Hotărârea nr. 41/2018

HCL 41 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 -București 2011 -2018;

-    Prevederile art. 130, art. 131 și art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 130.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în anul 2018 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.Nr.: 41

Data: 22.02.2018

ANEXĂ

La H.C.L. Sector 6 nr. 41/22.02.2018

Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare 2018

PROIECTUL

1.DESCRIERE

Titlul : Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

1.1 Localizare: București, sector 6

1.2 Costul proiectuIui și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

RON 130.000

RON 130.000

100 %

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului Suma solicitată de la DGASPC Sector 6 100% din costul total al Proiectului - suma 130.000 RON

1.3 Rezumat

Durata proiectului

10 luni

Obiectivele proiectului

Obiectivul I: acordare de prestații sub formă de bonuri valorice, în cuantum de maxim 400 lei/copil pentru o perioadă de până la 5 luni pentru achiziționarea de alimente, haine, rechizite, produse de igienă etc. familiilor care, din cauza lipsei resurselor financiare, nu pot asigura satisfacerea nevoilor de bază ale copilului/copiilor lor. Obiectivul îl: acordare de sprijin sub fomă de bani, în sumă de maxim 4000 lei, o singură dată, familiilor cu copii care sunt devaforizate social pentru a reuși să le asigure copiilor condiții adecvate de creștere și dezvoltare astfel încât să se asigure prevenirea separării copiilor de familie, precum și respectarea drepturilor copilului. Prestațiile acordate prin acest obiectiv vizează sprijinirea familiilor pentru a acoperi costuri legate de îmbunătățirea condițiilor de locuit (renovări, igienizări, achiziționarea unor piese de mobilier), pentru asigurarea frecventării unor unități de învățământ preșcolar

(creșe, grădinițe), pentru supraveghere și suport educațional (after school). De asemenea, pentru copiii cu rezultate deosebite la învățătură se pot acorda prestații prin acest obiectiv pentru achiziționarea unor materiale didactice, pentru susținerea participării la diferite concursuri, manifestări; se pot susține prin acest obiectiv și copiii care practică sporturi la un nivel ridicat și au nevoie de asigurarea unor echipamente, maeteriale ale căror costuri nu pot fi acoperite de familie, precum și pentru participarea la diferite evenimente sau concursuri.

Obiectivul III: acordare de sprijin sub formă de bani, în cuantum de maxim IO 000 lei, o singură dată, familiilor care au în îngrijire unul sau mai muți copii care traversează o situație excepțională care pune în pericol sănătatea, integritatea, dezvoltarea copilului/copiilor pentru acoperirea unor servicii, echipamente, intervenții, demersuri de natură să înlăture sau să diminueze riscul crescut pentru copil și familie. Se are în vedere sprijinirea părinților pentru intervenții chirurgicale sau alte proceduri medicale fără de care viața copilului este grav afectată, asigurarea unor echipamente sau proceduri medicale absolut necesare pentru ameliorarea stării de sănătate a copiilor ale căror costuri depășesc capacitatea familiei de a le susține; locuință degradată sau distrusă ca urmare a unor fenomene naturale, calamități, incendii etc. care necesită o reparație urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte situații excepționale pe care comisia pentru acordarea prestațiilor le va considera eligibile.

Grupul (grupurile) țintă1

Copii și familii din categorii sociale vulnerabile.

1.    Copii din familii care, temporar, din cauza 1 ipsei/insuficienței resurselor material-financiare, nu reușesc să le asigure o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană, îmbrăcăminte, igienă, transport etc.

