Hotărârea nr. 35/2018

HCL 35 – Hotarare privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2018

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției Generale Economice și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 2/03.01.2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Având în vedere decizia Ministerului Finanțelor Publice - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice - București nr. 186/25.01.2018, prin care se alocă sume defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, ale adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice - București nr. 7489/31.01.2018 prin care se comunică trimestrializarea sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor municipiului București, a sumelor defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor defalcate din T.V.A. pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditate, ale prevederilor art. 11 alin. (1), alin. (2), alin. (3) și alin. (4) și ale art. 12 alin. (1) din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a H.C.G.M.B. nr. 30/06.02.2003 privind aprobarea exercitării de către Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018 în sumă de 910.104 mii lei la cheltuieli și în sumă de 903.326 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2018, în sumă de 141.855 mii lei la cheltuieli și la venituri în sumă de 141.855 mii lei, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor externe al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018, în sumă de 172.050 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018. în sumă de 7.443 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 35

Data: 22.02.2018

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular:! 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02)

00.01

903.326,00

280.204,00

219.637,00

209.536,00

193.949,00

937.217,00

939.489,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

508.066,00

178.068,00

91.937,00

130.552,00

107.509,00

681.345,00

683.316,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

701.298,00

236.038,00

149.911,00

169.199,00

146.150,00

865.947,00

868.452,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

676.875,00

230.420,00

143.308,00

162.803,00

140.344,00

824.138,00

826.521,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026,00

67.124,00

51.119,00

59.396,00

65.387,00

340.576,00

341.561,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

109.052,00

109.367,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251,00

73.401,00

13.100,00

44.300,00

15.450,00

137.871,00

138.270,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.251,00

73.401,00

13.100,00

44.300,00

15.450,00

137.871,00

138.270,00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300,00

64.000,00

9.000,00

39.000,00

12.300,00

120.292,00

120.640,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

33.000,00

23.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

34.387,00

31.728,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91.300,00

41.000,00

5.000,00

36.000,00

9.300,00

85.905,00

88.912,00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.651,00

6.201,00

2.100,00

3.300,00

1.050,00

12.394,00

12.430,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.850,00

2.400,00

700,00

500,00

250,00

3.751,00

3.750,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.800,00

3.800,00

1.400,00

2.800,00

800,00

8.643,00

8.680,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.900,00

4.148,00

4.160,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.300,00

1.500,00

300,00

300,00

200,00

1.037,00

1.040,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

238.098,00

75.195,00

67.989,00

47.357,00

47.557,00

229.458,00

230.121,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282,00

57.985,00

57.984,00

38.657,00

38.656,00

184.607,00

185.141,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953,00

25.186,00

25.186,00

16.791,00

16.790,00

184.607,00

185.141,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344,00

28.903,00

28.903,00

19.269,00

19.269,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985,00

3.896,00

3.895,00

2.597,00

2.597,00

0,00

0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii ( cod 12.02.07 )

12,02

16,00

10,00

5,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

16,00

10,00

5,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

778,00

780,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

778,00

780,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000,00

17.000,00

9.800,00

8.500,00

8.700,00

44.073,00

44.200,00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000,00

14.500,00

4.800,00

5.500,00

5.200,00

30.592,00

30.680,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000,00

9.500,00

2.400,00

2.500,00

2.600,00

17.137,00

17.130,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.000,00

5.000,00

2.400,00

3.000,00

2.600,00

13.455,00

13.550,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000,00

2.500,00

5.000,00

3.000,00

3.500,00

13.481,00

13.520,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

| Alte impozite si taxe

18.02.50

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

24.423,00

5.618,00

6.603,00

6.396,00

5.806,00

41.809,00

41.931,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

|Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

21.423,00

4.818,00

5.903,00

5.696,00

5.006,00

37.145,00

37.253,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

6,00

2,00

1,00

2,00

1,00

5,00

5,00

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

65,00

20,00

16,00

14,00

15,00

2.452,00

2.460,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10,00

5,00

2,00

2,00

1,00

2.385,00

2.392,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55,00

15,00

14,00

12,00

14,00

67,00

68,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002,00

4.001,00

5.001,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Diverse venituri

(cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31 +36.02.32+36.02.50)

36.02

3.350,00

795,00

885,00

680,00

990,00

3.578,00

3.588,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

50,00

20,00

10,00

5,00

15,00

104,00

104,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

300,00

75,00

75,00

75,00

75,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830,00

832,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830,00

832,00

Alte venituri

36.02.50

3.000,00

700,00

800,00

600,00

900,00

2.644,00

2.652,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Donatii si sponsorizări **)

