Hotărârea nr. 43/2018

HCL 43 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentaţiei tehnice – faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora – Lot 11”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul "Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11”

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului - cadru al documentației tehnico - economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;

-    Art. 15 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

-    Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Programului Operațional Regional 2014-2020;

-    Ghidului solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 -"Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1

-    "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor”, Operațiunea A - „Clădiri rezidențiale”;

-    Ordonanței de Urgență nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexele nr. 1-3 prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11”, se înlocuiesc cu Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


•EMNEAZA legalitate

ul Sectorului 6,PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

•r-gaianPana    Municipiul BllCUreȘti

CONSILIUL LOCAL

SECTOR 6

Nr.: 43

Data: 22.02.2018

Anexa nr. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 43/22.022018

Componenta I - Bloc P14, Bd. Timișoara, nr. 41, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - Lot 11 - Componenta 1

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție - DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 1 - Bloc PI4. Bd. Timișoara, nr. 41, sector 6, Municipiul București, vor viza:

Soluții pe partea de construcții

a)    Izolarea termica a pereților exteriori ai fațadelor principala si secundara, precum si a pereților de la curțile interioare- - cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m; pe fațadele laterale - cu un strat de polistiren expandat de 12 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m;

-Bordarea golurilor de la ferestre cu polistiren expandat de inalta densitate de 2 cm grosime, protejate la muchii cu profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de sticla, acolo unde este posibil;

-Realizare termosistem pe zona de intrados placi balcoane si cornișa atic cu cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona de parapeti balcoane cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona aferenta soclului cu polistiren extrudat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa.

b)    Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel- terasa suprafața orizontala si verticala ( atic ) inclusiv la partea superioara a aticului - cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protecție slab armata si doua straturi hidroizolante de membrana bituminoasa, după desfacerea dalelor existente pe terasa. Chepengul de acces pe terasa se va înlocui cu chepeng din PVC;

c)    Termoizolarea planșeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul plăcii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm. Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fațadelor in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare.

d)    Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv includere balcoane) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafață tratată low-e (e < 0,10) cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

ușile de la intrarea in bloc vor avea rama din aluminiu pentacamerala , cu geam termoizolant dublu 4-16-4;

înlocuirea chepengului existent cu unul nou din PVC.

Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incalzire din subsol si de alimentare cu apa calda de consum menajer, care sa conducă la reducerea consumurilor de energie termica.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădirea va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor și soluțiilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe: obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii

încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

soluția tehnică adoptată să fie în concordanță cu disponibilitățile financiare ale beneficiarului măsurile și soluțiile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

prioritate vor avea măsurile ale căror costuri de investiție se recuperează în termen scurt prin economii la factura energetică

încadrarea soluțiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.

Reabilitarea instalațiilor termice din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul imobilului) si consta in efectuarea lucrărilor de reparații, completări sau înlocuiri ale elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor termice la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare de incalzire si alimentare cu apa calda de consum menajer (coloane, legaturi si radiatoare) din interiorul apartamentelor.

Intervenții conducte încălzire distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție din subsol si a termoizolatiei acestora.

Montarea robinetelor de reglaj a presiunii diferențiale la baza coloanelor de incalzire.

Montarea repartitoarelor de căldură pe toate corpurile de incalzire.

Intervenții conducte acm distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție a instalației de alimentare cu apa calda de consum menajer precum si de recirculare a acesteia, din subsol si a termoizolatiei conductelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

-    desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului;

-    reparații tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente;

-    demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

-    desfacerea termoizolatiei inițiale aferenta fațadelor laterale ale blocului ,realizata cu BCA si refacerea planeitatii pereților cu tencuiala;

-    desfacere termosistem existent;

-    in zona curților de lumina pe planseul peste subsol se aplica doua straturi hidroizolante;

-    la balcoanele de la ultimul nivel se vor realiza invelitori panou tip sandwich;

-    etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

-    pentru realizarea termo si hidroizolarii terasei, in cazul de fata, se propune desfacerea dalelor din beton existente;

-    montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

-    acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

-    Lucrări de deinontare/remontare instalații, aparatura electrica/corpun de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

-    Demontare/remontare interfon;

-    lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

-    lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

-    lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

-    montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

-    desfacere parapeti balcoane;

-    refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

-    lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

-    Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

-    Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

-    montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

-    montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

-    vopsitorii confecții metalice balcoane ;