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 20

2.    Copii aflați într-o situație de vulnerabilitate care, din cauza veniturilor insuficiente ale familiei, nu pot beneficia de condiții minime de trai (locuința este degradată și necesită reparații care nu pot fi suportate de familie, sunt necesare obiecte de mobilier de strictă necessitate pe care familia nu le poate achiziționa, există restanțe la plata cotelor de întreținere/chirie care pot duce la evacuarea familiei); copii pentru care familia nu poate susține din resurse proprii costurile frecventării unor forme de educație și îngrijire preșcolară (creșe, grădinițe) sau de supraveghere și îndrumare după orele de curs (centre tip after school); copii care suferă de afecțiuni care necesită intrervenții sau proceduri costisitoare care nu pot fi acoperite de

“Grup ținta’ sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

familie; copii cu nevoi speciale, încadrați într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate, și/sau o alimentație specială mai costisitoare decât cea obișnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare necesare acoperirii nevoilor acestora; copii care au rezultate deosebite la învățătură sau în practicarea unui sport și care, pentru a continua dezvoltatea abilităților lor, au nevoie de resurse care nu pot fi acoperite de familie; copii aflați în altă situație de dificultate evidențiată în evaluarea responsabilului de caz.

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 15

3. Copii aflați într-o situație de risc crescut din cauza situației medicale grave: sunt încadrați în grad de handicap și necesită intervenții medicale sau proceduri costisitoare pentru recuperare; copii care se află în riscul de a fi separați de familie din cauza lipsei unor condiții minime de locuit din cauza distugerii/degradării locuinței în urma unor calamități, incendii etc.; copii aflați într-o altă situație de risc evaluată și evidențiată de către responsabiliul de caz.

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 3

Beneficiarii finali2

Copiii și familiile acestora care, temporar, din motive independente de voința lor, nu pot asigura copiilor îngrijirea corespunzătoare.

Rezultatele așteptate

încurajarea și multiplicarea comportamentelor de implicare și

coparticipare a familiei copilului în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și a modului în care acesta este îngrijit și educat, întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creșterea și îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenției oportune și pertinente.

Creșterea numărului serviciilor de prevenire a separării copilului de părinți, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari.

“Beneficiari finali’’ sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Principatele activități

Identificarea beneficiarilor.

Constituirea și depunerea dosarului pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale.

Adoptarea deciziei privind acordarea prestațiilor financiare excepționale.

Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale, monitorizarea modului în care sunt utilizate resursele alocate, precum urmărirea îndeplinirii responsabilităților stabilite prin Planul de servicii și contactul cu familia.

Monitorizarea post servicii, a modului în care prestațiile acordate au contribuit la îmbunătăirea situației copilului și familiei sale.

1.5 Obiective

Obiective generale:

•    Prevenirea intrării familiilor cu copii în situații de dificultate majoră.

•    Susținerea familiei cu copii aflată în situație de criză pentru depășirea acesteia.

•    îmbunătățirea calității vieții copiilor din familii cu posibilități materiale reduse.

•    Prevenirea situațiilor prin care copilul ar putea ajunge în dificultate, prin sprijinirea familiei naturale sau substitutive pentru creșterea, îngrijirea și educarea corespunzătoare a acestuia.

Obiective specifice:

•    Prevenirea separării copilului de părinții săi.

•    îmbunătățirea calității vieții copiilor din familii cu posibilități materiale reduse

1.6 Justificare

în ultimii ani, cu precădere după 2004. politicile specifice acestui domeniu au făcut trecerea de la un sistem axat pe protecția copilului aflat în dificultate la un sistem care vizează promovarea și respectarea drepturilor tuturor copiilor, iar accentul a fost mutat de la reformarea și modernizarea sistemului de servicii de îngrijire rezidențială către serviciile primare de asistență a copilului în familia proprie, respectiv către un sistem consolidat de servicii de prevenire.

Din 2008, strategia națională în domeniul protecției copilului acordă o atenție sporită copiilor aflați la risc de separare de părinți (grup care include și copiii din familii aflate în situație de criză, provocată de exemplu de efectele unor calamități naturale, de lipsa unei locuințe, de pierderea veniturilor, în general de evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării și securității copilului) pentru care modalitatea de intervenție trebuie să fie rapidă. Pentru acești copii, planul de servicii trebuie să cuprindă și măsuri imediate, de natură să susțină familia până la ieșirea din situația care a generat criza și refacerea echilibrului din punct de vedere socio-economic.

Strategia se adresează și părinților, atât în calitate de beneficiari direcți ai serviciilor sociale, alături de copii, cât și în vederea responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea

propriilor copii, dar și comunității locale, care trebuie să se manifeste responsabil în susținerea familiilor care nu au posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare copiilor.

în Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la art.130, este prevăzut că primarii acordă prestații financiare excepționale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pun în pericol dezvoltarea armonioasă a copilului. Aceste prestații se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a da copilului îngrijirea corespunzătoare sau urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa, iar decizia se ia în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de sprijin și suport material de urgență familiilor cu copii aflate în dificultate, în scopul menținerii copilului în propria familie, se înscrie astfel în programele strategice prioritare în domeniul protecției drepturilor copilului și în direcția accentuării rolului comunității locale în susținerea membrilor săi care fac parte din grupuri vulnerabile.

Soluționarea problemelor cu care se adresează potențialii beneficiari care intră în evidența sistemului de protecție a copilului presupune o evaluare primară amănunțită și o intervenție complexă, atât asupra situației familiale, sociale, de dezvoltare fizică și psihică a copilului, cât și asupra familiei acestuia, intervenție care de cele mai multe ori necesită includerea în programe multiple de prestații și servicii sociale.

Rezultatele monitorizării și reevaluării cazurilor sociale intrate în sistemul de protecție a copilului din București, sectorul 6, în ultimii ani, arată că nerespectarea dreptului copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială, prin nerespectarea de către părinți a obligației de a asigura, în limita posibilităților, cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării copiilor, survine de foarte multe ori pe fondul unor lipsuri materiale și financiare cu care familia se confruntă. în cel puțin 50% dintre aceste cazuri, situația de dificultate material-financiară este determinată de o situație de criză ce intervine în viața familiei și care, în lipsa unor forme de suport care să susțină temporar familia, poate conduce la afectarea gravă și uneori ireversibilă a echilibrului pe care relațiile familiale sănătoase se bazează și, pe cale de consecință, există riscul apariției premiselor pentru disoluția familiei și separarea copilului de părinți.

Obligația de a asigura copiilor condițiile necesare pentru creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională revine în principal părinților însă, dacă aceștia (sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține copilul) nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile legii. în acest sens, părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgență pentru cazuri sociale de copii din familii aflate în situații de risc social sau de criză și acordarea unor prestații financiare cu titlu excepțional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea altor prestații și/sau servicii de specialitate, la soluționarea eficientă a situațiilor de risc/dificultate în care se află copilul.

în anul 2017, în sectorul 6 a fost identificat un număr seminificativ de familii aflate în situație de risc social din cauza unei situații material-financiare precare, familii în care sunt îngrijiți înjur de 260 de copii, cu vârste și nevoi diferite. în urma evaluărilor efectuate în familiile vulnerabile social, în anul 2017, au fost acordate mai multe forme de suport copiilor și familiilor acestora pentru a evita intrarea în situație de dificultate majoră.

Astfel, în anul 2017 s-au acordat prestații sub formă de bonuri valorice, în cuantum de până la 400 lei, pentru achiziția de alimente, obiecte de igienă personală, rechizite pentru un număr de 44 de beneficiari. în urma evaluărilor efectuate, în anul 2017 au beneficiat de suport financiar în cuantum de 600 lei lunar un număr de 3 de copii cu afecțiuni medicale.

în 2017, pentru copiii aflați în situații de risc major, cauzat de un eveniment neprevăzut sau o situație deosebită cu impact negativ imediat și de mari dimensiuni asupra dezvoltării sau securității copilului, fondurile special alocate pentru astfel de cazuri au condus la depășirea unor situații de criză pentru un număr de 39 beneficiari, aceștia primind o singură data o sumă de bani în cuantum de până la 4000 de lei. Nevoile identificate pentru aceste cazuri au fost diverse: renovarea locuinței, suportarea unei cote la restanțele de întreținere în scopul evitării evacuării, sprijin pentru intervenții sau proceduri medicale pentru copii încadrați în grad de handicap, susținere financiară a familiei unor copii în care a survenit decesul unui părinte etc. Soluția acordării punctuale a unor sume de bani mai importante, de maximum 4000 lei, s-a dovedit a fi eficientă în cele mai multe dintre cazuri pentru redarea capacității funcționale a familiei și menținerea unității acesteia. Pe parcursul derulării proiectului în anul anterior, s-a constatat însă că, pentru anumite cazuri, suma maximă care se putea acorda, de 4000 lei, nu putea acoperi decât în mică parte nevoile identificate astfel că a reieșit necesitatea de a avea în vedere posibilitatea de a se acorda o sumă mai mare pentru copii și familiile acestora care se află în situații critice de viață: intervenții chirurgicale costisitoare, terapii paliative, casă distrusă de incendiu.