37.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950,00

-53.828,00

-38.448,00

-30.916,00

-30.758,00

-134.123,00

-134.377,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale**)

39.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de

pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul

județean/ Consiliul General al Municipiului București**) (41.02.05.01+41.02.05.02)

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

200.700,00

43.794,00

69.384,00

40.150,00

47.372,00

70.828,00

71.032,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

200.700,00

43.794,00

69.384,00

40.150,00

47.372,00

70.828,00

71.032,00

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20 +42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69)

42.02

198.541,00

42.251,00

69.384,00

40.150,00

46.756,00

63.569,00

63.752,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de

42.02.10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

1.980,00

13,00

270,00

10,00

1.687,00

2.593,00

2.600,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180,00

17.400,00

33.609,00

11.745,00

17.426,00

58.072,00

58.240,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

42.02.34

2.200,00

500,00

950,00

750,00

0,00

2.904,00

2.912,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

42.02.40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

114.181,00

24.338,00

34.555,00

27.645,00

27.643,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

114.181,00

24.338,00

34.555,00

27.645,00

27.643,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****)

42.02.69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii de la alte administratii

cod43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30 + 43.02.31)

43.02

2.159,00

1.543,00

0,00

0,00

616,00

7.259,00

7.280,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor

43.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu

43.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă

43.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543,00

1.543,00

0,00

0,00

0,00

7.259,00

7.280,00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616,00

0,00

0,00

0,00

616,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

1.278,00

357,00

332,00

177,00

412,00

437,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) *)

45.02.01

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

0,00

0,00

Fondul Social European (cod 45.02.02.02) *)

45.02.02

915,00

257,00

232,00

77,00

349,00

437,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

465,00

84,00

132,00

0,00

249,00

218,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

450,00

173,00

100,00

77,00

100,00

219,00

0,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02) *)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02) *)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.07.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.07.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.08.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.08.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.15.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.15.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.16.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.16.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.17.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.17.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.18.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.18.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.19.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

45.02.21.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Corecții financiare

45.02.21.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)

48.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.03.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.11.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prefinanțare

48.02.12.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

746.068,00

225.991,00

180.577,00

178.423,00

161.077,00

800.059,00

802.507,00

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

49.90

508.016,00

178.053,00

91.927,00

130.542,00

107.494,00

681.340,00

683.311,00

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

547.348,00

182.210,00

111.463,00

138.283,00

115.392,00

731.824,00

734.075,00

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

676.875,00

230.420,00

143.308,00

162.803,00

140.344,00

824.138,00

826.521,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

283.026,00

77.124,00

61.119,00

69.396,00

75.387,00

449.628,00

450.928,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

243.026,00

67.124,00

51.119,00

59.396,00

65.387,00

340.576,00

341.561,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

109.052,00

109.367,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

146.251,00

73.401,00

13.100,00

44.300,00

15.450,00

137.871,00

138.270,00

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

146.251,00

73.401,00

13.100,00

44.300,00

15.450,00

137.871,00

138.270,00

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

124.300,00

64.000,00

9.000,00

39.000,00

12.300,00

120.292,00

120.640,00

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

33.000,00

23.000,00

4.000,00

3.000,00

3.000,00

34.387,00

31.728,00

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

91.300,00

41.000,00

5.000,00

36.000,00

9.300,00

85.905,00

88.912,00

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

12.651,00

6.201,00

2.100,00

3.300,00

1.050,00

12.394,00

12.430,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

3.850,00

2.400,00

700,00

500,00

250,00

3.751,00

3.750,00

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

8.800,00

3.800,00

1.400,00

2.800,00

800,00

8.643,00

8.680,00

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7.000,00

1.700,00

1.700,00

1.700,00

1.900,00

4.148,00

4.160,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

2.300,00

1.500,00

300,00

300,00

200,00

1.037,00

1.040,00

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+15.02+16.02)

00.10

238.098,00

75.195,00

67.989,00

47.357,00

47.557,00

229.458,00

230.121,00

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)

11.02

193.282,00

57.985,00

57.984,00

38.657,00

38.656,00

184.607,00

185.141,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

83.953,00

25.186,00

25.186,00

16.791,00

16.790,00

184.607,00

185.141,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

96.344,00

28.903,00

28.903,00

19.269,00

19.269,00

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat

11.02.09

12.985,00

3.896,00

3.895,00

2.597,00

2.597,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii ( cod 12.02.07 )

