Hotărârea nr. 44/2018

HCL 44 – Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 12”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

-    Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -"Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”. Prioritatea de investiții 3.1

-    "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și documentația tehnică - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12”, conform Anexelor nr. 1 - 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 44

Data: 22.02.2018


Municipiu! București CONSiUUL LOCAL SECTOR 6
Anexa nr. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 44/22.02.2018

Componenta 1 - Bloc El9, Aleea Romancierilor, nr. 6, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - Lot 12 - Componenta 1

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție —DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1- Bloc El9, Aleea Romancierilor, nr. 6, sector 6, Municipiul București, vor viza:

-    Lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire;

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

Lucrări de reabilitare termica a anvelopei

Izolarea termica a fațadei - parte opaca

-    Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime;

-    Bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - s 1 ,d0 dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii, cu lățimea de minim 0,3m și cu aceeași grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei;

-    Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic;

-    în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

-    Toate aerisirile de la bucătării, existente pe fațadă se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

-    Rosturile dintre tronsoane se vor închide cu un cordon de material termoizolant și lire tip „Q” din tablă zincată sau alte materiale adecvate.

-    Termoizolarea soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm.

-    Desfacerea elementelor prefabricate de tip trafor, existente pe fațada

-    Izolarea termică a parapeților logiilor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime, cu respectarea prevederilor legale, respectiv înlocuirea parapeților care nu pot susține încărcarea suplimentară dată de închiderea cu tâmplărie;

-    Parapeți: Se propun următoarele soluții: 1. Soluție parapet tip 1 (SP1) - Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou din placi pe baza de ciment pentru exterior pe structura metalica. 5. Soluție parapet tip 5 (SP5) - Parapet din beton monolit ce se pastreaza.

Izolarea termica a fațadei - parte vitrata:

-    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral și geam termoizolant low-e, pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

-    înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

-    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin închiderea loggiilor cu tâmplărie termoizolantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral și geam termoizolant low-e, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

-    Prin închiderea loggiilor vor fi asigurate măsurile de ventilare corespunzătoare a încăperilor care au acces în balcon. Pentru balcoane la bucătării sau pentru cele în care se află montate centrale termice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua măsuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse până la exterior și de acces aer necesar arderii.

-    Ventilarea naturală a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Izolarea termica a terasei:

-    Izolarea termică a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 18 cm, ce va fi aplicat după decopertarea straturilor de testare și va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protecție din ardezie la exterior.

-    La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi, cel existent și cel nou se vor prevedea aeratoare pe toată zona, câte unul pentru cca. 50 mp terasă.

-    Bordarea perimetrală a straturilor terasei cu zidărie din BCA cu centuri și stâlpișori din b.a. și montarea unei balustrade de protecție împotriva căderii în gol astfel încât înălțimea mâinii curente să se afle la 1 m de la cota de calcare a terasei termoizolate.

-    în scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolația terasei cu cea a pereților exteriori.

-    Racordarea termo-hidroizolației terasei se va face atât cu termo-hidroizolația verticală a aticului, cât și cu cea a pereților etajului tehnic sau a coloanelor de ventilație existente pe terasă.

-    Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevăzut un șorț din tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm.

-    Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

-    Termoizolarea aticului (atât partea verticală cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm.

-    înălțarea gurilor de aerisire și a ventilațiilor existente pe terasă.

-    Chepengurile de acces pe terasa se vor inlocui cu chepenguri metalice.

Izolarea termica a planșeului peste subsol:

-    Pentru rezistențele termice minime prevăzute pentru planșeul peste subsol la clădirile existente (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, aplicat prin lipire, protejat cu o masă de șpaclu armată.

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire:

-    înlocuirea totală a instalației de distribuție încălzire centrală între punctul de racord și planșeul peste subsol, cu conducte noi, pe același traseu și cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor și a robinetelor de golire;

-    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

-    probarea și spălarea instalației de încălzire.

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

-    înlocuirea totală a distribuției de apă caldă menajeră de la subsol cu conducte noi din PPR (inclusiv conductă de recirculare la baza tuturor coloanelor);

-    izolarea conductelor de distribuție apă caldă menajeră, înlocuite;

-    montarea de robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de intervenție:

-    repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

-    repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

-    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-    refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, respectiv reparații interioare la glafuri, șpaleți și înlocuirea glafurilor interioare la ferestre;

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    desfacere și refacere trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

-    înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/ de racord;

-    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

-    înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc;

-    refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării).

