Hotărârea nr. 47/2018

HCL 47 – Hotarare privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției

Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. 5, 6, 7, 8 și 9 din normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 333/2016;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiu! Bucure; CONSILIUL LOC/ SECTOR 6
Nr.: 47

Data: 27.03.2018

ANEXA.    n

la H.C.L.S.6 nr...#^.?;^;?£*^.

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II A

Nr.

Crt.

Nume și prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul

SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

HUIDIU GABRIELA -ADRIANA

2360/30.01.2007

38

16

30.03.1981

GARSONIERĂ

2.

MĂNDITĂ ELENA

3022/05.02.2007

38

16

06.01.1982

GARSONIERĂ

3.

DĂNILĂ BOGDAN

3472/08.02.2007

38

16

12.05.1982

GARSONIERĂ

4.

PÂRVU ȘTEFAN -

VICTOR

6338/08.03.2007

38

16

27.07.1984

GARSONIERĂ

5.

LUNGU DANIEL - IONUT

»

6995/15.03.2007

38

16

08.02.1984

GARSONIERĂ

întocmit conform „art.15” din H.G. nr.962/2001.

ȘEF SERVICIU

Marinela Popovici o,, ,

BUCU"L3*-\,fciu


o\


-5' fleparfizarft Soa'Ă


*

</ «X' ■


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA ÎRAIAN PANAicipiu! București CONSILIUL LOCAL

SECTOR 6