Hotărârea nr. 31/2018

HCL 31 – Hotarare privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcţia de consilier local

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcția de consilier local

Având în vedere Referatul Constatator al Secretarului Sectorului 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Hotărârea Consiliului Local Sector 6 prin care se ia act de încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert din cadrul Consiliului Local Sector 6 și se declară vacant locul de consilier local al acestuia, precum și de procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului Local al Sectorului 6;

Luând în considerare opțiunea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard și confirmarea calității acestuia de membru al Partidului Alianța Liberărilor și Democraților, comunicată Consiliului Local Sector 6 prin adresa înregistrată cu nr. S.T.: 827/28.12.2017;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali;

în temeiul art. 31 alin. (3) și (5) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Vîlceanu Mihai-Eduard candidat pe lista Partidului Alianța Liberărilor și Democraților la alegerile locale din iunie 2016, pe locul rămas vacant, ca urmare a încetării mandatului de consilier local al domnului Stan Robert.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 31

Data: 30.01.2018