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI:

1.    VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA ( MII LEI)

[Lei/Euro conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020:    1 Euro = 4,4300 lei ]

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1,741.28675 mii lei,

din care construcții-montaj (C + M): 1,483.19226 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST: = 68.24319 euro / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST: = 6.20541 euro / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 8.92425 euro / mp

LUCRĂRI SUPLIMENTARE:    = 0.55580 euro / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.48519 euro / mp

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( ÎNV / C+M ):

Anui I: 1,741.28675 / 1,483. î9226 mii lei

3.    DURATA DE REALIZARE (LUNI)

4 luni

4.    CAPACITĂȚI ( ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE )

55 apartamente

Autila locuinte = 3830.77 mp

Ad = 4663.69 mp

Ac =404.15 mp

Hmax= S+P+IOE+Eth.

Hnivel=2.75 m

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 1,741.28675 mii lei,

din care construcții-montaj (C + M): 1,483.19226 mii lei

5.    ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ

Indicatori fizici:

1.    durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 4 luni;

2.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 71.77 kWh/m2 (a.u.) și an;

3.    economia anuală de energie: 749791.90 kWh/an, în tone echivalent petrol, 61.46 tep;

4.    reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 151757.88 kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kwh/an)

1,215,270.43

525,461.88

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

292.99

71.77

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

376.68

151.42

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

274.88

123.12

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

55

Se estimează o scădere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 151.76 tone CO2/an.

Se observa ca pachetul propus realizează o economie de energie pentru incalzire de

75.51%, si se obține un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 71.77 kWh/m2an, motiv pentru care il recomandam pentru fazele următoare de proiectare.

S.


C.MC GeneralPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


ipiul București CONSILIUL LOCALi SECTOA 6

Anexa nr. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 44/22.02.2018

Componenta 2 - Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - Lot 12 - Componenta 2

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție -DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2- Bloc C4, Str. Romancierilor, nr. 2, sector 6, Municipiul București, vor viza:

-    Lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

Lucrări de reabilitare termica a anvelopei

Izolarea termica a fațadei - parte opaca

•    Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime;

•    Bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii, cu lățimea de minim 0,3m și cu aceeași grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei;

•    Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic;

•    în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

•    Toate aerisirile de la bucătării, existente pe fațadă se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

•    Rosturile dintre tronsoane se vor închide cu un cordon de material termoizolant și lire tip „£2” din tablă zincată sau alte materiale adecvate.

•    Termoizolarea soclului termoizolarea se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 5 cm.

•    Desfacerea elementelor prefabricate de tip trafor, existente pe fațada

•    Izolarea termică a parapeților logiilor cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime, cu respectarea prevederilor legale, respectiv înlocuirea parapeților care nu pot susține încărcarea suplimentară dată de închiderea cu tâmplărie;

•    Parapeți: Se propun următoarele soluții: 1. Soluție parapet tip 1 (SP1) - Parapet din sticla armata pe structura metalica ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou din plăci pe bază de ciment pentru exterior pe structură metalică. 3. Soluție parapet tip 3 (SP3) - Parapet din grilaj metalic ce se desface si se înlocuiește cu un parapet nou din plăci pe bază de ciment pentru exterior pe structură metalică. 4. Soluție parapet tip 4 (SP4) -Parapet chesonat ce se pastreaza. 5. Soluție parapet tip 5 (SP5) - Parapet din beton monolit ce se pastreaza.

Izolarea termica a fațadei - parte vitrata:

•    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral și geam termoizolant low-e, pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

•    înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

•    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin închiderea loggiilor cu tâmplărie termoizolantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral și geam termoizolant low-e, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

•    Prin închiderea loggiilor vor fi asigurate măsurile de ventilare corespunzătoare a încăperilor care au acces în balcon. Pentru balcoane la bucătării sau pentru cele în care se află montate centrale tennice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua măsuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse până la exterior și de acces aer necesar arderii.

•    Ventilarea naturală a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Izolarea termica a terasei:

•    Izolarea termică a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 18 cm, ce va fi aplicat după decopertarea straturilor de lestare și va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protecție din ardezie la exterior.

