Hotărârea nr. 317/2018

HCL 317 – Hotarare privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local

|jWI2!I3QKte£-3ri


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24384/15.11.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 3 alin. (1) și (2) lit. m), ale art. 5 alin. (7) și cele ale art. 9 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ANEXĂ

ia H.C.L. nr.          l/J /2.

PROIECT

Participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local

Preambul

Cu timpul, prestațiile sociale s-au diversificat și au înregistrat o importantă creștere cantitativă, fără să atingă însă întotdeauna rezultatele așteptate. Astfel, din cauza nivelelor necorelate și insuficiente, prestațiile nu reprezentau un mijloc real de combatere sau prevenire a riscului de excluziune. Acestea erau ineficiente, administrarea lor fiind costisitoare în raport cu beneficiile. Pe de altă parte, sumele acordate acopereau nevoile minime ale traiului zilnic și descurajau orice inițiativă de intrare pe piața muncii.

S-a constatat că asigurarea sustenabilității funcționării serviciilor sociale și a dezvoltării acestora la nivelul comunităților se putea face doar prin partajarea clară a alocării fondurilor din bugetul de stat, bugetul local, contribuția persoanei și/sau a familiei, alte venituri proprii, pentru serviciile și categoriile de beneficiari considerate prioritare.

Trebuie menționat că în luna decembrie 2011 a fost adoptată Legea asistenței sociale (Legea nr.292/2011), care a creat cadrul legal și instituțional unitar și coordonat prin care se stabilesc principiile și regulile generale de acordare a măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de organizare și funcționare a sistemului, în vederea asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea și implementarea politicilor publice sectoriale din domeniul asistenței sociale.

Reglementările cuprinse în noua lege urmăresc să eficentizeze sistemul de asistență socială prin creșterea eficacității măsurilor din domeniu adresate tuturor categoriilor de persoane vulnerabile și să activizeze persoana, implicând-o în programul propriu de recuperare/reabilitare/reinserție socială;

In acest sens, conform art. (4) din Legea nr.292/2011 "Măsurile și acțiunile de asistență socială se realizează astfel încât:

 • d) să contribuie la inserția pe piața muncii a beneficiarilor;

 • e) să prevină și să limiteze orice formă de dependență față de ajutorul acordat de stat sau de comunitate. ”

Totodată, conform prevederilor art. 5, Sistemul național de asistență socială se întemeiază pe valori și principii generale în consens cu noul mers al politicilor sociale care urmăresc responsabilizarea beneficiarilor:

g) '"participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;”

m) "activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial.”

Astfel, conform prevederilor art.6 lit. cc) “procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri și acțiuni multidimensionale din domeniile protecției sociale, ocupării forței de muncă, locuirii, educației, sănătății, informării-comunicării, mobilității, securității, justiției și culturii, destinate combaterii excluziunii sociale și asigurării participării active a persoanelor la toate aspectele economice, sociale, culturale și politice ale societății”',

în concluzie, noua lege a asistenței sociale asigura cadrul legal al participării active a beneficiarului la soluționarea situației dificile în care se află, existând posibilitatea participării acestuia cu o contribuție modică la acordarea serviciilor sociale (art. 60. alin (1) și art. 132. alin f).

JUSTIFICARE

Prin prezentul proiect se urmărește atât o alocare eficientă a fondurilor de la bugetul local, cât și o activizare și o responsabilizare mai mare a categoriilor de persoane care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local, în vederea asigurării independenței acestora.

SCOP

Dezvoltarea capacității de integrare socială prin responsabilizarea categoriilor de persoane care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local în soluționarea situațiilor de dificultate în care se află, limitând astfel orice formă de dependență față de ajutorul acordat și activizarea persoanei prin implicarea acesteia în programul propriu de reabilitare/reinserție socială, conform principiilor noii legislații din domeniul asistenței sociale.

OBIECTIV

Participarea activă a persoanelor care primesc beneficii de asistență socială acordate de la bugetul local la viața comunității, prin prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local.

GRUPURILE ȚINTĂ

 • - tineri peste 18 ani, care părăsesc sistemul de protecție al copilului;

 • - persoane cu venituri mici cu/fără copii în întreținere;

 • - familii monoparentale;

 • - șomeri;

 • - persoane cu handicap;

 • - persoane victime ale violenței domestice;

 • - persoane de etnie rromă;

 • - persoane fără adăpost;

 • - persoane fără venituri;

 • - persoane eliberate din detenție;

 • - persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice;

 • - alte persoane aflate în situații de nevoie socială.

