Hotărârea nr. 37/2018

HCL 37 – Hotarare privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari şi a membrilor supleanţi ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spaţiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcţiona la nivelul Sectorului 6 al municipiului Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al municipiului București

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor din patrimoniul regiilor autonome de interes local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și (5) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 146/14.07.2016 privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al municipiului București, se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, împreună cu Comisia Tehnică pentru executarea lucrărilor auxiliare ale Comisiei vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Municipiu! București CONSILIUL local SECTOR 6


contrasemnează

pentru legalitateNr.: 37

Data: 22.02.2018


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 37/22.02.2018

LISTA

cuprinzând membrii titulari și supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al municipiului București

MEMBRII TITULARI:

1.    Popescu Mihaela

2.    Simion Adrian

3.    Surulescu Aurelia

MEMBRII SUPLEANȚI:

1.    Ungureau Marius Ionel

2.    Stan Gabriela

3.    Vîlceanu Mihai-Eduard

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Trai an Pană

iul București


NSILIUL LOCAL SECTOA 6