Totodată, evidențiem faptul că, în sectorul 6, în anul anterior s-a înregistrat o creștere a numărului de copii încadrați în grad de handicap fiind emise 185 de noi certificate, reprezentând o creștere a numărului de încadrări în grad de handicap cu aproximativ 20% față de anul 2016.

Un număr semnificativ de copii cu dizabilități aflați în evidență sunt diagnosticați cu boli metabolice și de nutriție care necesită o alimentație specială, fiindu-le necesare anumite categorii de produse alimentare a căror achiziționare este mult mai costisitoare decât procurarea alimentelor pentru un copil sănătos. Din numărul total de copii încadrați în grad de handicap aflați în evidența serviciului de evaluare complexă (957 în anul 2017), peste jumătate dintre ei suferă de afecțiuni ce necesită ședințe de recuperare medicală lunară (tetrapareză spastică, paralizie cerebrală, cancer, autism, etc.), recuperare care, în multe cazuri, nu este gratuită sau costurile ei sunt doar parțial acoperite. O parte semnificativă a acestor familii (mai mult de 50%) se află în imposibilitatea de a satisface nevoile speciale ale copiilor lor din lipsa/insuficiența resurselor financiare, riscând astfel agravarea stării lor de sănătate și încălcând în mod involuntar dreptul lor de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate.

Cel mai bine poate fi evidențiat acest lucru în cazul copiilor care au autism și pentru care singura formă de recuperare eficientă, respectiv terapia ABA, al cărei cost lunar este evaluat între 3500 și 4000 lei, nu este încă asigurată gratuit. Evaluările realizate în ultimii doi ani au arătat că aprox. 60% dintre familiile acestor copii nu au resurse financiare suficiente pentru a suporta cheltuielile pe care tratamentele necesare pentru copiii lor le implică, astfel încât, în aceste familii, riscul de agravare a bolii/gradului de dizabilitate a copiilor să fie semnificativ.

Furnizarea suportului potrivit familiilor cu copii aflate în situații temporare de pierdere parțială/integrală a capacității de a acorda îngrijirea corespunzătoare copiilor lor s-a dovedit, în timp, a fi una dintre cele mai eficiente modalități de susținere în scopul evitării intrării copiilor în situație de risc/dificultate și pentru depășirea situațiilor de criză socio-familială, acestea fiind de altfel premisele corecte pentru prevenirea separării copilului de părinții săi.

1.7 Descrierea detaliată a activităților____

Constituirea Comisiei privind acordarea de prestații financiare excepționale, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6

> A.l. Formularea propunerilor cu privire la componența Comisiei, de către Directorul executiv pe probleme de protecția copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6

2    A.2. Adoptarea deciziei de constituire, prin dispoziție a Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

3    A.3. Adoptarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei, de către membrii acesteia.

4    A.4. Diseminarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei către serviciile implicate direct în procesul de evaluare, acordare și monitorizare a prestațiilor financiare excepționale.

B.    Identificarea beneficiarilor

5    Acordarea prestațiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de asistență socială ale copilului și familiei acestuia prin:

6    B.l. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupurilor țintă vizate de proiect de către asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

7    B.2. Identificarea cauzelor materiale și sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie, prin anchetă socială efectuată de asistenții sociali sau

8    responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

9    B.3. Formularea propunerilor de includere în programul de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pe obiectivul operațional ce corespunde cel mai bine nevoilor copilului și familiei, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz desemnat și, după caz, evidențierea modului în care prestațiile financiare excepționale vor fi corelate și completate cu alte tipuri de prestații/servicii acordate copilului. Pe lângă obiectivul operațional, propunerea va conține, forma, cuantumul și perioada de acordare a prestațiilor financiare excepționale.