TIPURI DE BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • a) -Ajutoare de urgență prevăzute de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) -Ajutoare financiare pentru suportarea unei părți din datoriile persoanelor marginalizate social față de prestatorii de utilități publice, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale ;

 • c) -Ajutoare financiare pentru plata chiriei unei locuințe, conform prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • d) -Prestații financiare excepționale, conform prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • e) -Cantină socială.

OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

Pentru beneficiile de asistență socială acordate sub formă de prestații financiare sau servicii sociale, una sau mai multe persoane majore apte de muncă din familia beneficiară, are obligația de a presta lunar, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii.

în situația în care persoana are capacitatea de muncă parțial pierdută, prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local se va realiza prin reducerea timpului de lucru, conform legii.

Obligația de a presta activitățile sau lucrările de interes local poate fi transferată altor persoane din familie, în situația în care persoana nominalizată să efectueze respectivele activități se află în incapacitate temporară de muncă sau și-a pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, fapt dovedit medical.

IDENTIFICAREA PERSOANEI APTĂ DE MUNCĂ

Prin persoană aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are vârsta cuprinsă între 18 ani și vârsta standard de pensionare;

 • b) nu urmează o formă de învățământ cursuri de zi prevăzută de lege;

 • c) are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare, care o fac aptă pentru prestarea unei munci (incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii).

Identificarea persoanei aptă de muncă care va presta acțiuni sau lucrări de interes local sau care va participară la cursuri de formare profesională în vederea reinserției sociale, se va realiza în urma informațiilor furnizate de persoana singură/familie în cuprinsul anchetei sociale întocmită de către reprezentanții serviciilor din cadrul DGASPC Sector 6 și a documentelor justificative depuse (persoana este luată în evidența Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea identificării unui loc de muncă), pentru stabilirea eligibilității la acordarea de beneficii de asistență socială de la bugetul local.

Incapacitatea temporară de muncă a persoanei se dovedește cu următoarele documente: -bilet ieșire din spital:

-adeverință medicală emisă de medicul de familie sau după caz, de medicul specialist.

Pierderea totală sau parțială a capacității de muncă a persoanei se dovedește cu următoarele documente:

-decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

-certificatul medical de constatare a capacității de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei județene de pensii și alte drepturi de asigurări sociale pentru persoanele cu afecțiuni cronice invalidante și care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

Fac excepții persoanele apte de muncă care se află într-una din următoarele situații:

-asigură creșterea și îngrijirea unuia sau a mai multor copii în vârstă de până la 3 ani sau până la 5 ani (care nu urmează o formă de învățământ preșcolară) și până la 18 ani, în cazul copilului cu handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului.

-asigură îngrijirea uneia sau a mai multor persoane cu handicap grav ori accentuat sau persoane vârstnice dependente, care nu beneficiază de asistent personal sau îngrijitor la domiciliu.

-participă la un program de pregătire profesională (cursuri de formare profesională, stagiatură, voluntariat în vederea definitivării pregătirii profesionale).

-este încadrată în muncă.

-este pensionară.

STABILIREA NUMĂRULUI ORELOR DE MUNCĂ ȘI A ZILELOR DE LUCRU

Formula de calcul al numărului de ore este următoarea:

social

Salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată

Numărul de ore aferente salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (166,66 pentru anul 2018) și salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată (1900 lei pentru anul 2018) sunt aprobate anual prin hotărâre a Guvernului.

Numărul zilelor de lucru, limitate la norma lunară de 21,25, se stabilește prin împărțirea orelor de muncă calculate la 8 ore/zi. Fracțiile se întregesc în plus.

Exemplu de calcul al numărului de ore/lună pentru anul 2018, pentru ajutorul financiar pentru plata chiriei:

166,66*900/1900 = 78,9 ore;

Exemplu de calcul al zilelor de lucru/lună pentru anul 2018:

79/8 = 10 zile

Notă: Persoana aptă de muncă, care a obținut beneficii sociale acordate de la bugetul local, își va îndeplini obligația de a presta acțiuni și lucrări de interes local începând cu luna următoare emiterii dispoziției de acordare a ajutorului, conform fișei de calcul întocmită.