12,02

16,00

10,00

5,00

0,00

1,00

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

16,00

10,00

5,00

0,00

1,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

778,00

780,00

Impozit pe spectacole

15.02.01

800,00

200,00

200,00

200,00

200,00

778,00

780,00

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

44.000,00

17.000,00

9.800,00

8.500,00

8.700,00

44.073,00

44.200,00

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

30.000,00

14.500,00

4.800,00

5.500,00

5.200,00

30.592,00

30.680,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

17.000,00

9.500,00

2.400,00

2.500,00

2.600,00

17.137,00

17.130,00

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

13.000,00

5.000,00

2.400,00

3.000,00

2.600,00

13.455,00

13.550,00

Taxe

si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

14.000,00

2.500,00

5.000,00

3.000,00

3.500,00

13.481,00

13.520,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0,00

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

Alte

impozite si taxe

18.02.50

9.500,00

4.700,00

1.100,00

1.750,00

1.950,00

7.181,00

7.202,00

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-129.527,00

-48.210,00

-31.845,00

-24.520,00

-24.952,00

-92.314,00

-92.446,00

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0,00

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

|Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

3.000,00

800,00

700,00

700,00

800,00

4.664,00

4.678,00

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0,00

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0,00

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0,00

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-132.527,00

-49.010,00

-32.545,00

-25.220,00

-25.752,00

-96.978,00

-97.124,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

6,00

2,00

1,00

2,00

1,00

5,00

5,00

|Venituri din prestări de servicii

33.02.08

5,00

1,00

1,00

2,00

1,00

3,00

3,00

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0,00

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0,00

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0,00

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

65,00

20,00

16,00

14,00

15,00

2.452,00

2.460,00

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

10,00

5,00

2,00

2,00

1,00

2.385,00

2.392,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

55,00

15,00

14,00

12,00

14,00

67,00

68,00

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

18.002,00

4.001,00

5.001,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

18.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

18.000,00

4.000,00

5.000,00

5.000,00

4.000,00

31.110,00

31.200,00

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,00

1,00

1,00

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50)

36.02

3.350,00

795,00

885,00

680,00

990,00

3.578,00

3.588,00

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

50,00

20,00

10,00

5,00

15,00

104,00

104,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

300,00

75,00

75,00

75,00

75,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830,00

832,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

830,00

832,00

Alte venituri

36.02.50

3.000,00

700,00

800,00

600,00

900,00

2.644,00

2.652,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-153.950,00

-53.828,00

-38.448,00

-30.916,00

-30.758,00

-134.123,00

-134.377,00

Donatii si sponsorizari**)

37.02.01

0,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-153.950,00

-53.828,00

-38.448,00

-30.916,00

-30.758,00

-134.123,00

-134.377,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0,00

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0,00

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0,00

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0,00

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.01

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de funcționare**)

41.02.05.01

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

198.720,00

43.781,00

69.114,00

40.140,00

45.685,00

68.235,00

68.432,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

198.720,00

43.781,00

69.114,00

40.140,00

45.685,00

68.235,00

68.432,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 + 42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66)

42.02

196.561,00

42.238,00

69.114,00

40.140,00

45.069,00

60.976,00

61.152,00

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

80.180,00

17.400,00

33.609,00

11.745,00

17.426,00

58.072,00

58.240,00

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0,00

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0,00

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

2.200,00

500,00

950,00

750,00

2.904,00

2.912,00

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0,00

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0,00

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0,00

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

42.02.51

114.181,00

24.338,00

34.555,00

27.645,00

27.643,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

114.181,00

24.338,00

34.555,00

27.645,00

27.643,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0,00

0,00

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0,00

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30)

43.02

2.159,00

1.543,00

0,00

0,00

616,00

7.259,00

7.280,00

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

1.543,00

1.543,00

7.259,00

7.280,00

Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară

43.02.21

0,00

Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă

43.02.23

0,00

Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special

43.02.24

0,00

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

616,00

616,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+48.02) - TOTAL

00.01 SD

157.258,00

54.213,00

39.060,00

31.113,00

32.872,00

137.158,00

136.982,00

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

49.90

-193.232,00

-53.813,00

-38.438,00

-30.906,00

-30.743,00

-184.602,00

-185.136,00

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32)

36.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.02.32.02)

36.02.32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

153.950,00

53.828,00

38.448,00

30.916,00

30.758,00

134.123,00

134.377,00

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

50,00

15,00

10,00

10,00

15,00

5,00

5,00

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

Venituri din privatizare

39.02.04

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

administrativ-teritoriale**)

39.02.07

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

Alte operațiuni financiare (cod 41.02.05)

41,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București**) cod 41.02.05.02

41.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București,pentru secțiunea de dezvoltare**)

41.02.05.02

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.980,00

13,00

270,00

10,00

1.687,00

2.593,00

2.600,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

1.980,00

13,00

270,00

10,00

1.687,00

2.593,00

2.600,00

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la

42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.

69)

42.02

1.980,00

13,00

270,00

10,00

1.687,00

2.593,00

2.600,00

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare***)

42.02.20

1.980,00

13,00

270,00

10,00

1.687,00

2.593,00

2.600,00

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0,00

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

42.02.67

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 20142020****)

42.02.69

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31)

43.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)

43.02.31

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

1.278,00

357,00

332,00

177,00

412,00

437,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.02) *)

45.02.01

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

363,00

100,00

100,00

100,00

63,00

Fondul Social European (cod 45.02.02.02) *)

45.02.02

915,00

257,00

232,00

77,00

349,00

437,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

465,00

84,00

132,00

0,00

249,00

218,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

450,00

173,00

100,00

77,00

100,00

219,00

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.02) *)

45.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03+45.02.04.04) *) A)

45.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

Prefinanțare

45.02.04.03

Corecții financiare

45.02.04.04

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.02) *)

45.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03+45.02.07.04) *)

45.02.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

Prefinanțare

45.02.07.03

Corecții financiare

45.02.07.04

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03+45.02.08.04)*)

45.02.08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

Prefinanțare

45.02.08.03

Corecții financiare

45.02.08.04

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03+45.02.15.04) *)

45.02.15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

Prefinanțare

45.02.15.03

Corecții financiare

45.02.15.04

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03+45.02.16.04) *)

45.02.16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

Prefinanțare

45.02.16.03

Corecții financiare

45.02.16.04

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03+45.02.17.04) *)

45.02.17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

Prefinanțare

45.02.17.03

Corecții financiare

45.02.17.04

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03+45.02.18.04) *)

45.02.18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

Prefinanțare

45.02.18.03

Corecții financiare

45.02.18.04

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02+45.02.19.04) *)

45.02.19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

Corecții financiare

45.02.19.04

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03+45.02.20.04) *)

45.02.20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

Prefinanțare

45.02.20.03

Corecții financiare

45.02.20.04

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03+45.02.21.04) *)

45.02.21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

Prefinanțare

45.02.21.03

Corecții financiare

45.02.21.04

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12)

48.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)

48.02.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

Prefinanțare

48.02.01.03

Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)

48.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

Prefinanțare

48.02.02.03

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.02.03.01+48.02.03.02+48.02.03.03)

48.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.03.02

Prefinanțare

48.02.03.03

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod

48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)

48.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.04.02

Prefinanțare

48.02.04.03

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod

48.02.05.01+48.02.05.02+48.02.05.03)

48.02.05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.05.02

Prefinanțare

48.02.05.03

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod 48.02.11.01+48.02.11.02+48.02.11.03)

48.02.11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.11.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.11.02

Prefinanțare

48.02.11.03

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.02.12.01+48.02.12.02+48.02.12.03)

48.02.12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.12.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.12.02

Prefinanțare

48.02.12.03

T) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

***) Se utilizează de beneficiarii FEN ( perioada de programare bugetară a UE 2007-2013) care au depus cereri de rambursare până la 31.12.2015

****) Se utilizează de beneficiarii FEN din perioada de programare bugetară a UE 2014-2020

A) Se completează de către beneficiarii FEN (PNDR 2007-2013) măsura 322și 125 reevaluat cu finalizare 2017

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa I

- mii lei -

2021

1.210.052,00

684.632,00

1.138.878,00

828.112,00

451.796,00

0,00

0,00

0,00

451.796,00

0,00

0,00

0,00

451.796,00

342.218,00

109.578,00

0,00

0,00

0,00

138.536,00

138.536,00

120.872,00

31.922,00

88.950,00

12.454,00

3.702,00

8.752,00

0,00

4.168,00

1.042,00

230.564,00

185.497,00

0,00

185.497,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

782,00

782,00

0,00

44.285,00

30.739,00

16.986,00

13.753,00

13.546,00

0,00

7.216,00

7.216,00

7.216,00

310.766,00

4.687,00

4.687,00

0,00

4.687,00

4.687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

306.079,00

5,00

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

2.465,00

2.397,00

68,00

31.260,00

31.260,00

31.260,00

0,00

0,00

0,00

3.595,00

104,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

834,00

0,00

834,00

2.657,00

268.754,00

0,00

134.377,00

134.377,00

0,00

0,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71.169,00

71.169,00

63.875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,00

58.352,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.294,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.073.065,00