10    B.4. Avizarea propunerilor formulate, de către șeful ierarhic al asistentului social sau responsabilului de caz desemnat.

C.    Constituirea și depunerea dosarului pentru acordarea de prestații financiare excepționale

11    C.l. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului va proceda la constituirea sau completarea dosarului social cu următoarele documente, minim necesare pentru o analiză pertinentă a cazului:

12    - solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în atenția sistemului local de asistență socială (excepție pot face cazurile aflate în evidența DGASPC pentru care s-a numit un manager de caz ce propune includerea copilului/familiei ca beneficiari ai proiectului)

13    - actele de stare civilă și de identitate ale copilului și ale membrilor familiei acestuia (respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii);

14    - acte care să evidențieze situația locativă a copilului și familiei (dacă situația o impune);

15    - acte doveditoare cu privire la veniturile familiei;

16    - adeverință de înscriere în evidența AMOFM, după caz;

17    - acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului și, după caz, a familiei acestuia sau a persoanei în grija căreia se află copilul;

18    - raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se vor descrie explicit problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obectivele de îmbunătățire a situației copilului, modul în care acordarea de prestații financiare excepționale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătățire a situației copilului, motivele pentru care acordarea de prestații financiare excepționale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil și familie la momentul realizării evaluării situației;

19    - după caz, alte acte și documente care fac dovada situației în care se află copilul și în baza cărora se justifică acordarea de prestații financiare excepționale, după caz, proiectul planului de servicii, planului individualizat de protecție, planului de recuperare al copilului cu dizabilități.

20    C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestațiilor financiare excepționale se depune la secretarul Comisiei, conform Procedurilor adoptate de aceasta.

21    C.3. Secretarul Comisiei întocmește ordinea de zi a Comisiei, pe care o diseminează în mod corespunzător.

D.    Adoptarea deciziei privind acordarea de prestații financiare excepționale

22    D.l. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezența tuturor membrilor Comisiei, care pot solicita ca asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului să prezinte în rezumat situația copilului, descrisă pe larg în raportul de anchetă socială/evaluare detaliată.

23    D.2, Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de eligibilitate evidențiate pentru fiecare obiectiv operațional.

24    D.3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau modificare a cererii/propunerii de acordare a prestațiilor financiare excepționale, cu votul majorității membrilor Comisiei. Decizia se consemnează în minuta ședinței.

E.    Efectuarea operațiunilor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 prin care se aprobă acordarea prestațiilor financiare excepționale

25    E.l. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de către secretarul Comisiei.

26    E.2. întocmirea, după caz, a planului de servicii, planului individualizat de protecție sau planului de recuperare pentru copil, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului și înaintarea acestuia spre avizare și semnare, conform procedurilor.

27    E.3. întocmirea actelor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 cu privire la acordarea prestațiilor financiare excepționale, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de specialitate, adresa de înaintare, dispoziția de acordare) și înaintarea acestora spre avizare și semnare, conform procedurilor.

F.    Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale

28    F.l. întocmirea referatelor de plată a prestațiilor financiare excepționale, conform cu Hotărârea Comisiei și Procedurile adoptate, și înaintarea acestora, (la cerere, împreună cu

Dispozițiile și, după caz, noteie/chitanțele de plată necesare) către serviciul competent din cadrul Direcției Economice a D.G.A.S.P.C. Sector 6

29    F.2. încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului, conform metodologiei și procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților.

G.    Monitorizarea modului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a impactului acestora asupra situației copilului și familiei

30    G.l. Efectuarea de întâlniri, vizite, analiză documente privind modul în care au fost folosite resursele alocate prin proiect.

H,    Evaluarea programului de acordare a prestațiilor financiare excepționale

1.8 Metodologia

Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale

Condiții generale:

1.    Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6.

2.    Familii/persoane care îndeplinesc condițiile specifice obiectivului respectiv privind venitul minim pe membru de familie.

Criterii de eligibilitate pentru Obiectivele operaționale l și 2

1)    Venitul lunar pe membru de familie mai mic de 600 lei - pentru familii în care nu există un copil încadrat în grad de handicap.