•    La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi, cel existent și cel nou se vor prevedea aeratoare pe toată zona, câte unul pentru cca. 50 mp terasă.

•    Bordarea perimetrală a straturilor terasei cu zidărie din BCA cu centuri și stâlpișori din b.a. și montarea unei balustrade de protecție împotriva căderii în gol astfel încât înălțimea mâinii curente să se afle la 1 m de la cota de calcare a terasei termoizolate.

•    In scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolația terasei cu cea a pereților exteriori.

•    Racordarea termo-hidroizolației terasei se va face atât cu termo-hidroizolația verticală a aticului, cât și cu cea a pereților etajului tehnic sau a coloanelor de ventilație existente pe terasă.

•    Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevăzut un șorț din tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm.

•    Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

•    Termoizolarea aticului (atât partea verticală cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 5 cm.

•    înălțarea gurilor de aerisire și a ventilațiilor existente pe terasă.

•    Chepengurile de acces pe terasa se vor inlocui cu chepenguri metalice.

Izolarea termica a planșeului peste subsol:

•    Pentru rezistențele termice minime prevăzute pentru planșeul peste subsol la clădirile existente (R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, aplicat prin lipire, protejat cu o masă de șpaclu armată.

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de incalzire:

•    înlocuirea totală a instalației de distribuție încălzire centrală între punctul de racord și planșeul peste subsol, cu conducte noi, pe același traseu și cu aceleași dimensiuni;

•    izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

•    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

•    montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor și a robinetelor de golire;

•    montarea de robinete cu cap termostatic pe racordurile tur ale corpurilor de încălzire;

•    probarea și spălarea instalației de încălzire.

Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

•    înlocuirea totală a distribuției de apă caldă menajeră de la subsol cu conducte noi din PPR (inclusiv conductă de recirculare la baza tuturor coloanelor);

•    izolarea conductelor de distribuție apă caldă menajeră, înlocuite;

•    montarea de robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de intervenție:

•    repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

•    repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

•    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

•    refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, respectiv reparații interioare la glafuri, șpaleți și înlocuirea glafurilor interioare la ferestre;

•    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

•    desfacere și refacere trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

•    înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/ de racord;

•    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

•    înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc;

•    refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării).

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI Al INVESTIȚIEI:

1.    VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA ( MII LEI)

[Lei/Euro conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 -2020:    1 Euro = 4,4300 lei ]

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 4,509.14127 mii lei,

din care construcții-montaj (C + M): 3,841.59582 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)

LUCRĂRI CUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST:    = 57.94969 euro / mp

LUCRĂRI NECUPRINSE ÎN STANDARDUL DE COST: = 11.07859 euro / mp

LUCRĂRI CONEXE:    = 6.02742 euro / mp

LUCRĂRI SUPLIMENTARE:    = 1.39802 euro / mp

LUCRĂRI ORGANIZARE DE ȘANTIER:    = 0.16898 euro / mp

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

AnulI: 4,509.14127/ 3,841.59582 mii lei

3.    DURATA DE REALIZARE (LUNI)

4 luni

4.    CAPACITĂȚI ( ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE )

40 ap la tr. 1; 40 ap la tr.2; 40 ap la tr.3 apartamente

Autila locuinte = 10998.99 mp

Ad = 13041.5 mp

Ac = 2189.99 mp

Hmax= S+P+4E

Hnivel=2.75 m

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 4,509.14127 mii lei,

din care construcții-montaj (C + M): 3,841.59582 mii lei

5.    ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ

Indicatori fizici:

1.    durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 4 luni;

2.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 73.81 kWh/m2 (a.u.) și an;

3.    economia anuală de energie: 1473966.80 kWh/an, în tone echivalent petrol, 120.82 tep;

4.    reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 304310.89 kg CO2/an.

INDICATORI PRELUAT! DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Valoare la începutul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Consumul anual de energie primară (kWh/an)

2,759,216.77

1,363,247.38

Consumul anual specific de energie pentru incalzire (kWh/mp.an)

238.86

73.81

Consumul anual specific de energie total (kWh/mp.an)

328.80

153.62

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

619.13

314.82

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

120

Se estimează o scădere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 304.31 tone CO2/an.

