Hotărârea nr. 312/2018

HCL 312 – Hotarare pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum şi a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum și a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14154/12.11.2018 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Ținând seama de Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile:

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 167/2009 privind aprobarea Programului multianual de investiții pentru „Implementarea a 200 sisteme parcări inteligente verticale”;

Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum și a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING;

H.C.G.M.B. nr. 224/2002 privind exercitarea de către Consiliul Local Sector 6 a atribuțiilor privind bugetul local, împrumuturile, virările de credite și modul de utilizare a rezervei bugetare, contul de încheiere a exercițiului bugetar, stabilirea impozitelor și taxelor locale, a altor taxe speciale, în condițiile legii, precum și organigrama, statul de funcții numărul de personal și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului propriu de specialitate și ale serviciilor publice de interes local;

- Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se completează Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 privind aprobarea modului de atribuire a contractului de închiriere tip, precum și a taxei de închiriere a unui loc pentru parcările supraterane SMART PARKING, completată prin H.C.L. Sector 6 nr. 129/17.06.2010, în sensul că, după Art. 2 , se introduce Art. 2 având următorul cuprins: „Pe perioada lucrărilor de reabilitare/reparații a sistemelor de parcări inteligente verticale deținătorii contractelor de închiriere a unui loc de parcare sunt scutiți de plata taxei de parcare”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 192/2009 rămân nemodificate.

Art. III. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 312

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro