Hotărârea nr. 309/2018

HCL 309 – Hotarare privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să primească locuinţe sociale, locuințe fond de stat sau locuinţe de necesitate, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe sociale, locuințe fond de stat sau locuințe de necesitate, în baza Legii locuinței nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20937/29.10.2018 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 188/30.08.2018 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți la repartizarea, în baza Legii nr. 114/1996, a locuințelor din fondul locativ de stat, locuințelor sociale și locuințelor de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2019;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să primească locuințe sociale, locuințe fond de stat sau locuințe de necesitate, în temeiul Legii nr. 114/1996, întocmite pentru anul 2019, așa cum se regăsesc în Anexele nr. 1,2 și 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1,2 și 3, să nu figureze solicitanții care nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces sau care nu au prezentat documentele necesare evaluării situației, conform dispozițiilor conținute de art. 21 și 30 din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000.

Art. 3. în vederea eliberării terenului și urgentării demarării construcției de locuințe pe amplasamentul din Drumul Taberei nr. 7B (Lt. Col. Marinescu Constantin nr. 6), vor beneficia cu prioritate de atribuirea unei locuințe sociale, solicitanții care au domiciliul la adresă și figurează în lista care constituie Anexa nr. 3 la hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2019, data de la care Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 292/23.11.2017, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Traian Pană
CONTRASEMNEAZĂ

pentr

Secretaegalitate

I Sectorului 6,


Nr.: 309

Data: 18.12.2018

BIROUL ASISTENȚĂ TEHNICĂ A CONSILIULUI LOCAL

Calea Plevnei nr. 147-149, tel.: 0376204319/fax:0376204446, www.primarie6.ro, e-mail: prim6(a),primarie6.ro

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 309/18.12.2018

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERA

LOCUINȚE SOCIALE

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

MĂDINCIOIU NICOLINA

49283

30.09.1997

82

2.

MIHĂILESCU DUMITRA

51433

27.10.1997

68

3.

URSEI VICTOR-OCTAVIAN

51478

15.09.1998

60

4.

IARU MARIANA

42766

23.05.2001

54

5.

MIHAIU GABRIELA

38413

28.03.2001

53

6.

DUMITRU CONSTANȚA

53169

07.11.2000

51

7.

MIHAI VASILICA

56749

08.10.2002

50

8.

CORBEANU ELENA

30534

09.01.2002

48

9.

LEMNARU LUCIA

47166

18.06.2002

46

10.

LUCULESCU DOINA-ELENA

40355

04.04.2002

45

11.

SELEA TITU

41553

05.04.2005

45

12.

CIUCULETE DAN-FLORINEL

34646

10.02.2004

44

13.

DUMITRU GHEORGHE

37622

07.03.2002

43

14.

COSTACHE IULIAN

42838

24.05.2001

42

15.

TOMA MARIAN

28893

03.12.2007

42

16.

DRĂGHICI LUCIAN -

CONSTANTIN

36357

24.02.2004

40

17.

ZAIȚ IULIA

50271

20.06.2005

40

18.

MUNTEANU FLORICA

30895

05.10.2011

40

19.

SILIMON NICUȘOR

39

15.01.2009

38

20.

MOISE SILVIU-VICENȚIU

28181

10.09.2009

38

21.

STÎNCARU ARCADIE

17206

22.04.2015

38

22.

CÂMPEAN-HESS AUGUSTIN

DORIN

20373

18.05.2016

38

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

23.

PAȘA AURORA

64039

18.12.2002

37

24.

BRĂDĂȚANIOAN

32077

13.10.2010

37

25.

BĂCĂNARU PETRUȚA-NICOLETA

7288

07.03.2011

37

26.

TORZSA IRMA

30371

29.09.2011

37

27.

VIȘAN HORIA-TUDOR

5980

17.02.2014

37

28.

MATEI IOANA

51797

04.07.2006

36

29.

IONIȚĂ RODICA

6269

30.11.2006

36

30.

ION MARIANA

7132

04.03.2010

36

31.

CARACUDĂ AURORA-DANIELA

32259

14.10.2010

36

32.

BANARI LUCIA

44418

08.11.2016

36

33.

BADEA ION

24515

04.08.2010

35

34.

MANEA MARIOARA

22489

20.07.2011

35

35.

DUMITRU CR1STINA-LAURA

13964

12.04.2018

35

36.

ISCOVICIU ALEXANDRU ANDREI

42316

26.11.2010

33

37.

GRIGORIU ȘTEFANA

39897

06.10.2017

33

38.

GAVRILA GHEORGHE

7489

09.03.2009

32

39.

TOADER ALEXANDRU

34055

05.1 1.2009

32

40.

NEGHINĂ ION

18564

30.05.2013

32

41.

STOICA CORNELIA

27850

18.07.2016

32

42.

VLAD ROJI

55598

03.08.2006

31

43.

TEODORESCU ANDREI

30381

29.09.2011

31

44.

CONEAC ZELIA-MARCELA

33259

25.09.2013

31

45.

POLOJAN DUMITRU

27932

20.07.2014

31

46.

ȚURCANU ȘTEFAN

26916

11.07.2016

31

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

47.

CHIRIAC IULIAN-CONSTANTIN

14639

22.04.2013

30

48.

NUȚÂ GEORGETA

18008

08.05.2014

30

49.

SIMON MIHAI

31750

04.08.2015

30

50.

OLAH ALEXANDRU-GABRIEL

10543

09.03.2016

30

51.

BANȚU BOGHIȚA

37829

25.09.2017

30

52.

NANIA AURELIA

2805

23.10.2006

29

53.

STANCIU ANETA

29187

19.09.2011

29

54.

SIMION ALEXANDRU

10625

20.03.2013

29

55.

MÂINESCU ANDREEA-

GEORGIANA

11942

18.03.2016

29

56.

DOMNU STELA

10067

29.03.2010

28

57.

GURĂU ADRIAN-DANIEL

18821

14.06.2011

28

58.

NICULESCU CĂTĂLINA

DANIELA

8331

01.03.2013

28

59.

PASCARU ELENA

14627

22.04.2013

28

60.

ANDRONIE DUMITRU-

MIHĂIȚĂ

20811

18.06.2013

28

61.

IONIȚĂ TUDORIȚA

50194

17.12.2015

28

62.

IVAȘCU PAULINA

37273

02.10.2018

28

63.

EFTIMIE IONUȚ

14997

12.05.2010

27

64.

MANGLUȚESCU CONSTANTIN

9600

25.03.201 1

27

65.

IOVA ADRIANA-ALEXANDRA

25593

29.07.2013

27

66.

PÂSLARU CRISTINA-ADRIANA

24414

15.06.2015

27

67.

ANGHELINA CLAUDIU-ADRIAN

20386

26.05.2017

27

68.

ANGHEL GEORGIANA-

MĂDĂLINA

28411

30.07.2018

27

69.

DUMAN ELISABETA

38261

24.12.2009

26

70.

BROASCĂ ALIN ALEXANDRU

34871

09.10.2013

26

71.

STANCU FABIAN

36798

24.10.2013

26

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

72.

GHEBA DOCHIA

4179

02.02.2015

26

73.

GHERGHE SILVIU-ANGEL

22469

03.06.2016

26

74.

STAN RODICA

36661

14.09.2016

26

75.

RADU VALENTINA

2316

19.01.2017

26

76.

BÂRGU TATIANA

34642

07.11.2011

25

77.

STÂNESCU GELU

9459

03.03.2015

25

78.

BUZNICEA ROBERT-MIHAI

32147

06.08.2015

25

79.

STANCU DIEGO-JOHNSON

42699

26.10.2015

25

80.

STANCU EUSEBIU

42700

26.10.2015

25

81.

PETRACHE MAURER

15424

11.04.2016

25

82.

POPESCU SIMONA-GABRIELA

17906

28.04.2016

25

83.

CELCAN ELEODOR

38553

28.09.2016

25

84.