2)    Venitul lunar pe membru de familie mai mic de 800 lei pentru familii în care există un copil încadrat în grad de handicap.

3)    Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulți nu pot, din motive obiective, să muncească (ex: afecțiuni medicale cu pierderea capacității de muncă, femei însărcinate sau lăuze etc).

4)    Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulți apți de muncă (părinții/reprezentantul legal al copilului) sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

4)    Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulți apți de muncă (părinții/reprezentantul legal al copilului) sunt înscriși în evidența Compartimentului Servicii de Implicare Comunitară și nu au refuzat prestarea de activități de implicare socială.

5)    Părinții/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au fost eliberați recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

6)    Familii/persoane, aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6. care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

7)    Familii/personae, aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care fac dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale/parțiale pentru includerea copilului în programul unei unități de îngrijire și educație pe timp de zi (creșă, grădiniță, centru de tip after school), timp în care membrii familiei se află la muncă sau în imposibilitatea de a asigura copilului supravegherea corespunzătoare (ex: boală, incapacitate fizică/psihică etc).

8) Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, dar care locuiesc. în fapt, pe raza altor unități administrativ-teritoriale (sectoare ale municipiului București sau județe) și care se află într-una dintre situațiile descrise mai sus.

Mențiuni:

la calcularea veniturilor se ține seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent, excluzând bugetul complememtar aferent gradului de handiap.

Condițiile pe care trebuie să le întrunească persoanele pentru a fi apte de muncă se regăsesc in procedurile de aplicare a proiectului.

Criteriile de eligibilitate pentru Obiectivul operațional III

1)    Copilul necesită o intervenție medicală de urgență, pentru o afecțiune ce pune în pericol viața sau dezvoltarea acestuia, care presupune cheltuieli pe care familia nu le poate acoperi din veniturile proprii în timp util pentru aceasta

2)    Familii care se află într-o situație de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în situație de dificultate și/sau separare a copilului de părinții săi, sau este în măsură să afecteze semnificativ starea de sănătate a copilului.

Exemple:

familia locuiește într-un imobil degradat ce necesită reparații urgente pentru a constitui un adăpost de minimă siguranță și confort pentru copil,

familia locuiește într-un imobil ce a fost distrus parțial sau total de incendiu, inundație, cutremur sau alt dezastru/calamitate naturală;

familia se află in imposibilitatea de a achita costurile legate de locuință (chirie, întreținere), riscând să fie evacuată, etc.

Mențiune:

includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de identificarea unuia dintre riscurile majore precizate sau de identificarea altor riscuri identificate și evidențiate de responsabilul/managerul de caz, Comisia de acordarea a prestațiilor fiind cea care stabilește eligibilitatea cazului.

Criterii de încetare a acordării prestațiilor financiare excepționale

1)    Utilizarea prestațiilor financiare acordate în alte scopuri decât pentru îmbunătățirea situației copilului.

2)    Furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei.

3)    Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă oferite prin intermediul AMOFM.

4)    Refuzarea consecutivă a unor prestații sau servicii care pot contribui la îmbunătățirea situației copilului într-o măsură vădit superioară acordării de prestații financiare excepționale.

5)    Refuzarea accesului asistentului social sau a responsabilului/managerului de caz pentru monitorizarea sau evaluarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale.

6)    Refuzul beneficiarilor înscriși în evidența Compartimentului Servicii de Implicare Comunitară de a presta activități de implicare socială.

Metode utilizate:

Managementul de caz în domeniul protecției copilului

Planificarea prestațiilor, serviciilor și intervențiilor

Evaluare pe bază de observație și interviu

Documentare

Monitorizare

Consiliere socială individuală și de grup

Modalități de selectare a beneficiarilor:

Pe baza concluziilor evaluării situației socio-economice concrete a fiecărui solicitant și în limita capacității de oferire a serviciilor disponibile sau a plafonului alocat pentru prestații.

