIM IVIREANU"

Total număr de elevi din care:

617

300

203

114

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

5

3

1

1

B. Bursa de merit

170

133

37

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

68

20

18

30

a.1) orfani

7

1

4

2

a.2) medicale

9

3

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

15

15

c) cu venituri mici

37

16

11

10

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

244

23

152

69

27

LICEUL TEORETIC "EUGEN LOVINESCU"

Total număr de elevi din care:

1296

440

270

586

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

4

1

1

B. Bursa de merit

329

146

183

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

144

22

15

107

a.1) orfani

19

6

2

11

a.2) medicale

28

6

5

17

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

71

71

c) cu venituri mici

26

10

8

8

E. Burse de ajutor ocazional

3

1

1

1

Total A+B+C+D+E

482

27

163

292

Nr

crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

28

COLEGIUL ECONOMIC "COSTIN C. KIRITESCU"

Total număr de elevi din care:

889

115

729

45

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

403

93

307

3

C. Bursa de studiu

5

5

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

137

2

130

5

a.1) orfani

30

1

24

5

a.2) medicale

6

1

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

93

93

c) cu venituri mici

8

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

545

95

442

8

29

COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI”

Total număr de elevi din care:

703

333

251

119

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

14

14

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

67

67

a.1) orfani

14

14

a.2) medicale

4

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

37

37

c) cu venituri mici

12

12

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

84

84

30

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI"

Total număr de elevi din care:

811

303

397

111

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

12

12

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

57

57

a.1) orfani

3

3

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

49

49

c) cu venituri mici

4

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

70

70

31

COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU"

Total număr de elevi din care:

957

455

257

137

108

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

15

15

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

136

109

27

a.1) orfani

14

10

4

a.2) medicale

5

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

102

83

19

c) cu venituri mici

15

11

4

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

154

127

27

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

32

COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA"

Total număr de elevi din care:

1143

252

299

592

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

8

1

2

5

B. Bursa de merit

552

223

329

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

136

5

12

119

a.1) orfani

23

2

7

14

a.2) medicale

14

3

4

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

91

91

c) cu venituri mici

8

1

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

696

6

237

453

33

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "MIRCEA

ELIADE"

Total număr de elevi din care:

892

206

686

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

4

2

2

B. Bursa de merit

127

53

74

C. Bursa de studiu

5

1

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

109

26

83

a.1) orfani

20

4

16

a.2) medicale

1

1

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

71

16

55

c) cu venituri mici

17

6

11

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

245

82

163

34

COLEGIUL TEHNIC "PETRU MAIOR"

Total număr de elevi din care:

611

562

49

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

3

3

B. Bursa de merit

28

28

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

45

45

a.1) orfani

3

3

a.2) medicale

4

4

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

36

36

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

76

76

35

LICEUL "MARIN PREDA"

Total număr de elevi din care:

1500

646

380

474

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

20

3

3

14

B. Bursa de merit

293

181

112

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

87

21

20

46

a.1) orfani

18

4

6

8

a.2) medicale

7

1

1

5

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

26

26

c) cu venituri mici

36

16

13

7

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

400

24

204

172

Nr

crt

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

36

COLEGIUL NATIONAL "GRIGORE MOISIL"

Total număr de elevi din care:

1005

261

744

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

6

2

4

B. Bursa de merit

609

187

422

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

94

3

91

a.1) orfani

13

13

a.2) medicale

13

3

10

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

60

60

c) cu venituri mici

8

8

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

709

192

517

37

COLEGIUL TEHNIC DE POSTA SI

TELECOMUNICAȚII "GH. AIRINEI"

Total număr de elevi din care:

1252

653

288

44

267

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

9

9

B. Bursa de merit

12

12

C. Bursa de studiu

4

4

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

116

116

a.1) orfani

26

26

a.2) medicale

9

9

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

68

68

c) cu venituri mici

13

13

E, Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

141

141

38

LICEUL TEORETIC "TUDOR VLADIMIRESCU"

Total număr de elevi din care:

763

763

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

7

7

B. Bursa de merit

175

175

C. Bursa de studiu

3

3

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

132

132

a.1) orfani

22

22

a.2) medicale

7

7

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

90

90

c) cu venituri mici

13

13

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

317

317

39

COLEGIUL TEHNIC "CAROL I"

Total număr de elevi din care:

640

214

199

57

170

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

17

17

C. Bursa de studiu

1

1

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

28

28

a.1) orfani

6

6

a.2) medicale

3

3

D. b) elevi din mediul rural, care sunt

școlarizați într-o altă localitate

17

17

c) cu venituri mici

2

2

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

46

46

Nr

crt.

Unitatea de invatamant

INDICATOR

TOTAL

din care:

Primar

Gimnazial

zi

Liceu zi

Liceu

seral+FR

Inv.

Profesi

onal

Altele

(Postliceal,

A doua

sansa,

Gimnazial

FR)

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ "CONSTANTIN PĂUNESCU”

Total număr de elevi din care:

209

84

125

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

65

21

44

a.1) orfani

5

5

a.2) medicale

34

13

21

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

13

6

7

c) cu venituri mici

13

2

11

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

65

21

44

41

ȘCOALA PROFESIONALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE AUZ "SFANTA MARIA"

Total număr de elevi din care:

149

56

50

43

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

B. Bursa de merit

C. Bursa de studiu

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

23

12

11

a.1) orfani

3

2

1

a.2) medicale

10

4

6

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

1

1

c) cu venituri mici

9

6

3

E. Burse de ajutor ocazional

Total A+B+C+D+E

23

12

11

TOTAL

SECTOR 6

Total număr de elevi din care:

34189

14651

9675

7208

1441

326

888

Tipul bursei

A. Bursa de performanță

190

70

74

46

B. Bursa de merit

6993

26

5227

1737

3

C. Bursa de studiu

45

20

25

D. Burse de ajutor social, total, din care: (a1+a2+b+c)

2693

847

654

1160

32

a.1) orfani

445

126

138

172

9

a.2) medicale

394

153

160

81

D. b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate

840

6

24

791

19

c) cu venituri mici

1014

562

332

116

4

E. Burse de ajutor ocazional

21

13

7

1

Total A+B+C+D+E

9942

956

5982

2969

35


București? ILIUL LOCALj SECTOR 6

pagina 11 din 11