Hotărârea nr. 39/2018

HCL 39 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în

anul 2018

Văzând Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și

Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr. 5 ale

Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale;

-    Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

-    Prevederile art. 24 și art. 25 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Referatul înregistrat cu nr. A/1875/23.01.2018 privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice îngrijite în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin.

(2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar/persoană în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente/semidependente în cuantum de 3446 lei, respectiv pentru persoanele vârstnice independente în cuantum de 3349 lei, în anul 2018, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Se aprobă contribuția lunară de întreținere în cuantum de 1000 lei pentru persoanele independente, iar pentru persoanele semidependente și dependente în cuantum de 1100 lei.

(2)    Persoanele care au venituri și sunt îngrijite în cadrul căminelor pentru persoanele vârstnice datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoare veniturilor personale lunare.

(3)    Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere în cuantum de 1000 lei, respectiv 1100 lei, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cadrul căminelor, dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782 lei.

Art. 3. Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 4. Cuantumul prevăzut la art. 2 alin. (3), 782 lei, se indexează prin Hotărâre de Guvern în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum prognozat an/an anterior.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nr.: 39

Data: 22.02.2018

ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr.

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică dependent/semidependentă beneficiară de servicii sociale în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

1048

2.

Materiale sanitare

130

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

2072

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

196

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

Total cheltuieli

3446

Cheltuielile pe baza cărora s-a calculat costul mediu lunar/beneficiar sunt cele efectuate pe parcursul anului 2017.

Menționăm faptul că acestea au fost furnizate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.SECTOR 6


ANEXA NR. 2

la H.C.L.S. 6 nr. 33    /33.

Costul mediu lunar pentru o persoană vârstnică independentă beneficiară de servicii sociale în centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Nr.

crt.

Tipul de cheltuială

Suma

lunară/beneficiar

1.

Hrană

1048

2.

Materiale sanitare

33

3.

Cheltuieli de întreținere și gospodărie

2072

4.

Obiecte de inventar de mică valoare

196

5.

Alte cheltuieli

-

6.

Echipament și cazarmament

-

Total cheltuieli

3349

Cheltuielile pe baza cărora s-a calculat costul mediu lunar/beneficiar sunt cele efectuate pe parcursul anului 2017.

Menționăm faptul că acestea au fost furnizate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.iph ’! BucurestP

ONSILJUL LOCAL SECTOR 6