684.627,00

1.004.501,00

828.112,00

451.796,00

0,00

0,00

451.796,00

0,00

451.796,00

342.218,00

109.578,00

0,00

0,00

138.536,00

138.536,00

120.872,00

31.922,00

88.950,00

12.454,00

3.702,00

8.752,00

4.168,00

1.042,00

230.564,00

185.497,00

185.497,00

0,00

0,00

782,00

782,00

44.285,00

30.739,00

16.986,00

13.753,00

13.546,00

7.216,00

7.216,00

7.216,00

176.389,00

4.687,00

4.687,00

4.687,00

4.687,00

0,00

0,00

171.702,00

5,00

3,00

2,00

2.465,00

2.397,00

68,00

31.260,00

31.260,00

31.260,00

3.595,00

104,00

834,00

834,00

2.657,00

134.377,00

134.377,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.564,00

68.564,00

61.270,00

58.352,00

2.918,00

0,00

7.294,00

7.294,00

136.987,00

-185.492,00

134.377,00

134.377,00

134.377,00

0,00

0,00

134.377,00

134.377,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.605,00

2.605,00

2.605,00

0,00

0,00

2.605,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular:| 11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2.019

2.020

2.021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

910.104

40.185

395.200

238.846

154.050

122.008

1.023.565

1.070.632

1.113.919

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

117.344

809

37.709

33.958

26.989

18.688

133.620

140.656

147.163

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.504

108.347

113.767

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.504

108.347

113.767

Autorități executive

51.02.01.03

92.598

809

31.960

27.676

20.524

12.438

102.504

108.347

113.767

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

17.051

17.442

17.786

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

10.550

10.570

10.570

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

6.501

6.872

7.216

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

0

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

38.650

0

16.000

8.752

7.102

6.796

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

500

0

174

116

110

100

670

710

746

Din total capitol:

