Hotărârea nr. 313/2018

HCL 313 – Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcţiune şi exploatare a parcărilor de reşedinţă în Sectorul 6 şi a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reşedinţă pe domeniul public al Subunităţii Administrativ Teritoriale Sector 6 – Bucureşti

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6■■■■

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință în Sectorul 6 și a modelului Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reședință pe domeniul public al Subunității Administrativ Teritoriale Sector 6 - București

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14153/12.11.2018 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

In baza prevederilor Cap. II, Secțiunea 1 din Anexa nr. 3 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 124/2008 modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009 privind aprobarea strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 82/2008;

Având în vedere prevederile art. 24 alin. (1) din Anexa 1 a H.G. nr. 955/2004 - pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință în Sectorul 6 conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modelul Contractului de ocupare a locurilor publice cu parcare de reședință pe domeniul public al Subunității Administrativ Teritoriale Sector 6 - București conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă modelul de cerere privind atribuirea locului de parcare și modelul de cerere privind renunțarea la locul de parcare, conform Anexelor nr. 3 și 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Contractele încheiate în perioada 01.08.2017 - 31.12.2018 rămân valabile, celelalte contracte urmând a fi înlocuite până cel târziu la data de 31.03.2019. Beneficiarii locurilor de parcare care nu se prezintă să semneze noul contract până la data menționată, vor pierde locul de parcare.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 193/2008, H.C.L. Sector 6 nr. 164/2017 și H.C.L. Sector 6 nr. 32/2018.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ


pent egalitate

Secreta Sectorului 6,

Nr.: 313

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 313/18.12.2018

REGULAMENT

privind activitatea de organizare, punere în funcțiune și exploatare a parcărilor de reședință în Sectorul 6

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare exclusivă asupra unui loc de parcare de reședință, solicitantul, persoană fizică, trebuie să îndeplinească cumulativ și simultan condițiile de eligibilitate prevăzute în H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată și completată cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 61/2009 și prin H.C.L. Sector 6 nr. 128/2013 și H.C.L. Sector 6 nr. 84/2014

Art. 1. Atribuirea locurilor în parcările de reședință se face numai cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 • a) nu se poate aloca mai mult de un loc pentru fiecare apartament;

 • b) se pot atribui numai pentru autoturisme;

 • c) se pot atribui numai persoanelor care domiciliază în imobilul respectiv (Dovada domiciliului se va face în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prin cartea de identitate, cartea electronică de identitate, “cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate);

 • d) se pot atribui numai pentru autoturismele proprietate personală, pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de leasing și pentru autoturismele utilizate în baza unor contracte de comodat (Contractul de comodat trebuie să fie autentificat la notar);

 • e) dovada valabilității inspecției tehnice periodice (ITP).

La emiterea contractului de ocupare a locului de parcare, se va verifica achitarea de către solictant a creanțelor exigibile datorate bugetului local al Sectorului 6 și nu se va emite contractul de parcare, dacă nu sunt achitate aceste creanțe.

în situația în care atribuirea locului de parcare se realizează în baza unui contract de comodat, acesta trebuie să fie autentificat la notar.

Persoanele care beneficiază de prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap precum și reprezentanții legali ai acestora, la cerere, pot beneficia de întâietate în vederea obținerii unui loc de parcare, îndeplinind condițiile cumulative menționate la Art. 1, lit. a) - e).

Criteriul ordinii cronologice a cererilor înregistrate va departaja solicitanții locurilor în cazul în care a fost dispusă sancțiunea rezilierii unilaterale a contractelor/autorizațiilor de parcare pentru neplata tarifului la termen sau pentru care nu a fost reînoit contractul conform H.C.L. Sector 6 nr. 164/2017.

Art. 2. Documentele necesare atribuirii locurilor de parcare:

 • 1) Solicitantul poate să depună la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință următoarele documente:

 • a) cerere tip;

 • b) copie BI/CI;

 • c) copie Certificat de înmatriculare din care să reiasă că autoturismul este înmatriculat în București, conform prevederilor legale în vigoare.