-    efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalații termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 4877,252 mii lei, din care C+M: 4163,749 mii lei ( cu TVA 19% inclus)

5.1.1. Valoarea totala a investiției

(in preturi din data de 31.10.2016 - lEuro = 4,4978 lei)

Total cu TVA 19% :    4877,252    mii lei

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:    4163,749    mii lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

I.    buget de stat: 50% din C+M 2081,875 mii lei

II.    buget local: 30% din C+M 1249,125 mii lei

III.    fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M 832,749 mii lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 4877,252 mii lei din care: -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4163,749 mii lei

2.investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 0,438 mii lei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

1 .durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

2.    durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3.    durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 5,40 ani;

4.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic : 63,42 kwh/m2 (a.u.) si an;

5.    economia anuala de energie: 1015870 kwh/an in tone echivalent petrol 83,20 tep;

6.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 245094,432 kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Nr.

crt.

Criterii

Valori de referința

Valori

clădire

reabilitata

1

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.29

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

3.2147

Terasa

5

5.338

2

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

117

58.94

4

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.42

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7M/W

Municipii >> București CONSILIUL. LOCAL SECTOR 6

Anexa nr. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 43/22.02.2018

Componenta 2 - Bloc P13, Bd. Timișoara, nr. 43, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora - Lot 11 - Componenta 2

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție —DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 2- Bloc PI3, Bd. Timișoara, nr. 43 sector 6, Municipiul București, vor viza:

Soluții pe partea de construcții

a)    Izolarea termica a pereților exteriori ai fațadelor principala si secundara, precum si a pereților de la curțile interioare- - cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m; pe fațadele laterale - cu un strat de polistiren expandat de 12 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m;

-Bordarea golurilor de la ferestre cu polistiren expandat de inalta densitate de 2 cm grosime, protejate la muchii cu profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de sticla, acolo unde este posibil;

-Realizare termosistem pe zona de intrados placi balcoane si comisa atic cu cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona de parapeti balcoane cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona aferenta soclului cu polistiren extrudat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa.

b)    Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel- terasa suprafața orizontala si verticala ( atic ) inclusiv la partea superioara a aticului - cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protecție slab armata si doua straturi hidroizolante de membrana bituminoasa, după desfacerea dalelor existente pe terasa. Chepengul de acces pe terasa se va inlocui cu chepeng din PVC;

c)    Termoizolarea planșeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul plăcii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm. Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fațadelor in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare.

d)    Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv inchidere balcoane) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafață tratată low-e (e <0,10) cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

-ușile de la intrarea in bloc vor avea rama din aluminiu pentacamerala , cu geam termoizolant dublu 4-16-4;

-înlocuirea chepengului existent cu unul nou din PVC.

Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incalzire din subsol si de alimentare cu apa calda de consum menajer, care sa conducă la reducerea consumurilor de energie termica.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădirea va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor și soluțiilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

soluția tehnică adoptată să fie în concordanță cu disponibilitățile financiare ale beneficiarului

măsurile și soluțiile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

prioritate vor avea măsurile ale căror costuri de investiție se recuperează în termen scurt prin economii la factura energetică

încadrarea soluțiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.

Reabilitarea instalațiilor termice din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul imobilului) si consta in efectuarea lucrărilor de reparații, completări sau înlocuiri ale elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor termice la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare de incalzire si alimentare cu apa calda de consum menajer (coloane, legaturi si radiatoare) din interiorul apartamentelor.

Intervenții conducte încălzire distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

-    înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție din subsol si a termoizolatiei acestora.

-    Montarea robinetelor de reglaj a presiunii diferențiale la baza coloanelor de incalzire.

-    Montarea repartitoarelor de căldură pe toate corpurile de incalzire.

Intervenții conducte acm distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție a instalației de alimentare cu apa calda de consum menajer precum si de recirculare a acesteia, din subsol si a termoizolatiei conductelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului; reparații tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente; demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

desfacerea termoizolatiei inițiale aferenta fațadelor laterale ale blocului .realizata cu BCA si refacerea planeitatii pereților cu tencuiala; desfacere termosistem existent;

in zona curților de lumina pe planseul peste subsol se aplica doua straturi hidroizolante;

la balcoanele de la ultimul nivel se vor realiza invelitori panou tip sandwich;

etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

pentru realizarea termo si hidroizolarii terasei, in cazul de fata, se propune desfacerea dalelor din beton existente;

montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalații, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

-lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc );

-Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

-Desfacere si refacere trotuare perimetrele inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

-montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

-montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

-vopsitorii confecții metalice balcoane ;

-efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalații termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 4915,625 mii lei, din care C+M: 4196,552 mii lei ( cu TVA 19% inclus)

Valoarea totala a investiției

(in preturi din data de 31.10.2016 - lEuro = 4,4978 lei)

Total cu TVA 19% :    4915,625    mii lei

din care:

construcții montaj (C+M) cu TVA 19%:    4196,552    mii lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

I.    buget de stat: 50% din C+M 2098,276 mii lei

II.    buget local: 30% din C+M 1258,966 mii lei

III.    fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M 839,310 mii lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul.

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției Indicatori valorici:

1.valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 4915,625 mii lei din care: -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4196,552 mii lei

2.investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 0,442 mii lei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

1 .durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

2.    durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3.    durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,10 ani;

4.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic : 63,34 kwh/m2 (a.u.) si an;

5.    economia anuala de energie: 885500 kwh/an in tone echivalent petrol 72,52 tep;

6.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 219129,516 kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC

Nr.

cri.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1.

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.29

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

32147

Terasa

5

5.338

2.

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3.

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

117

58.77

4.

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.34

PROIECTANT GENERAL


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

7M7W rWw


niciptul București CONSILIUL LOCAL SECTOB 6

Anexa nr. 3

la H.C.L. Sector 6 nr. 43/22.02.2018

Componenta 3 - Bloc P15, Bd. Timișoara, nr. 39, Sector 6, București

Obiectiv: Creșterea Performantei Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termica a acestora — Lot 11 - Componenta 3

Descrierea investiției

Prin Documentația de avizare pentru lucrări de intervenție -DALI anexata prezentei cereri de finanțare, activitatile investiției pentru Componenta 3- Bloc PI5, Bd. Timișoara, nr. 39, sector 6, Municipiul București, vor viza:

Soluții pe partea de construcții

a)    Izolarea termica a pereților exteriori ai fațadelor principala si secundara, precum si a pereților de la curțile interioare- - cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m; pe fațadele laterale - cu un strat de polistiren expandat de 12 cm grosime montat pe fața exterioară a pereților, armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si bordarea cu fasii orizontale continue de vata minerala de 10 cm, cu clasa de reacție la foc Al sau A2-sl, dO, dispuse in dreptul tuturor planseelor clădirii, cu latimea de minimum 0,30 m;

-Bordarea golurilor de la ferestre cu polistiren expandat de inalta densitate de 2 cm grosime, protejate la muchii cu profile din aluminiu si benzi de tesatura din fibra de sticla, acolo unde este posibil;

-Realizare termosistem pe zona de intrados placi balcoane si cornișa atic cu cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona de parapeti balcoane cu polistiren expandat de 10 cm protejat cu tencuiala subțire de 7 mm, armata cu tesatura deasa din fibra de sticla, masa de șpaclu si tencuiala decorativa;

-Realizarea termosistemului pe zona aferenta soclului cu polistiren extrudat de 8 cm grosime armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm si tencuiala decorativa.

b)    Termoizolarea planșeului peste ultimul nivel- terasa suprafața orizontala si verticala ( atic ) inclusiv la partea superioara a aticului - cu un strat de polistiren expandat de inalta densitate de 16 cm grosime, montat peste un strat de sapa de egalizare si un strat de bariera de vapori si protejat cu un strat de folie de polietilena, un strat de sapa de protecție slab armata si doua straturi hidroizolante de membrana bituminoasa, după desfacerea dalelor existente pe terasa. Chepengul de acces pe terasa se va înlocui cu chepeng din PVC;

c)    Termoizolarea planșeului peste subsol cu un strat de polistiren expandat de 10 cm grosime, montat la intradosul plăcii peste subsol, si armat cu fibra de sticla si finisat cu grund adeziv de 7 mm. Sistemul termoizolant va fi un sistem modern si performant de termoizolare a fațadelor in care vor fi utilizate doua tipuri de placi termoizolante din polistiren ignifugat, mortar adeziv si materiale auxiliare.

d)    Modernizarea tamplariei exterioare (inclusiv închidere balcoane) prin înlocuirea tâmplăriei existente, cu tâmplărie performantă, cu ramă din PVC în sistem pentacameral, cu profile metalice galvanizate de ranforsare, cu geam termoizolant dublu 4-16-4,cu o suprafață tratată low-e (e <0,10) cu spațiul dintre geamuri umplut cu argon, cu garnituri de etanșare între toc și cercevele și pe conturul geamurilor termoizolante. Tamplaria va fi dotata cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlata a spatiilor ocupate si evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopa

-ușile de la intrarea in bloc vor avea rama din aluminiu pentacamerala , cu geam termoizolant dublu 4-16-4;

-inlocuirea chepengului existent cu unul nou din PVC.

