Hotărârea nr. 36/2018

HCL 36 – Hotarare privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea şi componenţa Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența

Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6; Ținând cont de prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Anexa nr. 1 Secțiunea 3 - privind Comisiile de specialitate din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale;

Având în vedere validarea mandatului de consilier local al domnului Vîlceanu Mihai-Eduard;

în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. (1) Anexa Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se modifică, în sensul că la Comisia II Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului se înlocuiește dl Stan Robert, cu dl Vîlceanu Mihai-Eduard conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiu! București

consiliul local

SECTOR 6


Nr.: 36

Data: 22.02.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 36/22.02.2018

COMISIILE PE DOMENII DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL SECTOR 6

L Comisia Buget, Finanțe

1.    Membru:

2.    Membru:

3.    Membru:

4.    Membru:

5.    Membru:


Manole Cosmin Mihai Coșcodaru Iulian Mihai Luchian Florin Stan Gabriela Tomescu Constantin

II. Comisia Urbanism, Lucrări Publice și Protecția Mediului

1.    Membru:    Daneș Mihai

2.    Membru:    Nae Valentin Marian

3.    Membru:    Pană Traian

4.    Membru:    Tudose Călin

5.    Membru:    Vîlceanu Mihai-Eduard

III. Comisia „Fonduri Europene, Comerț și Protecția

Consumatorului, Turism și Relații Internaționale”

1.    Membru:    Al Tawayah Angelica

2.    Membru:    Bordei Niculaie

3.    Membru:    Vasiliauskaite Berta

4.    Membru:    Petcu Sorin

5.    Membru:    Ungureanu Marius Ionel

IV. Comisia învățământ, Sănătate, Cultură, Culte, Sport

și Agrement:

1.    Membru:    Butacu    Simona Valentina

2.    Membru:    Gaspar    Florentina

3.    Membru:    Iacob Emanuel

4.    Membru:    Pușcaș    Ionel

5.    Membru:    Popescu    Mihaela


V. Comisia Juridică, de Disciplină, Apărarea Ordin și Probleme Sociale


ii Publice


1.    Membru:

2.    Membru:

3.    Membru:

4.    Membru:

5.    Membru:


Fâșie Mariana Camelia Luchian Florin Mitran Georgeta Surulescu Aurelia Tomescu Constantin


VI. Comisia Administrarea Domeniului Public

Administrarea Piețelor și Gospodărie Comunală

1.    Membru:    Enache Adrian Nicolae

2.    Membru:    Frumușelu Constantin Mugurel

3.    Membru:    Iacob Emanuel

4.    Membru:    Simion Adrian

5.    Membru:    Ciontu Gheorghe


i Privat,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană


București)

Scto^I