 • d) copie contract de leasing pentru persoana fizică (dacă este cazul);

 • e) copie contract de comodat autentificat la notar pentru autoturismele acordate spre utilizare persoanelor ce au calitatea de comodatari (dacă este cazul);

 • f) copie certificat de încadrare cu grad de handicap locomotor (dacă este cazul);

Toate copiile vor fi semnate de către solicitant cu mențiunea "conform cu originalul”.

 • 2)  Solicitantul locului de parcare, poate fi reprezentat de către o altă persoană prin împuternicire notarială care va fi anexată cererii de atribuire a locului de parcare.

Angajatul de la Serviciul Parcaje de Reședință care înregistrează cererea are obligativitatea verificării și stabilirii dacă solicitantul întrunește sau nu condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare și să aducă la cunoștința solicitantului acest fapt și nu va inregistra cererea dacă solicitantul nu întrunește condițiile cumulative de atribuire.

 • 3) Cererile pot fi înregistrate utilizând și platforma Online dedicată, începând cu prima zi de lucru cu publicul a Serviciului Parcaje de Reședință Sector 6.

Solicitantul va primi un număr de înregistrare a cererii numai dacă întrunește condițiile cumulative de atribuire prevăzute la art. 1 din prezentul regulament și dacă a completat conform cerințelor formularul online. Solicitantul va primi numărul de înregistrare al cererii pe adresa de e-mail indicată în cel mult 10 zile lucrătoare. Locurile de parcare de reședință neplătite, vor fi disponibile spre închiriere solicitanților pe platforma online, în momentul primirii listei persoanelor care nu au achitat taxa de parcare de reședință de la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

în cazul cererii online, solicitantul are obligația respectării cerințelor și a încărcării corespunzătoare a documentelor pe platforma online, nerespectarea acestor pași ducând la respingerea cererii.

Art. 3. Dreptul de folosință

Dreptul de folosință a locului în parcarea de reședință devine transmisibil odată cu schimbarea proprietarului unității locative din imobil, prin întrunirea condițiilor stipulate în art. 9 alin. (2) din H.C.G.M.B. nr. 124/2008, modificată și completată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009, în cel mult 30 de zile de la data la care a intervenit schimbarea de proprietar.

Solicitantul trebuie să aibă adresa de domiciliu din actul de identitate într-un imobil din zona respectivei parcări de reședință. Domiciliul persoanei fizice este acolo unde ea își are locuința statornică sau principală.

Cererea se înregistrează la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință și se onorează, în cazul în care:

 • a) sunt îndeplinite condițiile enumerate mai sus;

 • b) există locuri disponibile în respectiva parcare de reședință;

După parcurgerea procedurii, solicitantul va primi contractul, document care atestă dreptul de utilizare a locului nominalizat în respectiva parcare de reședință, având obligația declarării locului de parcare la D.G.I.T.L. Sector 6 în termen de 30 de zile de la data emiterii contractului de închiriere și achitării taxelor aferente, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal coroborate cu hotărârile anuale de stabilire a nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, în caz contrar contractul de închiriere se declară desființat de drept, iar locul de parcare poate fi atribuit unui alt solicitant.

Art. 4. înființarea parcajelor noi

în cazul în care se propune înființarea unui parcaj de reședință, solicitantul are obligația anexării la cererea-tip și a schițelor cadastrale scara 1:500 și 1:2000 care vor fi relevate de către persoana autorizată spre a fi înregistrate conform cerințelor Comsiei Tehnice de Circulație a Municipiului București, propunerea urmând a fi înaintată spre avizare Comsiei Tehnice de Circulație a Municipiului București.

Criteriul de alocare a unui loc de parcare de reședință se face în funcție de ordinea cronologică a cererilor înregistrate individual la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință, ce urmează a fi dat în folosință, după finalizarea din punct de vedere constructiv a unei parcări de reședință și obținerea avizului favorabil al Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București și realizării marcajului.

Darea în folosință a locurilor din parcarea de reședință prin contract de închiriere se va face la o dată și oră stabilită anterior.