CEACÂRU CARMEN-MIHAELA

24467

28.06.2017

25

85.

NEACȘU VASILE

29785

01.08.2017

25

86.

LUNCĂ LINA-IOANA

40716

11.10.2017

25

87.

STOLEA GEORGETA-IOANA

47533

04.12.2017

25

88.

PÎRVU GABRIELA

26836

18.07.2018

25

89.

MANEA IOANA

27007

19.07.2018

25

90.

BOEROIU CRISTIAN-CĂTĂLIN

35139

17.09.2018

25

91.

RAICU GHEORGHE

14626

22.04.2013

24

92.

RADU ANGELA

37250

02.10.2018

24

93.

ROMAN NICOLETA

43600

01.11.2017

23

94.

IACOB LENUȚA

21861

27.05.2015

22

95.

NICA GABRIEL-RĂZVAN

27208

12.07.2016

22

96.

NIȚOI CRISTIAN

31812

27.08.2018

22

97.

GHEORGHE DUMITRU

39409

18.10.2018

22

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

98.

HĂU MIHAI-IONUȚ

18663

31.05.2013

21

99.

POTCOVARU RALIDA-IULICA

21143

31.05.2017

21

100.

CIOBANU ALICE-FLORENTINA

37418

03.10.2018

21

101.

HAJDU MARIA-IREN

39239

28.11.2012

20

102.

MOGÎLDEA RENATA

37131

19.09.2017

20

103.

STAN ADRIAN

45964

20.11.2017

20

104.

ALEXANDRU EMANUELA

48051

06.12.2017

20

105.

MITROI ALEXANDRU-MIHAI

29896

08.08.2018

20

106.

TRIFU CRISTIAN-ALIN

37322

03.10.2018

19

107.

POTCOVARU FLAVIUS-

CRISTINEL

1325

12.01.2017

18

108.

GRIGORE IONUȚ

625

19.01.2018

17

109.

GALAFTIONU DENISA-

ANDREEA

6173

15.02.2018

17

110.

MINCIUNĂ ROXANA

15874

25.04.2018

17

111.

ANTON CEZAR-GABRIEL

39593

19.10.2018

17

112.

HORETH DANIELA

27976

27.07.2018

16

113.

CIUREA LIVIU

28299

30.07.2018

14

114.

SHILLAH COSBY-DANIEL

43412

01.11.2016

13

115.

DINU ȘTEFANIA-GABRIELA

23617

22.06.2018

13

116.

MIREA DANIEL

26385

16.07.2018

12

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1

ROTARU MARIA

52566

13.11.1997

59

2

MARIN DIDI

52683

17.11.1997

54

3

PANTEA NICULINA

56963

29.11.2001

51

4

BURCEA TATIANA

58934

20.12.2001

49

5

MOCANU CONSTANTIN

51113

01.08.2002

49

6

PEPTÂNARIU VASILE

52296

15.12.1999

48

7

TROANĂ LIVIA

34887

12.02.2002

48

8

MIHALACHE TRAIAN

56139

26.01.2001

47

9

LAZĂR CONSTANTIN

30400

06.01.2005

47

10

FIERARU ELENA

59504

04.09.2006

44

11

FLOREA IULIA

7420

18.12.2006

43

12

ENACHE ARGENTINA

11511

06.05.2008

43

13

MEMEȚEL FLORIN

44492

19.11.2014

43

14

GURVINDER ALEXANDRINA

47760

30.05.2006

42

15

CIOBĂNUCĂ SUZANA-LUMINIȚA

13633

03.06.2008

42

16

STAN MARIEA

21309

22.09.2008

41

17

CAZACU(ȘUȚU) MARIANA-

GEORGETA

5134

17.02.2010

40

18

RUSU IULIANA

44087

04.11.2016

39

19

RĂDULESCU DANIELA-RALUCA

23682

22.10.2008

38

20

PIETRIȘ TATIANA-PAULA

33730

29.10.2010

38

21

NASTASIA STELUȚA-CECILIA

23451

29.07.2011

38

22

ȘTEFAN(MARIN) MARIA

40686

11.11.2010

37

23

MĂTUSESCU ADI »

