Hotărârea nr. 318/2018

HCL 318 – Hotarare privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6

ISâlZMEKttfliil-l


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


:Șfe


ISO9Q01 1


HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6

nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția

Copilului Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. D/25474/04.12.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Văzând adresa nr. 4858/DGPDC/SM/sz/06.11.2018 a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție înregistrată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu nr. D/21114/12.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) lit. c) și art. 5 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, ale art. 115 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea de Consiliu Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 privind aprobarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6, în sensul că d-na dr. Tobescu Doina Mihaela, reprezentantul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, având calitatea de membru titular în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului sector 6 va fi înlocuită cu dl dr. Adam Cristian, membru titular și d-na dr. Axente Mihaela, membru supleant - reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București, în cadrul Comisiei pentru Protecția Copilului Sector 6

(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 325/19.12.2017 rămân neschimbate.

Art. 2. (1) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Comisia pentru Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor,


prin grija Secretarului Sectorului 6.pentr/i/legalitate


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 318

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a)primarie6.ro