Art. 5. Valabilitatea contractului

închirierea și implicit dreptul de utilizare a locului de parcare au valabilitate pe parcursul unui întreg an calendaristic (1 ianuarie - 31 decembrie).

Prelungirea valabilității contractului de închiriere se face fără alte notificări prin achitarea obligațiilor fiscale, cel târziu la termenele scadente stabilite prin acte normative (H.C.L. nr. 84/2014, H.C.G.M.B. nr. 218/2018, COD FISCAL) și prin întrunirea cumulativă a condițiilor de eligibilitate menționate mai sus.

Depășirea acestui termen de plată se concretizează, indiferent de opinia sau motivația invocată de fostul utilizator, în declararea locului ca fiind disponibil și atribuirea sa altui solicitant.

Utilizatorul care, prin neachitarea obligațiilor fiscale, a pierdut dreptul asupra unui loc de parcare, poate să depună o nouă cerere care va putea fi onorată conform prevederilor de atribuire loc de parcare din prezentul Regulament.

Dispoziții generale:

Obligația și responsabilitatea de a achita obligațiile fiscale, cel târziu până la termenele scadente revine în exclusivitate beneficiarului;

A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință nu are obligația de a atenționa în scris beneficiarii locurilor de parcare referitor la necesitatea achitării tarifului până la data de 31 martie;

Utilizatorul trebuie să respecte toate condițiile cumulative de la acordarea locului de parcare pe toată durata contractului. Neîndeplinirea oricărei condiții duce la rezilierea unilaterală a contractului.

începând cu data de 01 aprilie a fiecărui an, Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 are dreptul de a urmări încasarea tarifulului de parcare, obligația de a redistribui locul devenit vacant altui solicitant și totodată obligația de a informa în scris fostul utilizator asupra faptului că nu mai are dreptul de folosință asupra respectivei locații, în consecință autorizația sau contractul de utilizare a locurilor publice cu parcare de reședință fiind anulată/anulat;

Totodată. Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6, va înștiința D.G.I.T.L. Sector 6 de rezilierea/modificarea contractului.

în cazul persoanelor la care se constată existența unor neconformități (nu se întrunesc condițiile cumulative de alocare a unui loc de parcare stabilit). Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 în temeiul sesizărilor/solicitărilor cetățenilor sau ca urmare a autosesizării, vor întocmi notificări/somații precizând situația evidențiată, solicitând beneficiarilor să se prezinte la sediul Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 pentru a oferi spre verificare (în original) documentele necesare pentru eliminarea/clarificarea neconcordanțelor evidențiate.

în situația în care, beneficiarul unui loc în parcarea de reședință, nu mai deține/utilizează autoturismul proprietate personală, în baza căruia i s-a emis contractul de ocupare a unui loc de parcare, acesta are obligația ca în termen de 30 de zile de la data pierderii dreptului de proprietate/folosință, să se prezinte la A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință, cu documentele autoturismului achiziționat sau utilizat, în cazul constatării după termenul de 30 de zile a neconformității menționate, se va dispune de către Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 rezilierea unilaterală a contractului de ocupare/autorizația de parcare și redistribuirea acestuia unui alt solicitant.

în situația în care, beneficiarul unui loc în parcarea de reședință, nu mai utilizează autoturismul în baza unui contract de comodat sau are în evidentele Serviciului Parcaje de Reședință un comodat cu valabilitate expirată, în baza căruia i s-a emis contractul de ocupare/autorizație de parcare, acesta are obligația ca în termen de 30 de zile de la data expirării valabilității contractului de comodat, să prezinte actul adițional de prelungire sau alt contract de comodat auto, însoțite de talonul autoturismului utilizat cu ITP valabil (în copie și în original), în cazul constatării după termenul de 30 de zile a neconformității menționate, se va dispune de către Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 rezilierea unilaterală a contractului de ocupare/autorizația de parcare și redistribuirea acestuia unui alt solicitant.

în cazul în care beneficiarul unui loc de parcare a decedat, locul de parcare poate fi reatribuit unui alt solicitant după un termen de 30 de zile de la data constatării decesului.

