Hotărârea nr. 4/2018

HCL 4 – Hotarare privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert

Luând în considerare demisia domnului Stan Robert, înregistrată la Biroul Asistență Tehnică a Consiliului Local cu nr. S.T.: 796/13.12.2017;

Ținând cont de Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

In baza dispozițiilor art. 9 alin. (2) lit. a) și art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia act de încetarea mandatului de consilier local din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6 al domnului Stan Robert, prin demisie.

Art. 2. Se declară vacant locul de consilier local al domnului Stan Robert. Art. 3. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 4

Data: 30.01.2018