Hotărârea nr. 40/2018

HCL 40 – Hotarare privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2018 a proiectului ,,PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București. Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului „PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 -București 2011 - 2018;

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 20.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2018, a proiectului „ PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 40

Data: 22.02.2018

ANEXĂ

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 40/22.02.2018

PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă 2018

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

Titlul

PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă

1.1    Localizare: București, sector 6

1.2    Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul    total

proiectului

al

Suma solicitată de Consiliul Local Sector 6

la

% din costul total al proiectului

20.000

20.000

100 %

1.3 Rezumat

Durata proiectului

01 martie - 30 iunie respectiv

01 septembrie - 31 decembrie 2018 ( 8 luni)

Scopul proiectului

Proiectul PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă are drept obiectiv încurajarea, promovarea și practicarea escaladei în rândul a 36 de copii cu deficiențe din București, Sectorul 6, ca o metodă de dezvoltare a abilităților de viață și de integrare socială a acestora.

Grupul (grupurile țintă)1

36 de copii/tineri cu diferite deficiențe, beneficiari ai serviciilor oferite de către DGASPC sector 6.

Beneficiari finali2

Beneficiari direcți - 36 de copii/tineri, Beneficiari indirecți - 72 de părinți și comunitatea sectorului 6

Rezultate așteptate

Realizări concrete cantitative

Rl. 12 copii/tineri cu diferite deficiențe vor participa o dată pe săptămână la ședințe de escaladă cu o durată de 2 ore, pe o perioadă de 8 luni

l“Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

2 “Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Realizări concrete calitative

în urma derulării activităților proiectului, cei 36 copii/tineri cu diferite deficiențe își vor dezvolta abilitățile de viață independentă, le va crește nivelul stimei și încrederii de sine și vor avea șanse crescute de integrare socială și școlară. De asemenea, implicarea beneficiarilor în activități sportive va conduce la o îmbunătățire a condiției fizice, psihice și emoționale a acestora.

Creșterea nivelului de conștientizare în rândul societății cu privire la dificultățile cu care se confruntă copii cu deficiențe (mai ales cei hipoacuziei și cei cu autism).

Principalele activități

Antrenamente săptămânale pentru 12 de copii/tineri, cu durata de 2 ore, pentru 8 luni

1.4    Obiectivul general:

Proiectul PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale Ia escaladă are drept obiectiv încurajarea, promovarea și practicarea escaladei în rândul a 36 de copii/tineri cu nevoi speciale din București (hipoacuziei, autism, deficiențe neuro motorii, etc), ca o metodă de dezvoltare a abilităților de viață și de integrare socială a acestora.

Obiective specifice

Ol. Creșterea gradului de conștientizare a comunității din București cu privire la problemele de integrare școlară, socială și profesională a copiilor cu nevoi speciale și informarea comunității cu privire la beneficiile practicării escaladei în rândul celor 36 de copii/tineri cu nevoi speciale din București;

02. Dezvoltarea abilităților sociale, morale și vocaționale în rândul celor 36 de copii/tineri cu nevoi speciale beneficiari ai proiectului PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale Ia escaladă; 03. Dezvoltarea abilităților de lucru cu copii/tineri hipoacuziei, autism, deficiențe neuro motorii, în rândul a 8 persoane specializate (instructori de escaladă, profesori însoțitori si un terapeut), cât și creșterea capacității organizaționale a membrilor echipei de proiect;

04. Creșterea stimei de sine și valorizarea potențialului celor 36 de copii/tineri cu nevoi speciale din cadrul proiectului.

05. Dezvoltarea unor relații părinte- copil bazate pe încredere și suport, și dezvoltarea la părinți a dezideratului de a crește copii cât mai independenți și activi.

1.5    Justificare

Escalada a devenit sport olimpic, ea fiind inclusă, în multe țări, în programa școlară. Practicarea escaladei oferă o serie de avantaje pentru fizic și pentru psihic, fiind benefică în multe feluri:

- este un sport care deschide apetitul pentru aventură, călătorii și natură.