Acestă obligație de a presta acțiuni și lucrări de interes local va înceta cu luna încetării dreptului la beneficiul/serviciul social acordat de la bugetul local, iar în situația în care motivul încetării este cel de neîndeplinire a obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local, orele de muncă neefectuate pentru beneficiul obținut în luna anterioară încetării dreptului vor fi considerate ore de muncă restante.

Pentru serviciul social tip cantina socială, la stabilirea numărului de ore de lucrări sau acțiuni de interes local ce trebuie efectuate de către persoana aptă de muncă din familia beneficiară, nu vor fi luate în calcul următoarele categorii de persoane:

-copiii în vârstă de până la 18 ani, care urmează o formă de învățământ și copiii în vârstă de până la 26 de ani. în situația în care aceștia își continuă studiile;

-pensionarii sau persoanele care au împlinit vârsta legală de pensionare;

-persoanele cu handicap accentuat sau grav;

-persoanele cu capacitate de muncă pierdută;

-persoanele angajate sau care urmează un curs de formare profesională.

Aceste categorii de persoane nu vor fi afectate de măsura încetării acestui serviciu social.

ÎNCETAREA DREPTULUI

Neprezentarea persoanei aptă de muncă, după convocarea transmisă prin poștă, sau refuzul, în scris sau verbal, nejustificat de a presta acțiuni și lucrări de interes local conduce la încetarea acordării beneficiilor/serviciillor de asistență socială menționate în prezentul proiect, cu luna următoare constatării refuzului;

Totodată, persoana singură/familia care a beneficiat de serviciul/beneficiul social acordat de la bugetul local și care figurează cu ore restanțe privind neîndeplinirea obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local în ultimii 3 ani, nu va mai putea accesa niciun alt tip de beneficiu acordat de la bugetul local, fără a-și îndeplini obligația de a efectua orele de muncă restante.

DOMENII DE ACTIVITATE

-acțiuni de curățenie, întreținere și amenajare a spațiilor din cadrul și în jurul unităților sociale din subordinea DGASPC Sector 6 sau organismelor neguvemamentale aflate în parteneriat cu DGASPC Sector 6 (strângerea resturilor vegetale; degajarea terenurilor de resturi vegetale,

crengi hârtii, plastice; săparea și aerarea solului; lucrări de dezăpezire a aleilor și de împrăștiere a materialelor antiderapante).

-orice alte activități cu caracter temporar, solicitate în cadrul unităților sociale din subordinea DGASPC Sector 6 sau organismelor neguvemamentale aflate în parteneriat cu DGASPC Sector 6 (descărcare/încărcare produse alimentare în cadrul POAD, etc.).

Activități realizate în colaborare cu Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6:

-asigurarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi situate pe raza sectorului 6: strângerea resturilor vegetale, degajarea terenurilor de resturi vegetale, crengi, hârtii, plastice, săparea/aerarea solului, lucrări de deszăpezire a aleilor și de împrăștiere a materialelor antiderapante;

-asigurarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi situate pe raza sectorului 6: săparea/aerarea solului, curățarea spațiilor verzi, adunarea resturilor vegetale în grămezi și încărcatul acestora în mijlocul de transport.

RESPONSABILI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI ȘI ACTIVITÂȚIILE DESFĂȘURATE

Identificarea persoanelor care fac parte din grupul țintă, precum și transmiterea acestora către Biroul Solidaritate Comunitară, cad în sarcina serviciilor desemnate din cadrul DGASPC Sector 6 din rândul cărora provin beneficiarii, prin intermediul resposabililor de caz.

Procedurile de lucru și atribuțiile specifice de punere în aplicare a prevederilor prezentei hotârări cad în sarcina Biroului Solidaritate Comunitară și a serviciilor din rândul cărora provin beneficiarii.

A. Activități desfășurate de serviciile care acordă beneficiile de asistentă

9                     9                                                                                                                                                                  9

socială:

-Informare solicitant - la sediul instituției sau la efectuarea anchetei sociale - prin care ia la cunoștință că în situația în care devine beneficiar al tipurilor de beneficii de asistență socială menționate acordate de la bugetul local, se obligă să presteze acțiuni sau lucrări de interes local;

-Identificarea persoanei aptă de muncă care va presta acțiuni sau lucrări de interes local, după caz, și obținerea consimțământului scris;

-Transmiterea lunară a listei cu persoanele apte de muncă către Biroul Solidaritate Socială, însoțită de următoarele documente referitoare la persoana aptă de muncă: copie act identitate, copie dispoziție de acordare a beneficiului social acordat de la bugetul local, copie adeverință ALOFM.