Soluții pe partea de instalații

Auditorul energetic, avand la baza evaluarea stării existente, considera ca fiind necesare lucrări de intervenții la instalațiile de distribuție a agentului termic pentru incalzire din subsol si de alimentare cu apa calda de consum menajer, care sa conducă la reducerea consumurilor de energie termica.

Soluția tehnica de reabilitare și modernizare a instalațiilor din clădirea va urmări creșterea eficienței utilizării energiei și îmbunătățirea confortului, în special a confortului termic. Alegerea și aplicarea măsurilor și soluțiilor tehnice pentru instalații trebuie făcute cu îndeplinirea următoarelor cerințe:

obținerea de economii de energie pe ansamblul clădirii încadrarea pe parametrii de confort termic impuși

soluția tehnică adoptată să fie în concordanță cu disponibilitățile financiare ale beneficiarului

măsurile și soluțiile de instalații să fie însoțite de măsuri de izolare termică a părții de construcție a clădirii, măsuri care să reducă sarcina termică de încălzire a clădirii

prioritate vor avea măsurile ale căror costuri de investiție se recuperează în termen scurt prin economii la factura energetică

încadrarea soluțiilor în prevederile auditului energetic al clădirii.

Reabilitarea instalațiilor termice din clădirea ce face obiectul prezentului proiect se refera la rețeaua de distribuție orizontala, amplasata in spatiile de folosința comuna (subsolul imobilului) si consta in efectuarea lucrărilor de reparații, completări sau înlocuiri ale elementelor acesteia, pentru readucerea instalațiilor termice la parametrii inițiali proiectați. Nu fac obiectul acestui proiect instalațiile interioare de incalzire si alimentare cu apa calda de consum menajer (coloane, legaturi si radiatoare) din interiorul apartamentelor.

Intervenții conducte încălzire distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

-    înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție din subsol si a termoizolatiei acestora.

-    Montarea robinetelor de reglaj a presiunii diferențiale la baza coloanelor de încălzire.

-    Montarea repartitoarelor de căldură pe toate corpurile de incalzire.

Intervenții conducte acm distribuție subsol

Lucrările proiectate constau in:

înlocuirea conductelor ce alcătuiesc rețeaua de distribuție a instalației de alimentare cu apa calda de consum menajer precum si de recirculare a acesteia, din subsol si a termoizolatiei conductelor.

Descrierea lucrărilor conexe lucrărilor de baza:

desfacere/refacere tencuieli exterioare la fațade, deteriorate, in vederea aplicării termosistemului; reparații tencuieli in jurul golurilor după desfacerea tamplariei din lemn existente; demontare jgheaburi/burlane existente si montarea unui sistem nou de jgheaburi si burlane.

desfacerea termoizolatiei inițiale aferenta fațadelor laterale ale blocului ,realizata cu BCA si refacerea planeitatii pereților cu tencuiala; desfacere termosistem existent;

in zona curiilor de lumina pe planseul peste subsol se aplica doua straturi hidroizolante;

la balcoanele de la ultimul nivel se vor realiza invelitori panou tip sandwich;

etansare rost de dilatatie si realizare protecție rost cu profile din tabla zincata;

pentru realizarea termo si hidroizolarii terasei, in cazul de fata, se propune desfacerea dalelor din beton existente;

montare balustrada metalica de protecție la terasa, ancorata cu conexpanuri pe conturul terasei, langa atic;

acolo unde țeava de alimentare cu gaz a imobilului incomodează montarea polistirenului se va proceda la demontarea si montarea ulterioara a acesteia. Acest tip de lucrare se va realiza ca proiect si execuție propriu-zisa de către o firma autorizata pe astfel de lucrări.