-    contribuie la îmbunătățirea forței fizice, rezistenței, echilibrului, flexibilității și coordonării mișcărilor,

-    practicată regulat, îmbunătățește capacitatea sistemului cardio-vascular. reducând semnificativ riscul apariției bolilor de inimă,

-    este un excelent combatant al stresului. Fiind un sport cu o componenta mentală semnificativă, acesta deconectează automat, reducând semnificativ stresul cotidian, asociat la copii cu performanțele școlare;

-    atmosfera prietenoasă, lejeră și relaxată în care se practică acest sport conduce la dezvoltarea unor relații sociale caracterizate prin armonie, umor, încredere și senzația de apropiere emoțională;

-    poate fi practicată pe tot timpul anului, atât pe durata sezonului rece cât și în timpul săptămânii, atunci când timpul sau condițiile meteo nu permit o ieșire în aer liber;

-    oferă posibilitatea de a învăța fără riscuri, toate tehnicile și manevrele de coardă pot fi învățate sub supravegherea unor instructori specializați, înainte de a urca pe stâncă.

-    este diferită de jogging, fittnes sau sala de forță pentru că aduce varietate și noutate în fiecare zi, menținând condiția fizică în același timp.

-    dezvoltă abilități precum observația, analiza rapidă și adaptarea. Prin escaladă, însușrea acestora de către copii poate lua forma unui joc. fiind o modalitate educativă foarte motivantă și atrăgătoare.

-    ajută la controlul fricii, depășirea limitelor și dezvoltarea unei relații de încredere maximă față de instructor- lucru dificil de realizat; (atunci când frica apare, ea blochează rațiunea, creînd acea vedere tunelară, restrânsă și o aproximare greșită a distanțelor care duce la eșec. Prin reluarea traseului sau ascultarea vocii instructorului, copilul înțelege că obstacolele cele mai dificile sunt cele create de noi înșine, mental și faptul că în criză e necesară distanțarea și relaxarea pentru a vedea și cele mai evidente soluții. Această descoperire, o va aplica în viață deoarece jocul este pentru copii o metodă eficientă de învățare).

Cățăratul este un sport complex, solicitant pentru corp și minte deopotrivă. Stresul, controlul și forța sunt combinate la limită, iar concentrarea este imperios necesară pentru a efectua mișcări exacte, gândite în prealabil, uneori împotriva instinctelor naturale de conservare (spre exemplu, tendința este să folosești mai des mâinile pentru susținerea greutății corporale, dar mai puțin obositoare este împingerea din picioare; e mai eficient pentru cățărător să fie relaxat, decât tensionat, contrar tendinței din alte sporturi, controlând astfel doza de adrenalină, oboseala musculară și mentală).

Conform legii educației fizice și sportului nr. 69 din 28 aprilie 2000, articolul 3, „ Autoritățile administrației publice au obligația să asigure condiții pentru practicarea educației fizice și sportului de către persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic și mixt, în scopul dezvoltării personalității lor și integrării în societate, precum și mijloacele care să permită sportivilor cu handicap participarea la competiții naționale și internaționale destinate lor”.

Escalada ca sport îndeplinește acest deziderat, oferind copiilor cu nevoi speciale posibilitatea dezvoltării personale, puterea de a-și schimba perspectiva, oportunitatea de a dezvolta încredere în resursele proprii și îi ajută pe aceștia la atingerea succesului. Ea poate fi o poveste de succes prin faptul ca acești copii ajung în vârf (top) rezolvând probleme, găsind cea mai ușoară variantă și depășind obstacole prin propriile forțe, demonstrându-și lor și adulților protectivi, că un grad de independență poate fi atins.

Ea vine în completarea ședințelor de educație fizică si sport din cadrul școlii, cunoscut fiind faptul că aceștia au multă energie și dorință de a explora mediul înconjurător și variante limitate de sporturi.

1.6    Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.

Beneficiari direcți: 36 copii/tineri cu diverse deficiențe (hipoacuziei, autism, deficiențe neuro motorii, etc), cu domiciliul pe raza sectorului 6 sau beneficiari ai serviciilor oferite de către D.G.A.S.P.C’. sector 6 care pot veni pe parcursul întregului an la cursuri de escaladă.

Total: 36 persoane

Beneficiari indirecți: 72 de părinți ai copiilor cu deficiențe, 8 cadre didactice

Total: 80 persoane

1.7    Descrierea detaliată a activităților

Al. Organizarea in cadrul proiectului a unor ședințe săptămânale de escaladă pentru 12 copii/tineri/ serie cu diverse deficiențe.

