Hotărârea nr. 46/2018

HCL 46 – Hotarare privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Economice și al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 2/03.01.2018 a Bugetului de stat pe anul 2018; în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 11/07.03.2018

pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în baza Dispoziției Primarului Sectorului 6 nr. 450/12.03.2018, emisă conform art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere semnarea contractului de finanțare prin programul de finanțare Elena de către Primăria Sectorului 6, propunem rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru a include sumele contractate;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 913.120 mii lei la cheltuieli și în sumă de 906.342 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb. Anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Traian PanăMunicipiu! București CONSÎUUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Nr.: 46

Data: 27.03.2018JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI ( cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+ 46.02+48.02 )

00.01

906.342

280.204

222.653

209.536

193.949

1.100.238

1.162.953

1.221.103

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

508.980

178.068

92.851

130.552

107.509

704.357

744.508

781.735

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

702.212

236.038

150.825

169.199

146.150

966.890

1.022.005

1.073.107

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.789

230.420

144.222

162.803

140.344

942.951

996.702

1.046.538

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026

67.124

51.119

59.396

65.387

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

10.000

10.914

10.000

10.000

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251

73.401

13.100

44.300

15.450

159.911

169.027

177.478

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.251

73.401

13.100

44.300

15.450

159.911

169.027

177.478

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

64.000

9.000

39.000

12.300

136.046

143.801

150.991

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.651

6.201

2.100

3.300

1.050

14.498

15.325

16.091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000

1.700

1.700

1.700

1.900

6.691

7.072

7.426

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.300

1.500

300

300

200

2.676

2.829

2.970

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098

75.195

67.989

47.357

47.557

302.870

320.134

336.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282

57.985

57.984

38.657

38.656

262.535

277.499

291.374

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953

25.186

25.186

16.791

16.790

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

10

5

0

1

23

24

25

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

10

5

0

1

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

200

200

200

200

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

200

200

200

200

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod

16.02

44.000

17.000

9.800

8.500

8.700

39.476

41.727

43.814

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

14.500

4.800

5.500

5.200

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.500

5.000

3.000

3.500

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500

4.700

1.100

1.750

1.950

10.817

11.434

12.006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.700

1.100

1.750

1.950

10.817

11.434

12.006

Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.700

1.100

1.750

1.950

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.423

5.618

6.603

6.396

5.806

23.939

25.303

26.569

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.423

4.818

5.903

5.696

5.006

19.255

20.352

21.370

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

6

2

1

2

1

57

60

63

(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

1

1

2

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

1

0

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

65

20

16

14

15

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

15

14

12

14

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

4.001

5.001

5.000

4.000

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

4.000

5.000

5.000

4.000

16.727

17.680

18.564

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

4.000

5.000

5.000

4.000

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii (cod 35.02.03.01)

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47 +36.02.50)

36.02

3.350

795

885

680

990

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50

20

10

5

15

28

30

32

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

50

20

10

5

15

28

30

32

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

300

75

75

75

75

190

201

211

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

3.000

700

800

600

900

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări **)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950

-53.828

-38.448

-30.916

-30.758

-69.781

-73.759

-77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50

15

10

10

15

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

50

15

10

10

15

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50

15

10

10

15

2

2

2

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

199.786

43.794

68.470

40.150

47.372

131.099

138.572

145.501

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

199.786

43.794

68.470

40.150

47.372

131.099

138.572

145.501

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+ 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 + 42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73)

