Hotărârea nr. 315/2018

HCL 315 – Hotarare privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilităţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, în anul 2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2019

Văzând Raportul de specialitate nr. D/24344/15.11.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

  • - H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 - 2018;

  • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

  • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Prevederile art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

  • - Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități;

  • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Referatul înregistrat cu nr. D/23398/01.11.2018 privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2019;

  • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă costul mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități în cuantum de 1875 lei/persoană asistată, în anul 2019, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 315

Data: 18.12.2018

ANEXĂ


la H.C.L. S6 Nr.

Cost mediu lunar beneficiar de servicii sociale in

Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități

Nr. Crt.

Tipul de cheltuială

Suma lunară/beneficiar (lei)

1.

Hrană

254

2.

Materiale sanitare și medicamente

-

3.

Cheltuieli de întreținere si gospodărie

293

4.

Obiecte de inventar de mică valoare și de scurtă durată

150

5.

Alte cheltuieli

100

6.

Echipament si cazarmament

-

7.

Cheltuieli de personal

1078

Total cheltuieli

1875

Costuri prezentate de personalul de specialitate al Serviciului Contabilitate din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

DIRECTOR GENERAL,


GABRIELA SC

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

F