| Aparare naționala

60.02.02

500

0

174

116

110

100

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.150

0

15.826

8.636

6.992

6.696

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

| Politie locala

61.02.03.04

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

200

0

95

50

33

22

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

490.657

22.713

232.080

129.013

80.995

48.569

621.537

646.266

668.865

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

159.282

13.265

89.147

36.265

19.258

14.612

310.030

327.699

344.097

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

86.402

5.822

55.995

17.499

8.336

4.572

141.298

149.350

156.822

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

37.167

3.256

23.827

7.308

4.007

2.025

74.161

78.389

82.312

Învatamânt primar

65.02.03.02

49.235

2.566

32.168

10.191

4.329

2.547

67.137

70.961

74.510

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

43.431

7.098

22.891

10.986

5.690

3.864

145.458

153.749

161.442

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

21.717

3.605

11.193

5.944

3.012

1.568

70.445

74.462

78.188

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

21.714

3.493

11.698

5.042

2.678

2.296

75.008

79.282

83.249

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

5

5

5

Învatamânt postliceal

65.02.05

150

0

64

39

26

21

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

2.031

345

1.253

478

156

144

10.379

10.972

11.523

|Învatamânt special

65.02.07.04

2.031

345

1.253

478

156

144

10.379

10.972

11.523

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

14.145

0

5.559

4.017

1.804

2.765

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

14.145

5.559

4.017

1.804

2.765

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

0

3.385

3.246

3.246

3.246

7.411

7.833

8.225

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

96.827

2.912

39.889

21.429

19.131

16.378

117.387

124.079

130.280

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

79.827

2.912

36.323

15.971

14.639

12.894

99.748

105.435

110.704

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

79.827

2.912

36.323

15.971

14.639

12.894

99.748

105.435

110.704

Servicii religioase

67.02.06

4.000

0

800

1.500

1.200

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

0

2.766

3.958

3.292

2.984

14.851

15.697

16.482

Asigurari si asistenta sociala

68.02

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

234.548

6.536

103.044

71.319

42.606

17.579

194.120

194.488

194.488

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.200

1.739

5.426

3.457

2.493

1.824

14.161

14.188

14.188

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

54.138

54.241

54.241

[Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

54.138

54.241

54.241

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.402

1.578

14.155

9.972

4.545

2.730

35.085

35.151

35.151

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

34.499

554

20.899

6.370

4.820

2.410

21.949

21.991

21.991

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

13.065

90

4.628

2.823

2.872

2.742

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

800

800

600

0

1.372

1.374

1.374

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

800

800

600

0

1.372

1.374

1.374

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

72.135

1.564

28.351

21.491

16.005

6.288

67.415

67.543

67.543

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

72.135

1.564

28.351

21.491

16.005

6.288

67.415

67.543

67.543

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI

APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

90.032

71

27.991

28.662

11.037

22.342

89.103

94.183

98.889

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

23.796

0

14.170

5.815

2.610

1.201

12.697

13.421

14.091

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

596

0

570

15

10

1

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

23.200

0

13.600

5.800

2.600

1.200

12.349

13.053

13.705

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

66.120

71

13.721

22.838

8.423

21.138

75.810

80.132

84.136

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

101.012

16.443

35.747

25.113

20.101

20.051

106.805

112.894

118.539

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.012

0

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatori

83.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

72.409

149

45.673

13.348

7.826

5.562

34.768

36.748

38.584

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

49.02 SF

746.068

38.424

275.041

213.480

142.158

115.389

951.301

994.393

1.033.996

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

109.330

362

31.409

32.803

26.556

18.562

124.620

131.145

137.177

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.504

98.836

103.781

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.504

98.836

103.781

Autorități executive

51.02.01.03

84.584

362

25.660

26.521

20.091

12.312

93.504

98.836

103.781

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

6.800

0

1.694

1.745

1.750

1.611

17.051

17.442

17.786

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

10.550

10.570

10.570

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

6.800

1.694

1.745

1.750

1.611

6.501

6.872

7.216

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17.946

4.055

4.537

4.715

4.639

14.065

14.867

15.610

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

60.02+61.02)

59.02

38.450

0

15.890

8.712

7.067

6.781

37.732

39.885

41.879

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

400

0

124

96

90

90

670

710

746

Din total capitol:

| Aparare naționala

60.02.02

400

124

96

90

90

670

710

746

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

38.050

0

15.766

8.616

6.977

6.691

37.062

39.175

41.133

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

37.950

0

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

| Politie locala

61.02.03.04

37.950

15.731

8.586

6.959

6.674

37.017

39.127

41.083

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

35

30

18

17

45

48

50

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

419.204

21.399

173.612

121.484

77.502

46.606

595.995

619.412

640.796

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

120.596

12.588

56.385

32.169

18.311

13.731

302.143

319.363

335.342

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

50.059

5.424

25.044

13.922

7.395

3.698

135.571

143.296

150.464

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

26.623

2.954

14.685

6.619

3.641

1.678

71.652

75.736

79.525

Învatamânt primar

65.02.03.02

23.436

2.470

10.359

7.303

3.754

2.020

63.919

67.560

70.939

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

41.328

6.819

21.320

10.467

5.684

3.857

143.307

151.477

159.055

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

20.535

3.328

10.514

5.454

3.006

1.561

69.438

73.398

77.070

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

20.793

3.491

10.806

5.013

2.678

2.296

73.864

78.074

81.980

|lnvatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

5

5

5

Învatamânt postliceal

65.02.05

150

64

39

26

21

1.786

1.887

1.981

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

1.791

345

1.013

478

156

144

10.370

10.962

11.513

|Învatamânt special

65.02.07.04

1.791

345

1.013

478

156

144

10.370

10.962

11.513

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

14.145

0

5.559

4.017

1.804

2.765

3.698

3.908

4.104

Școală după școală

65.02.12.01

14.145

5.559

4.017

1.804

2.765

3.698

3.908

4.104

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

13.123

3.385

3.246

3.246

3.246

7.411

7.833

8.225

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

79.265

2.589

29.388

17.996

16.585

15.296

102.316

108.149

113.554

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

62.265

2.589

25.822

12.538

12.093

11.812

84.677

89.505

93.978

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

62.265

2.589

25.822

12.538

12.093

11.812

84.677

89.505

93.978

Servicii religioase

67.02.06

4.000

800

1.500

1.200

500

2.788

2.947

3.094

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

13.000

2.766

3.958

3.292

2.984

14.851

15.697

16.482

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

219.343

6.222

87.839

71.319

42.606

17.579

191.536

191.900

191.900

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13.128

1.739

5.354

3.457

2.493

1.824

14.102

14.129

14.129

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

54.138

54.241

54.241

| Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

68.047

559

28.785

26.406

11.271

1.585

54.138

54.241

54.241

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

31.063

1.264

13.816

9.972

4.545

2.730

34.356

34.421

34.421

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

24.784

554

11.184

6.370

4.820

2.410

21.759

21.801

21.801

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

12.065

90

3.628

2.823

2.872

2.742

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

2.200

452

800

800

600

0

1.372

1.374

1.374

Ajutor social

68.02.15.01

2.200

452

800

800

600

0

1.372

1.374

1.374

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

68.056

1.564

24.272

21.491

16.005

6.288

65.809

65.934

65.934

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

68.056

1.564

24.272

21.491

16.005

6.288

65.809

65.934

65.934

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

65.644

71

13.305

22.798

8.413

21.128

74.979

79.253

83.212

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

65.644

71

13.305

22.798

8.413

21.128

74.979

79.253

83.212

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Salubritate

74.02.05.01

100.000

16.443

35.000

25.000

20.000

20.000

102.592

108.440

113.862

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

13.440

149

5.825

2.683

2.620

2.312

15.383

16.258

17.070

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.01+ 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