-Solicitare de informații cu privire la situația persoanei singure/familiei care solicită un serviciu/beneficiu social aflat în lista prevăzută în prezenta hotărâre, de îndeplinire sau neîndeplinire a obligației de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local.

B. Activități desfășurate de Biroul Solidaritate Comunitară:

9                    9

-întocmire Plan anual de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de beneficii de asistență socială de către DGASPC Sector 6 și ADPDU Sector 6;

-Primire liste cu persoanele apte de muncă;

-întocmire dosar pentru fiecare persoană aptă de muncă;

-întocmirea fișei de calcul al numărului de ore ce urmează a fi prestate de persoană;

-Convocarea în scris a persoanei aptă de muncă, solicitându-i acesteia prezentarea la sediul Biroul Solidaritate Comunitară în termen de 3 zile, de la luarea la cunoștință^

-La momentul prezentării persoanei apte de muncă la Biroul Solidaritate Socială aceasta va fi înștiințată în scris cu privire la acțiunile sau lucrările de interes local și locațiile desfășurării activităților, locația unde se va prezenta pentru prestarea de acțiuni sau lucrări de interes local, precum și cu privire la numărul de ore ce va trebui efectuat.

-Efectuarea demersurilor pentru desfășurarea acțiunilor de interes local de către persoanele apte de muncă;

-în situația în care persoana aptă de muncă, ulterior raportării, se va angaja, se va înscrie la un curs de formare profesională, va obține un certificat medical care atestă incapacitatea de muncă datorită stării de sănătate ori o adeverința/scri soare medicală în acest sens, sau se va constata incapacitatea obiectivă a acesteia de a efectua acțiuni sau lucrări de interes local, aceasta va fi absolvită de prestarea orelor de muncă în folosul comunității, iar responsabilul de caz, în baza unuia dintre documentele care atestă situațiile menționate, va întocmi un referat prin care respectivul beneficiar va fi absolvit de obligația de a presta acțiuni de interes local.

-Informarea serviciilor care au raportat persoanele apte de muncă cu privire la îndeplinirea/neîndeplinirea obligației acestuia de a efectua acțiuni de interes local.

-Actualizare bază de date cu persoanele apte de muncă raportate către Biroul Solidaritate Comunitară.

 • A. în situația în care persoana aptă de muncă își va desfășura activitatea la sediul DGASPC Sector 6:

-Un reprezentant al Biroului Solidaritate Comunitară se va prezenta împreună cu beneficiarul la Serviciul Prevenire și Protecția Muncii în vederea efectuării protecției muncii, o copie a fișei de protecția muncii fiind atașată la dosarul beneficiarului;

-însoțirea, după caz, a beneficiarului la sediul instituției unde acesta urmează a presta acțiuni sau lucrări de interes local.

-Emiterea pontajului de către conducătorul unității sociale unde persoana aptă de muncă și-a desfășurat acțiunile sau lucrările de interes local solicitate.

 • B. în situația în care persoana aptă de muncă va presta acțiuni sau lucrări de interes local în locațiile în care A.D.P.D.U. Sector 6 își desfășoară activitatea:

-la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna următoare, D.G.A.S.P.C. Sector 6 va transmite către A.D.P.D.U. Sector 6 situația cu privire la persoanele apte de muncă și numărul de ore de muncă în folosul comunității, ce trebuie efectuate în toate locațiile în care A.D.P.D.U. Sector 6 își desfășoară activitatea, prin prestarea de activități în baza Planului de acțiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001, aprobat anual prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art.6 alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-la sfârșitul fiecărei luni, pentru luna în curs, A.D.P.D.U Sector 6 va informa, în scris, D.G.A.S.P.C. Sector 6 cu privire la persoanele care și-au îndeplinit obligația de a presta acțiuni sau lucrări de interes local.

Biroul Solidaritate Socială va colabora cu toate serviciile care acordă serviciile/beneficiile sociale menționate în prezentul proiect de hotărâre în baza procedurilor operaționale elaborate în comun.

DIRECTOR GENERAL, GABRIELA SCȚl^UȚZ


L --<A

PRESEDțNTE DE ȘEDINȚA,

TMrtHJ        T J

iu' A A'

7