Hotărârea nr. 321/2018

HCL 321 – Hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada G-ral Petre Popovăţ nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind respingerea Planului urbanistic de detaliu - “Strada G-ral Petre Popovăț nr. 57B”, Sector 6. pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33/01.11.2018 al Direcției Generale Arhitect Șef și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, prin care se propune aprobarea unui Plan urbanistic de detaliu - “Strada G-ral Petre Popovăț nr. 57B”, sector 6;

Văzând Avizul Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare Teritoriu a Sectorului 6 nr. 33323/8/9/15.10.2018 și raportul Comisiei nr. 2 de Urbanism, Uucrări Publice și Protecția Mediului a Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând seama de prevederile:

  • - Art. 32 alin. (1) litera d) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordinului ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările ulterioare;

  • - P.U.Z. Coordonator Sector 6 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 278/3 1.10.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) litera e), coroborat cu art. 81 alin. (2) litera i), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge Planul urbanistic de detaliu - “Strada G-ral Petre Popovăț nr. 57B”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 422 m.p., proprietate privată persoană fizică.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Arhitect Șef vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 321

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(3),primarie6.ro