42.02

197.627

42.251

68.470

40.150

46.756

128.691

136.027

142.829

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

1.980

13

270

10

1.687

2.208

2.334

2.451

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

113.267

24.338

33.641

27.645

27.643

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

113.267

24.338

33.641

27.645

27.643

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

4.294

357

3.348

177

412

2.247

2.374

2.493

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

3.931

257

3.248

77

349

1.801

1.903

1.998

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

0

0

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

(cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare

(cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat

(cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare

(cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii

Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Fond

Prefinanțare

ul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.01.03

48.02.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Fond

Prefinanțare

ul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.02.03

48.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Fond

Prefinanțare

ul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.03.03

48.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Instr

Prefinanțare

umentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.05.03

48.02.11

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Alte

Prefinanțare

programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.12.03

48.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

Prefinanțare

48.02.19.03

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-

2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

746.068

225.991

180.577

178.423

161.077

1.026.000

1.084.484

1.138.710

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

508.930

178.053

92.841

130.542

107.494

704.355

744.506

781.733

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

548.262

182.210

112.377

138.283

115.392

897.109

948.246

995.660

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

677.789

230.420

144.222

162.803

140.344

942.951

996.702

1.046.538

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod

01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.940

77.124

62.033

69.396

75.387

469.353

496.107

520.913

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026

67.124

51.119

59.396

65.387

351.290

371.314

389.880

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.914

10.000

10.914

10.000

10.000

118.063

124.793

131.033

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251

73.401

13.100

44.300

15.450

159.911

169.027

177.478

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.251

73.401

13.100

44.300

15.450

159.911

169.027

177.478

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300

64.000

9.000

39.000

12.300

136.046

143.801

150.991

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.651

6.201

2.100

3.300

1.050

14.498

15.325

16.091

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000

1.700

1.700

1.700

1.900

6.691

7.072

7.426

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.300

1.500

300

300

200

2.676

2.829

2.970

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098

75.195

67.989

47.357

47.557

302.870

320.134

336.141

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282

57.985

57.984

38.657

38.656

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953

25.186

25.186

16.791

16.790

262.535

277.499

291.374

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344

28.903

28.903

19.269

19.269

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985

3.896

3.895

2.597

2.597

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

16

10

5

0

1

23

24

25

Taxe hoteliere-restante

12.02.07

16

10

5

0

1

23

24

25

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800

200

200

200

200

836

884

928

Impozit pe spectacole

15.02.01

800

200

200

200

200

836

884

928

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000

17.000

9.800

8.500

8.700

39.476

41.727

43.814

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000

14.500

4.800

5.500

5.200

30.778

32.533

34.160

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000

2.500

5.000

3.000

3.500

8.698

9.194

9.654

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9500

4700

1100

1750

1950

10817

11434

12006

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500

4.700

1.100

1.750

1.950

10.817

11.434

12.006

Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500

4.700

1.100

1.750

1.950

10.817

11.434

12.006

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-129.527

-48.210

-31.845

-24.520

-24.952

-45.842

-48.456

-50.878

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Alte venituri din concesiuni si închirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

3.000

800

700

700

800

4.684

4.951

5.199

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-132.527

-49.010

-32.545

-25.220

-25.752

-50.526

-53.407

-56.077

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +33.02.13+ 33.02.24

+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)

33.02

6

2

1

2

1

57

60

63

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

1

1

2

1

56

59

62

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.02.13

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1

1

0

0

0

1

1

1

Contribuții pentru finanțarea Programului "Școală după scoală''

33.02.33

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65

20

16

14

15

190

201

211

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10

5

2

2

1

145

153

161

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55

15

14

12

14

45

48

50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002

4.001

5.001

5.000

4.000

16.872

17.833

18.725

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000

4.000

5.000

5.000

4.000

16.727

17.680

18.564

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000

4.000

5.000

5.000

4.000

16.727

17.680

18.564

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

(cod 35.02.03.01)

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit

35.02.03.01

0

legii

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

1

0

0

145

153

161

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

3.350

795

885

680

990

2.136

2.258

2.371

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive (cod 36.02.01.01)

36.02.01

50

20

10

5

15

28

30

32

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01.01

50

20

10

5

15

28

30

32

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

300

75

75

75

75

190

201

211

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

3.000

700

800

600

900

1.918

2.027

2.128

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-153.950

-53.828

-38.448

-30.916

-30.758

-69.781

-73.759

-77.447

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950

-53.828

-38.448

-30.916

-30.758

-69.781

-73.759

-77.447

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.18+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare**)

40.02.18

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

197.806

43.781

68.200

40.140

45.685

128.891

136.238

143.050

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

197.806

43.781

68.200

40.140

45.685

128.891

136.238

143.050

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.34 + 42.02.35 +42.02.41 + 42.02.42 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+42.02.73)

42.02

195.647

42.238

68.200

40.140

45.069

126.483

133.693

140.378

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180

17.400

33.609

11.745

17.426

74.852

79.119

83.075

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200

500

950

750

0

1.450

1.533

1.610

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

113.267

24.338

33.641

27.645

27.643

50.181

53.041

55.693

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

113.267

24.338

33.641

27.645

27.643

50.181

53.041

55.693

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală

42.02.73

0

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34)