164.036

1.761

120.159

25.366

11.892

6.619

72.264

76.239

79.923

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.000

9.511

9.986

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.000

9.511

9.986

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.000

9.511

9.986

(Autorități executive

51.02.01.03

8.014

447

6.300

1.155

433

126

9.000

9.511

9.986

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

200

0

110

40

35

15

0

0

0

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

100

0

50

20

20

10

0

0

0

Din total capitol:

| Aparare naționala

60.02.02

100

50

20

20

10

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

100

0

60

20

15

5

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

100

60

20

15

5

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

71.453

1.314

58.468

7.529

3.493

1.963

25.542

26.854

28.069

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)

65.02

38.686

677

32.762

4.096

947

881

7.887

8.336

8.755

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

36.343

398

30.951

3.577

941

874

5.727

6.054

6.358

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

10.544

302

9.142

689

366

347

2.509

2.653

2.787

Învatamânt primar

65.02.03.02

25.799

96

21.809

2.888

575

527

3.218

3.401

3.571

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

2.103

279

1.571

519

6

7

2.151

2.272

2.387

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1.182

277

679

490

6

7

1.007

1.064

1.118

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

921

2

892

29

0

0

1.144

1.208

1.269

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

240

0

240

0

0

0

9

10

10

|Învatamânt special

65.02.07.04

240

240

0

0

9

10

10

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Servicii educaționale complementare (cod 65.02.12.01)

65.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Școală după școală

65.02.12.01

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.071

15.930

16.726

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.071

15.930

16.726

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

17.562

323

10.501

3.433

2.546

1.082

15.071

15.930

16.726

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

15.205

314

15.205

0

0

0

2.584

2.588

2.588

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

72

72

0

0

59

59

59

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

[Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

339

314

339

0

0

0

729

730

730

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

9.715

9.715

0

0

0

190

190

190

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

1.000

1.000

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

4.079

0

4.079

0

0

0

1.606

1.609

1.609

|Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

4.079

4.079

0

0

0

1.606

1.609

1.609

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

24.388

0

14.686

5.864

2.624

1.214

14.124

14.930

15.677

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

23.796

0

14.170

5.815

2.610

1.201

12.697

13.421

14.091

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

596

570

15

10

1

348

368

386

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

23.200

13.600

5.800

2.600

1.200

12.349

13.053

13.705

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

116

0

100

9

4

3

596

630

662

Alimentare cu apa

70.02.05.01

116

100

9

4

3

596

630

662

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

476

416

40

10

10

831

879

924

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)

74.02

1.012

0

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

1.012

747

113

101

51

4.213

4.454

4.677

Alte servicii în domeniul protecției mediului

74.02.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Masuri active pentru combaterea șomajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

58.969

0

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

58.969

39.848

10.665

5.206

3.250

19.385

20.490

21.514

Transport aerian (cod 84.02.06.01+84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi

84.02.06.01

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:_

Anexa II


Formular:

11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2018 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2019-2021 - VENITURI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2018

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2019

2020

2021

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)

00.01

141.855

54.547

36.026

27.053

24.229

55.223

55.821

56.345

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

74.105

28.838

19.599

13.697

11.971

53.716

54.314

54.838

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

74.105

28.838

19.599

13.697

11.971

53.716

54.314

54.838

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.965

1.271

1.052

783

859

3.678

3.698

3.720

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.965

1.271

1.052

783

859

3.678

3.698

3.720

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.660

1.227

986

668

779

3.673

3.693

3.715

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.660

1.227

986

668

779

3.673

3.693

3.715

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

300

40

65

115

80

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5

4

1

0

0

5

5

5

Venituri din dobanzi (cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

70.140

27.567

18.547

12.914

11.112

50.038

50.616

51.118

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17

+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

60.724

23.271

16.728

11.927

8.798

43.030

43.608

44.110

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851

290

262

146

153

854

856

859

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515

65

150

150

150

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140

470

345

165

160

0

0

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

21.063

6.006

5.675

4.235

5.147

21.087

21.113

21.142

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

30

30

0

0

0

30

30

30

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume

alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

37.125

16.410

10.296

7.231

3.188

21.054

21.604

22.074

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

8.866

3.942

1.709

946

2.269

7.008

7.008

7.008

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.10.32.02+36.10.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866

3.942

1.709

946

2.269

7.008

7.008

7.008

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

550

354

110

41

45

0

0

0

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

550

354

110

41

45

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-6.137

-4.129

-1.885

-113

-10

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.137

4.129

1.885

113

10

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte o

perațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

67.750

25.709

16.427

13.356

12.258

1.507

1.507

1.507

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

67.750

25.709

16.427

13.356

12.258

1.507

1.507

1.507

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

pSousmtaedpe

riamrei*te**d)e institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial

din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+

43.10.19+43.10.31)

