Hotărârea nr. 310/2018

HCL 310 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţă, în temeiul Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuință, în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20938/29.10.2018 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, cu modificările ulterioare;

Ținând cont de prevederile art. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată prin Legea nr. 84/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și de cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 187/30.08.2018 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj, în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea de locuințe în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 74/2007, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe în temeiul Ordonanței de Urgență nr. 74/2007, întocmite pentru anul 2019, așa cum se regăsesc în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexa, să nu fie incluși solicitanții care nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces, precum și cei care nu au prezentat documentele necesare evaluării situației, conform dispozițiilor conținute de art. 21 și art. 30 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000.

Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2019, data de la care își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 291/23.11.2017.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 310

Data: 18.12.2018

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 310/18.12.2018

LISTA CU SOLICITANTII PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU

STRUCTURA 1 CAMERĂ

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

NR.

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

K.ARSLI MARIA

38571

12/10/2018

44

2

PROTEASA MARIN

41680

02/12/2013

43

3

NEDELCU CRISTINA ADINA

4860

08/02/2013

41

4

IONESCU NICUȘOR

25610

05/07/2017

38

LISTA CU SOLICITANTII PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

NR.

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

NEDELCU MIHAI

35208

16/11/2009

58

2

NUNU GEORGE-ALEXANDRU

9844

29/03/2011

46

3

IONESCU MARIN

25687

05/07/2017

46

4

NĂSTASE DUMITRIȚA

33495

09/10/2012

45

LISTA CU SOLICITANTII PROVENIȚI DIN LOCUINȚE RETROCEDATE PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

ORD. NUME SI PRENUME


NR.


DATA


PUNCTAJ


PRIOR.


INREG.

1 PĂDUREANU STELIANA


3406     03/02/2011


49


2 DUMITRESCU AMALIA DOLORES 35961    17/11/2011            49