Se observa ca pachetul propus realizează o economie de energie pentru incalzire de

69.10%, si se obține un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 73.81 kWh/m2an, motiv pentru care il recomandam pentru fazele următoare de proiectare.

PROIECTANT GENERAL


S.C.MC General Construet Eaei


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
ip<uf bucurești CONSILIUL local SECTOR 6

Anexa nr. 3

la H.C.L. Sector 6 nr. 44/22.02.2018

Componenta 3 - Bloc 20, Bd. Iuliu Maniu, nr. 102-104, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - Lot 12 - Componenta 3

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție -DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3- Bloc 20, Bd. Iuliu Maniu, nr. 102-104, sector 6, Municipiul București, vor viza:

-    Lucrări de reabilitare termica a anvelopei;

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire

-    Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum.

a) Lucrări de reabilitare termica a anvelopei

Izolarea termica a fațadei - parte opaca

-    Izolarea termică a pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu de minim 5 mm grosime;

-    Bordarea cu fâșii orizontale continue de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau A2 -sl,d0 ( vata minerala bazaltica) dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii, cu lățimea de minim 0,3m și cu aceeași grosime a materialului termoizolant B - s2,d0 utilizat la termoizolarea fațadei si anume 1 Ocm;

-    Bordarea golurilor cu polistiren expandat ignifugat de 3 cm; vor fi prevăzute glafuri noi din tablă vopsită în câmp electrostatic;

-    în zonele de racordare a suprafețelor ortogonale, la colțuri și decroșuri, se prevede dublarea țesăturilor din fibre de sticlă și folosirea unor profile subțiri din aluminiu sau din PVC.

-    Toate aerisirile de la bucătării, existente pe fațadă se vor menține, proteja și se vor prevedea grile noi în golurile existente, la nivelul fațadei reabilitate.

-    Rosturile dintre tronsoane ( unde este cazul) se vor închide cu un cordon de material termoizolant și lire tip „Q” din tablă zincată sau alte materiale adecvate.

-    Termoizolarea soclului se va face cu polistiren extrudat ignifugat de 8 cm, conform caietului de sarcini ce se va întocmi la faza PT.h. ce se va întocmi la faza P.Th.+D.E. Acesta se va cobora sub nivelul terenului cu minim 50cm pentru evitarea formarii punților termice la placa de pe sol.

-    Plafonul și pereții din windfang (spațiu neîncălzit), adiacenți apartamentelor și casei scării, vor fi termoizolați cu vata minerala bazaltica de 8 cm, protejat cu o masă de șpaclu armată, finisată cu vopsea lavabilă.

-    Pereții și plafonul din camera pubele (adiacenți casei scării) vor fi termoizolați cu material termoizolant

( vata minerala bazaltica) din clasa de reacție la foc Al sau A2 - sl,dO de 8 cm grosime, protejat cu o masă de șpaclu armată, finisată cu vopsea lavabilă.

-    Izolarea la intrados a balcoanelor de la etajul 1/ copertinelor spre spatii încălzite cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime.

-    Având in vedere ca unii din parapetii balcoanelor in cazul acestui bloc sunt realizați din cărămidă simpla, soluția de izolare termica a acestora va fi similara cu soluția de izolare a fațadelor opace si anume cu polistiren expandat ignifugat de lOcm grosime, protejat cu o masa de șpaclu de 5cm grosime si tencuiala acrilica structurata de minim l,5mm grosime.

-    In cazul parapetilor prevazuti cu balustrada metalica pe strctura metalica, aceasta se va desface si se va inlocui cu un parapet nou. închiderea balcoanelor in acest caz se va realiza cu tamplarie termoizolanta pentacamerala cu aceleași caracteristici ca si tamplaria ferestrelor , avand insa la partea inferioara a parapetului pana la h=90cm, un panou opac termoizolant din tabla - spuma poliuretanica - tabla.

-    Nota: Acolo unde constructorul constata diverse modificări ale parapetilor pe teren datorita soluțiilor propri ale fiecărui beneficiar de apartament, constructorul va notifica in scris proiectantul pentru schimbarea soluției.