7423

07.03.2011

37

24

MOCANU-MICU RAMONA-

32323

28.09.2012

37

MIHAELA

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

25

PIPERA MIHAELA

50266

27.12.2017

37

26

PREJBEANU MARIAN-CĂTÂLIN

31615

14.10.2009

36

27

ATUDOSIE GIGI

33860

04.11.2009

36

28

ANGHEL FLORENTINA

13399

29.04.2010

36

29

HABĂRĂ ELENA-COSMINA

22409

16.07.2010

36

30

NIȚULESCU SILVIU-ROBERT

15381

03.05.2012

36

31

BADEA CRISTINA-LUIZA-

MARIANA

24938

27.07.2012

36

32

CĂPRARU CARMEN

8405

03.03.2014

36

33

DANCULEA BOGDAN-TONI

15341

07.04.2015

36

34

UDREA GEORGETA

13462

29.03.2016

36

35

RĂDUȚĂ-NEAGU VALENTINA-

ALEXANDRA

31796

15.10.2009

35

36

DUNCAIOAN

6728

02.03.2010

35

37

BURGHELEA MARIAN-OVIDIU

19519

22.06.2010

35

38

ABĂLUȚĂ ONIȚA

35097

11.11.2011

35

39

MARIN NICOLETA

15504

04.05.2012

35

40

DUMITRU CONSTANȚA

33094

12.08.2015

35

41

ANGHEL OVIDIU ION

44875

10.11.2016

35

42

MIRCEA RODICA

38409

28.09.2017

35

43

STOIAN CAMELIA

24395

28.06.2018

35

44

NEACȘU MARIANA

20855

15.09.2008

34

45

FLORESCU MIHAI-VALENTIN

17783

05.06.2009

34

46

NAIE MIRELA

23244

27.07.2011

34

47

RUSU IOANA

13584

17.04.2012

34

48

IOAN NELA

25689

30.07.2013

34

49

DOBRE CONSTANȚA-ANCUȚA

7686

26.02.2014

34

50

ARSENE GEORGIANA

36367

14.09.2017

34

51

NEAGU GABRIELA-ALINA

38545

11.10.2018

34

52

POPESCU ELENA-SILVIA

9457

24.03.2009

33

53

UȚĂ(EFTIMIE) ELENA

16865

31.05.2010

33

54

MĂRĂCINE ANIȘOARA

5952

23.02.2011

33

55

DĂNEȚ(HOREA) FLORINELA

11234

07.04.2011

33

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

56

ȚAVOC SILVIA-IOANA

23379

28.07.2011

33

57

COȚOFANĂ ELENA

33985

01.11.2011

33

58

IONIȚĂ ION

33654

30.09.2013

33

59

ȘERBAN LAURA-LAVINIA

37450

03.10.2018

33

60

HOȚESCU GEORGIANA-DIANA

20987

06.07.2009

32

61

TOPORCEA OANA-ELENA

43819

13.12.2010

32

62

BUȘĂ MARIANA

27748

21.07.2014

32

63

DIACONU GHERGHINA

21024

24.05.2016

32

64

MUȘAT GABRIELA-ANASTASIA

13385

03.04.2017

32

65

ARDELEANU IZABELA-MONICA

29263

28.07.2017

32

66

OANCEA SILVIA

16189

18.05.2011

31

67

BORCEA TATIANA

928

11.01.2012

31

68

VENGHER MARIA-NINA

38521

06.11.2013

31

69

BUIURU IULIANA

41598

18.10.2017

31

70

MIREA GABRIELA-NORA

9640

08.03.2018

