Hotărârea nr. 32/2018

HCL 32 – Proiect de hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reşedinţă de pe raza Sectorului 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 6

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în baza prevederilor Cap. II, Secțiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea H.C.G.M.B. nr. 82/2008;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4)) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 6, astfel: “Pentru locurile în parcările de reședință atribuite până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se va proceda obligatoriu la înlocuirea cu noul contract, până cel târziu la data de 31.12.2018. Beneficiarii locurilor de parcare care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menționată, vor pierde locul de parcare”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017, rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 32

Dată: 30.01.2018