Izolarea termica a fațadei - parte vitrata:

-    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuințe, cu tâmplărie termoizolantă pentacamerală și geam termoizolant

low-e, pentru îmbunătățirea performanței energetice a părții vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

-    înlocuirea tâmplăriei la accesul în bloc se va realiza cu respectarea NTPEE-2008 privind asigurarea ventilării casei scării pe care este montată coloana de alimentare cu gaze naturale la bucătării sau centrale de apartament.

-    Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin închiderea balcoanelor si loggiilor cu tâmplărie termoizolantă pentacamerală și geam termoizolant low-e, tâmplărie dotată cu dispozitive/ fante/ grile pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;

-    Prin închiderea balcoanelor si loggiilor vor fi asigurate măsurile de ventilare corespunzătoare a încăperilor care au acces în balcon. Pentru balcoane la bucătării sau pentru cele în care se află montate centrale termice murale sau se evacueaza gaze de la centrale termice murale se vor lua măsuri de prelungire a kitului de evacuare gaze arse până la exterior și de acces aer necesar arderii.

-    Ventilarea naturală a balcoanelor se va face prin prevederea de grile fixe în tâmplăria de închidere a balconului.

Izolarea termica a terasei:

-    Izolarea termică a terasei se va face cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate de 20 cm, ce va fi aplicat după decopertarea straturilor de lestare și va fi protejat cu 2 membrane termosudabile dublustrat cu protecție din ardezie la exterior.

-    La aplicarea noului strat de termo-hidroizolare, între cele două straturi, cel existent și cel nou se vor prevedea aeratoare pe toată zona, câte unul pentru cca. 50 mp terasă.

-    în scopul reducerii efectelor defavorabile ale punților termice de pe conturul planșeului de peste ultimul nivel se va uni termo-hidroizolația terasei cu cea a pereților exteriori.

-    Racordarea termo-hidroizolației terasei se va face atât cu termo-hidroizolația verticală a aticului, cât și cu cea a pereților etajului tehnic sau a coloanelor de ventilație existente pe terasă.

-    Pentru protecția stratului termoizolant, la partea superioară a aticului va fi prevăzut un șorț din tablă zincată, cu grosimea de 0,5 mm.

-    Termoizolația pereților exteriori de fațadă va fi ridicată pe toată înălțimea aticului terasei.

-    Termoizolarea aticului (atât partea verticală spre interiorul terasei cât și cea orizontală) se va realiza cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de 10 cm.

-    înălțarea gurilor de aerisire și a ventilațiilor existente pe terasă.

Izolarea termica a planșeului peste subsol:

-    Pentru rezistențele termice minime prevăzute pentru planșeul peste subsol la clădirile existente

(R’min>2,90 m2K/W) se propune izolarea termică la intrados a planșeului peste subsol cu polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime, aplicat prin lipire, protejat cu o masă de șpaclu armată.

-    Intorcerea termoizolatiei pe verticala pereților / grinzilor minim 50cm cu polistiren expandat ignifugat de 1 Ocm pentru evitarea creării de puneți termice la nivelul plăcii dintre parter si subsol.

b) Lucrări de reabilitare termica a sistemului de încălzire:

-    înlocuirea totală a instalației de distribuție încălzire centrală între punctul de racord și planșeul peste subsol, cu conducte noi, pe același traseu și cu aceleași dimensiuni;

-    izolarea conductelor de distribuție agent termic încălzire înlocuite;

-    montarea unui robinet de echilibrare termohidraulică pe racordul termic de la rețeaua de termoficare;

-    montarea de robinete de sectorizare, a robinetelor de presiune diferențială la baza coloanelor și a robinetelor de golire;

-    probarea și spălarea instalației de încălzire.

c) Lucrări de reabilitare termica a sistemului de furnizare a apei calde de consum:

-    înlocuirea totală a conductei de recirculare apă caldă menajeră de la subsol cu conducta noua din PPR

-    izolarea conductelor de distribuție apă caldă menajeră si recirculare, înlocuite;

-    montarea de robinete de sectorizare și robinete de golire la baza coloanelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de intervenție: - repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau

afectează funcționalitatea blocului de locuințe;

-    repararea acoperișului tip terasă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;

-    demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe fațadele/ terasa blocului de locuințe, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

-    refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție, respectiv reparații interioare la glafuri, șpaleți și înlocuirea glafurilor interioare la ferestre;