31

71

BADEA(BĂNICĂ) LUMINIȚA

30206

30.09.2009

30

72

VÎLCEANU FLORINA VALENTINA

25881

17.08.2010

30

73

BUSĂ LUMINIȚA

23143

08.07.2013

30

74

UNGUREANU CRISTINA

11151

17.03.2017

30

75

MATEI ISABELA

46471

22.11.2017

30

76

STANCU LILIANA

1033

11.01.2018

30

77

CALOIANU IRINA-MARILENA

18922

31.05.2012

29

78

ILIE LAURA-DANIELA

33851

12.10.2012

29

79

DIMA ADRIANA

23629

18.06.2014

29

80

FUMUREANU NICOLIȚA

9083

01.03.2016

29

81

NEACȘU FLORICA

41879

19.10.2017

29

82

BIRCHI CONSTANTIN-CRISTIAN

13582

05.04.2018

29

83

GÎRLOIU ANDREEA

35840

21.09.2018

29

84

LOLICĂ ANDREEA-VALENTIN A

1292

17.01.2011

28

85

BURAGA FLORENTINA

16306

10.05.2012

28

86

UNGUREANU GABRIEL

4692

07.02.2013

28

87

RAICU CONSTANȚA

12862

08.04.2013

28

88

PESCLEVEI SONIA

30302

03.08.2016

28

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

89

SOARE RODICA-CRISTINA

35477

07.09.2017

28

90

ROTARU DANIELA

37357

21.09.2017

28

91

PISTOLEA MIOARA

22602

19.07.2010

27

92

DĂNĂILĂ LUMINIȚA

7553

02.03.2012

27

93

POSTAȘIU GABRIELA

36313

21.10.2013

27

94

MACARIE FLORENTINA

49030

09.12.2015

27

95

CÂRSTEA MIHAELA

17862

27.04.2016

27

96

CURMEI IOANA

44825

09.11.2017

27

97

TUDOSE LAURA-MĂDĂLINA

16991

04.05.2018

27

98

ISMAEL-CHIREA NICOLETA

1531

19.01.2011

26

99

OPREA GINA-MARIANA

1705

16.01.2014

26

100

SILVA EMIL-DANIEL

37479

30.09.2014

26

101

PETRE SIMONA

8517

29.02.2016

26

102

PANAIT ROXANA-GEORGIANA

46070

20.11.2017

26

103

CIOBAN ANDREEA-IONELA

3034

26.01.2018

26

104

GALAFTIONU DUMITRU

6171

15.02.2018

26

105

STOEAN GICA-VIORICA

11194

20.03.2018

26

106

IVANOV VALENTINA

12923

09.04.2013

25

107

BOCAIOAN

15323

29.04.2013

25

108

IANCU DUMITRU

45860

17.11.2017

25

109

LAGU MARIA-AURELIA

33501

04.09.2018

25

110

SAMOILĂ ANDREI

37469

21.09.2016

24

111

SITOPOL ROXANA

18764

16.05.2017

24

112

ZAHARIA NICOLETA

36763

28.09.2018

24

113

HOCA MARINELA-IULIA

2922

25.01.2016

23

114

GRIGORE CORNELIA-CLAUDIA

1937

17.01.2018

23

115

UNTEA ADI-MĂDĂLINA

26646

30.06.2015

22

116

UNGUREANU LENUȚA

24417

28.06.2017

22

117

CIOMPOERU-DIȚĂ ANDRA -

36318

25.09.2018

22

ELENA

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD.