Lucrări de demontare/remontare instalații, aparatura electrica/corpuri de iluminat existente in vederea termoizolarii planseului peste subsol;

Demontare/remontare interfon;

lucrări de demontare si remontare a aparatelor de aer condiționat, montate aparent pe fațada ;

lucrări de demontare si remontare a cablurilor ce coboara pe fațada;

lucrări de demontare si remontare a antenelor de recepție montate pe fatade/terasa blocului;

montare invelitori ușoare din izopan la balcoanele de la ultimul etaj;

desfacere parapeti balcoane;

refacere confecție metalica parapeti balcoane din țeava rectangulara si se vor monta pe aceasta panouri din placi Placocem pentru realizarea unor parapeti noi. Astfel inchiderea balcoanelor cu tamplarie din PVC si geam termoizolant se va realiza de la parapet in sus.;

-lucrări de demontare si remontare a elementelor montate aparent la ferestre, ce nu fac parte din arhitectura blocului ( grilaje metalice, etc);

-Efectuarea unei săpături in jurul blocului cu adancimea de 60 cm si latimea de 1 m care sa permită termoizolarea blocului si placarea sub cota terenului natural cu polistiren extrudat de 8 cm. Se va realiza hidroizolarea suprafeței aflata sub cota naturala a terenului, inainte de aplicarea polistirenului extrudat.

-Desfacere si refacere trotuare perimetrale inclusiv borduri, umplerea rosturilor dintre trotuar si soclul clădirii cu bitum;

-montare grile de ventilație din PVC la bucătării si balcoane/loggii;

-montare dispozitive automate de inchidere a ușilor;

-vopsitorii confecții metalice balcoane ;

-efectuarea probei de dilatare si de etanșeitate la conductele de instalații termice montate in subsol.

INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTIȚIEI:

SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Valoarea totala a investiției (cu TVA 19% inclus) - 4915,625 mii lei, din care C+M: 4196,552 mii lei ( cu TVA 19% inclus)

Valoarea totala a investiției

(in preturi din data de 31.10.2016 - lEuro = 4,4978 lei)

Total cu TVA 19% :    4915,625    mii lei

din care:

construcții montaj ( C+M) cu TVA 19%:    4196,552    mii lei

Sursele de finanțare pentru executarea lucrărilor de intervenție

Defalcarea valorii de constructii-montaj (C+M) pe surse de finanțare:

I.    buget de stat: 50% din C+M 2098,276 mii lei

II.    buget local: 30% din C+M 1258,966 mii lei

III.    fondul de reparații al asociației de proprietari: 20% din C+M 839,310 mii lei

ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA

Număr de locuri de munca create in faza de execuție: 25

Pentru determinarea numărului de locuri de munca s-a luat in calcul suprafața anvelopei si timpul preconizat pentru realizarea investiției.

Număr de locuri de munca create in faza de operare: - nu este cazul.

INDICATORI DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Indicatori valorici:

1 .valoarea totala a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA 19% - total 4915,625 mii lei din care: -constructii-montaj (C + M) inclusiv TVA 19% : 4196,552 mii lei

2.investiția specifica (constructii-montaj/aria utila a blocului) cu TVA 19%: 0,442 mii lei /m2 (a.u.) Indicatori fizici:

1 .durata de execuție a lucrărilor de intervenție : 6 luni;

2.    durata perioadei de garanție a lucrărilor de intervenție : 3 ani ( de la data recepției la terminarea lucrărilor)

3.    durata de recuperare a investiției, in condiții de eficienta economica : 6,10 ani;

4.    consumul anual specific de energie pentru incalzire corespunzător blocului izolat termic : 63,34 kwh/m2 (a.u.) si an;

5.    economia anuala de energie: 885500 kwh/an in tone echivalent petrol 72,52 tep;

6.    reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera echivalent CO2 : 219129,516 kg CO2/an.

INDICATORI PRELUATI DIN RAPORTUL DE AUDIT ENERGETIC


Nr.

crt.

Criterii

Valori de referința

Valori clădire reabilitata

1.

Rezistente termice corectate minime [m2k/W]

Perete exterior

1.8

2.29

ferestre

0.77

0.77

Planseu subsol

2.9

32147

Terasa

5

5.338

2.

Coeficient global de izolare termica [W/m3k]

GN=0.44

G=0.41

3.

Consumul specific maxim de energie primara din surse neregenerabile pentru incalzirea clădirii [kWh/m2an]

117

58.77

4.

Consumul specific de energie pentru incalzire [kWh/m2an]

90

63.34

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


icipiui București ONSILIUL LOCAL

SECTOR 6