Pentru situația în care se constată încălcări ale prezentului regulament, precum și pentru cazurile în care se constată parcarea autovehiculelor care nu fac parte din categoria autoturisme, Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 va colabora cu Direcția Generală de Poliție Locală Sector 6 în vederea identificării circumstanțelor prin care se încalcă aceaste prevederi.

în cazul solicitării de renunțare la un loc de parcare, se admite înregistrarea și rezilierea contractului/autorizației numai în cazul completării și semnării la Serviciul Parcaje de Reședință din cadrul A.D.P.D.U. Sector 6 a cererii tip de renunțare de către beneficiarul locului de parcare sau împuternicitul acestuia cu procură notarială.

Nr........../.


la H.C.L. Sector 6 nr. 313/18.12.2018


MODEL CONTRACT DE OCUPARE A LOCURILOR PUBLICE CU PARCARE DE REȘEDINȚĂ

PE DOMENIUL PUBLIC AL SUBUNITĂȚII ADMINISTRATIV TERITORIALE SECTOR 6 - BUCUREȘTI

 • I. Părțile Contractului:

Art. 1. ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC și DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6, denumită în continuare A.D.P.D.U. Sector 6 cu sediul în București, Intr. Lt. Av. Caranda nr. 9, Sector 6 reprezentată prin Director General - D-nul................................................, în calitate de

ADMINISTRATOR al domeniului public al Sectorului 6 - București

Și

D-nul/D-na.........................................................CNP....................................................,

cu domiciliul în Str........................................ Nr. ..., Bl........, Sc. ..., Etaj... Ap........,

Sectorul 6, București, în calitate de BENEFICIAR, s-a încheiat astăzi ........................următorul

contract:

 • II. Obiectul Contractului:

Art. 2. Obiectul prezentului contract îl constituie ocuparea de către BENEFICIAR a locului de parcare nr....................,  din parcajul de reședință nr............... aferent imobilului din

Str.............................................................. Nr......., Bl............., Sectorul 6, București, în

conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 124/2008, modificată prin H.C.G.M.B. 61/2009.

 • III. Termenul:

Art. 3. Prezentul contract este valabil de la data semnării până la sfârșitul anului în curs.

Reînnoirea prezentului contract se va face prin plata taxei până la sfârșitul primului trimestru, respectiv 31 martie, al fiecărui an calendaristic și prin întrunirea condițiilor cumulative de atribuire a locului de parcare stabilite de actele normative în vigoare. în caz contrar, prezentul contract încetează de drept și locul de parcare poate fi atribuit altui solicitant, iar debitele restante vor fi recuperate prin serviciile specializate;

art. I.


Prezentul contract va fi anexat rolului fiscal al beneficiarului locului de parcare menționat la

 • IV. Plata

Art. 4. Taxa pentru ocuparea domeniului public datorată de către Beneficiarul locului de parcare, se va stabili prin hotarare a Consiliului General al Municipiului București și se va încasa de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 6 în conformitate cu pct. 3.24 din Anexa nr. 2 din H.C.G.M.B. nr. 429/28.12.2016 - taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședință.

Art. 5. In situația în care cuantumul taxei pentru ocuparea domeniului public se modifică prin acte normative sau prin hotărâre de consiliu, Beneficiarul va achita taxa conform noilor tarife.

 • V. Obligațiile Părților

Art. 6. Obligațiile Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 -București:

 • a) A.D.P.D.U. Sector 6 pune la dispoziția BENEFICIARULUI locul ce urmează a fi utilizat ca parcaj de reședință și va semna împreună cu Beneficiarul prezentul contract;

 • b) Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 va marca corespunzător locurile de parcare și va reface periodic marcajele și indicatoarele de parcare (în funcție de condițiile meteorologice) atunci când este nevoie și unde este necesar;

 • c) în cazul în care spațiul închiriat ca loc de parcare va primi o altă destinație publică, sumele achitate anticipat pentru folosirea locului de parcare, vor fi restituite Beneficiarului de contract, în termen de 30 de zile de la solicitarea scrisă a acestuia de către serviciile specializate ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6

Art. 7. Obligațiile Beneficiarului:

 • a) Să achite la termen taxa de utilizare a locului de parcare; Neplata până la 31 Martie a taxei anuale aferente anului calendaristic respectiv atrage după sine imposibilitatea prelungirii prezentului contract, acesta fiind reziliat de drept începând cu data de 1 Aprilie a anului în curs, locul de parcare devenind disponibil spre a fi redistribuit altui solicitant;

 • b) Beneficiarului îi este interzis să transmită unei terțe persoane sub orice formă dreptul de utilizare al locului de parcare, în caz contrar contractul urmând a fi declarat reziliat de drept;

 • c) Să comunice către A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință orice fel de modificare intervenită în statutul său juridic și/sau în datele de identificare în termen de 30 zile de la producerea modificării; în cazul în care neconformitatea este constatată de către salariații A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință intervine rezilierea unilaterală a prezentului contract, locul de parcare devenind disponibil și putând fi redistribuit altui solicitant;

 • d) în cazul în care Beneficiarul locului de parcare își achiziționează un alt autoturism, schimbă numărul de înmatriculare al autoturismului deținut sau utilizează un alt autoturism în baza unui contract de comodat auto, acesta este obligat să se prezinte în termen de 30 zile la A.D.P.D.U. Sector 6 -Serviciul Parcaje de Reședință, cu documentele autoturismului achiziționat sau utilizat; în situația în care urmare unor reclamații sau a verificărilor realizate de către salariații A.D.P.D.U. Sector 6 - Serviciul Parcaje de Reședință se constată faptul că Beneficiarul nu a adus la cunoștință modificările survenite intervine rezilierea unilaterală a prezentului contract, locul de parcare devenind disponibil și putând fi redistribuit altui solicitant;

 • e) Să întrețină corespunzător spațiul utilizat ca loc de parcare, nu va ridica nici un fel de construcții pe terenul utilizat pentru parcarea autoturismului, în caz contrar fiind răspunzător contravențional, civil sau penal; să nu folosească spațiul ocupat în alte scopuri decât cele stabilite prin prezentul contact;

 • f) Va menține curățenia și nu va depozita produse, mărfuri sau materiale diverse pe locul de parcare și în perioada sezonului rece va avea obligația să deszăpezească locul de parcare;

 • g) Va achita în termen de 30 de zile de la primirea comunicării, orice modificare de taxe pentru locul utilizat ca parcaj de reședință, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • h) Nu va efectua lucrări de reparații complexe generatoare de zgomote, poluare și deșeuri pe locul închiriat, iar reparațiile admise sunt cele urgente și numai pentru autoturismul propriu;

 • i) Va elibera necondiționat locul de parcare în situația efectuării unor lucrări edilitare care necesită ocuparea temporară a spațiului de parcare sau dacă locului i s-a stabilit o altă destinație publică;

 • j) în situația în care terenul, ce face obiectul contractului, va fi revendicat și restituit persoanei îndreptățite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă sau prin Dispoziția Primarului General, să elibereze spațiul ocupat în maxim 3 zile de la data notificării sale de către Administratorul domeniului public.

 • k) în cazul în care Beneficiarul locului de parcare își schimbă domiciliul, vinde autoturismul prevăzut în prezentul contract, va face cunoscut în scris în termen de 15 zile Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea repartizării locului de parcare unui alt solicitant;

 • l) Este interzisă spalarea autoturismului pe locul închiriat și abandonarea autoturismului;

 • m) Să comunice în scris, intenția de a renunța la prezentul contract;

 • n) Să aducă la cunoștința A.D.P.D.U. Sector 6 în termenul cel mai scurt posibil a oricăror probleme sau evenimente nedorite care perturbă zona parcajului și care îi pot produce prejudicii, în caz contrar Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 este absolvită de orice responsabilitate;

 • o) Să respecte întocmai prevederile prezentului contract.

Art. 8. în cazul în care Benefeciarul nu respectă clauzele menționate la art. 7, lit. e), f), h) și j), serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Sector 6 - București vor lua măsura avertizării în scris a Beneficiarului, urmată de aplicarea unei amenzi contravenționale sau, după caz, rezilierea contractului.

 • VI. Încetarea/Rezilierea Contractului

Art. 9. Contractul încetează de drept la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, fără a necesita o notificare prealabilă și nu va opera de drept reînnoirea prezentului contract dacă nu se face plata taxei până la sfârșitul primului trimestru al fiecărui an calendaristic - la data de 31 Martie și dacă beneficiarul nu va întruni condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare stabilite de actele normative în vigoare;

Art. 10. Prezentul contract se poate rezilia prin acordul părților în condițiile prevăzute la art. 7 litera m).

Art. 11. Rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale operează de drept fără îndeplinirea altor formalități și fără a necesita o notificare prealabilă;

Art. 12. Rezilierea unilaterală a contractului din inițiativa A.D.P.D.U. Sector 6 poate fi făcută în cazuri justificate de interes public, pentru motive de utilitate publică, revendicări ale foștilor proprietari sau în cazul în care Benefeciarul nu respectă clauzele menționate la art. 7, lit. c), d) și k), în situația în care locul este destinat persoanelor cu handicap conform Legii nr. 448/2006 — privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în cazul în care autovehiculul are ITP-ul expirat și în situația în care nu îndeplinește condițiile cumulative de atribuire a locului de parcare pe perioada valabilității contractului.

Art. 13. în eventualitatea modificării situației juridice a terenului ca urmare a hotărârii Consiliului General al Municipiului București (proprietarul de drept al terenului) ori a altor acte normative, prezentul contract este de drept și fără nici o formalitate desființat.

Art. 14. în situația în care pe suprafața de teren care face obiectul contractului sau pe suprafețele de teren învecinate cu acesta se vor realiza lucrări aprobate, autorizate și/sau avizate de către Primăria Municipiului București sau Primăria Sector 6 contractul va înceta pe deplin drept la data înștiințării Beneficiarului de către Administratorul domeniului public despre existența acestor lucrări.

 • VII. Forța majora

Art. 15. Orice împrejurare independentă de voința părților, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forță majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluție, cutremur, mari inundații.

 • VIII. Litigii

Art. 16. Părțile convin ca litigiile ce apar din interpretarea și executarea prezentului contract, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, să fie supuse instanțelor judecătorești competente.

 • IX. Legea aplicabilă

Art. 17. Prezentul contract este supus Legii române.

 • X. Alte clauze

Art. 18. Părțile au luat la cunoștință și acceptă în mod expres prevederile prezentului contract.

Art. 19. Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul este de acord ca datele să-i fie prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.

Prelucrarea este înscrisă în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 5125/1 1535 și 13330.

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și are patru pagini, având forță juridică egală.

ADMINISTRATOR

BENEFICIAR


ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

Ș»

DEZVOLTARE URBANĂ SECTOR 6

Director General

Șef Serviciu Parcaje de Reședință


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul (a)_____________________________________cu domiciliul în București,

Str._______________________________________________Nr.______Bloc_______Sc.____________

Etaj________Ap.____Sector 6, posesor/utilizator auto marca_______________________

cu nr. de înmatriculare _________________________________________________, nr.

tel.________________ vă rog să-mi aprobați atribuirea locului de parcare situat în

___________________________________(față, spate, sau lateralul blocului) conform schiței anexate pentru propuneri înființare loc de parcare.

Declar pe propria răspundere că nu mai dețin un alt loc de parcare în perimetrul blocului și nici garaj.

Data


Semnătura

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană


DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)..............................................cu domiciliul în București,

Str........................................................Nr.....Bloc........Sc......Etaj.....Ap.....

Sector 6, vă rog să aprobați scoaterea mea din evidențele Dvs. de pe locul de parcare

Nr........la care renunț începând cu data de.............................deoarece.................

.............................................................................(mutat,vîndut mașina,etc.)

Data,


Semnătura,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,