NR.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1

EREMIA MARIA

34881

24.02.1998

58

2

OLTEANU VALERIU

55809

12.03.1998

57

3

NICOLAE CORNELIA- DANIELA

36867

28.02.2002

57

4

MARIN PAUL

49368

20.06.2003

54

5

TUDORA CRISTINA

10472

01.04.2010

53

6

ION GABRIELA

36187

11.03.1998

52

7

TEODORESCU MANUEL

46707

12.06.2002

51

8

FOTACHE TONICA

15340

21.06.2007

49

9

DUMITRU FLORICA

62209

26.10.2004

46

10

CRĂCIUN CONSTANTIN

35119

12.02.2004

45

11

MIRON MARIUS-COSTACHE

65713

30.11.2004

45

12

CONSTANTIN LAURA-NINA

26604

26.08.2010

45

13

LAZĂR VASILICA-MIHAELA

17818

08.06.2010

43

14

CHIROIANU CRISTINA

19106

14.05.2014

43

15

RADU (NEAGU) NICULINA

20674

22.08.2007

42

16

MITRAN GEORGETA

24270

05.08.2009

42

17

SUZEANU AURORA-RODICA

21445

08.07.2010

42

18

RADU AUREL

31986

26.09.2012

42

19

NICULAE IONUȚ DANIEL

19691

23.05.2018

42

20

NĂSTASE BOGDAN-GHEORGHE

30475

30.09.2011

40

21

COSTACHE ADRIANA

37060

29.11.2011

40

22

STANCIU FLORINA

28127

20.07.2017

40

23

MOLDOVEANU MARIANA

40457

29.03.2006

39

24

LĂCĂTUȘ ADELA

1277

20.01.2009

39

25

CUC PETRUȚA

16595

27.05.2010

39

26

MANGU DĂNUȚ

43107

06.12.2010

39

ORD.

NR.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

27

AVRAM GHEORGHE

7536

09.03.2009

38

28

VIZITIU MIHAELA-CLAUDIA

11342

19.03.2014

38

29

ROȘU GABRIELA

23661

29.07.2009

37

30

ANDREI SILVIA-CLARA

28141

10.09.2009

37

31

DURALIA CORINA-SPERANȚA

42177

05.12.2013

37

32

DIMA LAURENȚIU

9918

26.03.2010

36

33

POPESCU ROMICĂ-GHEORGHE

23735

29.07.2010

36

34

CAPRĂ (J1PA) IOANA-ANGELICA

37778

07.12.2011

36

35

SIFFT CONSTANTIN

24284

24.06.2014

36

36

CONSTANTIN GINA-DANIELA

17828

27.04.2016

36

37

ILIE LAURENȚIU

22183

01.06.2016

36

38

VOICU BEATRICE-MIHAELA

4890

08.02.2018

36

39

PANAIT MARIA

37784

05.10.2018

36

40

COROZEL MIHA1

7608

20.12.2006

35

41

RĂDUCAN FLORIN-MARIAN

20776

01.07.2009

35

42

STOICA FLORINELA

36670

24.11.2011

34

43

STOIAN IONUȚ

18173

25.05.2012

34

44

PĂUN MARIUS-FLORIN

7599

26.02.2013

34

45

TEODORESCU IOANA

14230

18.04.2013

34

46

DINU IONELA

16088

20.05.2009

33

47

CHIREA 1ONELA-LILIANA

4620

14.02.2011

33

48

PRESCURE PUIU

23378

10.07.2013

33

49

DUMAN IONUȚ MÂDĂLIN

17109

02.06.2010

32

50

NANTU DANIELA

32427

18.10.2011

32

51

DULEA MIHĂIȚĂ

3246

29.01.2013

32

52

RUGU ALEXANDRU-FLORIN

37002

19.09.2017

32

53

CONSTANTIN TÂNASE

41893

19.10.2017

31

54

ION ADINA IOANA

7256

22.02.2018

31

55

CHILOM EDUARD-MARIAN

39592

19.10.2018

31

56

CHIRCULETE BOGDAN-MIHAI

34293

03.11.2011

30

57

MUSTAFA LENUȚA

19617

07.06.2013

30

58

CIOBOTARU DANIELA

38426

28.09.2016

30

PRIOR.

NUME SI PRENUME

»

INREG.