43.10

67.750

25.709

16.427

13.356

12.258

1.507

1.507

1.507

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

65.754

23.713

16.427

13.356

12.258

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor

în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea

reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.996

1.996

0

0

0

1.507

1.507

1.507

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014-2020****)    ’

43.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02 )*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

\ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03+45.10.04.04)*) A)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.02)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+)45.10.07.04*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+ 45.10.15.04)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04)*)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.16.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03+45.10.17.04)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.17.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03+45.10.18.04) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.18.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

1S9u.m01e+p4r5im.1i0te.1î9n. 0c2o+nt4u5l.p10.ț1i9lo.0r 4e)fe*c)tuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.19.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03+45.10.20.04) *)

45.10.20

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.20.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03+45.10.21.04) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.21.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12)

48.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.10.01.01+48.10.01.02+48.10.01.03)

48.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (FSE) (cod 48.10.02.01+48.10.02.02+48.10.02.03)

48.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (FC) (cod 48.10.03.01+48.10.03.02+48.10.03.03)

48.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.10.04.01+48.10.04.02+48.10.04.03)

48.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( FEPAM) (cod 48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03)

48.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (cod

48.10.11.01+48.10.11.02+48.10.11.03)

48.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.11.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (cod 48.10.12.01+48.10.12.02+48.10.12.03)

48.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.12.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.12.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

48.10.12.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

133.722

48.422

34.141

26.940

24.219

54.096

54.694

55.218

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

67.968

24.709

17.714

13.584

11.961

54.096

54.694

55.218

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

67.968

24.709

17.714

13.584

11.961

54.096

54.694

55.218

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

3.965

1.271

1.052

783

859

3.678

3.698

3.720

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

3.965

1.271

1.052

783

859

3.678

3.698

3.720

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

3.660

1.227

986

668

779

3.673

3.693

3.715

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.10.05.30

3.660

1.227

986

668

779

3.673

3.693

3.715

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

300

40

65

115

80

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

5

4

1

5

5

5

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

64.003

23.438

16.662

12.801

11.102

50.418

50.996

51.498

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

60.724

23.271

16.728

11.927

8.798

43.030

43.608

44.110

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

851

290

262

146

153

854

856

859

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

515

65

150

150

150

5

5

5

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1.140

470

345

165

160

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

21.063

6.006

5.675

4.235

5.147

21.087

21.113

21.142

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

30

30

30

30

30

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

37.125

16.410

10.296

7.231

3.188

21.054

21.604

22.074

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0

Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)

36.10

8.866

3.942

1.709

946

2.269

7.008

7.008

7.008

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.03)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.10.32.03

0

0

Alte venituri

36.10.50

8.866

3.942

1.709

946

2.269

7.008

7.008

7.008

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-5.587

-3.775

-1.775

-72

35

380

380

380

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

550

354

110

41

45

380

380

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-6.137

-4.129

-1.885

-113

-10

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă**)

41.10.06

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

65.754

23.713

16.427

13.356

12.258

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

65.754

23.713

16.427

13.356

12.258

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII

(cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

65.754

23.713

16.427

13.356

12.258

0

0

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

65.754

23.713

16.427

13.356

12.258

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10+48.10) - TOTAL

00.01 SD

8.133

6.125

1.885

113

10

1.507

1.507

1.507

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

6.137

4.129

1.885

113

10

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

6.137

4.129

1.885

113

10

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10)

00.14

6.137

4.129

1.885

113

10

0

0

0

Diverse venituri (cod 36.10.32)

36.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod 36.10.32.02)

36.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.10.32.02

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

6.137

4.129

1.885

113

10

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

6.137

4.129

1.885

113

10

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16)

40.10

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

(cod 40.10.15.02)

40.10.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

1.996

1.996

0

0

0

1.507

1.507

1.507

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

1.996

1.996

0

0

0

1.507

1.507

1.507

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62+42.10.70)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN

42.10.39

0

pSousmtaedaelroacraet*e*d*)in bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de

programare 2014-2020****)

42.10.70

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31)

43.10

1.996

1.996

0

0

0

1.507

1.507

1.507

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

1.996

1.996

1.507

1.507

1.507

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din

PNDR 2014-2020 ****)

43.10.31

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.02 ) *)

45.10.01

0

\ Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.02) *)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.02) *)

45.10.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03+45.10.04.04) *) A)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.04.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.02) *)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03+ 45.10.07.04) *)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

\ Corecții financiare

45.10.07.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03+ 45.10.08.04) *)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.08.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03+45.10.15.04) *)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Corecții financiare

45.10.15.04

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03+45.10.16.04) *)

45.10.16