Hotărârea nr. 42/2018

HCL 42 – Hotarare privind aprobarea finanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii în anul 2018 a proiectului ”Respect şi şanse egale pentru femei” ID 125516

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finanțării necesare pentru asigurarea sustenabilității în anul 2018 a proiectului "Respect și șanse egale pentru femei” ID 125516

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere;

-    Proiectul „Respect și sanse egale pentru femei”, ID 125516 depus spre finanțare de către Fundația Estuar 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.3.;

-    Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3249/1319CSO/22.04.2014 de aprobare a finanțării proiectului „Respect și sanse egale pentru femei” ID 125514;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (DCI) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referință al programului (CCI): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3.;

-    Contractul de finanțare nr. 3581/649C/05.05.2014 încheiat cu O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă finanțarea în cuantum de 1677841 lei, din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2018, a cheltuielilor pentru sustenabilitatea proiectului "Respect și șanse egale pentru femei” ID 125516, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitateWunicipiO București CONSiLiUL LOCAL SECTOR 6Nr.: 42

Data: 22.02.2018

Anexa la HCL6 nr.

DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECȚIA COPILULUI SECTOR 6


BUGET SUSTENABILITATE 2018 Proiect "Respect si sanse egale pentru femei"


LINIE DE BUGET

DGASPC Sector 6

Partener

DGASPC Sector 6

Contribuție DGASPC

Sector 6 pentru

Partener

A. IRESURSE UMANE-BRUT

386000

453740

13060

TOTAL RESURSE UMANE

839740

13060

B.

CHELTUIELI PT DERULAREA PROIECTULUI

1

Rechizite si consumabile

36000

0

3000

2

Activitati educaționale si terapeutice beneficiari

6000

24120

0

3

Alimente beneficiari

30000

0

6000

4

Servicii transport beneficiari

61560

0

0

5

Utilitati

54947

8400

3600

6

Alte cheltuieli administrative

0

31800

1200

7

Conferința Europeana pt. promovarea sanatatii mintale (logistica workshop-uri si cina festiva)

0

111465

0

8

Cheltuieli cu participanti/invitati la Conferința (transport, cazare, masa)

0

163983

0

9

închiriere spațiu centru Pilot

309826

0

0

TOTAL CHELTUIELI DERULARE PROIECT

838101

13800

TOTAL DGASPC Sector 6

1677841

TOTAL PARTENER

26860

TOTAL GENERAL

-*. --——-

1704701

DIRE


Responsabil activit;

AndiPREȘEDINTE DE ȘEDINȚAipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


Reprezentant legal Partener

Amedeea-Viorica Enache


Director Servicii si Program Parteper


Mariana Armean