Ședințele de escaladă se vor desfășura în sala de escaladă, sub îndrumarea și supravegherea echipei multidisciplinare de specialiști. O ședință durează aproximativ 2 ore. Primele 3 luni vor fi considerate pentru fiecare copil ședințe de inițiere în escaladă. Ședințele vor fi coordonate de minim un instructor la fiecare 2 copii, pentru a se asigura astfel personalizarea sesiunii de escaladă după nevoile de dezvoltare ale beneficiarului. Instructorii vor fi asistați de un profesor/ pedagog din partea școlii/ a centrului sau de părinte și de un terapeut.

La sesiunile săptămânale sunt încurajați să participe părinții copiilor, pentru învățarea unor practici minimale de lucru cu copiii acasă și pentru oferirea unui model de relaționare ce încurajează independența și alegerile personale.

Menționăm că din cei 36 de copii/tineri care vor trece prin programul introductiv de escaladă se va forma un grup de 8 copii cu diverse deficiențe, avansați, cu care se va lucra constant și care vor fi antrenați în perspectiva posibilei participări la competiții naționale și internaționale.

în cadrul activității de escaladă, copiii vor învăța să își exploreze potențialul, să descopere trasee și să își exploreze simțurile și spațiul care îi înconjoară. Această activitate contribuie la creșterea încrederii în forțele proprii, la depășirea barierelor de comunicare și la integrarea într-un mediu nou. oferindu-le o alternativă pentru petrecerea timpului liber într-un mod sănătos și care să îi ajute să își depășească limitele.

A2. Promovare și awareness în jurul cauzei proiectului și diseminarea materialelor de comunicare (articole de specialitate, mărturii beneficiari, clipuri despre escaladă și activități din proiect, participarea la unele evenimente pentru comunitatea de cățărători) pe toate canalele disponibile, atât pe site-ul DGASPC sector 6, cât și pe site-urile și conturile de social media ale partenerilor;

1.8 Metodologia

Ședințele de escaladă se vor desfășura într-o sală de escaladă prevăzută cu dotările necesare, specifice acestui sport, din sectorul 6 și vor fi susținute de către persoane specializate.

Activitatea de promovare și awareness se va desfășura mai ales în mediul Online.

Proceduri pentru evaluare internâ/externă

Evaluare internă:

-    Prin evaluarea fișelor de înscriere și fișelor de prezență de la ședințele săptămânale și realizarea bazei de date pentru beneficiarii proiectului;

-    Monitorizarea aparițiilor în media și a totalului impresiilor Online asupra proiectului.

-    Rapoarte lunare de activitate care să conțină o componentă privind evoluția copiilor,

Evaluare externă: Fișe de feedback completate de beneficiari, părinți, parteneri, voluntari, echipa de proiect la sfârșitul anului:

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului:

1.    Toți copiii participanți la ședințele săptămânale de escaladă vor fi capabili să socializeze și să se adapteze în comunicarea cu alții.

2.    Toți copii participanți la evenimentele de promovare a escaladei vor avea ocazia să socializeze și să rupă astfel barierele prejudecăților cu privire la persoanele cu nevoi speciale. La aceste evenimente vor participa atât copiii cu deficiențe de auz și cei cu autism, cât și copii tipici din comunitate, părinți și parteneri.

3.    La finalul proiectului toți copiii participanți vor deprinde abilități de viață independentă.

Realizări concrete cantitative

Rl. 12 copii/tineri cu diferite deficiențe vor participa săptămânal ia ședințe de escaladă pe o perioadă de 8 luni

Realizări concrete calitative

în urma derulării activităților proiectului, cei 36 de copii/tineri cu deficiențe vor dezvolta abilitățile de viață independentă, le va crește nivelul stimei și încrederii de sine și vor avea șanse crescute de reintegrare socială și școlară. De asemenea, implicarea beneficiarilor în activități sportive va conduce la o îmbunătățire substanțială a condiției fizice, psihice și emoționale a acestora.

Ca urmare a proiectului, așteptăm o creștere a nivelului de conștientizare în rândul societății cu privire la dificultățile cu care se confruntă aceste categori de persoane, dar și la efectele benefice ale escaladei în rândul persoanelor cu nevoi speciale.

...    • î

BUGET PROIECT

"Peste limite: program de escaladă pentru dezvoltarea personală a copiilor cu deficiențe de auz și diverse forme d

e autism 2018

Tipul de cheltuieli

Cantitatea

Beneficiari/ lună

lei/luna

Luni

desfășurare

Costuri

totale

Susținere

DGÂSPC

Costuri antrenamente escaladă

2h/săptămână

12

2500

8

20.000

20.000

/Mvfyu

... ji București CONSILIUL LOCAL

SECTOR 6 _