43.02

2.159

1.543

0

0

616

2.408

2.545

2.672

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543

1.543

0

0

0

2.408

2.545

2.672

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616

0

0

0

616

0

0

0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară

43.02.34

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

160.274

54.213

42.076

31.113

32.872

74.238

78.469

80.395

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

50

15

10

10

15

2

2

2

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0

Alte venituri pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

36.02.47

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950

53.828

38.448

30.916

30.758

69.781

73.759

77.447

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50

15

10

10

15

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

50

15

10

10

15

2

2

2

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50

15

10

10

15

2

2

2

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

X

X

X

X

X

X

X

X

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

X

X

X

X

X

X

X

X

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/

Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.980

13

270

10

1.687

2.208

2.334

2.451

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.980

13

270

10

1.687

2.208

2.334

2.451

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 +42.02.13+42.02.15 +42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69)

42.02

1.980

13

270

10

1.687

2.208

2.334

2.451

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

x

X

x

X

x

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate

(cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

1.980

13

270

10

1.687

2.208

2.334

2.451

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si

unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

4.294

357

3.348

177

412

2.247

2.374

495

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02+45.02.01.04) *)

45.02.01

363

100

100

100

63

446

471

495

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.01.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European (cod 45.02.02.02+45.02.02.04) *)

45.02.02

3.931

257

3.248

77

349

1.801

1.903

1.998

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.02.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02+45.02.03.04) *)

45.02.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.03.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02+45.02.05.04) *)

45.02.05

x

x

x

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.05.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Corecții financiare

45.02.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.02.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03)

46.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele operaționale finanțate în cadrul obiectivului convergență

46.02.03

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 20142020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)

48.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0

Prefinanțare

48.02.01.03

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0

Prefinanțare

48.02.02.03

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0

Prefinanțare

48.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0

Prefinanțare

48.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0

Prefinanțare

48.02.05.03

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0

Instr

Prefinanțare

umentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.11.03

48.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0

Prefinanțare

48.02.12.03

0

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (APC) ( cod 48.02.15.01+48.02.15.02)

48.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.15.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.15.02

0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei(cod 48.02.19.01+48.02.19.02+48.02.19.03+48.02.19.04)

48.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.19.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.19.02

0

Prefinanțare

48.02.19.03

0

Sume aferente alocărilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilităților fondurilor externe nerambursabile

48.02.19.04

0

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.32.01+48.02.32.02)

48.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.32.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.32.02

0

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021(cod 48.02.33.01+48.02.33.02)

48.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.33.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.33.02

0

T) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322 și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

913.120

40.185

396.778

242.541

152.959

120.842

1.067.593

1.128.455

1.184.889

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

117.344

809

37.709

33.958

26.989

18.688

128.848

136.193

143.006

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.706

108.560

113.991

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.706

108.560

113.991

Autorități executive

51.02.01.03

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.706

108.560

113.991

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

12.077

12.766

13.405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

12.077

12.766

13.405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

0

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

hTaranndsicfearpuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 60.02+61.02)

59.02

38.650

0

16.000

8.752

7.102

6.796

37.911

40.075

42.078

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

500

0

174

116

110

100

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

500

0

174

116

110

100

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.150

0

15.826

8.636

6.992

6.696

37.241

39.365

41.332

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

95

50

33

22

224

238

249

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

493.673

22.713

233.658

132.708

79.904

47.403

666.525

704.522

739.761

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

162.298

13.265

90.725

39.960

18.167

13.446

298.917

315.954

331.765

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

87.436

5.822

55.720

21.143

7.226

3.347

141.298

149.350

156.822

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

40.713

3.256

24.355

10.486

4.007

1.865

74.161

78.389

82.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

46.723

2.566

31.365

10.657

3.219

1.482

67.137

70.961

74.510

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

45.352

7.098

24.758

11.006

5.701

3.887

141.756

149.837

157.335

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

22.067

3.605

11.513

5.956

3.015

1.583

66.748

70.555

74.086

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

23.285

3.493

13.245

5.050

2.686

2.304

75.008

79.282

83.249

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

150

0

64

39

26

21

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.186

345

1.408

478

156

144

10.379

10.972

11.523

Învatamânt special

65.02.07.04

2.186

345

1.408

478

156

144

10.379

10.972

11.523

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

14.051

0

5.390

4.048

1.812

2.801

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

14.051

0

5.390

4.048

1.812

2.801

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

0

3.385

3.246

3.246

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

96.827

2.912

39.889

21.429

19.131

16.378

118.279

125.022

131.271

Din total capitol:

Servicii culturale    (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

79.827

2.912

36.323

15.971

14.639

12.894

101.225

106.996

112.344

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

79.827

2.912

36.323

15.971

14.639

12.894

101.225

106.996

112.344

Servicii religioase

67.02.06

4.000

0

800

1.500

1.200

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

0

2.766

3.958

3.292

2.984

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

234.548

6.536

103.044

71.319

42.606

17.579

249.329

263.546

276.725

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.200

1.739

5.426

3.457

2.493

1.824

15.348

16.221

17.031

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.402

1.578

14.155

9.972

4.545

2.730

35.686

37.680

39.526

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

34.499

554

20.899

6.370

4.820

2.410

27.089

28.622

30.043

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

13.065

90

4.628

2.823

2.872

2.742

3.917

4.284

4.624

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

800

800

600

0

3.680

3.890

4.085

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

800

800

600

0

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

72.135

1.564

28.351

21.491

16.005

6.288

69.731

73.621

77.224

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

72.135

1.564

28.351

21.491

16.005

6.288

69.731

73.621

77.224

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

90.032

71

27.991

28.662

11.037

22.342

92.736

98.023

102.921

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

23.796

0

14.170

5.815

2.610

1.201

16.330

17.261

18.123

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

596

0

570

15

10

1

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

23.200

0

13.600

5.800

2.600

1.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

66.120

71

13.721

22.838

8.423

21.138

75.810

80.132

84.136

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

101.012

16.443

35.747

25.113

20.101

20.051

106.805

112.894

118.539

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.012

0

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02 - 99.02 )

96.02

-6.778

0

-116.574

-19.888

56.577

73.107

32.645

34.498

34.216

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

-6.778

0

-116.574

-19.888

56.577

73.107

32.645

34.498

34.216

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

-49.967

-33.726

37.156

46.537

35.455

37.469

39.332

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

0

-66.607

13.838

19.421

26.570

-2.810

-2.971

-5.116

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

746.068

38.424

275.958

214.303

141.267

114.540

990.545

1.047.015

1.099.378

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

109.330

362

31.409

32.803

26.556

18.562

119.817

126.649

132.985

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.675

99.016

103.970

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.675

99.016

103.970

Autorități executive

51.02.01.03

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.675

99.016

103.970

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

12.077

12.766

13.405

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800

1.694

1.745

1.750

1.611

12.077

12.766

13.405

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

(cod 60.02+61.02)