DATA

PUNCTAJ

59

CHELUȘ NICOLETA

36436

23.11.2011

29

60

DOBRE IULIAN

22644

06.07.2012

29

61

ARNÂUTU MIHAILA

9765

08.03.2017

29

62

BÂCANU MARIANA-ADRIANA

11306

20.03.2017

29

63

DIACONU ELIZA-FLORENTINA

25076

04.07.2018

27

64

GHIȚĂ NICULAE-FLORIN

33710

05.09.2018

27

65

LAZARENCO ȘTEFAN

6633

17.02.2015

26

66

TÂUNE ELENA

28389

24.07.2017

25

67

RAICU FLORENTINA

38232

10.10.2018

25

68

BĂDULESCU (COZMA)

FLORENTINA-LUCREȚIA

35535

17.09.2014

24

69

AMBĂRUȘ CAROLINA

21574

06.06.2018

23

70

HAPECI GABRIEL

16508

24.04.2014

22

71

VLAD CORNELIA-ELENA

31562

23.08.2018

22

72

DRAGNE DANIEL-GEORGE

16569

02.05.2018

20

73

TUTUNARU CARMEN-ANDRADA

29970

08.08.2018

20

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 4 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

CONSTANTIN NICOLETA

24074

04.08.2011

48

2.

NĂSTASE GINA

29152

02.08.2018

38

3.

PLEȘCA ADELA-NICOLETA

36582

26.09.2018

37

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Traian Pană

no u

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 309/18.12.2018

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERĂ

LOCUINȚE FOND DE STAT

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

NR.

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

NEDELCU ION

35987

13/02/2003

50

2

ANDREAȘ MANUELA MARIANA

46791

19/07/2001

48

3

TUDOR IONICA

30382

07/01/1998

41

4

GOGU VANGHELI

4972

19/02/2008

36

5

NICOLAE NICOLETA

26966

02/09/2011

36

6

MĂCRIȘ CONSTANTIN-MIRCEA

15065

14/05/2009

35

7

NISTOR MAGDALENA CORINA

36126

24/11/2009

35

8

TONGHIOIU PAULA-GEORGETA

12616

05/04/2012

32

9

POPA MAGDALENA-BEATRICE

36523

27/11/2009

30

10

RADU MONICA

4586

14/02/2011

30

11

RADU ADINA

4588

14/02/2011

30

12

FILIGEANU MIHAI-LUCIAN

12194

15/04/2009

28

13

MĂICAN PETRIȘOR-CĂTĂLIN

12436

22/04/2010

28

14

ANGHEL GEORGIANA PATRICIA

11106

11/03/2015

28

15

BANU MARIANA-FLORENTINA

16852

15/05/2012

26

16

IRIMIA AURA-ANDREEA

44902

10/11/2017

24

17

FERARU CĂTĂLIN

17781

07/05/2014

23

18

BOGDANOF GABRIELA

47182

28/11/2016

23

19

MOCANU ANDREEA-LAVINIA

28229

21/07/2017

23

20

NEAGU ANDREEA-AURA

36155

13/09/2017

22

21

PETRESCU FLORINA-MĂDĂLINA

27025

20/07/2018

19

22

ȘERBAN COSMIN-CONSTANTIN

19499

19/05/2014

15

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

LOCUINȚE FOND DE STAT

ORD.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

NR.

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

POPOVICI DANIEL

35907

29/02/2000

45

2

IRIMIA ANTONIO-DANIEL

48506

11/12/2017

24

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

LOCUINȚE FOND DE STAT

ORD.

PRIOR.


NUME SI PRENUME


NR.


DATA


PUNCTAJ


INREG.


  • 1    MICU DOINA-ELIS

  • 2   DOROJAN ROXANA

FLORENTINA


10299    31/03/2010               45


13017    02/04/2018               37


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                           9                     9       ’ANEXA NR. 3

Ia H.C.L. Sector 6 nr. 309/18.12.2018

LISTA CU SOLICITANȚII PROVENIȚI DIN PAVILIONUL V

STR. CONSTANTIN MARINESCU NR. 6 LOCUINȚE SOCIALE

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

VASILIU PAULICĂ

55721

11.10.2002

54

2.

MATEI VALERICĂ

6487

16.02.2017

33

3.

CLOȘCĂ PAUL

28584

28.08.2012

27

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 4 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

CONSTANTIN NICOLETA

24074

04.08.2011

48

2.

NĂSTASE GINA

29152

02.08.2018

38

3.

PLEȘCA ADELA-NICOLETA

36582

26.09.2018

37

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian