Hotărârea nr. 311/2018

HCL 311 – Hotarare privind aprobarea pentru anul 2019, a Planului de acţiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE privind aprobarea pentru anul 2019, a Planului de acțiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Văzând Raportul de specialitate nr. 14156/12.11.2018 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 5 și nr. 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă pentru anul 2019, Planul de acțiuni de interes local, în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfășurate, sunt prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONTRA pent Secreta


EMNEAZĂ legalitate

1 Sectorului 6,


Nr.: 311

Dată: 18.12.2018BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 311/18.12.2018

PLAN DE ACȚIUNI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2019

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Nr. Crt.

Obiective

Acțiuni și lucrări întreprinse

Termen de realizare

Resurse

1.

Asigurarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei, Militari, Giulești și Crângași

 • - strângerea resturilor vegetale

 • -  degajarea terenurilor de resturi vegetale, crengi, hârtii, plastice

 • - săparea și aerarea solului

 • - lucrări de deszăpezire a aleilor și de împrăștiere a materialelor antiderapante

 • - permanent

 • - permanent

 • - permanent

- sezonul rece

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

2.

Asigurarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei, Militari, Giulești și Crângași

 • - curățarea spațiilor verzi cu grebla, adunarea resturilor vegetale în grămezi și încărcatul acestora în mijlocul de transport

 • - săparea și aerarea solului

 • - permanent

 • - permanent

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Trai an Pană j