Modalități de implicare a beneficiarilor în activitățile desfășurate:

Copiii și familiile acestora sunt implicați în activitățile desfășurate planificat, direct și

activ, în cadrul procesului de realizare, implementare, monitorizare și revizuire a planului de servicii sau a planului individualizat de protecție pentru copil, în conformitate cu procedurile de implementare a standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecție a copilului.

Proceduri pentru evaluare internă/externă:

Modalitățile de control periodic al calității:

-    monitorizarea activităților desfășurate prin supervizare directă;

-    evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliți prin standardele minime obligatorii;

-    evaluarea performanțelor organizaționale.

Modalitățile periodice de control al gradului de satisfacție al beneficiarilor:

-    discuții directe cu beneficiarii;

-    evaluarea modului de relaționare responsabil de caz - beneficiar (în cadrul procesului de supervizare a cazurilor);

-    evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor legale în activitățile desfășurate, număr de sesizări cu privire la încălcarea drepturilor copilului în activitățile desfășurate, rezultatul anchetelor de control intern sau extern întreprinse în urma sesizărilor/plângerilor cu privire la modul de desfășurare a activităților etc).

Evaluarea evenimentelor de referință:

Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la momentul evaluat)

durată estimată/durată reală

cantitate preconizată/cantitate realizată

calitate preconizată/calitate obținută

costuri estimate/costuri reale

impactul schimbării asupra grupurilor țintă

perturbări semnificative

riscuri și măsuri de evitare.

Evaluarea rezultatelor finale: eficiența - rezultatul obținut în raport cu resursele investite

eficacitatea - rezultatele reale în raport cu rezultatele preconizate

economia - costurile reale în raport cu costurile prevăzute

participarea - numărul real de beneficiari în raport cu numărul estimat

conștientizarea - numărul de persoane informate în raport cu populația țintă

adresabilitatea - numărul real de copii asistați în raport cu dimensiunea grupurilor țintă disponibilitatea - numărul și calitatea serviciilor oferite în raport cu numărul și calitatea serviciilor preconizate

adecvarea - serviciile oferite față de nevoile beneficiarilor

acceptabilitatea- satisfacția beneficiarilor față de serviciile oferite

impactul rezultatelor obținute asupra politicii în domeniu.

Echipa propusă pentru implementarea proiectului:

1)    Comisia de acordare a prestațiilor financiare excepționale, formată din:

-    președinte

-    4 membri (din care 2 specialiști din cadrul Direcției Protecția Copilului, 1 specialist din cadrul Direcției Economice, I jurist)

-secretar

2)    Șefii serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

3)    Asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz, din cadrul serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.): Proiectul nu necesită echipamente sau instrumente speciale pentru implementare, derulare și evaluare.

1.9 Durata și planul de acțiune

Semestrul I

Semestrul II

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Constituire comisiei privind acordarea de prestații financiare excepționale, la nivelul D.G.A.S.P.C.

Sector 6

///

Identificarea, evaluarea și formularea propunerilor către Comisia de prestații financiare pentru acordarea prestațiilor conform obiectivelor cae corespuns cel mai bine situațiilor evaluate

///

///

///

///

///

///

///

///

///

III

Furnizarea efectivă a prestațiilor

///

///

///

///

///

///

///

///

///

iii

2.1 Impactul așteptat asupra grupurilor țintă/beneficiarilor____ _

>    Scăderea numărului de copii cu risc de separare de propria familie.

>    îmbunătătțirea calității vieții pentru un număr semnificativ de familii aflate în risc de pe raza sectorului 6.

BUGETULPROIECTULUI

Buget Proiect Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au

posi

bilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunză

toare 2018

Obiectiv operațional

Nr.beneficiari

Cost maxim/beneficiar/lună

Perioada de acordare

total

Susținere

DGASPC

1

Costuri obiectiv 1

20

400

5 luni

40.000

Total costuri obiectiv 1

40.000

40.000

2

Costuri obiectiv 2

15

4.000

1 lună

60.000

Total costuri obiectiv 2

60. 000

60.000

3

Costuri obiectiv 3

3

10000 lei

1 lună

30.000

Total costuri obiectiv 3

30.000

TOTAL COSTURI PROIECT

130000

130000


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ypipiul București ISiLIUL LOCAL SECTOR 6