-    montarea echipamentelor de măsurare individuală a consumurilor de energie atât pentru încălzire, cât și pentru apă caldă de consum;

-    desfacere și refacere trotuarelor de protecție în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura blocului de locuințe;

-    înlocuirea instalației de distribuție a apei reci și/sau a colectoarelor de canalizare menajeră și/sau pluvială din subsolul blocului de locuințe până la căminul de branșament/ de racord;

-    înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent din spațiile comune cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, aferente părților comune ale blocului de locuințe;

-    înlocuirea circuitelor electrice în părțile comune - scări, subsol etc;

-    refacerea finisajelor interioare aferente spațiilor comune din bloc (casa scării).

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

1.    VALOAREA TOTALĂ (INV), INCLUSIV TVA ( MII LEI)

[Lei/Euro conform Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 - 2020:    1 Euro = 4,4300 lei ]

Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total, 6.547,09627 mii lei,

din care construcții-montaj (C + M): 5.547,60567 mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la subcapitolele 1.3, 4.1 și 5.1.1 din devizul general)

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI ( INV / C+M ):

Anul I: 6.547,09627 / 5.547,60567 mii lei

3.    DURATA DE REALIZARE (LUNI)

12 luni

4.    CAPACITĂȚI ( ÎN UNITĂȚI FIZICE ȘI VALORICE )

Număr apartamente:

Scara 1 - 39 apartamente din care 1 garsoniera, 18 apartamente cu 2 camere, 20 apartamente cu 3 camere Scara 2-40 apartamente din care 2 garsoniere, 18 apartamente cu 2 camere si 20 apartamente cu 3 camere

Scara 3-38 apartamente din care 1 garsoniera, 18 apartamente cu 2 camere si 19 apartamente cu 3 camere

Scara 4-40 apartamente din care 2 garsoniere, 18 apartamente cu 2 camere si 20 apartamente cu 3 camere

Scara 5-37 apartamente din care 18 apartamente cu 2 camere si 19 apartamente cu 3 camere

Total: 194 apartamente din care 6 garsoniere, 90 apartamente cu 2 camere si 98 apartamente cu 3 camere

Număr spatii comerciale / servicii:

Scara 1-1 garsoniera Scara 2 - nu sunt

Scara 3-1 garsoniera si 1 apartament cu 3 camere Scara 4 - nu sunt

Scara 5-2 garsoniere si 1 apartament cu 3 camere

Total: 6 apartamente transformate in spatii comerciale/servicii din care 4 garsoniere, si 2 apartamente cu 3 camere

A utila locuințe = 12398.22mp

A utila totala = 15393.40mp

Aria construita este de 1595.73mp.

Aria construita desfasurata este de 17384.24mp.

Inaltimea maxima a clădirii ( de la CTA) este de 32.09mp.

Inaltimea utila a camerelor este de 2.50m.

5. ALȚI INDICATORI SPECIFICI DOMENIULUI DE ACTIVITATE ÎN CARE ESTE REALIZATĂ INVESTIȚIA, DUPĂ CAZ Indicatori fizici:

1.    durata de execuție a lucrărilor de intervenție: 12 luni;

2.    consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, 62.50 kWh/m2 (a.u.) și an;

3.    economia anuală de energie: 2,051,511.51 kWh/an, în tone echivalent petrol, 134,26 tep;

4.    reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 474.58 tone CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Valoare la începutul

implementării proiectului

Valoare ia Oralul implementării

proiectului

Corsumula-uîlde energie primari |«Wh an)

3.9C8O41 32

2,018,207.03

Consumul enuil spectfic de energie pentru ircaldire IkWli/mp.an)

210.80

62.50

Consumul >nu«l spactfc energie cotai |<Wh/mp.in)

294.62

142.31

Valoare la inceputul implementării proiectului

Valoare la finalul implementării proiectului

Emiterea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)

890.20

474.58

Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai buna a consumului de energie (nr. gospodarii)

0

194

Se estimează o scădere anuala a gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2) de 415.62 tone CO2/an.

Se observa ca pachetul propus realizează o economie de energie pentru incalzire de 70.35% si se obține un consum specific de energie pentru incalzire, pentru zona climatica II de 62.50 kWh/m2an, motiv pentru care il recomandam pentru fazele următoare de proiectare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
nicipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6