59.02

38.450

0

15.890

8.712

7.067

6.781

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

400

0

124

96

90

90

670

710

746

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

400

124

96

90

90

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.050

0

15.766

8.616

6.977

6.691

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Politie locala

61.02.03.04

37.950

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

35

30

18

17

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

419.204

21.399

174.529

122.307

76.611

45.757

640.033

676.520

710.359

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

120.596

12.588

57.302

32.992

17.420

12.882

291.029

307.617

323.008

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

48.077

5.424

24.108

14.694

6.485

2.790

135.571

143.296

150.464

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

27.153

2.954

15.213

6.620

3.641

1.679

71.652

75.736

79.525

Învatamânt primar

65.02.03.02

20.924

2.470

8.895

8.074

2.844

1.111

63.919

67.560

70.939

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

43.249

6.819

23.187

10.487

5.695

3.880

139.604

147.564

154.946

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.885

3.328

10.834

5.466

3.009

1.576

65.740

69.490

72.966

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

22.364

3.491

12.353

5.021

2.686

2.304

73.864

78.074

81.980

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

150

64

39

26

21

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

1.946

345

1.168

478

156

144

10.370

10.962

11.513

Învatamânt special

65.02.07.04

1.946

345

1.168

478

156

144

10.370

10.962

11.513

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

14.051

0

5.390

4.048

1.812

2.801

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

14.051

5.390

4.048

1.812

2.801

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

3.385

3.246

3.246

3.246

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

79.265

2.589

29.388

17.996

16.585

15.296

103.243

109.129

114.584

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

62.265

2.589

25.822

12.538

12.093

11.812

86.189

91.103

95.657

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

62.265

2.589

25.822

12.538

12.093

11.812

86.189

91.103

95.657

Servicii religioase

67.02.06

4.000

800

1.500

1.200

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

2.766

3.958

3.292

2.984

14.266

15.079

15.833

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

219.343

6.222

87.839

71.319

42.606

17.579

245.761

259.774

272.767

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.128

1.739

5.354

3.457

2.493

1.824

15.289

16.162

16.972

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

93.878

99.228

104.192

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.063

1.264

13.816

9.972

4.545

2.730

34.957

36.950

38.796

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24.784

554

11.184

6.370

4.820

2.410

26.899

28.432

29.853

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.065

90

3.628

2.823

2.872

2.742

2.933

3.100

3.254

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

800

800

600

0

3.680

3.890

4.085

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

800

800

600

0

3.680

3.890

4.085

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

68.056

1.564

24.272

21.491

16.005

6.288

68.125

72.012

75.615

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

68.056

1.564

24.272

21.491

16.005

6.288

68.125

72.012

75.615

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

65.644

71

13.305

22.798

8.413

21.128

74.988

79.263

83.223

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

65.644

71

13.305

22.798

8.413

21.128

74.988

79.263

83.223

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

0

0

-49.967

-33.726

37.156

46.537

35.455

37.469

39.332

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

-49.967

-33.726

37.156

46.537

35.455

37.469

39.332

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

-49.967

-33.726

37.156

46.537

35.455

37.469

39.332

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

167.052

1.761

120.820

28.238

11.692

6.302

77.048

81.440

85.511

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.031

9.544

10.021

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.031

9.544

10.021

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.031

9.544

10.021

Autorități executive

51.02.01.03

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.031

9.544

10.021

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

200

0

110

40

35

15

179

190

199

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

100

0

50

20

20

10

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

100

50

20

20

10

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

100

0

60

20

15

5

179

190

199

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

60

20

15

5

179

190

199

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

74.469

1.314

59.129

10.401

3.293

1.646

26.492

28.002

29.402

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

41.702

677

33.423

6.968

747

564

7.888

8.337

8.757

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

39.359

398

31.612

6.449

741

557

5.727

6.054

6.358

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

13.560

302

9.142

3.866

366

186

2.509

2.653

2.787

Învatamânt primar

65.02.03.02

25.799

96

22.470

2.583

375

371

3.218

3.401

3.571

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2.103

279

1.571

519

6

7

2.152

2.273

2.389

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.182

277

679

490

6

7

1.008

1.065

1.120

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

921

2

892

29

0

0

1.144

1.208

1.269

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

240

0

240

0

0

0

9

10

10

Învatamânt special

65.02.07.04

240

240

9

10

10

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

Spitale generale

66.02.06.01

Unități medico-sociale

66.02.06.03

Servicii de sanatate publica

66.02.08

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.036

15.893

16.687

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.036

15.893

16.687

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.036

15.893

16.687

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

15.205

314

15.205

0

0

0

3.568

3.772

3.958

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

72

72

59

59

59

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

339

314

339

729

730

730

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.715

9.715

190

190

190

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.000

1.000

984

1.184

1.370

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

4.079

0

4.079

0

0

0

1.606

1.609

1.609

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.079

4.079

1.606

1.609

1.609

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

25.400

0

15.433

5.977

2.725

1.265

21.961

23.214

24.375

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

24.388

0

14.686

5.864

2.624

1.214

17.748

18.760

19.698

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

23.796

0

14.170

5.815

2.610

1.201

16.330

17.261

18.123

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

596

570

15

10

1

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

23.200

13.600

5.800

2.600

1.200

15.982

16.893

17.737

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116

100

9

4

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

476

416

40

10

10

822

869

913

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

1.012

0

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.012

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

58.969

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT ( 98.02-99.02 )

96.02

-6.778

0

-66.607

13.838

19.421

26.570

-2.810

-2.971

-5.116

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

-6.778

0

-66.607

13.838

19.421

26.570

-2.810

-2.971

-5.116

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

-6.778

-66.607

13.838

19.421

26.570

-2.810

-2.971

-5.116

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

34